1976L0308 — PL — 30.06.2008 — 008.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

DYREKTYWA RADY

z dnia 15 marca 1976 r.

w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji roszczeń dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych obciążeń

(76/308/EWG)

(Dz.U. L 073, 19.3.1976, p.18)

uchylone przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

nr

strona

data

 

Dyrektywa Rady 2008/55/WE z dnia 26 maja 2008 r.

L 150

28

10.6.2008