1975R2782 — PL — 01.01.2007 — 003.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2782/75

z dnia 29 października 1975 r.

w sprawie produkcji i obrotu jajami wylęgowymi i pisklętami drobiu hodowlanego

(Dz.U. L 282, 1.11.1975, p.100)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

 M1

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3485/80 z dnia 22 grudnia 1980 r.

  L 365

1

31.12.1980

 M2

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3791/85 z dnia 20 grudnia 1985 r.

  L 367

6

31.12.1985

►M3

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3494/86 z dnia 13 listopada 1986 r.

  L 323

1

18.11.1986

►M4

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3987/87 z dnia 22 grudnia 1987 r.

  L 376

20

31.12.1987

►M5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1057/91 z dnia 26 kwietnia 1991 r.

  L 107

11

27.4.1991

►M6

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2916/95 z dnia 18 grudnia 1995 r.

  L 305

49

19.12.1995

►M7

ROZPORZĄDZENIE RADY WE nr 1791/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.

  L 363

1

20.12.2006


zmienione przez:

►A1

Akt Przystąpienia Austrii, Szwecji i Finlandii

  C 241

21

29.8.1994

►A2

Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej

  L 236

33

23.9.2003
▼B

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2782/75

z dnia 29 października 1975 r.

w sprawie produkcji i obrotu jajami wylęgowymi i pisklętami drobiu hodowlanegoRADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 ( 1 ) z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj, w szczególności jego art. 2,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 ( 2 ) z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego, w szczególności jego art. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego ( 3 ),

a także mając na uwadze, co następuje:

aby osiągnąć cele wymienione w art. 39 Traktatu odnoszące się do drobiu, rozporządzenia (EWG) nr 2771/75 i (EWG) nr 2777/75 przewidują środki mające ułatwić dostosowanie dostaw do potrzeb rynku;

środki te obejmują w szczególności takie, które mają ułatwić wprowadzenie prognoz krótkoterminowych i długoterminowych na podstawie informacji o zastosowanych środkach produkcji, jak również o normach handlowych, które mogą dotyczyć pakowania, transportu i znakowania;

dokładne informacje o liczbie jaj z inkubatorów i ilości wykluwanych piskląt, sklasyfikowanych według gatunku, kategorii i rodzaju drobiu, umożliwiają prognozowanie rozwoju rynku produktów drobiarskich; w tym celu należy również wprowadzić przepisy dotyczące zbierania danych statystycznych dotyczących ptaków pochodzących ze stada rodzicielskiego i stada pierwszego pokolenia;

aby prognozować trendy rynkowe z jak największą dokładnością i jak najszybciej, dane dotyczące jaj z inkubatorów, wyklutych piskląt i piskląt wprowadzanych do obrotu powinny być zbierane w regularnych odstępach czasu;

w dalszym ciągu niezbędna jest identyfikacja jaj wylęgowych produkowanych we Wspólnocie, aby móc je odróżnić od jaj podlegających przepisom rozporządzenia (EWG) nr 2772/75 ( 4 ) z dnia 29 października 1975 r. w sprawie określonych norm handlowych w odniesieniu do jaj; dlatego taka identyfikacja musi być przeprowadzana we Wspólnocie poprzez indywidualne znakowanie jaj wylęgowych; jednakże konieczne jest określenie, że w Państwach Członkowskich, które na to zezwalają, identyfikacji można dokonać zgodnie ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi pakowania; jednakże w następstwie tego nie wolno wprowadzać do obrotu jaj, które wyjęto z inkubatora, bez specjalnych znaków odróżniających;

ceny zaporowe i opłaty wyrównawcze różnią się w przypadku jaj wylęgowych i innych jaj; konieczne jest umożliwienie wyraźnego rozróżnienia między tymi produktami poprzez znakowanie jaj wylęgowych;

to samo dotyczy wywozu, w szczególności ze względu na przepisy dotyczące przyznawania refundacji; jednakże należy uwzględnić w jak największym stopniu przepisy dotyczące identyfikacji obowiązujące w państwach trzecich, tak aby uniknąć zakłócenia w handlu z tymi krajami;

numer odróżniający, przydzielony każdemu zakładowi i umieszczony na jajach wylęgowych lub opakowaniach zawierających jaja wylęgowe lub pisklęta, może ułatwić obrót tymi produktami i sprawdzanie zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia;

zarówno w odniesieniu do wprowadzania do obrotu, jak i sprawdzania, ważne jest wpisanie w dokumentach towarzyszących informacji dotyczących w szczególności rodzaju partii piskląt lub jaj wylęgowych i jej pochodzenia; dlatego niektóre z tych danych szczegółowych muszą zostać umieszczone na opakowaniach;

wspomniane zakłady muszą być zapewnione, że wszelkie szczególne informacje, które ich dotyczą, będą anonimowe i objęte tajemnicą statystyczną;

zakłady, które ze względu na niewielkie znaczenie handlowe nie mają znacznego wpływu na ogólne wyniki statystyczne i na rozwój rynku, powinny być zwolnione z obowiązku zastosowania się do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:Artykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia:

▼M4

1. „Jaja wylęgowe” oznaczają jaja drobiu objęte podpozycją 0407 00 11 oraz 0407 00 19 Nomenklatury Scalonej przeznaczone do produkcji kurcząt, sklasyfikowane co do gatunku, kategorii i typu oraz oznaczone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2. „Pisklęta” oznaczają żywy drób, którego waga nie przekracza 185 gramów, objęte podpozycją 0105 11 ►M6  , 0105 12 ◄ i 0105 19 Nomenklatury Scalonej następujących kategorii:

a) pisklęta użytkowe: pisklęta jednego z następujących rodzajów:

i) pisklęta typu mięsnego: pisklęta przeznaczone do tuczu i ubijane przed osiągnięciem dojrzałości płciowej;

ii) pisklęta stad nieśnych: pisklęta przeznaczone na chów w celu produkcji jaj konsumpcyjnych;

iii) pisklęta o podwójnym przeznaczeniu: pisklęta przeznaczone zarówno na chów i do produkcji jaj, jak i do celów konsumpcyjnych;

b) pisklęta stada rodzicielskiego: pisklęta przeznaczone do produkcji piskląt użytkowych;

c) pisklęta pierwszego pokolenia: pisklęta przeznaczone do produkcji piskląt hodowlanych.

3. „Zakład” oznacza zakład lub część zakładu w przypadku następujących rodzajów działalności:

a) zakład hodowli rodowodowej: zakład zajmujący się produkcją jaj wylęgowych przeznaczonych do produkcji piskląt pierwszego pokolenia, piskląt stada rodzicielskiego lub piskląt użytkowych;

b) zakład hodowlany: zakład zajmujący się produkcją jaj wylęgowych przeznaczonych do produkcji piskląt użytkowych;

c) wylęgarnia: zakład do inkubacji jaj w inkubatorach, wylęgania i dostaw piskląt.

4. „Zdolność” oznacza maksymalną ilość jaj wylęgowych, które mogą być umieszczone równocześnie w inkubatorach z wyjątkiem klujników.

Artykuł 2

1.  Obrót jajami wylęgowymi i pisklętami oraz ich transport, a także inkubacja jaj wylęgowych są dopuszczalne na terytorium Wspólnoty w celach handlowych i komercyjnych, pod warunkiem że są przestrzegane przepisy niniejszego rozporządzenia.

2.  Jednakże zakłady hodowli rodowodowej i inne zakłady hodowlane mające mniej niż 100 ptaków i wylęgarnie o zdolności mniejszej niż 1 000 jaj wylęgowych nie są zobowiązane do stosowania się do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Każdy zakład jest rejestrowany, na swój wniosek, przez właściwą agencję wyznaczoną przez Państwo Członkowskie i otrzymuje numer odróżniający.

Numer odróżniający może zostać wycofany w przypadku zakładów, które nie stosują się do przepisów niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Każde Państwo Członkowskie przekaże pozostałym Państwom Członkowskim i Komisji nie później niż trzy miesiące od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wykaz zakładów znajdujących się na jego terytorium, określający numer odróżniający, nazwę i adres każdego zakładu. Jakiekolwiek poprawki do tego wykazu są przekazywane Państwom Członkowskim i Komisji na początku każdego kwartału.

Artykuł 5

▼M3

1.  Jaja wylęgowe, używane do produkcji piskląt, są znakowane indywidualnie.

▼M3 —————

▼A1

2.  Jaja wylęgowe transportuje się w idealnie czystych opakowaniach, zawierających tylko jaja wylęgowe tego samego gatunku, kategorii i typu drobiu, pochodzące z jednego przedsiębiorstwa i oznaczone co najmniej słowami „œufs à couver”, „broedieren”, „rugeaeg”, „Bruteier”, „αυγα προς εκκόλαψιυ”, „huevos para incubar”, „eggs for hatching”, „uova da cova”, „ovos para incubacāo”, „munia haudottavakasi”,„kläckägg” ►A2  , „násadová vejce”, „haudemunad”, „inkubējamas olas”, „kiaušiniai perinimui”, „keltetőtojás”, „bajd tat-tifqis”, „jaja wylęgowe”; „valilna jajca” or „násadové vajcia” ◄ , ►M7  „яйца за люпене”, „ouă puse la incubat”. ◄

▼B

►M3  3. ◄   W celu przestrzegania przepisów obowiązujących w niektórych państwach trzecich dokonujących przywozu na jajach wylęgowych przeznaczonych do wywozu i na ich opakowaniach mogą być umieszczone informacje inne niż przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, pod warunkiem że nie będzie to mylące w stosunku do informacji przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu (EWG) nr 2772/75 i w rozporządzeniach wykonawczych.

▼A1

Artykuł 6

Jaja wylęgowe z państw trzecich mogą być importowane tylko jeśli są oznaczone czcionką co najmniej 3 mm wysokości nazwą kraju pochodzenia i wydrukowanymi słowami „à couver”, „broedieren”, „rugeaeg”, „Brutei”, „προς εκκόλαψιυ”, „para incubar”, „hatching”, „cova”, „para incubacāo”, „haudottavakasi”,„för kläcking” ►A2  , „líhnutí”, „haue”, „inkubācija”, „perinimas”, „keltetésre”, „tifqis”, „do wylęgu”, „valjenje” or „liahnutie” ◄ , ►M7  „за люпене”, „incubare” ◄ .Ich opakowanie musi zawierać tylko jaja wylęgowe tego samego gatunku, kategorii lub typu drobiu z tego samego kraju wysyłki i musi mieć co najmniej następujące szczegóły:

a) informacje widoczne na jajach,

b) gatunek drobiu, od którego pochodzą jaja,

c) nazwisko lub nazwa firmy i adres nadawcy.

▼M3

Artykuł 7

Każda wylęgarnia prowadzi jeden lub więcej rejestrów, do których wprowadzane są następujące dane szczegółowe według gatunku, kategorii (stada pierwszego pokolenia, stado rodzicielskie lub użytkowe) oraz rodzaju (mięsne, nieśne lub podwójnego przeznaczenia):

a) data, kiedy jaja zostały umieszczone w inkubatorze, liczba inkubowanych jaj oraz odróżniający numer zakładu, w którym jaja wylęgowe zostały wyprodukowane;

b) data wylęgu i liczba wyklutych piskląt przeznaczonych do faktycznego wykorzystania;

c) liczba inkubowanych jaj wycofanych z inkubatora i dane identyfikacyjne kupującego.

Artykuł 8

Inkubowane jaja wycofane z inkubatora wykorzystuje się do celów innych niż spożycie przez ludzi. Mogą one zostać wykorzystane jako jaja przemysłowe w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2772/75.

▼B

Artykuł 9

▼M3

1.  Każda wylęgarnia przekazuje co miesiąc właściwej agencji Państwa Członkowskiego informacje według gatunku, kategorii i rodzaju, o liczbie jaj wprowadzonych do inkubacji oraz liczbie wyklutych piskląt przeznaczonych do faktycznego wykorzystania.

▼B

2.  Dane statystyczne dotyczące stad pierwszej generacji i stad rodzicielskich, innych niż te, które są określone w ust. 1, będą wymagane od zakładów, gdy będzie to konieczne, zgodnie z przepisami i warunkami przyjętymi zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75.

Artykuł 10

1.  Państwa Członkowskie natychmiast po otrzymaniu i przeanalizowaniu danych określonych w art. 9 przekazują Komisji miesięczne streszczenie na podstawie danych za poprzedni miesiąc. ►M5  Niemcy są upoważnione do opóźnienia zbierania danych miesięcznych dotyczących wylęgarni na terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej do dnia 1 stycznia 1991 r. oraz do przedłożenia takich danych za 1991 r. nie później niż cztery miesiące po miesiącu referencyjnym. ◄

Ponadto w streszczeniu przedstawionym przez Państwa Członkowskie jest umieszczona liczba piskląt przywożonych i wywożonych w ciągu miesiąca, wyszczególnionych według gatunku, kategorii i rodzaju drobiu.

2.  Komisja zbiera i wykorzystuje streszczone informacje i informuje o nich Państwa Członkowskie.

Artykuł 11

1.  Pisklęta są pakowane według gatunku, rodzaju i kategorii drobiu.

2.  W skrzyniach znajdują się jedynie pisklęta pochodzące z tej samej wylęgarni; na skrzyniach umieszczony jest co najmniej odróżniający numer wylęgarni.

Artykuł 12

Pisklęta pochodzące z państw trzecich mogą być przywożone jedynie pod warunkiem, że są pogrupowane zgodnie z art. 11 ust. 1. W skrzyniach muszą znajdować się jedynie pisklęta z tego samego kraju pochodzenia i od tego samego nadawcy. Na skrzyniach umieszczone są następujące dane szczegółowe:

a) nazwa kraju pochodzenia;

b) gatunek drobiu, do którego przynależą pisklęta;

c) nazwisko nadawcy lub nazwa i adres firmy.

Artykuł 13

1.  Dla każdej wysyłanej partii jaj wylęgowych lub piskląt sporządza się dokument towarzyszący, w którym zamieszcza się następujące szczegóły:

a) nazwę lub firmę oraz adres zakładu i jego numer odróżniający;

b) liczbę jaj wylęgowych lub piskląt według gatunku, kategorii i rodzaju drobiu;

c) datę wysyłki;

d) nazwę i adres odbiorcy.

2.  W przypadku partii jaj wylęgowych i piskląt przywożonych z państw trzecich odróżniający numer zakładu musi być zastąpiony nazwą kraju pochodzenia.

Artykuł 14

Dane szczegółowe wymagane na podstawie niniejszego rozporządzenia umieszcza się w czytelny sposób.

Dane te oraz dokumenty towarzyszące sporządza się przynajmniej w jednym języku Wspólnoty.

Artykuł 15

W celu przestrzegania przepisów obowiązujących w niektórych państwach trzecich dokonujących przywozu opakowania przeznaczone do wywozu mogą zawierać dane szczegółowe inne niż te, które są przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, pod warunkiem że nie będzie to mylące.

Artykuł 16

Agencje wyznaczone przez każde Państwo Członkowskie sprawdzają, czy przestrzegane są przepisy niniejszego rozporządzenia. Wykaz tych agencji przekazywany jest innym Państwom Członkowskim oraz Komisji co najmniej miesiąc przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Państwa Członkowskie i Komisja są informowane o każdej zmianie tego wykazu.

Artykuł 17

Szczegółowe zasady stosowania niniejszego rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z procedurą przewidzianą, odpowiednio, w art. 17 rozporządzenia (EWG) 2771/75 lub w art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2777/75.

Artykuł 18

1.  Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki konieczne do zapewnienia anonimowości i poufnego charakteru informacji dostarczonych zgodnie z art. 9.

2.  Dane wprowadzane do rejestrów mogą być wykorzystane jedynie przez organy odpowiedzialne za wykonanie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 19

1.  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1349/72 ( 5 ) z dnia 27 czerwca 1972 r. w sprawie produkcji i obrotu jajami wylęgowymi oraz pisklętami drobiu hodowlanego, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 225/73 ( 6 ), traci moc.

2.  Odniesienia do rozporządzenia uchylonego na mocy ust. 1 interpretuje się jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 20

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1975 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.( 1 ) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49.

( 2 ) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77.

( 3 ) Dz.U. C 128 z 9.6.1975, str. 39.

( 4 ) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 56.

( 5 ) Dz.U. L 148 z 30.6.1972, str. 7.

( 6 ) Dz.U. L 27 z 1.2.1973, str. 16.