23.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 65/14


Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 18 grudnia 2014 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze/Data Medical Service srl

(Sprawa C-568/13) (1)

([Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na usługi - Dyrektywa 92/50/EWG - Artykuł 1 lit. c) i art. 37 - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 1 ust. 8 akapit pierwszy i art. 55 - Pojęcia „usługodawcy” i „wykonawcy” - Uniwersytecka publiczna placówka szpitalna - Placówka posiadająca osobowość prawną oraz autonomię w zakresie działalności gospodarczej i organizacji - Działalność o zasadniczo niezarobkowym charakterze - Instytucjonalny cel obejmujący świadczenie usług opieki zdrowotnej - Możliwość oferowania analogicznych usług na rynku - Dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego])

(2015/C 065/19)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze

Strona pozwana: Data Medical Service srl

Sentencja

1)

Artykuł 1 lit. c) dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszącej się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi sprzeciwia się przepisom krajowym, które wykluczają udział publicznej placówki szpitalnej, takiej jak będąca przedmiotem postępowania głównego, w postępowaniach w sprawie udzielania zamówień publicznych z uwagi na jej status publicznej jednostki gospodarczej, jeżeli i w zakresie w jakim placówka ta może działać na rynku zgodnie ze swoimi instytucjonalnymi i statutowymi celami.

2)

Przepisy dyrektywy 92/50, a w szczególności ogólne zasady wolnej konkurencji, niedyskryminacji i proporcjonalności, które leżą u podstaw tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym zezwalającym na to, by publiczna placówka szpitalna, taka jak będąca przedmiotem postępowania głównego, uczestniczyła w przetargu i przedłożyła ofertę, z którą nie można konkurować z uwagi na finansowanie ze środków publicznych, z którego placówka ta korzysta. Jednakże w ramach badania rażąco niskiej ceny oferty na podstawie art. 37 tej dyrektywy instytucja zamawiająca może uwzględnić finansowanie ze środków publicznych, z którego korzysta taka placówka w związku z możliwością odrzucenia tej oferty.


(1)  Dz.U. C 52 z 22.2.2014.