4.3.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 75/5


WYROK TRYBUNAŁU

z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie E-9/19

Abelia i WTW AS

przeciwko

Urzędowi Nadzoru EFTA

(skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Nadzoru EFTA – pomoc państwa – e-zdrowie – dopuszczalność – status zainteresowanej strony – wątpliwości lub poważne trudności – pojęcie przedsiębiorstwa)

(2021/C 75/05)

W sprawie E-9/19, Abelia i WTW AS przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA — WNIOSEK o stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Nadzoru EFTA nr 57/19/COL z dnia 10 lipca 2019 r. o zamknięciu sprawy bez wszczynania formalnego postępowania wyjaśniającego, czy publiczne finansowanie e-zdrowia i cyfrowej infrastruktury zdrowotnej w norweskim systemie opieki zdrowotnej, jak również świadczenie niektórych usług wsparcia i prowadzenie rejestrów, stanowią pomoc państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego — Trybunał w składzie: Páll Hreinsson — prezes, Per Christiansen i Bernd Hammermann (sędzia sprawozdawca) — sędziowie, dnia 17 listopada 2020 r. wydał wyrok zawierający sentencję następującej treści:

Trybunał niniejszym:

1.

Oddala skargę, uznając ją za bezzasadną.

2.

Obciąża skarżących kosztami poniesionymi przez Urząd Nadzoru EFTA.