1978L0549 — PL — 01.11.2014 — 002.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DYREKTYWA RADY

z dnia 12 czerwca 1978 r.

w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących osłon kół pojazdów silnikowych

(78/549/EWG)

(Dz.U. L 168, 26.6.1978, p.45)

uchylone przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

nr

strona

data

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.

L 200

1

31.7.2009