01978A1024(01) — PL — 17.03.1981 — 001.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

KONWENCJA O PRZYSZŁEJ WIELOSTRONNEJ WSPÓŁPRACY W RYBOŁÓWSTWIE NA PÓŁNOCNO-ZACHODNIM ATLANTYKU

(Dz.U. L 378 z 30.12.1978, s. 2)

zmieniona przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

►M1

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 654/81 z dnia 10 marca 1981 r.

  L 69

1

14.3.1981


sprostowana przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 193, 16.7.1981, s.  37  (3179/1978)
▼B

KONWENCJA O PRZYSZŁEJ WIELOSTRONNEJ WSPÓŁPRACY W RYBOŁÓWSTWIE NA PÓŁNOCNO-ZACHODNIM ATLANTYKUUMAWIĄJCE SIĘ STRONY,

biorąc pod uwagę, że państwa nadbrzeżne północno-zachodniego Atlantyku, zgodnie z odpowiednimi zasadami prawa międzynarodowego, rozszerzyły swoją jurysdykcję nad żywymi zasobami w swoich wodach przyległych do granicy 200 mil morskich od linii podstawowych, od których jest mierzona szerokość morza terytorialnego, i wykonują na tych obszarach suwerenne prawa w celu badania, użytkowania i zachowania zasobów oraz gospodarowania tymi zasobami,

mając na względzie prace Trzeciej Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Prawa Morza w dziedzinie rybołówstwa,

pragnąc przyczynić się do zachowania i optymalnego wykorzystania zasobów rybnych obszaru północno-zachodniego Atlantyku w ramach odpowiadających statusowi rozszerzonej jurysdykcji rybołówczej państwa nadbrzeżnego oraz popierać w tym celu międzynarodową współpracę i konsultację w odniesieniu do tych zasobów,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:Artykuł I

1.  Obszarem, do którego stosuje się niniejszą konwencję, zwanym dalej „obszarem konwencji”, są wody północno-zachodniego Oceanu Atlantyckiego na północ od 35° 00′ szerokości geograficznej północnej i na zachód od linii biegnącej na północ od 35° 00′ szerokości geograficznej północnej i 42° 00′ długości geograficznej zachodniej do 59° 00′ szerokości geograficznej północnej, a stąd na zachód do 44° 00′ długości geograficznej zachodniej i na północ do wybrzeża Grenlandii oraz wód Zatoki Św. Wawrzyńca, Cieśniny Davisa i Zatoki Baffina na południe od 78° 10′ szerokości geograficznej północnej.

2.  Obszarem określanym w niniejszej konwencji jako „obszar regulacji” jest część obszaru konwencji leżąca poza obszarami, na których państwa nadbrzeżne wykonują jurysdykcję rybołówczą.

3.  W rozumieniu niniejszej konwencji „państwo nadbrzeżne” oznacza Umawiającą się Stronę wykonującą jurysdykcję rybołówczą na wodach stanowiących część obszaru konwencji.

4.  Niniejszą konwencję stosuje się do wszystkich zasobów rybnych obszaru konwencji, z wyjątkiem: łososia, tuńczyka i marlina, stad waleni zarządzanych przez Międzynarodową Komisję Wielorybniczą lub inną mogącą ją zastąpić organizację, jak również osiadłych gatunków szelfu kontynentalnego, tj. organizmów, które w okresie połowowym pozostają nieruchome na dnie morskim lub pod nim albo nie są w stanie poruszać się bez stałego kontaktu fizycznego z dnem morskim lub podglebiem.

5.  Żadnego z postanowień niniejszej konwencji nie będzie się uważać za mające wpływ lub przesądzające o stanowisku lub roszczeniach którejkolwiek Umawiającej się Strony w odniesieniu do wód wewnętrznych, morza terytorialnego albo granic lub zakresu jurysdykcji rybołówczej którejkolwiek Strony ani za mające wpływ lub przesądzające poglądy bądź stanowisko którejkolwiek Umawiającej się Strony w odniesieniu do prawa morza.

Artykuł II

1.  Umawiające się Strony zgadzają się ustanowić i utrzymać międzynarodową organizację, której celem będzie przyczynianie się poprzez konsultacje i współpracę do optymalnego wykorzystania, racjonalnego zarządzania i zachowania zasobów rybnych obszaru konwencji. Organizacja ta, o nazwie Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego, zwana dalej „Organizacją”, będzie wykonywać funkcje określone w niniejszej konwencji.

2.  W skład Organizacji wchodzą:

a) 

Rada Ogólna;

b) 

Rada Naukowa;

c) 

Komisja Rybołówcza;

d) 

Sekretariat.

3.  Organizacja ma osobowość prawną i w stosunkach z innymi międzynarodowymi organizacjami oraz na terytoriach Umawiających się Stron korzysta z takiej zdolności prawnej, jaka może być konieczna do wykonywania jej zadań i osiągnięcia jej celów. Immunitety i przywileje, z których Organizacja i jej funkcjonariusze będą korzystali na terytorium danej Umawiającej się Strony, określi porozumienie między Organizacją a tą Umawiającą się Stroną.

4.  Siedzibą Organizacji jest Dartmouth w Nowej Szkocji w Kanadzie lub inne miejsce, które może być ustalone przez Radę Ogólną.

Artykuł III

Zadania Rady Ogólnej są następujące:

a) 

nadzorowanie i koordynowanie organizacyjnych, administracyjnych, finansowych oraz innych wewnętrznych spraw Organizacji, włączając w to stosunki między organami wchodzącymi w jej skład;

b) 

koordynowanie stosunków zewnętrznych Organizacji;

c) 

dokonywanie przeglądu i ustalenia członkostwa Komisji Rybołówczej stosownie do artykułu XIII; oraz

d) 

wykonywanie innych uprawnień przyznanych jej przez niniejszą konwencję.

Artykuł IV

1.  Każda Umawiająca się Strona jest członkiem Rady Ogólnej i wyznacza do niej nie więcej niż trzech przedstawicieli, którym mogą towarzyszyć na każdym posiedzeniu zastępcy, eksperci i doradcy.

2.  Rada Ogólna wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, z których każdy pełni obowiązki przez okres dwóch lat i może być wybrany ponownie, jednakże nie będzie mógł pełnić tych obowiązków dłużej niż przez cztery kolejne lata. Przewodniczącym będzie przedstawiciel Umawiającej się Strony, która jest członkiem Komisji Rybołówczej. Przewodniczący i wiceprzewodniczący będą przedstawicielami różnych Umawiających się Stron.

3.  Przewodniczący Rady Ogólnej jest prezydentem Organizacji i jej głównym przedstawicielem.

4.  Przewodniczący Rady Ogólnej zwołuje corocznie zwyczajne posiedzenia Organizacji w miejscu ustalonym przez Radę Ogólną, które z reguły będzie położone w Ameryce Północnej.

5.  Na wniosek Umawiającej się Strony, poparty przez inną Umawiającą się Stronę, przewodniczący może zwołać w czasie i miejscu przez siebie określonym każde posiedzenie Rady Ogólnej inne niż posiedzenie coroczne.

6.  Rada Ogólna może tworzyć takie komitety i podkomitety, jakie uzna za potrzebne do wykonywania jej obowiązków i zadań.

Artykuł V

1.  Każdej Umawiającej się Stronie przysługuje jeden głos w toku obrad Rady Ogólnej.

2.  Jeżeli poszczególne postanowienia nie stanowią inaczej, decyzje Rady Ogólnej są podejmowane większością głosów wszystkich Umawiających się Stron obecnych i głosujących za lub przeciw, z zastrzeżeniem, że głosowania nie można przeprowadzić w razie braku quorum, co najmniej dwóch-trzecich Umawiających się Stron.

3.  W zależności od potrzeb Rada Ogólna uchwala i zmienia regulamin swoich posiedzeń i wykonywania swoich zadań.

4.  Rada Ogólna przedstawia Umawiającym się Stronom roczne sprawozdanie z działalności Organizacji.

Artykuł VI

1.  Zadania Rady Naukowej są następujące:

a) 

zapewnienie forum konsultacji i współpracy między Umawiającymi się Stronami w zakresie studiów, ocen i wymiany informacji naukowych oraz poglądów dotyczących rybołówstwa na obszarze konwencji, włączając w to czynniki środowiskowe i ekologiczne oddziałujące na to rybołówstwo, oraz popieranie współpracy Umawiających się Stron w badaniach naukowych zmierzających do wypełniania luk w wiedzy związanej z tymi sprawami;

b) 

gromadzenie i prowadzenie statystyk i rejestrów oraz publikowanie lub rozprowadzanie sprawozdań informacji i materiałów związanych z rybołówstwem na obszarze konwencji, włączając w to czynniki środowiskowe i ekologiczne oddziałujące na to rybołówstwo;

c) 

udzielanie porad naukowych państwom nadbrzeżnym, jeżeli zwrócą się o to stosownie do artykułu VII; oraz

d) 

udzielanie porad naukowych Komisji Rybołówczej stosownie do artykułu VIII lub z własnej inicjatywy, jeżeli wymaga tego realizacja celów Komisji.

2.  Stosownie do potrzeb Rada Naukowa może spełniać swoje zadania we współpracy z innymi organizacjami publicznymi lub prywatnymi mającymi podobne cele.

3.  Umawiające się Strony przekazują Radzie Naukowej wszelkie dostępne informacje statystyczne i naukowe, o jakie zwróci się Rada w celach określonych w niniejszym artykule.

Artykuł VII

1.  Na wniosek państwa nadbrzeżnego Rada Naukowa rozpatruje i przedstawia sprawozdanie, co do każdego zagadnienia dotyczącego naukowych podstaw zarządzania i zachowania zasobów rybnych w wodach podległych jurysdykcji rybołówczej tego państwa nadbrzeżnego na obszarze konwencji.

2.  W porozumieniu z Radą Naukową państwo nadbrzeżne określa kryteria rozpatrzenia każdego zagadnienia przekazanego Radzie stosownie do ustępu 1. Te kryteria, obok innych danych uznanych za wskazane, powinny zawierać następujące elementy, jeśli mają one zastosowanie:

a) 

oświadczenie co do przedmiotu przekazanego zagadnienia, włączając w to opis połowów i obszaru mającego być przedmiotem rozważań;

b) 

jeżeli wniosek dotyczy ocen lub przewidywań naukowych — opis wszystkich odpowiednich czynników lub założeń, jakie powinny być wzięte pod uwagę; oraz

c) 

określenie, w miarę potrzeby, celów, jakie państwo nadbrzeżne chce osiągnąć, oraz podanie, czy chodzi o określoną poradę, czy o wskazanie wielu możliwości do wyboru.

Artykuł VIII

Rada Naukowa rozważa wszelkie zagadnienia przekazane jej przez Komisję Rybołówczą, dotyczące naukowych podstaw gospodarowania zasobami rybnymi obszaru regulacji oraz zachowania tych zasobów, i składa sprawozdanie w tej sprawie, biorąc pod uwagę kryteria określone przez Komisję Rybołówczą, co do tego zagadnienia.

Artykuł IX

1.  Każda Umawiająca się Strona jest członkiem Rady Naukowej i wyznacza do Rady własnych przedstawicieli, którym mogą towarzyszyć na każdym posiedzeniu zastępcy, eksperci i doradcy.

2.  Rada Naukowa wybiera przewodniczącego, i wiceprzewodniczącego, z których każdy pełni obowiązki przez okres dwóch lat i może być wybrany ponownie, jednakże nie będzie mógł pełnić tych obowiązków dłużej niż przez cztery kolejne lata. Przewodniczący i wiceprzewodniczący będą przedstawicielami różnych Umawiających się Stron.

3.  Na wniosek państwa nadbrzeżnego lub na wniosek Umawiającej się Strony, poparty przez inną Umawiającą się Stronę, przewodniczący może zwołać w czasie i miejscu przez siebie określonym każde posiedzenie Rady Naukowej inne niż posiedzenie coroczne, zwołane stosownie do artykułu IV.

4.  Rada Naukowa może tworzyć takie komitety i podkomitety, jakie uzna za potrzebne do wykonywania swych obowiązków i zadań.

Artykuł X

1.  Porady naukowe udzielane przez Radę Naukową stosownie do niniejszej konwencji są ustalane na zasadzie jednomyślności. Jeżeli nie jest możliwe osiągnięcie jednomyślności, Rada przedstawia w swoim sprawozdaniu wszystkie poglądy wyrażone w sprawie będącej przedmiotem rozważań.

2.  Decyzje Rady Naukowej co do wyboru funkcjonariuszy, uchwalenia i zmian regulaminu oraz innych spraw dotyczących toku jej pracy są podejmowane większością głosów wszystkich Umawiających się Stron obecnych i głosujących za lub przeciw; w tych celach każdej Umawiającej się Stronie będzie przysługiwał jeden głos. Głosowania nie można przeprowadzić w razie braku quorum, co najmniej dwóch-trzecich Umawiających się Stron.

3.  W zależności od potrzeb Rada Naukowa uchwala i zmienia regulamin swoich posiedzeń i wykonywania swoich zadań.

Artykuł XI

1.  Komisja Rybołówcza, zwana dalej „Komisją”, jest odpowiedzialna za zarządzenie i zachowanie zasobów rybnych obszaru regulacji stosownie do postanowień niniejszego artykułu.

2.  Komisja może uchwalić propozycje co do wspólnego działania Umawiających się Stron, zmierzające do optymalnego wykorzystania zasobów rybnych obszaru regulacji. Rozpatrując takie propozycje, Komisja bierze pod uwagę każdą odpowiednią informację lub poradę udzieloną jej przez Radę Naukową.

3.  Realizując swoje zadania określone w ustępie 2, Komisja dąży do zapewnienia zgodności między:

a) 

każdą propozycją, odnoszącą się do stada lub grupy stad ryb występujących zarówno na obszarze regulacji, jak i na obszarze pozostającym pod jurysdykcją rybołówczą państwa nadbrzeżnego, lub każdą propozycją, która ze względu na współzależność gatunków miałaby wpływ na stado lub grupę stad ryb występujących w całości lub w części obszaru pozostającego pod jurysdykcją rybołówczą państwa nadbrzeżnego; oraz

b) 

wszelkimi zarządzeniami lub decyzjami, dotyczącymi gospodarowania stadem lub grupą stad ryb, oraz zachowania tego stada lub grupy stad, podjętymi przez państwo nadbrzeżne co do działalności rybołówczej prowadzonej na obszarze pozostającym pod jego jurysdykcją rybołówczą.

Właściwe państwo nadbrzeżne oraz Komisja będą w związku z tym popierać koordynację tych propozycji, zarządzeń i decyzji. Każde państwo nadbrzeżne będzie informować Komisję o podjętych przez nie zarządzeniach i decyzjach w celach określonych w niniejszym artykule.

4.  Propozycje uchwalone przez Komisję, dotyczące rozdziału kwot połowowych na obszarze regulacji, będą uwzględniać interesy tych członków Komisji, których statki tradycyjne poławiały na tym obszarze, a przy rozdziale kwot połowowych z łowisk Grand Banks i Flemish Cap członkowie Komisji zwrócą szczególną uwagę na Umawiającą się Stronę, której społeczności nadbrzeżne są przede wszystkim zależne od połowów stad związanych z tymi łowiskami i która podjęła wzmożone wysiłki w celu ochrony takich stad w drodze akcji międzynarodowej, w szczególności przez zapewnienie nadzoru i inspekcji międzynarodowego rybołówstwa na tych łowiskach stosownie do międzynarodowego planu wspólnej kontroli.

5.  Komisja może również uchwalić propozycje w sprawie międzynarodowych środków kontrolnych i wykonawczych na obszarze regulacji w celu zapewnienia na tym obszarze stosowania niniejszej konwencji oraz obowiązujących zarządzeń wprowadzonych na jej podstawie.

6.  Każdą propozycję uchwaloną przez komisję Sekretarz Wykonawczy przekazuje wszystkim Umawiającym się Stronom, ze wskazaniem daty jej przekazania w celach określonych w ustępie 1 artykułu XII.

7.  Z zastrzeżeniem postanowień artykułu XII każda propozycja uchwalona przez Komisję na podstawie niniejszego artykułu staje się zarządzeniem wiążącym wszystkie Umawiające się Strony, licząc od daty określonej przez Komisję.

8.  Komisja może przekazać Radzie Naukowej każde zagadnienie dotyczące naukowych podstaw zarządzania i zachowania zasobów rybnych obszaru regulacji, określając kryteria rozpatrzenia tego zagadnienia.

9.  Komisja może zwrócić uwagę niektórych lub wszystkich członków Komisji na każde zagadnienie dotyczące zamierzeń i celów niniejszej konwencji na obszarze regulacji.

Artykuł XII

1.  Jeżeli członek Komisji zgłosi Sekretarzowi Wykonawczemu zastrzeżenie co do propozycji w ciągu sześćdziesięciu dni od daty jej przekazania, określonej w zawiadomieniu przesłanym przez Sekretarza Wykonawczego, propozycja nie staje się wiążącym zarządzeniem do czasu upływu czterdziestu dni od daty przekazania określonej w zawiadomieniu o tym zastrzeżeniu przesłanym do Umawiających się Stron. Od tego momentu każdy inny członek Komisji może w ten sam sposób wnieść zastrzeżenie przed upływem dodatkowego okresu czterdziestu dni albo w ciągu trzydziestu dni po dacie przekazania, określonej w zawiadomieniu informującym Umawiające się Strony o każdym zastrzeżeniu zgłoszonym w tym dodatkowym okresie czterdziestu dni, zależnie od tego, która data będzie późniejsza. Propozycja staje się następnie zarządzeniem wiążącym wszystkie Umawiające się Strony, z wyjątkiem tych, które zgłosiły zastrzeżenia przed upływem tego przedłużonego okresu lub okresów zgłaszania zastrzeżeń. Jeżeli jednak przed upływem takiego okresu lub okresów zastrzeżenia zostały zgłoszone i utrzymane przez większość członków Komisji, propozycja nie staje się wiążącym zarządzeniem, chyba że mimo to niektórzy lub wszyscy członkowie Komisji zgodzą się jej podporządkować w uzgodnionym przez nich terminie.

2.  Każdy członek Komisji, który zgłosił zastrzeżenie do propozycji, może je w każdym czasie wycofać; propozycja staje się dla niego niezwłocznie wiążącym go zarządzeniem, pod warunkiem zastosowania postępowania dotyczącego zastrzeżeń, przewidzianego w niniejszym artykule.

3.  W każdym czasie po upływie roku od daty wejścia danego zarządzenia w życie każdy członek Komisji może zawiadomić Sekretarza Wykonawczego, że nie będzie uważał się za związanego tym zarządzeniem; jeżeli to zawiadomienie nie zostanie wycofane, zarządzenie przestanie być wiążące dla tego członka z upływem roku od daty otrzymania zawiadomienia przez Sekretarza Wykonawczego. W każdym czasie po ustaniu mocy wiążącej zarządzenia w stosunku do członka Komisji na podstawie niniejszego ustępu przestanie ono być wiążące w stosunku do każdego innego członka Komisji od daty zawiadomienia otrzymanego przez Sekretarza Wykonawczego od danego członka, że nie będzie się uważał za związanego tym zarządzeniem.

4.  Sekretarz Wykonawczy niezwłocznie zawiadomi każdą Umawiającą się Stronę:

a) 

o otrzymaniu każdego zastrzeżenia i wycofaniu zastrzeżenia przewidzianego w ustępach 1 i 2;

b) 

o terminie, w którym każda propozycja staje się zarządzeniem wiążącym zgodnie z postanowieniami ustępu 1; oraz

c) 

o otrzymaniu każdego zawiadomienia przewidzianego w ustępie 3.

Artykuł XIII

1.  Członkostwo w Komisji podlega przeglądowi i ustaleniom Rady Ogólnej na jej corocznych posiedzeniach i obejmuje:

a) 

każdą Umawiającą się Stronę, która uczestniczy w rybołówstwie na obszarze regulacji; oraz

b) 

każdą Umawiającą się Stronę, która przedstawi Radzie Ogólnej wystarczające dowody, że ma zamiar uczestniczyć w rybołówstwie na obszarze regulacji w ciągu roku, w którym odbywa się to coroczne posiedzenie, lub w ciągu następnego roku kalendarzowego.

2.  Każdy członek Komisji wyznacza do Komisji nie więcej niż trzech przedstawicieli, którym mogą towarzyszyć na każdym posiedzeniu zastępcy, eksperci i doradcy.

3.  Każda Umawiająca się Strona, która nie jest członkiem Komisji, może uczestniczyć w posiedzeniach Komisji jako obserwator.

4.  Komisja wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, z których każdy pełni obowiązki przez okres dwóch lat i może być wybrany ponownie, jednakże nie będzie mógł pełnić tych obowiązków dłużej niż przez cztery kolejne lata. Przewodniczący i wiceprzewodniczący będą przedstawicielami różnych członków Komisji.

5.  Na wniosek każdego członka Komisji przewodniczący może zwołać w czasie i miejscu przez siebie określonym każde posiedzenie Komisji, inne niż posiedzenie coroczne zwołane stosowanie do artykułu IV.

6.  Komisja może tworzyć takie komitety i podkomitety, jakie uzna za potrzebne do wykonywania jej obowiązków i zadań.

Artykuł XIV

1.  Każdemu członkowi Komisji przysługuje jeden głos w toku obrad Komisji.

2.  Decyzje Komisji są podejmowane większością głosów wszystkich członków Komisji obecnych i głosujących za lub przeciw, z zastrzeżeniem, że głosowania nie można przeprowadzić w razie braku quorum, co najmniej dwóch-trzecich członków Komisji.

3.  W zależności od potrzeb Komisja uchwala i zmienia regulamin posiedzeń i wykonywania swoich zadań.

Artykuł XV

1.  Sekretariat zapewnia obsługę Organizacji w wykonywaniu jej obowiązków i zadań.

2.  Głównym urzędnikiem administracyjnym Sekretariatu jest Sekretarz Wykonawczy, którego mianuje Rada Ogólna w sposób i na warunkach, jakie sama ustala.

3.  Sekretarz Wykonawczy mianuje personel Sekretariatu zgodnie z regulaminem i w sposób ustalony przez Radę Ogólną.

4.  Sekretarz Wykonawczy sprawuje, pod ogólnym nadzorem Rady Ogólnej, zwierzchnictwo w stosunku do personelu Sekretariatu oraz wykonuje inne zadania określone przez Radę Ogólną.

Artykuł XVI

1.  Każda Umawiająca się Strona pokrywa wydatki swojej własnej delegacji na wszystkie posiedzenia zwoływane na podstawie niniejszej konwencji.

2.  Roczny budżet Organizacji uchwala Rada Ogólna.

3.  Rada Ogólna ustala składki należne od każdej Umawiającej się Strony w ramach rocznego budżetu według następujących zasad:

a) 

10 % budżetu przypada na państwa nadbrzeżne proporcjonalnie do ich nominalnych połowów na obszarze konwencji w roku zakończonym dwa lata przed rozpoczęciem roku budżetowego;

b) 

30 % budżetu przypada w równych częściach na wszystkie Umawiające się Strony oraz

c) 

60 % budżetu przypada na wszystkie Umawiające się Strony proporcjonalnie do ich nominalnych połowów na obszarze konwencji w roku zakończonym dwa lata przed rozpoczęciem roku budżetowego.

Nominalne połowy, o których mowa wyżej, oznaczają zgłoszone połowy gatunków wymienionych w załączniku 1, który stanowi integralną część niniejszej konwencji.

4.  Sekretarz Wykonawczy zawiadamia każdą Umawiającą się Stronę o składce należnej od tej Strony, ustalonej zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu, a każda Umawiająca się Strona przekaże do Organizacji swoją składkę, tak szybko, jak to będzie możliwe.

5.  Składki opłaca się w walucie kraju, w którym znajduje się siedziba Organizacji, chyba że Rada Ogólna postanowi inaczej.

6.  Z zastrzeżeniem ustępu 11 niniejszego artykułu, Rada Ogólna na swym pierwszym posiedzeniu uchwala budżet na pozostałą część pierwszego roku finansowego, w którym Organizacja rozpoczęła działalność, a Sekretarz Wykonawczy przekaże Umawiającym się Stronom kopie tego budżetu wraz z zawiadomieniem o ich składkach.

7.  W następnych latach finansowych preliminarze rocznych budżetów będą przedstawiane każdej Umawiającej się Stronie przez Sekretarza Wykonawczego, razem z tabelą składek, nie później niż na sześćdziesiąt dni przed corocznym posiedzeniem Organizacji, na którym budżet ma być rozpatrzony.

8.  Umawiająca się Strona, która przystępuje do niniejszej konwencji w ciągu roku finansowego, uczestniczy w składkach tego roku w części obliczanej zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, która jest proporcjonalna do liczby pełnych miesięcy pozostałych w tym roku.

9.  Umawiająca się Strona, która nie wpłaciła swoich składek za dwa kolejne lata, będzie pozbawiona prawa do uczestniczenia w głosowaniu oraz zgłaszania zastrzeżeń na podstawie niniejszej konwencji do czasu wypełnienia swych zobowiązań, chyba że Rada Ogólna zdecyduje inaczej.

10.  Sprawy finansowe Organizacji będą kontrolowane corocznie przez biegłych księgowych z zewnątrz wybranych przez Radę Ogólną.

11.  Jeżeli konwencja wejdzie w życie dnia 1 stycznia 1979 r., postanowienia załącznika II, który stanowi integralną część niniejszej konwencji, stosuje się zamiast postanowień ustępu 6.

Artykuł XVII

Umawiające się Strony zgadzają się podejmować niezbędne kroki w celu zapewnienia skuteczności postanowień konwencji, łącznie z nakładaniem odpowiednich sankcji w razie naruszenia, oraz stosować zarządzenia, które stały się wiążące zgodnie z ustępem 7 artykułu XI, jak również, te, które obowiązują zgodnie z artykułem XXIII. Każda Umawiająca się Strona będzie przekazywać komisji roczne sprawozdanie o krokach podjętych przez nią w tym zakresie.

Artykuł XVIII

Umawiające się Strony zgadzają się utrzymać w mocy i stosować na obszarze regulacji system wzajemnej kontroli międzynarodowej, przyjęty stosownie do artykułu XXIII lub zmieniony w drodze zarządzeń, o których mowa w ustępie 5 artykułu XI. System ten będzie zawierać postanowienia o wzajemnych prawach do wejścia na pokład i dokonywania inspekcji przez Umawiające się Strony oraz o postępowaniu i sankcjach wobec państwa bandery na podstawie dowodów uzyskanych w rezultacie takiego wejścia na pokład i inspekcji. Sprawozdanie z takiego postępowania oraz nałożonych sankcji będzie zawarte w rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w artykule XVII.

Artykuł XIX

Umawiające się Strony zgadzają się zwracać uwagę każdemu Państwu, nie będącemu Stroną niniejszej konwencji, na wszelkie sprawy dotyczące prowadzonej na obszarze regulacji przez obywateli lub statki tego Państwa działalności rybołówczej, która wydaje się wpływać ujemnie na realizację celów niniejszej konwencji. Umawiające się Strony zgadzają się ponadto porozumiewać, w miarę potrzeby, co do kroków, jakie należy podjąć w celu zapobiegania takim ujemnym skutkom.

Artykuł XX

1.  Obszar konwencji zostaje podzielony na naukowe i statystyczne podobszary, rejony i podrejony, których granice określa załącznik III do niniejszej konwencji.

2.  Na wniosek Rady Naukowej Rada Ogólna może, jeżeli uzna to za konieczne w celach naukowych lub statystycznych, większością dwóch-trzecich głosów wszystkich Umawiających się Stron, zmienić granice naukowych i statystycznych podobszarów, rejonów i podrejonów ustalonych w załączniku III, pod warunkiem że każde państwo nadbrzeżne wykonujące jurysdykcję rybołówczą na każdej części tego obszaru wyrazi na to zgodę.

3.  Na wniosek Komisji Rybołówczej i po konsultacji z Radą Naukową Rada Ogólna może większością dwóch-trzecich głosów wszystkich Umawiających się Stron podzielić obszar regulacji na odpowiednie rejony i podrejony regulacji, jeżeli uzna to za konieczne w celach zarządzania. Mogą być one następnie zmieniane zgodnie z tą samą procedurą. Granice tych rejonów i podrejonów określa załącznik III.

4.  Załącznik III do niniejszej konwencji zarówno w obecnym brzmieniu, jak również po późniejszych zmianach wprowadzonych zgodnie z niniejszym artykułem, stanowi integralną część niniejszej konwencji.

Artykuł XXI

1.  Każda Umawiająca się Strona może proponować poprawki do niniejszej konwencji, które Rada Ogólna na corocznym lub specjalnym posiedzeniu rozpatrzy i podejmie decyzję co do dalszego postępowania. Projekt proponowanej poprawki zostanie przesłany Sekretarzowi Wykonawczemu, co najmniej na dziewięćdziesiąt dni przed posiedzeniem, na którym przewiduje się jej rozpatrzenie, a Sekretarz Wykonawczy niezwłocznie przekaże ten projekt wszystkim Umawiającym się Stronom.

2.  Uchwalenie proponowanej poprawki do konwencji przez Radę Ogólną wymaga większości trzech czwartych głosów wszystkich Umawiających się Stron. Depozytariusz przekaże wszystkim Umawiającym się Stronom uchwalony w ten sposób tekst poprawki.

3.  Poprawka wchodzi w życie w stosunku do wszystkich Umawiających się Stron po stu dwudziestu dniach od daty przekazania, określonej w zawiadomieniu przesłanym przez Depozytariusza o otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o przyjęciu poprawki przez trzy czwarte wszystkich Umawiających się Stron, chyba że inna Umawiająca się Strona zawiadomi Depozytariusza w ciągu dziewięćdziesięciu dni od daty przekazania określonej w zawiadomieniu przesłanym przez niego, że zgłasza zastrzeżenie co do tej poprawki; w takim przypadku poprawka nie wejdzie w życie w stosunku do żadnej Umawiającej się Strony. Umawiająca się Strona, która zgłosiła zastrzeżenie co do poprawki, może je w każdym czasie wycofać. W razie wycofania wszystkich zastrzeżeń co do poprawki, poprawka ta wchodzi w życie w stosunku do wszystkich Umawiających się Stron po upływie stu dwudziestu dni od daty przekazania, określonej w przesłanym przez Depozytariusza zawiadomieniu o wycofaniu ostatniego zastrzeżenia.

4.  Każdą Stronę, która stanie się Umawiającą się Stroną konwencji po przyjęciu poprawki zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu, uważa się za przyjmującą wymienioną poprawkę.

5.  Depozytariusz poinformuje niezwłocznie wszystkie Umawiające się Strony o otrzymaniu zawiadomień o przyjęciu poprawek, zawiadomień o zastrzeżeniu lub wycofaniu zastrzeżenia oraz o wejściu poprawek w życie.

Artykuł XXII

1.  Niniejsza konwencja będzie otwarta do podpisu w Ottawie do dnia 31 grudnia 1978 r. dla Stron reprezentowanych na konferencji dyplomatycznej w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku, która odbyła się w Ottawie od dnia 11 do 21 października 1977 r. Konwencja będzie następnie otwarta do przystąpienia.

2.  Niniejsza konwencja podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez Sygnatariuszy; dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia będą złożone rządowi Kanady, określonemu w niniejszej konwencji jako „Depozytariusz”.

3.  Niniejsza konwencja wejdzie w życie dnia 1 stycznia po złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia lub zatwierdzenia przez nie mniej niż sześciu Sygnatariuszy, z których co najmniej jeden wykonuje jurysdykcję rybołówczą na wodach stanowiących część obszaru konwencji.

4.  Każda Strona, która nie podpisała niniejszej konwencji, może do niej przystąpić przez pisemne zawiadomienie Depozytariusza. Przystąpienia otrzymane przez Depozytariusza przed datą wejścia w życie niniejszej konwencji nabiorą mocy z chwilą jej wejścia w życie. Przystąpienia otrzymane przez Depozytariusza po dacie wejścia w życie konwencji nabiorą mocy z chwilą otrzymania ich przez Depozytariusza.

5.  Depozytariusz będzie zawiadamiał wszystkich Sygnatariuszy oraz wszystkie Umawiające się Strony o złożeniu każdego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia oraz przystąpienia.

6.  Depozytariusz zwoła inauguracyjne posiedzenie Organizacji nie później niż w sześć miesięcy po wejściu w życie konwencji oraz przekaże tymczasowy porządek obrad każdej Umawiającej się Stronie nie później niż na miesiąc przed datą tego posiedzenia.

Artykuł XXIII

Z chwilą wejścia w życie niniejszej konwencji każda propozycja, która została przekazana lub stała się obowiązująca na podstawie artykułu VIII Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku z 1949 r. („Konwencja ICNAF”), staje się natychmiast, z zastrzeżeniem postanowień konwencji ICNAF, zarządzeniem wiążącym każdą Umawiającą się Stronę w odniesieniu do obszaru regulacji, jeżeli ta propozycja nabrała mocy na podstawie konwencji ICNAF, lub w takim czasie, w jakim nabierze mocy na podstawie tej konwencji. Z zastrzeżeniem ustępu 3 artykułu XII każde takie zarządzenie będzie obowiązywało każdą Umawiającą się Stronę do czasu utraty mocy wiążącej lub zastąpienia go przez inne zarządzenie, które stanie się wiążące stosownie do artykułu XI niniejszej konwencji, pod warunkiem że takie zastąpienie nie może nabrać mocy przed upływem roku od wejścia w życie niniejszej konwencji.

Artykuł XXIV

1.  Każda Umawiająca się Strona może wystąpić z konwencji dnia 31 grudnia każdego roku, zawiadamiając o tym Depozytariusza w dniu lub przed dniem 30 czerwca danego roku. Depozytariusz przesyła kopie takiego zawiadomienia pozostałym Umawiającym się Stronom.

2.  Następnie każda inna Umawiająca się Strona może wystąpić z konwencji dnia 31 grudnia tego samego roku, zawiadamiając o swym zamiarze Depozytariusza w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania kopii zawiadomienia o wystąpieniu stosownie do ustępu 1 niniejszego artykułu.

Artykuł XXV

1.  Oryginał konwencji zostanie złożony rządowi Kanady, który przekaże jego uwierzytelnione kopie wszystkim Sygnatariuszom oraz wszystkim Umawiającym się Stronom.

2.  Depozytariusz zarejestruje niniejszą konwencję w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Na dowód, czego niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni, podpisali niniejszą konwencję.

Sporządzono w Ottawie dnia 24 października 1978 r. w jednym egzemplarzu w językach angielskim i francuskim, przy czym każdy tekst jest jednakowo autentyczny.

ZAŁĄCZNIK IWykaz gatunków do określania nominalnych połowów przyjętych do ustalania rocznego budżetu stosownie do artykułu XVI

Dorsz atlantycki...

Gadus morhua

Plamiak...

Melanogrammus aegiefinus

Karmazyn atlantycki...

Sebastes marinus

Morszczuk srebrzysty...

Merluccius bilinearis

Mietus czerwony...

Urophycis chuss

Czarniak...

Pollachius virens

Niegladzica...

Hippoglossoides platessoides

Szkarlacica...

Glyptocephalus cynoglossus

Zimnica...

Limanda ferruginea

Halibut czarny...

Reinhardtius hippoglossoides

Bulawik czarny...

Macrourus rupestris

Sledz atlantycki...

Clupea harengus

Makrela atlantycka...

Scomber scombrus

Blyszczyk....

Peprilus triacanthus

Aloza...

Alosa pseudoharengus

Srebrzyk opalek (argentyna)...

Argentina silus

Gromadnik...

Mallotus villosus

Kalmar loligo...

Loligo pealei

Kalmar ilex...

Illex illecebrosus

Krewetki...

Pandalus sp.

ZAŁĄCZNIK II

Tymczasowe ustalenia finansowe

1. Umawiająca się Strona, która jest także Umawiającą się Stroną Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku w 1979 r., nie będzie pokrywać wydatków Organizacji w tym roku. Inne Umawiające się Strony, które złożą swoje dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia, zatwierdzenia albo przystąpią do konwencji przed dniem 31 grudnia 1979 r., wpłacą kwotę wskazaną w dodatku do niniejszego załącznika. Składka Każdej Umawiającej się Strony nie objęta w tym dodatku zostanie ustalona przez Radę Ogólną.

2. Składki należne stosownie do ustępu 1 będą wpłacane przez każdą Umawiającą się Stronę, tak szybko jak to będzie możliwe, po dniu 1 stycznia 1979 r. albo po jej przystąpieniu do konwencji w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Dodatek do załącznika II do konwencjiUmawiająca się Strona

Składka za 1979 r.

Bułgaria

16 325

Kanada

82 852

Kuba

20 211

Dania (Wyspy Owcze)

6 473

Europejska Wspólnota Gospodarcza

74 254

Niemiecka Republika Demokratyczna

19 266

Islandia

12 293

Japonia

16 697

Norwegia

21 107

Polska

29 316

Portugalia

22 716

Rumunia

15 472

Hiszpania

26 224

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

72 133

Stany Zjednoczone Ameryki

29 947

ZAŁĄCZNIK III

Naukowe i statystyczne podobszary, rejony oraz podrejony

Naukowe i statystyczne podobszary, rejony oraz podrejony przewidziane w artykule XX niniejszej konwencji są następujące:

▼M1

1. a) 
Podobszar 0 — 

część obszaru Konwencji ograniczona na południu przez linię przebiegającą na wschód z punktu na 61°00' szerokości geograficznej północnej i 65°00' długości geograficznej zachodniej do punktu na 61°00' szerokości geograficznej północnej i 59°00' długości geograficznej zachodniej, stąd w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż linii rumbu do punktu na 60°12' szerokości geograficznej północnej i 57°13' długości geograficznej zachodniej; stąd ograniczona na wschodzie przez serie linii geodezyjnych łączących następujące punkty:Punkt nr

Szerokość geograficzna

Długość geograficzna

1

60°12'0

57°13'0

2

61°00'0

57°13'1

3

62°00'5

57°21'1

4

62°02'3

57°21'8

5

62°03'5

57°22'2

6

62°11'5

57°25'4

7

62°47'2

57°41'0

8

63°22'8

57°57'4

9

63°28'6

57°59'7

10

63°35'0

58°02'0

11

63°37'2

58°01'2

12

63°44'1

57°58'8

13

63°50'1

57°57'2

14

63°52'6

57°56'6

15

63°57'4

57°53'5

16

64°04'3

57°49'1

17

64°12'2

57°48'2

18

65°06'0

57°44'1

19

65°08'9

57°43'9

20

65°11'6

57°44'4

21

65°14'5

57°45'1

22

65°18'1

57°45'8

23

65°23'3

57°44'9

24

65°34'8

57°42'3

25

65°37'7

57°41'9

26

65°50'9

57°40'7

27

65°51'7

57°40'6

28

65°57'6

57°40'1

29

66°03'5

57°39'6

30

66°12'9

57°38'2

31

66°18'8

57°37'8

32

66°24'6

57°37'8

33

66°30'3

57°38'3

34

66°36'1

57°39'2

35

66°37'9

57°39'6

36

66°41'8

57°40'6

37

66°49'5

57°43'0

38

67°21'6

57°52'7

39

67°27'3

57°54'9

40

67°28'3

57°55'3

41

67°29'1

57°56'1

42

67°30'7

57°57'8

43

67°35'3

58°02'2

44

67°39'7

58°06'2

45

67°44'2

58°09'9

46

67°56'9

58°19'8

47

68°01'8

58°23'3

48

68°04'3

58°25'0

49

68°06'8

58°26'7

50

68°07'5

58°27'2

51

68°16'1

58°34'1

52

68°21'7

58°39'0

53

68°25'3

58°42'4

54

68°32'9

59°01'8

55

68°34'0

59°04'6

56

68°37'9

59°14'3

57

68°38'0

59°14'6

58

68°56'8

60°02'4

59

69°00'8

60°09'0

60

69°06'8

60°18'5

61

69°10'3

60°23'8

62

69°12'8

60°27'5

63

69°29'4

60°51'6

64

69°49'8

60°58'2

65

69°55'3

60°59'6

66

69°55'8

61°00'0

67

70°01'6

61°04'2

68

70°07'5

61°08'1

69

70°08'8

61°08'8

70

70°13'4

61°10'6

71

70°33'1

61°17'4

72

70°35'6

61°20'6

73

70°48'2

61°37'9

74

70°51'8

61°42'7

75

71°12'1

62°09'1

76

71°18'9

62°17'5

77

71°25'9

62°25'5

78

71°29'4

62°29'3

79

71°31'8

62°32'0

80

71°32'9

62°33'5

81

71°44'7

62°49'6

82

71°47'3

62°53'1

83

71°52'9

62°03'9

84

72°01'7

63°21'1

85

72°06'4

63°30'9

86

72°11'0

63°41'0

87

72°24'8

64°13'2

88

72°30'5

64°26'1

89

72°36'3

64°38'8

90

72°43'7

64°54'3

91

72°45'7

64°58'4

92

72°47'7

65°00'9

93

73°50'8

65°07'6

94

73°18'5

66°08'3

95

73°25'9

66°25'3

96

73°31'1

67°15'1

97

73°36'5

68°05'5

98

73°37'9

68°12'3

99

73°41'7

68°29'4

100

73°46'1

68°48'5

101

73°46'7

68°51'1

102

73°52'3

69°11'3

103

73°57'6

69°31'5

104

74°02'2

69°50'3

105

74°02'6

69°52'0

106

74°06'1

70°06'6

107

74°07'5

70°12'5

108

74°10'0

70°23'1

109

74°12'5

70°33'7

110

74°24'0

71°25'7

111

74°28'6

71°45'8

112

74°44'2

72°53'0

113

74°50'6

73°02'8

114

75°00'0

73°16'3

115

75°05

73°30

a stąd na północ do równoleżnika na 78°10' szerokości geograficznej północnej; ograniczona na zachodzie przez linię zaczynającą się na 61°00' szerokości geograficznej północnej i 65°00' długości geograficznej zachodniej, przebiegającą w północno-zachodnim kierunku wzdłuż linii rumbu do wybrzeża Wyspy Baffina w East Bluff (61°55' szerokości geograficznej północnej i 66°20' długości geograficznej zachodniej), a stąd w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Wyspy Baffina, Wyspy Bylot, Wyspy Devon i Wyspy Ellesmere oraz po osiemdziesiątym południku długości geograficznej zachodniej na wodach między tymi wyspami do równoleżnika na 78°10' szerokości geograficznej północnej; i ograniczona na północy przez równoleżnik 78°10' szerokości geograficznej północnej.

▼B

1.b) 

Podobszar 0 dzieli się na dwa rejony:

Rejon 0 - A 

część podobszaru leżącego na północ od równoleżnika na 66o15′ szerokości geograficznej północnej,

Rejon 0 - B 

część podobszaru leżącego na południe od równoleżnika na 66°15′ szerokości geograficznej północnej.

▼M1

2a) 
Podobszar 1 – 

część obszaru Konwencji leżącego na wschód od podobszaru 0 oraz na północ i wschód od linii rumbu, łączącej punkt na 61°12 szerokości geograficznej północnej i 57°13' długości geograficznej zachodniej z punktem na 52°15' szerokości geograficznej północnej i 42°00' długości geograficznej zachodniej

▼B

2b) 

Podobszar 1 dzieli się na sześć rejonów:

Rejon 1 A 

część podobszaru leżącego na północ od równoleżnika na 68°50′ szerokości geograficznej północnej (Christianshaab);

Rejon 1 B 

część podobszaru leżącego między równoleżnikiem na 66°15′ szerokości geograficznej północnej (5 mil morskich na północ od Umanarsugssuak) i równoleżnikiem na 68°50′ szerokości geograficznej północnej (Christianshaab);

Rejon 1 C 

część podobszaru leżącego między równoleżnikiem na 64°15′ szerokości geograficznej północnej (4 mile morskie na północ od Godhaab) i równoleżnikiem na 66°15′ szerokości geograficznej północnej (5 mil morskich na północ od Umanarsugssuak);

Rejon 1 D 

część podobszaru leżącego między równoleżnikiem na 62°30′ szerokości geograficznej północnej (lodowiec Frederikshaab) i równoleżnikiem na 64°15′ szerokości geograficznej północnej (4 mile morskie na północ od Godthaab);

Rejon 1 E 

część podobszaru leżącego między równoleżnikiem na 60°45′ szerokości geograficznej północnej (Przylądek Desolation) i równoleżnikiem na 62°30 szerokości geograficznej północnej (Lodowiec Frederikshaab);

Rejon 1 F 

część podobszaru leżącego na południe od równoleżnika na 60°45′ szerokości geograficznej północnej (Przylądek Desolation).

3a) 
Podobszar 2 

część obszaru konwencji leżącego na wschód od południka na 64°30′ długości geograficznej zachodniej na obszarze Cieśniny Hudson, na południe od podobszaru 0, na południe i na zachód od podobszaru 1 oraz na północ od równoleżnika na 52°15′ szerokości geograficznej północnej.

3b) 

Podobszar 2 dzieli się na 3 rejony:

Rejon 2 G 

część podobszaru leżącego na północ od równoleżnika na 57°40′ szerokości geograficznej północnej (Przylądek Mugford);

Rejon 2 H 

część obszaru leżącego między równoleżnikiem na 55°20′ szerokości geograficznej północnej (Hopedale) i równoleżnika na 57°40 szerokości geograficznej północnej (Przylądek Mugford);

Rejon 2 J 

część podobszaru leżącego na południe od równoleżnika na 55°20′ szerokości geograficznej północnej (Hopedale).

4a) 
Podobszar 3 

część obszaru konwencji leżącego na południe od równoleżnika na 52°15′ szerokości geograficznej północnej; na wschodzie od linii przebiegającej na północ od Przylądka Bauld na północnym wybrzeżu Nowej Funlandii do 52°15′ szerokości geograficznej północnej, na północ od równoleżnika na 39°00′ szerokości geograficznej północnej; na wschodzie i północy od linii rumbu przebiegającej od 39°00′ szerokości geograficznej północnej, 50°00′ długości geograficznej zachodniej w kierunku północno-zachodnim przez punkt na 43°30′ szerokości geograficznej północnej, 55°00′ długości geograficznej zachodniej w kierunku punktu na 47°50 szerokości geograficznej północnej, 60°00′ długości geograficznej zachodniej do skrzyżowania się z linią prostą łączącą Przylądek Ray na wybrzeżu Nowej Funlandii z Przylądkiem Północnym na Przylądku Wyspy Breton, stąd w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wymienionej linii do Przylądka Ray.

4b) 

Podobszar 3 dzieli się na sześć rejonów:

Rejon 3 K 

część podobszaru leżącego na północ od równoleżnika na 49°15′ szerokości geograficznej północnej (Przylądek Freels w Nowej Funlandii);

Rejon 3 L 

część podobszaru leżącego miedzy wybrzeżem Nowej Funlandii od Przylądka Freels do Przylądka St. Mary oraz linią określoną następująco: zaczynając od Przylądka Freels, stąd na wschód do południka na 46°30′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do równoleżnika na 46°00′ szerokości geograficznej północnej, stąd na zachód do południka na 54°30′ długości geograficznej zachodniej, stąd wzdłuż od linii rumbu do Przylądka St. Mary w Nowej Funlandii;

Rejon 3 M 

część podobszaru leżącego na południe od równoleżnika na 49°15′ szerokości geograficznej północnej i na wschód od południka na 46°30′ długości geograficznej zachodniej;

Rejon 3 N 

część podobszaru leżącego na południe od równoleżnika na 46°00′ szerokości geograficznej północnej i między południkiem na 46°30′ długości geograficznej zachodniej oraz południkiem na 51°00′ długości geograficznej zachodniej;

Rejon 3 O 

część podobszaru leżącego na południe od równoleżnika na 46°00′ szerokości geograficznej północnej i między południkiem na 51°00′ długości geograficznej zachodniej oraz południkiem na 54°30′ długości geograficznej zachodniej;

Rejon 3 P 

część podobszaru leżącego na południe od wybrzeża Nowej Funlandii i na zachód od linii od Przylądka St. Mary w Nowej Funlandii do punktu na 46°00′ szerokości geograficznej północnej, 54°30′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do granicy podobszaru;

Rejon 3 P dzieli się na dwa podrejony:

3 Pn - 

Podrejon Północno-Zachodni - część rejonu 3 P leżącego na północnym zachodzie od linii przechodzącej od Wyspy Burgeo w Nowej Funlandii w kierunku zbliżonym do południowo-zachodniego, do punktu na 46°50′ szerokości geograficznej północnej i 58°50′ długości geograficznej zachodniej;

3 Ps - 

Podrejon Południowo-Wschodni część rejonu 3 P leżącego na południowy wschód od linii ustalonej dla Podrejonu 3 Pn.

5a) 
Podobszar 4 

część obszaru konwencji leżącego na północ od równoleżnika na 39°00′ szerokości geograficznej północnej, na zachód od podobszaru 3 oraz na wschód od linii określonej następująco: zaczynając do końca międzynarodowej granicy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Kanadą w Kanale Grand Manan w punkcie na 44°46′ 35.346″ szerokości geograficznej północnej; 66°54′ 11.253″ długości geograficznej zachodniej; stąd na południe do równoleżnika na 43°50′ szerokości geograficznej północnej; stąd na zachód do południka 67°40′ długości geograficznej zachodniej; stąd na południe do równoleżnika na 42°20′ szerokości geograficznej północnej; stąd na wschód do punktu na 66°00′ długości geograficznej zachodniej; stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowo-wschodnim do punktu na 42°00′ szerokości geograficznej północnej i 65°40′ długości geograficznej zachodniej oraz stąd na południe do równoleżnika na 39°00′ szerokości geograficznej północnej.

5b) 

Podobszar 4 dzieli się na sześć rejonów:

Rejon 4 R 

część podobszaru leżącego między wybrzeżem Nowej Funlandii od Przylądka Bauld do Przylądka Ray oraz linią określoną następująco; zaczynając od Przylądka Bauld na północ od równoleżnika na 52°15′ szerokości geograficznej północnej, stąd na zachód do wybrzeża Labradoru, stąd wzdłuż wybrzeża Labradoru do końca granicy miedzy Labradorem a Quebec, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowo-zachodnim do punktu na 49°25′ szerokości geograficznej północnej, 60°00′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do punktu na 47°50′ szerokości geograficznej północnej, 60°00′ długości geograficznej zachodniej, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowo-wschodnim do punktu, w którym granica podobszaru 3 przecina się z linią prostą łączącą Przylądek Północny w Nowej Szkocji i Przylądkiem Ray w Nowej Funlandii, stąd do Przylądka Ray w Nowej Funlandii,

Rejon 4 S 

część podobszaru leżącego miedzy południowym wybrzeżem prowincji Quebec od końca granicy między Labradorem a Quebec do Pte. des Monts oraz linią określoną następująco: zaczynając od Pte. des Monts na wschód do punktu na 49°25′ szerokości geograficznej północnej, 64°40′ długości geograficznej zachodniej, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowo-wschodnim do punktu na 47°50′ szerokości geograficznej północnej, 60°00′ długości geograficznej zachodniej, stąd na północ do punktu na 49°25′ szerokości geograficznej północnej, 60°00′ długości geograficznej zachodniej, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku północno-wschodnim do końca granicy między Labradorem a Quebec.

Rejon 4 T 

część podobszaru leżącego między wybrzeżami Nowej Szkocji, Nowego Brunszwiku oraz Quebec od Przylądka Północnego do Pte. des Monts a linią określoną następująco: zaczynając od Pte. des Monts na wschód do punktu na 49°25′ szerokości geograficznej północnej, 64°40′ długości geograficznej zachodniej, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowo-wschodnim do punktu na 47°50′ szerokości geograficznej północnej, 60°00′ długości geograficznej zachodniej, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowym do Przylądka Północnego w Nowej Szkocji.

Rejon 4 V 

część podobszaru leżącego między wybrzeżem Nowej Szkocji, między Przylądkiem Północnym i Fourchu, a linią określoną następująco; zaczynając od Fourchu, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku wschodnim do punktu na 45°40′ szerokości geograficznej północnej, 60°00′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe wzdłuż południka na 60°00′ długości geograficznej zachodniej do równoleżnika na 44°10′ szerokości geograficznej północnej, stąd na wschód do południka na 59°00′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do równoleżnika na 39°00′ szerokości geograficznej północnej, stąd na wschód do punktu, gdzie granica między podobszarami 3 i 4 przecina równoleżnik na 39°00′ szerokości geograficznej północnej, stąd wzdłuż granicy między podobszarami 3 i 4 a linią biegnącą dalej w kierunku północno-zachodnim do punktu na 47°50′ szerokości geograficznej północnej, 60°00′ długości geograficznej zachodniej oraz stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku południowym do Przylądka Północnego w Nowej Szkocji.

Rejon 4 V dzieli się na dwa podrejony:

4 Vn - 

Północny podrejon - część rejonu 4 V leżącego na północ od równoleżnika na 45°40′ szerokości geograficznej północnej;

4 Vs - 

Południowy podrejon - część rejonu 4 V leżącego na południe od równoleżnika na 45°40′ szerokości geograficznej północnej;

Rejon 4 W 

część podobszaru leżącego między wybrzeżem Nowej Szkocji od Halifax do Fourchu a linią określoną następująco; zaczynając od Fourchu wzdłuż linii rumbu w kierunku wschodnim do punktu na 45°40′ szerokości geograficznej północnej, 60°00′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe wzdłuż południka na 60°00′ długości geograficznej zachodniej do równoleżnika na 44°10′ szerokości geograficznej północnej, stąd na wschód do południka na 59°00′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do równoleżnika na 39°00′ szerokości geograficznej północnej, stąd na zachód do południka 63°20′ długości geograficznej zachodniej, stąd na północ do punktu na tym południku na 44°20′ szerokości geograficznej północnej, stąd wzdłuż linii rumbu w kierunku północno-zachodnim do Halifax w Nowej Szkocji;

Rejon 4 X 

część podobszaru leżącego między zachodnią granicą podobszaru 4 a wybrzeżami Nowego Brunszwiku oraz Nowej Szkocji od końca granicy między Nowym Brunszwikiem i Maine do Halifax a linią określoną następująco: zaczynając od Halifax wzdłuż linii rumbu w kierunku południowo-wschodnim do punktu na 44°20′ szerokości geograficznej północnej, 63°20′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do równoleżnika na 39°00′ szerokości geograficznej północnej i stąd na zachód do południka na 65°40′ długości geograficznej zachodniej.

6a) 
Podobszar 5 

część obszaru konwencji leżącego na zachód od zachodniej granicy podobszaru 4, na północ od równoleżnika na 39°00′ szerokości geograficznej północnej oraz na wschód od południka na 71°40′ długości geograficznej zachodniej,

6b) 

Podobszar 5 dzieli się na dwa rejony:

Rejon 5 Y 

część podobszaru leżącego między wybrzeżami Maine, New Hampshire i Massachusetts od granicy między Maine i Nowym Brunszwikiem do 70°00′ długości geograficznej zachodniej na Przylądku Cod (na około 42° szerokości geograficznej północnej) a linią określoną następująco; zaczynając od punktu na Przylądku Cod na 70° długości geograficznej zachodniej (na około 42° szerokości geograficznej północnej), stąd na północ do 42°00′ szerokości geograficznej północnej, stąd na wschód do 67°40′ długości geograficznej zachodniej na granicy podobszarów 4 i 5 oraz stąd wzdłuż tej granicy do granicy między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi;

Rejon 5 Z 

część podobszaru leżącego na południe i wschód od rejonu 5 Y;

Rejon 5 Z dzieli się na dwa podrejony: wschodni i zachodni i określone następująco:

5 Ze - 

podrejon wschodni - część rejonu 5 Z leżącego na wschód od południka na 70°00′ długości geograficznej zachodniej;

5 Zw - 

podrejon zachodni - część rejonu 5 Z leżącego na zachód od południka na 70°00′ długości geograficznej zachodniej.

7a) 
Podobszar 6 

część obszaru konwencji ograniczonego linią zaczynającą się od punktu na wybrzeżu Rhode Island na 71°40′ długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do 39°00′ szerokości geograficznej północnej, stąd na wschód do 42°00′, długości geograficznej zachodniej, stąd na południe do 35°00′ szerokości geograficznej północnej, stąd na zachód do wybrzeża Ameryki Północnej, stąd w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Ameryki Północnej do punktu na Rhode Island na 71°40′ długości geograficznej zachodniej.

7b) 

Podobszar 6 dzieli się na osiem rejonów:

Rejon 6 A 

część podobszaru leżącego na północ od równoleżnika na 39°00′ szerokości geograficznej północnej i na zachód od podobszaru 5;

Rejon 6 B 

część podobszaru leżącego na zachód od 70°00′ długości geograficznej zachodniej, na południe od równoleżnika na 39°00′ szerokości geograficznej północnej oraz na północ i zachód od linii biegnącej w kierunku zachodnim wzdłuż równoleżnika na 37°00′ szerokości geograficznej północnej do 76°00′ długości geograficznej zachodniej i stąd na południe do Przylądka Henry w Wirginii;

Rejon 6 C 

część podobszaru leżącego na zachód od 70°00′ długości geograficznej zachodniej i na południe od rejonu 6 B;

Rejon 6 D 

część podobszaru leżącego na wschód od rejonów 6 B i 6 C i na zachód od 65°00′ długości geograficznej zachodniej;

Rejon 6 E 

część podobszaru leżącego na wschód od rejonu 6 D i na zachód od 60°00′ długości geograficznej zachodniej;

Rejon 6 F 

część podobszaru leżącego na wschód od rejonu 6 E i na zachód od 55°00′ długości geograficznej zachodniej;

Rejon 6 G 

część podobszaru leżącego na wschód od rejonu 6 F i na zachód od 50°00′ długości geograficznej zachodniej;

Rejon 6 H 

część podobszaru leżącego na wschód od rejonu 6 G i na zachód od 42°00′ długości geograficznej zachodniej.

CONVENTION ON FUTURE MULTILATERAL COOPERATION IN THE NORTH-WEST ATLANTIC FISHERIESTHE CONTRACTING PARTIES,

Noting that the coastal States of the Northwest Atlantic have, in accordance with relevant principles of international law, extended their jurisdiction over the living resources of their adjacent waters to limits of up to 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, and exercise within these areas sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing these resources;

Taking into account the work of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea in the field of fisheries;

Desiring to promote the conservation and optimum utilization of the fishery resources of the Northwest Atlantic area within a framework appropriate to the regime of extended coastal State jurisdiction over fisheries, and accordingly to encourage international cooperation and consultation with respect to these resources,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:Article I

1.  The area to which this Convention applies, hereinafter referred to as ‘the Convention Area’, shall be the waters of the Northwest Atlantic Ocean north of 35o00' north latitude and west of a line extending due north from 35o00' north latitude and 42o00' west longitude to 59o00' north latitude, thence due west to 44o00' west longitude, and thence due north to the coast of Greenland, and the waters of the Gulf of St Lawrence, Davis Strait and Baffin Bay south of 78o10' north latitude.

2.  The area referred to in this Convention as ‘the Regulatory Area’ is that part of the Convention Area which lies beyond the areas in which coastal States exercise fisheries jurisdiction.

3.  For the purposes of this Convention, ‘coastal State’ shall hereinafter mean a Contracting Party exercising fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  This Convention applies to all fishery resources of the Convention area, with the following exceptions: salmon, tuna and marlin, cetacean stocks managed by the International Whaling Commission or any successor organization, and sedentary species of the Continental Shelf, i.e., organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil.

5.  Nothing in this Convention shall be deemed to affect or prejudice the positions or claims of any Contracting Party in regard to internal waters, the territorial sea, or the limits or extent of the jurisdiction of any party over fisheries; or to affect or prejudice the views or positions of any Contracting Party with respect to the law of the sea.

Article II

1.  The Contracting Parties agree to establish and maintain an international organization whose object shall be to contribute through consultation and cooperation to the optimum utilization, rational management and conservation of the fishery resources of the Convention Area. This organization shall be known as the Northwest Atlantic Fisheries Organization, hereinafter referred to as ‘the Organization’, and shall carry out the functions set forth in this Convention.

2.  The Organization shall consist of:

(a) 

a General Council,

(b) 

a Scientific Council,

(c) 

a Fisheries Commission, and

(d) 

a Secretariat.

3.  The Organization shall have legal personality and shall enjoy in its relations with other international organizations and in the territories of the Contracting Parties such legal capacity as may be necessary to perform its functions and achieve its ends. The immunities and privileges which the Organization and its officers shall enjoy in the territory of a Contracting Party shall be subject to agreement between the Organization and the Contracting Party concerned.

4.  The headquarters of the Organization shall be at Dartmouth, Nova Scotia, Canada, or at such other place as may be decided by the General Council.

Article III

The functions of the General Council shall be:

(a) 

to supervise and coordinate the organizational, administrative, financial and other internal affairs of the Organization, including the relations among its constituent bodies;

(b) 

to coordinate the external relations of the Organization;

(c) 

to review and determine the membership of the Fisheries Commission pursuant to Article XIII; and

(d) 

to exercise such other authority as is conferred upon it by this Convention.

Article IV

1.  Each Contracting Party shall be a member of the General Council and shall appoint to the Council not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The General Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman shall be a representative of a Contracting Party that is a member of the Fisheries Commission and the chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  The chairman shall be the president of the Organization and shall be its principal representative.

4.  The chairman of the General Council shall convene a regular annual meeting of the Organization at a place decided upon by the General Council and which shall normally be in North America.

5.  Any meeting of the General Council, other than the annual meeting, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

6.  The General Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article V

1.  Each Contracting Party shall have one vote in proceedings of the General Council.

2.  Except where otherwise provided, decisions of the General Council shall be taken by a majority of the votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The General Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

4.  The General Council shall submit to the Contracting Parties an annual report of the activities of the Organization.

Article VI

1.  The functions of the Scientific Council shall be:

(a) 

to provide a forum for consultation and cooperation among the Contracting Parties with respect to the study, appraisal and exchange of scientific information and views relating to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries, and to encourage and promote cooperation among the Contracting Parties in scientific research designed to fill gaps in knowledge pertaining to these matters;

(b) 

to compile and maintain statistics and records and to publish or disseminate reports, information and materials pertaining to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries;

(c) 

to provide scientific advice to coastal States, where requested to do so pursuant to Article VII; and

(d) 

to provide scientific advice to the Fisheries Commission, pursuant to Article VIII or on its own initiative as required for the purposes of the Commission.

2.  The functions of the Scientific Council may, where appropriate, be carried out in cooperation with other public or private organizations having related objectives.

3.  The Contracting Parties shall furnish to the Scientific Council any available statistical and scientific information requested by the Council for the purpose of this Article.

Article VII

1.  The Scientific Council shall, at the request of a coastal State, consider and report on any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources in waters under the fisheries jurisdiction of that coastal State within the Convention Area.

2.  The coastal State shall, in consultation with the Scientific Council, specify terms of reference for the consideration of any question referred to the Council pursuant to paragraph 1. These terms of reference shall include, along with any other matters deemed appropriate, such of the following as are applicable:

(a) 

a statement of the question referred, including a description of the fisheries and area to be considered;

(b) 

where scientific estimates or predictions are sought, a description of any relevant factors or assumptions to be taken into account; and

(c) 

where applicable, a description of any objectives the coastal State is seeking to attain and an indication of whether specific advice or a range of options should be provided.

Article VIII

The Scientific Council shall consider and report on any question referred to it by the Fisheries Commission pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall take into account the terms of reference specified by the Fisheries Commission in respect of that question.

Article IX

1.  Each Contracting Party shall be a member of the Scientific Council and shall appoint to the Council its own representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The Scientific Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  Any meeting of the Scientific Council, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a coastal State or upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

4.  The Scientific Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article X

1.  Scientific advice to be provided by the Scientific Council pursuant to this Convention shall be determined by consensus. Where consensus cannot be achieved, the Council shall set out in its report all views advanced on the matter under consideration.

2.  Decisions of the Scientific Council with respect to the election of officers, the adoption and the amendment of rules and other matters pertaining to the organization of its work shall be taken by a majority of votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, and for these purposes each Contracting Party shall have one vote. No vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The Scientific Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XI

1.  The Fisheries Commission, hereinafter referred to as ‘the Commission’, shall be responsible for the management and conservation of the fishery resources of the Regulatory Area in accordance with the provisions of this Article.

2.  The Commission may adopt proposals for joint action by the Contracting Parties designed to achieve the optimum utilization of the fishery resources of the Regulatory Area. In considering such proposals, the Commission shall take into account any relevant information or advice provided to it by the Scientific Council.

3.  In the exercise of its functions under paragraph 2, the Commission shall seek to ensure consistency between:

(a) 

any proposal that applies to a stock or group of stocks occurring both within the Regulatory Area and within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, or any proposal that would have an effect through species interrelationships on a stock or group of stocks occurring in whole or in part within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, and

(b) 

any measures or decisions taken by the coastal State for the management and conservation of that stock or group of stocks with respect to fishing activities conducted within the area under its fisheries jurisdiction.

The appropriate coastal State and the Commission shall accordingly promote the coordination of such proposals, measures and decisions. Each coastal State shall keep the Commission informed of its measures and decisions for the purpose of this Article.

4.  Proposals adopted by the Commission for the allocation of catches in the Regulatory Area shall take into account the interests of Commission members whose vessels have traditionally fished within that Area, and, in the allocation of catches from the Grand Banks and Flemish Cap, Commission members shall give special consideration to the Contracting Party whose coastal communities are primarily dependent on fishing for stocks related to these fishings banks and which has undertaken extensive efforts to ensure the conservation of such stocks through international action, in particular, by providing surveillance and inspection of international fisheries on these banks under an international scheme of joint enforcement.

5.  The Commission may also adopt proposals for international measures of control and enforcement within the Regulatory Area for the purpose of ensuring within that Area the application of this Convention and the measures in force thereunder.

6.  Each proposal adopted by the Commission shall be transmitted by the Executive Secretary to all Contracting Parties, specifying the date of transmittal for the purposes of paragraph 1 of Article XII.

7.  Subject to the provisions of Article XII, each proposal adopted by the Commission under this Article shall become a measure binding on all Contracting Parties to enter into force on a date determined by the Commission.

8.  The Commission may refer to the Scientific Council any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall specify terms of reference for the consideration of that question.

9.  The Commission may invite the attention of any or all Commission members to any matters which relate to the objectives and purposes of this Convention within the Regulatory Area.

Article XII

1.  If any Commission member presents to the Executive Secretary an objection to a proposal within 60 days of the date of transmittal specified in the notification of the proposal by the Executive Secretary, the proposal shall not become a binding measure until the expiration of 40 days following the date of transmittal specified in the notification of that objection to the Contracting Parties. Thereupon any other Commission member may similarly object prior to the expiration of the additional 40-day period, or within 30 days after the date of transmittal specified in the notification to the Contracting Parties of any objection presented within that additional 40-day period, whichever shall be the later. The proposal shall then become a measure binding on all Contracting Parties, except those which have presented objections, at the end of the extended period or periods for objecting. If, however, at the end of such extended period or periods, objections have been presented and maintained by a majority of Commission members, the proposal shall not become a binding measure, unless any or all of the Commission members nevertheless agree as among themselves to be bound by it on an agreed date.

2.  Any Commission member which has objected to a proposal may at any time withdraw that objection and the proposal immediately shall become a measure binding on such a member, subject to the objection procedure provided for in this Article.

3.  At any time after the expiration of one year from the date on which a measure enters into force, any Commission member may give to the Executive Secretary notice of its intention not to be bound by the measure, and, if that notice is not withdrawn, the measure shall cease to be binding on that member at the end of one year from the date of receipt of the notice by the Executive Secretary. At any time after a measure has ceased to be binding on a Commission member under this paragraph, the measure shall cease to be binding on any other Commission member upon the date a notice of its intention not to be bound is received by the Executive Secretary.

4.  The Executive Secretary shall immediately notify each Contracting Party of:

(a) 

the receipt of each objection and withdrawal of objection under paragraphs 1 and 2;

(b) 

the date on which any proposal becomes a binding measure under the provisions of paragraph 1; and

(c) 

the receipt of each notice under paragraph 3.

Article XIII

1.  The membership of the Commission shall be reviewed and determined by the General Council at its annual meeting and shall consist of:

(a) 

each Contracting Party which participates in the fisheries of the Regulatory Area, and

(b) 

any Contracting Party which has provided evidence satisfactory to the General Council that it expects to participate in the fisheries of the Regulatory Area during the year of that annual meeting or during the following calendar year.

2.  Each Commission member shall appoint to the Commission not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

3.  Any Contracting Party that is not a Commission member may attend meetings of the Commission as an observer.

4.  The Commission shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Commission members.

5.  Any meeting of the Commission, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of any Commission member.

6.  The Commission may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article XIV

1.  Each Commission member shall have one vote in proceedings of the Commission.

2.  Decisions of the Commission shall be taken by a majority of the votes of all Commission members present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Commission members.

3.  The Commission shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XV

1.  The Secretariat shall provide services to the Organization in the exercise of its duties and functions.

2.  The chief administrative officer of the Secretariat shall be the Executive Secretary, who shall be appointed by the General Council according to such procedures and on such terms as it may determine.

3.  The staff of the Secretariat shall be appointed by the Executive Secretary in accordance with such rules and procedures as may be determined by the General Council.

4.  The Executive Secretary shall, subject to the general supervision of the General Council, have full power and authority over staff of the Secretariat and shall perform such other functions as the General Council shall prescribe.

Article XVI

1.  Each Contracting Party shall pay the expenses of its own delegation to all meetings held pursuant to this Convention.

2.  The General Council shall adopt an annual budget for the Organization.

3.  The General Council shall establish the contributions due from each Contracting Party under the annual budget on the following basis:

(a) 

10 % of the budget shall be divided among the coastal States in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year;

(b) 

30 % of the budget shall be divided equally among all the Contracting Parties; and

(c) 

60 % of the budget shall be divided among all Contracting Parties in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year.

The nominal catches referred to above shall be the reported catches of the species listed in Annex I, which forms an integral part of this Convention.

4.  The Executive Secretary shall notify each Contracting Party of the contribution due from that Party as calculated under paragraph 3 of this Article, and as soon as possible thereafter each Contracting Party shall pay to the Organization its contribution.

5.  Contributions shall be payable in the currency of the country in which the headquarters of the Organization is located, except if otherwise authorized by the General Council.

6.  Subject to paragraph 11 of this Article, the General Council shall, at its first meeting, approve a budget for the balance of the first financial year in which the Organization functions and the Executive Secretary shall transmit to the Contracting Parties copies of that budget together with notices of their respective contributions.

7.  For subsequent financial years, drafts of the annual budget shall be submitted by the Executive Secretary to each Contracting Party together with a schedule of contributions, not less than 60 days before the annual meeting of the Organization at which the budgets are to be considered.

8.  A Contracting Party acceding to this Convention during the course of a financial year shall contribute in respect of that year a part of the contribution calculated in accordance with the provisions of this Article, that is proportional to the number of complete months remaining in the year.

9.  A Contracting Party which has not paid its contributions for two consecutive years shall not enjoy any right of casting votes and presenting objections under this Convention until it has fulfilled its obligations, unless the General Council decides otherwise.

10.  The financial affairs of the Organization shall be audited annually by external auditors to be selected by the General Council.

11.  If the Convention enters into force on 1 January 1979, the provisions of Annex II, which forms an integral part of this Convention, shall apply in place of the provisions of paragraph 6.

Article XVII

The Contracting Parties agree to take such action, including the imposition of adequate sanctions for violations, as may be necessary to make effective the provisions of the Convention and to implement any measures which become binding under paragraph 7 of Article XI and any measures which are in force under Article XXIII. Each Contracting Party shall transmit to the Commission an annual statement of the actions taken by it for these purposes.

Article XVIII

The Contracting Parties agree to maintain in force and to implement within the Regulatory Area a scheme of joint international enforcement as applicable pursuant to Article XXIII or as modified by measures referred to in paragraph 5 of Article XI. This scheme shall include provision for reciprocal rights of boarding and inspection by the Contracting Parties and for flag state prosecution and sanctions on the basis of evidence resulting from such boardings and inspections. A report of such prosecutions and sanctions imposed shall be included in the annual statement referred to in Article XVII.

Article XIX

The Contracting Parties agree to invite the attention of any State not a party to this Convention to any matter relating to the fishing activities in the Regulatory Area of the nationals or vessels of that State which appear to affect adversely the attainment of the objectives of this Convention. The Contracting Parties further agree to confer when appropriate upon the steps to be taken towards obviating such adverse effects.

Article XX

1.  The Convention Area shall be divided into scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions, the boundaries of which shall be those defined in Annex III to this Convention.

2.  On the request of the Scientific Council, the General Council may be a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for scientific or statistical purposes, modify the boundaries of the scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions set out in Annex III, provided that each coastal State exercising fisheries jurisdiction in any part of the area affected concurs in such action.

3.  On the request of the Fisheries Commission and after having consulted the Scientific Council, the General Council may by a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for management purposes, divide the Regulatory Area into appropriate regulatory divisions and subdivisions. These may subsequently be modified in accordance with the same procedure. The boundaries of any such divisions and subdivisions shall be defined in Annex III.

4.  Annex III to this Convention, either in its present terms or as modified from time to time pursuant to this Article, forms an integral part of this Convention.

Article XXI

1.  Any Contracting Party may propose amendments to this Convention to be considered and acted upon by the General Council at an annual or a special meeting. Any such proposed amendment shall be sent to the Executive Secretary at least 90 days prior to the meeting at which it is proposed to be acted upon, and the Executive Secretary shall immediately transmit the proposal to all Contracting Parties.

2.  The adoption of a proposed amendment to the Convention by the General Council shall require a three-fourths majority of the votes of all Contracting Parties. The text of any proposed amendments so adopted shall be transmitted by the Depositary to all Contracting Parties.

3.  An amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days following the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of written notification of approval by three-fourths of all Contracting Parties unless any other Contracting Party notifies the Depositary that it objects to the amendment within 90 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of such receipt, in which case the amendment shall not take effect for any Contracting Party. Any Contracting Party which has objected to an amendment may at any time withdraw that objection. If all objections to an amendment are withdrawn, the amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of the last withdrawal.

4.  Any party which becomes a Contracting Party to the Convention after an amendment has been adopted in accordance with paragraph 2 of this Article shall be deemed to have approved the said amendment.

5.  The Depositary shall promptly notify all Contracting Parties of the receipt of notifications of approval of amendments, the receipt of notifications of objection or withdrawal of objections, and the entry into force of amendments.

Article XXII

1.  This Convention shall be open for signature at Ottawa until 31 December 1978, by the parties represented at the Diplomatic Conference on the Future of Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries, held at Ottawa from 11 October to 21 October 1977. It shall thereafter be open for accession.

2.  This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Canada, referred to in this Convention as ‘the Depositary’.

3.  This Convention shall enter into force upon the first day of January following the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by not less than six Signatories at least one of which exercises fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  Any party which has not signed this Convention may accede thereto by a notification in writing to the Depositary. Accessions received by the Depositary prior to the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date this Convention enters into force. Accessions received by the Depositary after the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date of receipt by the Depositary.

5.  The Depositary shall inform all Signatories and all acceding Parties of all ratifications, acceptances or approvals deposited and accessions received.

6.  The Depositary shall convene the initial meeting of the Organization to be held not more than six months after the coming into force of the Convention, and shall communicate the provisional agenda to each Contracting Party not less than one month before the date of the meeting.

Article XXIII

Upon the entry into force of this Convention, each proposal that has been transmitted or is effective at that time under Article VIII of the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries, 1949, (‘the ICNAF Convention’) shall, subject to the provisions of the ICNAF Convention, become a measure binding on each Contracting Party with respect to the Regulatory Area immediately, if the proposal has become effective under the ICNAF Convention, or at such time as it becomes effective thereunder. Subject to paragraph 3 of Article XII, each such measure shall remain binding on each Contracting Party, until such time as it expires or is replaced by a measure which has become binding pursuant to Article XI of this Convention, provided that no such replacement shall take effect before this Convention has been in force for one year.

Article XXIV

1.  Any Contracting Party may withdraw from the Convention on 31 December of any year by giving notice on or before the preceding 30 June to the Depositary, which shall communicate copies of such notice to other Contracting Parties.

2.  Any other Contracting Party may thereupon withdraw from the Convention on the same 31 ►C1  December by giving notice to the Depositary within one ◄ month of the receipt of a copy of a notice of withdrawal given pursuant to paragraph 1 of this Article.

Article XXV

1.  The original of the Convention shall be deposited with the Government of Canada, which shall communicate certified copies thereof to all the Signatories and to all the acceding Parties.

2.  The Depositary shall register the Convention with the Secretariat of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Ottawa, this 24th day of October 1978, in a single original, in the English and French languages, each text being equally authentic.

ANNEX 1 TO THE CONVENTION

List of species for the determination of the nominal catches to be used in calculating the annual budget pursuant to Article XVIAtlantic cod ...

Gadus morrhua

Haddock ...

Melanogrammus aeglefinus

Atlantic redfish ...

Sebastes marinus

Silver hake ...

Merluccius bilinearis

Red hake ...

Urophycis chuss

Pollock ...

Pollachius virens

American plaice ...

Hippoglossoides platessoides

Witch flounder ...

Glyptocephalus cynoglossus

Yellowtail flounder ...

Limanda ferruginea

Greenland halibut ...

Keinhardtius hippoglossoides

Roundnose grenadier ...

Macrourus rupestris

Atlantic herring ...

Clupea harengus

Atlantic mackerel ...

Scomber scombrus

Atlantic butterfish ...

Peprilus triacanthus

River herring (alewife) ...

Alosa pseudoharengus

Atlantic argentine ...

Argentina silus

Capelin ...

Mallotus villosus

Long-finned squid ...

Loligo pealei

Shortr-finned squid ...

Illex illecebrosus

Shrimps ...

Pandalus sp.

ANNEX II TO THE CONVENTION

Transitional financial arrangements

1. A Contracting Party which is also a Contracting Party to the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries throughout the year 1979 shall not contribute to the expenses of the Organization in that year. Other Contracting Parties which have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval or acceded to the Convention before 31 December 1979 shall contribute the amount indicated in the Appendix hereto. The contribution of any Contracting Party not included in the Appendix shall be determined by the General Council.

2. The contributions due pursuant to paragraph 1 shall be paid by each Contracting Party as soon as possible after 1 January 1979 or after its accession to the Convention, whichever is later.

Appendix to Annex II to the ConventionContracting Party

Contribution for 1979

(in $)

Bulgaria

16 325

Canada

82 852

Cuba

20 211

Denmark (Faroe Islands)

6 473

European Economic Community

74 254

German Democratic Republic

19 266

Iceland

12 293

Japan

16 697

Norway

21 107

Poland

29 316

Portugal

22 716

Romania

15 472

Spain

26 224

USSR

72 133

USA

29 947

ANNEX III TO THE CONVENTION

Scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions

The scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions provided for by Article XX of this Convention shall be as follows:

▼M1

1. (a) 

Subarea 0

that portion of the Convention Area bounded on the south by a line extending due east from a point at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude to a point at 61o00' north latitude and 59o00' west longitude, thence in a south-easterly direction along a rhumb line to a point at 60o 12' north latitude and 57o 13' west longitude; thence bounded on the east by a series of geodesic lines joining the following points:Point No

Latitude

Longitude

1

60o12'0

57o13'0

2

61o00'0

57o13'1

3

62o00'5

57o21'1

4

62o02'3

57o 21'8

5

62o03'5

57o22'2

6

62o11'5

57o25'4

7

62o47'2

57o41'0

8

63o22'8

57o57'4

9

63o28'6

57o59'7

10

63o35'0

58o02'0

11

63o37'2

58o01'2

12

63o44'1

57o58'8

13

63o50'1

57o57'2

14

63o52'6

57o56'6

15

63o57'4

57o53'5

16

64o04'3

57o49'1

17

64o12'2

57o48'2

18

65o06'0

57o44'1

19

65o08'9

57o43'9

20

65o11'6

57o44'4

21

65o14'5

57o45'1

22

65o18'1

57o45'8

23

65o23'3

57o44'9

24

65o34'8

57o42'3

25

65o37'7

57o41'9

26

65o50'9

57o40'7

27

65o51'7

57o40'6

28

65o57'6

57o40'1

29

66o03'5

57o39'6

30

66o12'9

57o38'2

31

66o18'8

57o37'8

32

66o24'6

57o37'8

33

66o30'3

57o38'3

34

66o36'1

57o39'2

35

66o37'9

57o39'6

36

66o41'8

57o40'6

37

66o49'5

57o43'0

38

67o21'6

57o52'7

39

67o27'3

57o 54'9

40

67o28'3

57o55'3

41

67o29'1

57o56'1

42

67o 307

57o57'8

43

67o35'3

58o02'2

44

67o39'7

58o06'2

45

67o44'2

58o09'9

46

67o56'9

58o19'8

47

68o01'8

58o23'3

48

68o04'3

58o25'0

49

68o06'8

58o26'7

50

68o07'5

58o27'2

51

68o16'1

58o34'1

52

68o21'7

58o39'0

53

68o25'3

58o42'4

54

68o32'9

59o01'8

55

68o34'0

59o04'6

56

68o37'9

59o14'3

57

68o38'0

59o14'6

58

68o56'8

60o02'4

59

69o00'8

60o09'0

60

69o06'8

60o18'5

61

69o10'3

60o23'8

62

69o12'8

60o27'5

63

69o29'4

60o51'6

64

69o49'8

60o58'2

65

69o55'3

60o59'6

66

69o55'8

61o00'0

67

70o01'6

61o04'2

68

70o07'5

61o08'1

69

70o08'8

61o08'8

70

70o13'4

61o10'6

71

70o33'1

61o17'4

72

70o35'6

61o20'6

73

70o48'2

61o37'9

74

70o51'8

61o42'7

75

71o12'1

62o09'1

76

71o18'9

62o17'5

77

71o25'9

62o25'5

78

71o29'4

62o29'3

79

71o31'8

62o32'0

80

71o32'9

62o33'5

81

71o44'7

62o49'6

82

71o47'3

62o53'1

83

71o52'9

63o03'9

84

72o01'7

63o21'1

85

72o06'4

63o30'9

86

72o11'0

63o41'0

87

72o24'8

64o13'2

88

72o30'5

64o26'1

89

72o36'3

64o38'8

90

72o 437

64o54'3

91

72o 457

64o58'4

92

72o 477

65o00'9

93

72o50'8

65o07'6

94

73o18'5

66o08'3

95

73o25'9

66o25'3

96

73o31'1

67o15'1

97

73o36'5

68o05'5

98

73o37'9

68o12'3

99

73o417

68o29'4

100

73o46'1

68o48'5

101

73o46'7

68o51'1

102

73o52'3

69o11'3

103

73o57'6

69o31'5

104

74o02'2

69o50'3

105

74o02'6

69o52'0

106

74o06'1

70o06'6

107

74o07'5

70o12'5

108

74o10'0

70o23'1

109

74o12'5

70o33'7

110

74o24'0

71o25'7

111

74o28'6

71o45'8

112

74o44'2

72o53'0

113

74o50'6

73o02'8

114

75o00'0

73o16'3

115

75o05'

73o30'

and thence due north to the parallel of 78o 10' north latitude; and bounded on the west by a line beginning at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude and extending in a north-westerly direction along a rhumb line to the coast of Baffin Island at East Bluff (61o55' north latitude and 66o 20' west longitude), and thence in a northerly direction along the coast of Baffin Island, Bylot Island, Devon Island and Ellesmere Island and following the meridian of 80o west longitude in the waters between those islands to 78o 10' north latitude; and bounded on the north by the parallel of 78o 10' north latitude.

▼B

1. (b) 

Subarea 0 is composed of two divisions:Division 0A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 66o15' north latitude;

Division OB

—  That portion of the subarea lying to the south of the parallel of 65o15' north latitude.

▼M1

2. (a) 

Sub-area 1

that portion of the Convention Area lying to the east of Sub-area 0 and to the north and east of a rhumb line joining a point at 60o12' north latitude and 57o13' west longitude with a point at 52o15' north latitude and 42o00' west longitude.

▼B

2. (b) 

Subarea 1 is composed of six divisions:Division 1A

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1B

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak) and the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1C

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab) and the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak);

Division 1D

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier) and the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab);

Division IE

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation) and the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier);

Division 1F

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation).

3. (a) 

Subarea 2

That portion of the Convention Area lying to the east of the meridian of 64o30' west longitude in the area of Hudson Strait, to the south of Subarea 0, to the south and west of Subarea 1 and to the north of the parallel of 52o15' north latitude.

3. (b) 

Subarea 2 is composed of three divisions:Division 2G

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2H

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale) and the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2J

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale).

4. (a) 

Subarea 3

That portion of the Convention Area lying south of the parallel of 52o15' north latitude; and to the east of a line extending due north from Cape Bauld on the north coast of Newfoundland to 52o15' north latitude; to the north of the parallel of 39o00' north latitude; and to the east and north of a rhumb line commencing at 39o00' north latitude, 50o00' west longitude and extending in a northwesterly direction to pass through a point at 43o30' north latitude, 55o00' west longitude in the direction of a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude until it intersects a straight line connecting Cape Ray, on the coast of Newfoundland, with Cape North on Cape Breton Island; thence in a northeasterly direction along said line to Cape Ray.

4. (b) 

Subarea 3 is composed of six divisions:Division 3K

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 49o15' north latitude (Cape Freels, Newfoundland);

Division 3L

—  That portion of the subarea lying between the Newfoundland coast from Cape Freels to Cape St Mary and a line described as follows: Beginning at Cape Freels, thence due east to the meridian of 46o30' west longitude, thence due south to the parallel of 46o00' north latitude, thence due west to the meridian of 54o30' west longitude, thence along a rhumb line to Cape St Mary, Newfoundland;

Division 3M

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 49o15' north latitude and east of the meridian of 46o30' west longitude;

Division 3N

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 46o30' west longitude and the meridian of 51o00' west longitude;

Division 30

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 51o00' west longitude and the meridian of 54o30' west longitude;

Division 3P

—  That portion of the subarea lying south of the Newfoundland coast and west of a line from Cape St Mary, Newfoundland to a point at 46o00' north latitude, 54o30' west longitude, thence due south to the limit of the subarea;

Division 3P is divided into two subdivisions:3Pn

—  Northwestern subdivision — That portion of Division 3P lying north-west of a line extending from Burgeo Island, Newfoundland, approximately southwest to a point at 46o50' north latitude and 58o50' west longitude;

3Ps

—  Southeastern subdivision — That portion of Division 3P lying south-east of the line defined for Subdivision 3Pn.

5. (a) 

Subarea 4

That portion of the Convention Area lying north of the parallel of 39o00' north latitude, to the west of Subarea 3, and to the east of a line described as follows: Beginning at the terminus of the international boundary between the United States of America and Canada in Grand Manan Channel, at a point at 44o46' 35·346" north latitude; 66o54' 11·253" west longitude; thence due south to the parallel of 43o50' north latitude; thence due west to the meridian of 67o40' west longitude; thence due south to the parallel of 42o20' north latitude; thence due east to a point in 66o00' west longitude; thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 42o00' north latitude and 65o40' west longitude; and thence due south to the parallel of 39o00' north latitude.

5. (b) 

Subarea 4 is divided into six divisions:Division 4R

—  That portion of the subarea lying between the coast of Newfoundland from Cape Bauld to Cape Ray and a line described as follows: Beginning at Cape Bauld, thence due north to the parallel of 52o15' north latitude, thence due west to the Labrador coast, thence along the Labrador coast to the terminus of the Labrador-Quebec boundary, thence along a rhumb line in a southwesterly direction to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to the point at which the boundary of Subarea 3 intersects the straight line joining Cape North, Nova Scotia with Cape Ray, Newfoundland, thence to Cape Ray, Newfoundland;

Division 4S

—  That portion of the subarea lying between the south coast of the Province of Quebec from the terminus of the Labrador-Quebec boundary to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in an east-southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence due north to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a northeasterly direction to the terminus of the Labrador-Quebec boundary;

Division 4T

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Nova Scotia, New Brunswick, and Quebec from Cape North to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Cape North and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude, to the parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due east to a point where the boundary between Subareas 3 and 4 meets the parallel of 39o00' north latitude, thence along the boundary between Subareas 3 and 4 and a line continuing in a northwesterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, and thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V is divided into two subdivisions:4Vn

—  Northern subdivision — That portion of Division 4V lying north of the parallel of 45o40' north latitude;

4Vs

—  Southern subdivision — That portion of Division 4V lying south of the parallel of 45o40' north latitude;Division 4W

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Halifax and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude to a parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due west to the meridian of 63o20' west longitude, thence due north to a point on that meridian in 44o20' north latitude, thence along a rhumb line in a northwesterly direction to Halifax, Nova Scotia;

Division 4X

—  That portion of the subarea lying between the western boundary of Subarea 4 and the coasts of New Brunswick and Nova Scotia from the terminus of the boundary between New Brunswick and Maine to Halifax, and a line described as follows: Beginning at Halifax, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 44o20' north latitude, 63o20' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, and thence due west to the meridian of 65o40' west longitude.

6. (a) 

Subarea 5

That portion of the Convention Area lying to the west of the western boundary of Subarea 4, to the north of the parallel of 39o00' north latitude, and to the east of the meridian of 71o40' west longitude.

6. (b) 

Subarea 5 is composed of two divisions:Division 5Y

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Maine, New Hampshire and Massachusetts from the border between Maine and New Brunswick to 70o00' west longitude on Cape Cod (at approximately 42o00' north latitude) and a line described as follows: Beginning at a point on Cape Cod at 70o00' west longitude (at approximately 42o00' north latitude), thence due north to 42o20' north latitude, thence due east to 67o40' west longitude at the boundary of Subareas 4 and 5, and thence along that boundary to the boundary of Canada and the United States;

Division 5Z

—  That portion of the subarea lying to the south and east of Division 5Y.

Division 5Z is divided into two portions: an eastern and a western portion defined as follows:5Ze —

Eastern portion — That portion of Division 5Z lying east of the meridian of 70o00' west longitude;

5Zw —

Western portion — That portion of Division 5Z lying west of the meridian of 70o00' west longitude;

7. (a) 

Subarea 6

That part of the Convention Area bounded by a line beginning at a point on the coast of Rhode Island at 71o40' west longitude; thence due south to 39o00' north latitude; thence due east to 42o00' west longitude; thence due south to 35o00' north latitude; thence due west to the coast of North America; thence northwards along the coast of North America to the point on Rhode Island at 71o40' west longitude.

7. (b) 

Subarea 6 is composed of eight divisions:Division 6A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 39o00' north latitude and to the west of Subarea 5;

Division 6B

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude, to the south of the parallel of 39o00' north latitude, and to the north and west of a line running westward along the parallel of 37o00' north latitude to 76o00' west longitude and thence due south to Cape Henry, Virginia;

Division 6C

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude and to the south of the parallel of 35o00' north latitude;

Division 6D

—  That portion of the subarea lying to the east of Divisions 6B and 6C and to the west of 65o00' west longitude;

Division 6E

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6D to the west of 60o00' west longitude;

Division 6F

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6E and to the west of 55o00' west longitude;

Division 6G

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6F and to the west of 50o00' west longitude;

Division 6H

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6G and to the west of 42o00' west longitude.