7.9.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 317/15


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.11179 - BRIDGEPOINT / WINDAR)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2023/C 317/10)

1.   

W dniu 30 sierpnia 2023 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Global Dromen, S.L. (Hiszpania), podmiot ostatecznie i pośrednio kontrolowany przez Bridgepoint Group plc („Bridgepoint”, Zjednoczone Królestwo),

Windar Renovables, S.A.2 i jego jednostki zależne („Windar”, Hiszpania)

Przedsiębiorstwo Bridgepoint przejmie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Windar.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.   

Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

Bridgepoint prowadzi działalność w zakresie rozwoju aktywów prywatnych, inwestując w kapitał private equity i instrumenty dłużne oferowane na rynku niepublicznym, zwłaszcza w przedsiębiorstwa w średnim segmencie rynkowym w czterech pionach: (i) produkcji o profilu zaawansowanym, (ii) usługi biznesowe i finansowe, (iii) produkty konsumenckie i (iv) produkty opieki zdrowotnej, w których technologia jest założeniem horyzontalnym.

WINDAR ma siedzibę w Hiszpanii i produkuje wieże wiatrowe i fundamenty instalacji morskich do turbin wiatrowych.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11179 – BRIDGEPOINT / WINDAR

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).

(2)   Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.