52011PC0887

Wspólny wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii i uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 /* KOM/2011/0887 wersja ostateczna - 2011/0433 (NLE) */


UZASADNIENIE

(1) W dniu 9 maja 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 442/2011[1] w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii.

(2) Rada rozszerzyła zakres stosowanych przez nią środków wobec Syrii w drodze rozporządzeń Rady z dnia 2 września 2011 r., 23 września 2011 r., 13 października 2011 r. oraz 14 listopada 2011 r., jak również wprowadziła zmiany i uzupełnienia do wykazu osób i podmiotów, przeciwko którym skierowane są środki, poprzez następcze rozporządzenia wykonawcze Rady. Dalsze środki, które nie wchodzą w zakres prawa unijnego, ustanowiono w odpowiednich decyzjach Rady w ramach WPZiB.

(3) W kontekście ciągłych, brutalnych represji i pogwałcenia praw człowieka przez rząd Syrii, Rada przyjęła decyzję 2011/782/WPZiB, na mocy której wzywa do podjęcia nowych środków, a mianowicie zakazu wywozu sprzętu do monitorowania sieci telekomunikacyjnych stosowanego przez rząd syryjski, zakazu udziału w pewnych projektach infrastrukturalnych oraz inwestowania w takie projekty, także dodatkowych ograniczeń w zakresie przekazywania funduszy i świadczenia usług finansowych.

(4) Środki te wchodzą w zakres Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zatem do ich wdrożenia niezbędne są działania regulacyjne na szczeblu unijnym, mające w szczególności zagwarantować jednolite stosowanie Traktatu przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(5) Uwzględniając zakres wprowadzonych zmian oraz różne środki przyjęte już wobec Syrii, właściwe jest ujęcie wszystkich tych środków w nowym rozporządzeniu, które uchyla i zastępuje rozporządzenie (UE) nr 442/2011.

2011/0433 (NLE)

Wspólny wniosek

ROZPORZĄDZENIE RADY

w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii i uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2011/782/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii[2],

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 9 maja 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 442/2011[3] w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii.

(2) Rada rozszerzyła zakres stosowanych przez nią środków wobec Syrii w drodze rozporządzeń Rady z dnia 2 września 2011 r., 23 września 2011 r., 13 października 2011 r. oraz 14 listopada 2011 r., jak również wprowadziła zmiany i uzupełnienia do wykazu osób i podmiotów, przeciwko którym skierowane są środki, poprzez następcze rozporządzenia wykonawcze Rady. Dalsze środki, które nie wchodzą w zakres prawa unijnego, ustanowiono w odpowiednich decyzjach Rady w ramach WPZiB.

(3) W związku z trwającymi brutalnymi represjami i naruszaniem praw człowieka przez rząd syryjski, decyzja Rady 2011/782/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii[4] przewiduje dodatkowe środki, mianowicie zakaz wywozu sprzętu do monitorowania sieci telekomunikacyjnych stosowanego przez rząd syryjski, zakaz udziału w pewnych projektach infrastrukturalnych oraz inwestowania w takie projekty oraz dodatkowe ograniczenia w zakresie przekazywania funduszy i świadczenia usług finansowych.

(4) Środki te wchodzą w zakres Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zatem do ich wdrożenia niezbędne są działania regulacyjne na szczeblu unijnym, mające w szczególności zagwarantować jednolite stosowanie Traktatu przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(5) Uwzględniając zakres wprowadzonych zmian oraz różne środki przyjęte już wobec Syrii, właściwe jest ujęcie wszystkich tych środków w nowym rozporządzeniu, które uchyla i zastępuje rozporządzenie (UE) nr 442/2011.

(6) W celu zapewnienia skuteczności środków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

DEFINICJE

Artykuł 1

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)           „oddział” instytucji finansowej lub kredytowej oznacza miejsce prowadzenia działalności, które prawnie stanowi zależną część instytucji finansowej lub kredytowej i które realizuje bezpośrednio wszystkie lub niektóre spośród transakcji nieodłącznie związanych z działalnością instytucji finansowych lub kredytowych;

b)           „usługi pośrednictwa” oznaczają:

(i)      negocjowanie lub zawieranie transakcji zakupu, sprzedaży lub dostawy towarów i technologii z państwa trzeciego do dowolnego innego państwa trzeciego; lub

(ii)     sprzedaż lub zakup towarów i technologii znajdujących się w państwach trzecich w celu ich przekazania do innego państwa członkowskiego.

c)           „umowa lub transakcja” oznacza każdą transakcję, niezależnie od jej formy i prawa właściwego, obejmującą jedną lub kilka umów lub podobnych zobowiązań zawartych przez te same lub różne strony; do celów niniejszej definicji pojęcie „umowa” obejmuje wszelkie zobowiązania, gwarancje lub listy gwarancyjne, w szczególności gwarancje finansowe lub finansowe listy gwarancyjne, oraz wszelkie kredyty, prawnie niezależne lub nie, a także wszelkie postanowienia z nimi związane, których źródłem jest taka transakcja lub które są z nią związane;

d)           „instytucja kredytowa” oznacza instytucję kredytową w rozumieniu art. 4 ust. 1 dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe[5], w tym jej oddziały na terytorium Unii lub poza nim;

e)           „ropa naftowa i produkty ropopochodne” oznaczają produkty wymienione w załączniku IV;

f)            „zasoby gospodarcze” oznaczają wszelkiego rodzaju aktywa, materialne i niematerialne, ruchome lub nieruchome, które nie są funduszami, lecz mogą służyć do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług;

g)           „instytucja finansowa” oznacza

(i)      przedsiębiorstwo, inne niż instytucja kredytowa, realizujące co najmniej jedną spośród operacji wyszczególnionych w pkt 2–12 oraz 14 i 15 załącznika I do dyrektywy 2006/48/WE, w tym działalność polegającą na wymianie walut (jako bureaux de change);

(ii)     zakład ubezpieczeń, który uzyskał stosowne zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. dotyczącą ubezpieczeń na życie[6], o ile prowadzi on działalność objętą zakresem tej dyrektywy;

(iii)     przedsiębiorstwo inwestycyjne, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1) dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych[7];

(iv)    przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania sprzedające swoje jednostki lub akcje; lub

(v)     pośrednika ubezpieczeniowego w rozumieniu art. 2 pkt 5) dyrektywy 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego[8], z wyjątkiem pośredników wymienionych w art. 2 ust. 7 wspomnianej dyrektywy, w czynnościach dotyczących ubezpieczenia na życie oraz innych usług związanych z inwestycjami;

oraz jej oddziały, zarówno na terytorium Unii, jak i poza nim.

h)           „zamrożenie zasobów gospodarczych” oznacza zapobieganie wykorzystywaniu tych zasobów do uzyskiwania funduszy, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym między innymi poprzez ich sprzedaż, wynajem lub obciążanie ich hipoteką;

i)            „zamrożenie funduszy” oznacza zapobieganie wszelkim ruchom tych funduszy, ich przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z nich, w tym zarządzanie portfelem;

j)            „fundusze” oznaczają aktywa finansowe i różnego rodzaju świadczenia, w tym między innymi:

(i)      gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, weksle, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;

(ii)     depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, wierzytelności i zobowiązania dłużne;

(iii)     papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym i niepublicznym, w tym akcje i udziały, certyfikaty papierów wartościowych, obligacje, weksle, warranty, skrypty dłużne, kontrakty na instrumenty pochodne;

(iv)    odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów lub wartości narosłe z aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;

(v)     kredyty, prawa do potrącenia, gwarancje, gwarancje właściwego wykonania umów lub inne zobowiązania finansowe;

(vi)    akredytywy, konosamenty, umowy sprzedaży;

(vii)    dokumenty poświadczające posiadanie udziałów w funduszach lub zasobach finansowych;

k)           „towary” obejmują przedmioty, materiały oraz sprzęt;

j)            „ubezpieczenie” oznacza przedsięwzięcie lub zobowiązanie, w ramach którego co najmniej jedna osoba fizyczna lub prawna jest zobowiązana do dostarczenia innej osobie lub innym osobom, w zamian za opłatę, odszkodowania lub świadczenia określonego w przedsięwzięciu lub zobowiązaniu, w przypadku urzeczywistnienia się ryzyka;

m)          „reasekuracja” oznacza działalność polegającą na przejęciu ryzyka cedowanego przez zakład reasekuracji lub inne przedsiębiorstwo reasekuracji albo też, w przypadku towarzystwa ubezpieczeniowego znanego jako Lloyd's, działalność polegającą na przejmowaniu ryzyka cedowanego przez członków Lloyd's, przez zakład ubezpieczeniowy lub reasekuracji inny niż towarzystwo ubezpieczeniowe znane jako Lloyd's;

n)           „syryjska instytucja kredytowa lub finansowa” oznacza:

(i)      instytucję kredytową i finansową z siedzibą w Syrii, w tym Bank Centralny Syrii;

(ii)     oddziały lub filie instytucji kredytowej i finansowej z siedzibą w Syrii, objęte zakresem art. 37;

(iii)     oddziały lub filie instytucji kredytowej i finansowej z siedzibą w Syrii, nieobjęte zakresem art. 37;

(iv)    instytucje kredytowe i finansowe niemające siedziby w Syrii, ale kontrolowane przez osoby i podmioty mające siedzibę w Syrii.

o)           „osoba, podmiot lub organ z Syrii” oznaczają:

(i)      państwo syryjskie lub każdy organ władzy publicznej tego państwa;

(ii)     każdą osobę fizyczną przebywającą lub zamieszkałą w Syrii;

(iii)     każdą osobę prawną, każdy podmiot lub każdy organ, mające swoją siedzibę w Syrii;

(iv)    każdą osobę fizyczną, każdy podmiot lub każdy organ – w Syrii lub poza jej granicami – będące w posiadaniu lub pod kontrolą, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej jednej z wyżej wymienionych osób lub organów;

p)           „pomoc techniczna” oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, testowaniem i konserwacją oraz wszelką inną obsługę techniczną, mogące przyjmować formy takie, jak instruktaż, doradztwo, szkolenia, przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności lub usługi konsultingowe; w tym werbalne formy pomocy;

q)           „terytorium Unii” oznacza terytoria państw członkowskich, do których stosuje się Traktat, na warunkach określonych w tym Traktacie, w tym ich przestrzeń powietrzną;

r)            „przekazanie funduszy” oznacza każdą transakcję realizowaną drogą elektroniczną przez dostawcę usług płatniczych w imieniu zleceniodawcy w celu udostępnienia funduszy odbiorcy przez dostawcę usług płatniczych bez względu na to, czy zleceniodawca i odbiorca są tą samą osobą. Pojęcia „zleceniodawca”, „odbiorca” i „dostawca usług płatniczych” mają to samo znaczenie, co w rozporządzeniu (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym[9].

ROZDZIAŁ II

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WYWOZU I PRZYWOZU

Artykuł 2

1. Zakazuje się:

a)      sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, sprzętu, który może zostać wykorzystany do represji wewnętrznych, wyszczególnionego w załączniku I – niezależnie od tego, czy przedmiotowy sprzęt pochodzi z Unii – przeznaczonego dla osób, podmiotów lub organów z Syrii lub do użytku w tym państwie;

b)      świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a).

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do odzieży ochronnej, w tym kamizelek kuloodpornych i hełmów, czasowo wwożonych do Syrii przez personel Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), UE lub jej państw członkowskich, przedstawicieli środków masowego przekazu, pracowników organizacji humanitarnych i organizacji działających na rzecz rozwoju oraz osoby powiązane, i przeznaczonych wyłącznie do ich użytku osobistego.

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy państw członkowskich wymienione w załączniku III mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz sprzętu, który może zostać wykorzystany do represji wewnętrznych, jeśli uznają, że taki sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w celach ochronnych lub humanitarnych.

Artykuł 3

4. Zakazuje się:

a)      udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, osobom, podmiotom lub organom z Syrii – albo do użytku w tym państwie - pomocy technicznej związanej z towarami i technologiami wyszczególnionymi we Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej[10] (zwanym dalej „wspólnym wykazem uzbrojenia”) lub związanej z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów zawartych w tym wykazie;

b)      udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, osobom, podmiotom lub organom z Syrii lub do użytku w tym państwie pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych ze sprzętem, który może zostać użyty do represji wewnętrznych, wyszczególnionym w załączniku I;

c)      udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanej z towarami i technologiami wymienionymi we wspólnym wykazie uzbrojenia lub w załączniku I, w tym w szczególności udzielania dotacji, pożyczek i ubezpieczania kredytów eksportowych na potrzeby sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu takich produktów, lub na potrzeby udzielania związanej z tym pomocy technicznej osobom, podmiotom lub organom z Syrii lub do użytku w tym państwie;

d)      świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a)–c).

5. Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 1 wymienione w nim zakazy nie mają zastosowania do udzielania pomocy technicznej, finansowej oraz finansowania, które wiążą się z:

· pomocą techniczną służącą wyłącznie wsparciu Sił Narodów Zjednoczonych ds. Nadzoru Rozdzielenia Wojsk (UNDOF);

· nieśmiercionośnym sprzętem wojskowym lub sprzętem, który mógłby zostać wykorzystany do stosowania wewnętrznych represji, przeznaczonym wyłącznie do użytku w celach humanitarnych lub ochronnych, lub do wykorzystania w ramach programów rozwoju instytucjonalnego ONZ i Unii Europejskiej lub w ramach prowadzonych przez Unię lub ONZ operacji zarządzania kryzysowego; lub

· pojazdami niebojowymi, które zostały wyposażone w materiały zapewniające ochronę przed pociskami balistycznymi, przeznaczonymi wyłącznie do wykorzystania w Syrii przez personel UE i państw członkowskich w celach obronnych;

pod warunkiem, że udzielenie takiej pomocy zostało najpierw zatwierdzone przez właściwy organ państwa członkowskiego, wskazany na stronach internetowych wymienionej w załączniku III.

Artykuł 4

1. Zakazuje się bezpośredniej lub pośredniej sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu sprzętu lub oprogramowania wyszczególnionego w załączniku V, niezależnie od tego, czy pochodzą one z Unii czy nie, na rzecz jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub organu z Syrii, chyba, że właściwy organ danego państwa członkowskiego, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, uprzednio wydał na to zezwolenie.

2. Właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, nie wydają zezwolenia na mocy ust. 1, jeżeli mają uzasadnione powody, aby stwierdzić, że odnośne wyposażenie lub oprogramowanie byłyby stosowane głównie do monitorowania lub przechwytywania, przez rząd Syrii lub w jego imieniu, wiadomości elektronicznych lub rozmów telefonicznych w Syrii.

3. Załącznik V obejmuje wyłącznie wyposażenie lub oprogramowanie, które może być wykorzystywane do przechwytywania wiadomości elektronicznych lub rozmów telefonicznych.

Artykuł 5

Zakazuje się:

a)           świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz osób, podmiotów lub organów z Syrii, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych ze sprzętem i oprogramowaniem wyszczególnionym w załączniku V, z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem wyposażenia wymienionego w załączniku V, lub z dostarczaniem, instalacją, obsługą lub aktualizacją oprogramowania wymienionego w załączniku V;

b)           udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanej ze sprzętem i oprogramowaniem wyszczególnionym w załączniku V, na rzecz jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub organu z Syrii;

c)           świadczenia wszelkich usług w zakresie monitorowania sieci telekomunikacyjnych lub Internetu lub wszelkich usług w zakresie przechwytywania informacji, na rzecz jakiejkolwiek osoby, podmiotu lub organu z Syrii lub w celu pośredniego lub bezpośredniego przysporzenia im korzyści; oraz

d)           świadomego i umyślnego udziału w jakichkolwiek działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a), b) lub c) powyżej.

chyba że właściwy organ danego państwa członkowskiego, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, uprzednio wydał na to zezwolenie, jak określono w art. 4 ust. 2 powyżej.

Artykuł 6

Zakazy określone w art. 4 i 5 nie zabraniają wykonania zobowiązania wynikającego z umowy, która została zawarta przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że dana osoba lub podmiot powołujący się na niniejszy artykuł zgłosili, z wyprzedzeniem , działanie lub transakcję właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają swoją siedzibę, wskazanemu na stronach internetowych wymienionych w załączniku III.

Artykuł 7

Zakazuje się:

a)           przywozu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych do Unii Europejskiej, jeśli:

(i)      pochodzą z Syrii; lub

(ii)     zostały wywiezione z Syrii;

b)           zakupu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, które znajdują się w Syrii lub pochodzą z Syrii;

c)           transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych, jeśli pochodzą lub są wywożone z Syrii do innego kraju;

d)           udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także ubezpieczenia i reasekuracji, w odniesieniu do zakazów ustanowionych w lit. a), b) i c); oraz

e)           świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których bezpośrednim lub pośrednim celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a), b), c) lub d).

Artykuł 8

Zakazy, o których mowa w art. 7, nie mają zastosowania do:

a)           wykonania, przed dniem 15 października 2011 r. lub w tym dniu, zobowiązania wynikającego z umowy zawartej przed dniem 2 września 2011 r. pod warunkiem, że osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ, zamierzające wypełnić odnośne zobowiązanie, zgłosili, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, działanie lub transakcję właściwemu organowi w państwie członkowskim, w którym mają swoją siedzibę, wskazanego na stronach internetowych wymienionych w załączniku III; lub

b)           zakupu ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, które zostały wywiezione z Syrii przed dniem 2 września 2011 r., lub, w przypadku gdy wywóz miał miejsce zgodnie z lit. a), przed lub w dniu 15 października 2011 r.

Artykuł 9

1. Zakazuje się sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu sprzętu lub technologii wyszczególnionych w załączniku VI, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz osób, podmiotów lub organów z Syrii lub do użytku w tym państwie.

2. W załączniku VI wyszczególniono kluczowy sprzęt i technologie wykorzystywane w następujących sektorach przemysłu naftowo-gazowego w Syrii:

a)       poszukiwanie ropy naftowej i gazu ziemnego;

b)       produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego;

c)       rafinacja;

d)       skraplanie gazu ziemnego.

3. W załączniku VI nie zamieszcza się pozycji zawartych we Wspólnym wykazie uzbrojenia Unii Europejskiej lub w załączniku I.

Artykuł 10

Zakazuje się:

a)           świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych ze sprzętem i technologiami wyszczególnionymi w załączniku VI lub związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją i użytkowaniem towarów wymienionych w załączniku V, na rzecz osób, podmiotów lub organów z Syrii, ;

b)           dostarczania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanej ze sprzętem i technologiami wyżej wyszczególnionymi w załączniku VI, na rzecz osób, podmiotów lub organów w Syrii; oraz

c)           świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a) lub b).

Artykuł 11

1. Zakazy określone w art. 9i 10 nie zabraniają wykonania zobowiązania wynikającego z umowy lub zamówienia udzielonego na mocy umowy, która została zawarta przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że dana osoba lub podmiot powołujący się na niniejszy artykuł zgłosili, z wyprzedzeniem , działanie lub transakcję właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają swoją siedzibę, wskazanemu na stronach internetowych wymienionych w załączniku III.

2. Do celów niniejszego artykułu, zamówienie zostało „udzielone” osobie lub podmiotowi, jeżeli druga strona umowy przesłała do tej osoby lub podmiotu wyraźne, pisemne potwierdzenie faktu udzielenia zamówienia, po zakończeniu formalnej procedury przetargowej.

Artykuł 12

Zakazuje się sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, nowych banknotów w walucie syryjskiej wydrukowanych w Unii Europejskiej lub bilonu w walucie syryjskiej wybitego na jej terytorium, na rzecz Banku Centralnego Syrii.

ROZDZIAŁ III

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PROJEKTACH INFRASTRUKTURALNYCH

Artykuł 13

1. Zakazuje się:

a)      udziału, bezpośrednio lub pośrednio, w jakimkolwiek projekcie dotyczącym budowy lub instalacji w Syrii nowych elektrowni do produkcji energii elektrycznej; oraz

b)      udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, wsparcia finansowego lub technicznego w odniesieniu do projektu, o którym mowa w pkt (a).

2. Niniejszy zakaz nie ma zastosowania do wykonania zobowiązania wynikającego z umowy, która została zawarta przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że dana osoba lub podmiot powołujący się na niniejszy artykuł zgłosili, z wyprzedzeniem , działanie lub transakcję właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają swoją siedzibę, wskazanemu na stronach internetowych wymienionych w załączniku III.

3. Do celów niniejszego artykułu, „udział” w projekcie obejmuje produkcję materiałów wykorzystywanych w ramach takiego projektu.

ROZDZIAŁ IV

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PEWNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Artykuł 14

1.           Zakazuje się:

a)      udzielania pożyczek lub kredytów finansowych osobom, podmiotom lub organom z Syrii, o których mowa w ust. 2;

b)      nabywania udziałów lub zwiększania posiadanych udziałów w osobach, podmiotach lub organach z Syrii, o których mowa w ust. 2;

c)      tworzenia spółek joint venture z osobami, podmiotami lub organami z Syrii, o których mowa w ust. 2;

d)      świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a), b) lub c).

2.           Zakazy, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie do osób, podmiotów lub organów z Syrii, zajmujących się:

a)      poszukiwaniem, wytwarzaniem lub rafinacją ropy naftowej; lub

b)      budową lub instalacją nowych elektrowni do produkcji energii elektrycznej.

3.           Wyłącznie na użytek ust. 2 stosuje się następujące definicje:

„poszukiwanie złóż ropy naftowej” obejmuje badanie i poszukiwanie zasobów ropy naftowej oraz gospodarowanie tymi zasobami, jak również świadczenie usług geologicznych w odniesieniu do takich zasobów;

„rafinacja ropy naftowej” oznacza przetwarzanie, obróbkę lub przygotowanie ropy do ostatecznej sprzedaży paliw.

4.           Zakazy, o których mowa w ust. 1:

a)      pozostają bez uszczerbku dla wykonania zobowiązań wynikających z umów lub porozumień dotyczących poszukiwania, wytwarzania lub rafinacji ropy naftowej, zawartych przed dniem 23 września 2011 r.;

b)      nie są przeszkodą dla zwiększenia udziału w poszukiwaniu, wytwarzaniu lub rafinacji ropy naftowej, jeżeli takie zwiększenie jest obowiązkowe na mocy umowy zawartej przed dniem 23 września 2011 r.

ROZDZIAŁ V

ZAMROŻENIE FUNDUSZY I ZASOBÓW GOSPODARCZYCH

Artykuł 15

1.           Zamraża się wszystkie fundusze i zasoby gospodarcze należące do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku II i IIa, pozostające w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą.

2.           Osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku II i IIa nie udostępnia się bezpośrednio ani pośrednio żadnych funduszy ani zasobów gospodarczych.

3.           Zakazuje się świadomego i celowego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie ominięcie środków, o których mowa w ust. 1 i 2.

Artykuł 16

1.           Załącznik II i IIa obejmują:

a)      załącznik II zawiera wykaz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów, które zgodnie z art. 15 ust. 1 decyzji Rady 2011/273/WPZiB zostały wskazane przez Radę jako osoby lub podmioty odpowiedzialne za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, osoby i podmioty czerpiące korzyści z rządu w Syrii lub wspierające go bądź osoby fizyczne i prawne z nimi powiązane, do których art. 21 nie ma zastosowania;

b)      załącznik II zawiera wykaz podmiotów, które zgodnie z art. 15 ust. 1 decyzji Rady 2011/273/WPZiB zostały wskazane przez Radę jako podmioty powiązane z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za brutalne represje wobec ludności cywilnej w Syrii, lub z osobami i podmiotami czerpiącymi korzyści z rządu w Syrii lub wspierającymi go, do których art. 21 ma zastosowanie.

2.           W załączniku II i IIa wymienia się powody umieszczenia danych osób, podmiotów i organów w wykazie.

3.           W załączniku II i IIa podaje się również, jeśli są dostępne, informacje niezbędne do zidentyfikowania danych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów. W odniesieniu do osób fizycznych informacje takie mogą obejmować nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu i dowodu tożsamości, płeć, adres – o ile jest znany – oraz funkcję lub zawód. W odniesieniu do osób prawnych, podmiotów i organów informacje takie mogą obejmować nazwę, miejsce i datę rejestracji, numer w rejestrze i miejsce prowadzenia działalności.

Artykuł 17

Na zasadzie odstępstwa od art. 15 właściwe organy w państwach członkowskich, które można znaleźć na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie określonych funduszy lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że fundusze i zasoby gospodarcze, o których mowa, są:

a)           niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób wymienionych w załączniku II i IIa oraz członków ich rodzin pozostających na ich utrzymaniu, w tym opłat za środki spożywcze, najem lub kredyt hipoteczny, leki i leczenie, podatki, składki ubezpieczeniowe oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;

b)           przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrotu wydatków związanych ze świadczeniem usług prawnych;

c)           przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów opłat lub usług związanych z rutynowym prowadzeniem lub utrzymaniem zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych;

d)           niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że właściwy organ przekazał do wiadomości właściwych organów pozostałych państw członkowskich i Komisji uzasadnienie stosowności wydania specjalnego zezwolenia najpóźniej dwa tygodnie przed jego wydaniem; lub

dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na podstawie niniejszego ustępu, w terminie czterech tygodni od przyznania zezwolenia.

Artykuł 18

Na zasadzie odstępstwa od art. 15 właściwe organy w państwach członkowskich, wymienione w załączniku III, mogą udzielić zezwolenia na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych po spełnieniu następujących warunków:

a)           dane fundusze lub zasoby gospodarcze są przedmiotem zastawu sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego, ustanowionego przed datą umieszczenia w załączniku II lub IIa osoby, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 15, lub orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego, wydanego przed tą datą;

b)           wspomniane fundusze lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane wyłącznie do zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim zastawem lub uznanych za uzasadnione w takim orzeczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi regulującymi prawa osób zgłaszających takie roszczenia;

c)           decyzja o zastawie lub orzeczenie nie zostały wydane na korzyść osoby, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku II lub IIa; oraz

d)           uznanie zastawu lub orzeczenia nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.

Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na podstawie niniejszego artykułu.

Artykuł 19

Na zasadzie odstępstwa od art. 15 właściwe organy państw członkowskich wymienione w załączniku III mogą zezwolić na uwolnienie zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych należących do osób, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku II oraz IIa, lub udostępnienie określonych funduszy lub zasobów gospodarczych osobom, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku II oraz IIa, na warunkach, jakie uznają za stosowne, jeśli uznają to za niezbędne w celu umożliwienia dostaw ropy, gazu lub energii elektrycznej dla ludności cywilnej w Syrii. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na podstawie niniejszego artykułu, w terminie dwóch tygodni od przyznania zezwolenia.

Artykuł 20

1. Artykuł 15 ust. 2 nie ma zastosowania do kwot dodatkowych na zamrożonych rachunkach z tytułu:

a)      odsetek i innych zysków na tych rachunkach; lub

b)      płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed dniem, w którym rachunek zaczął podlegać przepisom niniejszego rozporządzenia,

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody oraz płatności zostaną zamrożone zgodnie z art. 15 ust. 1.

2. Artykuł 15 ust. 2 nie uniemożliwia instytucjom finansowym lub kredytowym w Unii zasilania zamrożonych rachunków funduszami przekazywanymi im na rachunek umieszczonej w wykazie osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, pod warunkiem że wszelkie kwoty dodatkowe na takim rachunku zostaną również zamrożone. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie powiadamia właściwy organ o takich transakcjach.

Artykuł 21

Na zasadzie odstępstwa od art. 15 i pod warunkiem, że płatność dokonywana przez osobę, podmiot lub organ wymieniony w załączniku II lub IIa jest należna na mocy umowy lub porozumienia zawartego przez daną osobę, podmiot lub organ lub zobowiązania je obciążającego, zanim ta osoba, podmiot lub organ zostały wskazane, właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, pod warunkiem że płatność ta nie jest przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio dla osoby lub podmiotu, o których mowa w art. 15.

Artykuł 22

Na zasadzie odstępstwa od art. 15 ust. 1 podmiot wskazany w załączniku IIa może, przez okres dwóch miesięcy od dnia wyznaczenia, dokonywać płatności z zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych, które podmiot ten otrzymał po dniu wyznaczenia, pod warunkiem że:

a)           płatność ta jest należna na mocy umowy handlowej oraz

b)           właściwe organy właściwego państwa członkowskiego ustaliły, że płatność nie zostanie bezpośrednio lub pośrednio otrzymana przez osobę lub podmiot wymienione w załączniku II lub IIa.

Artykuł 23

Osoby fizyczne lub prawne albo podmioty lub organy lub ich dyrektorzy lub pracownicy, którzy zamrażają fundusze i zasoby gospodarcze lub odmawiają ich udostępnienia, w dobrej wierze i w oparciu o przekonanie, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, chyba że zostanie dowiedzione, że fundusze i zasoby gospodarcze zostały zamrożone lub zatrzymane na skutek niedbalstwa.

ROZDZIAŁ VI

OGRANICZENIA W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA FUNDUSZY ORAZ USŁUG FINANSOWYCH

Artykuł 24

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)

a)           nie uruchamia ani nie dokonuje płatności w ramach istniejących umów pożyczki zawartych między Syrią lub organami władzy publicznej w tym państwie a EBI, ani w związku z tymi umowami; oraz

b)           zawiesza wszelkie obowiązujące umowy o świadczenie usług pomocy technicznej w odniesieniu do realizowanych w Syrii projektów finansowanych w ramach umów pożyczki, o których mowa w lit. a) i które mają na celu pośrednie lub bezpośrednie przysporzenie korzyści Syrii lub organom władzy publicznej w tym państwie.

Artykuł 25

Zakazuje się:

a)           sprzedaży lub nabywania publicznych lub gwarantowanych przez państwo obligacji wyemitowanych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, na rzecz lub od następujących podmiotów:

(i)      Syrii lub jej rządu oraz jej organów publicznych, organizacji i agencji,

(ii)     syryjskich instytucji kredytowych lub finansowych,

(iii)     osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub według wskazówek osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w ppkt (i) lub (ii),

(iv)    osób prawnych, podmiotów lub organów będących w posiadaniu lub pod kontrolą osób, podmiotów lub organów, o których mowa w ppkt (i), (ii) lub (iii);

b)           świadczenia na rzecz osób, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a), usług pośrednictwa w odniesieniu do publicznych lub gwarantowanych przez władze publiczne obligacji wyemitowanych po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia;

c)           pomagania osobom, podmiotom lub organom, o których mowa w lit. a), w emitowaniu publicznych lub gwarantowanych przez władze publiczne obligacji, poprzez świadczenie usług pośrednictwa, reklamę lub inne usługi w odniesieniu do takich obligacji.

Artykuł 26

1.           Instytucjom kredytowym i finansowym objętym zakresem art. 37 zakazuje się również następujących działań:

a)      otwierania nowych rachunków bankowych w syryjskich instytucjach kredytowych lub finansowych;

b)      nawiązywania współpracy w ramach bankowości korespondenckiej z syryjskimi instytucjami kredytowymi lub finansowymi;

c)      otwierania nowego przedstawicielstwa w Syrii lub ustanawiania nowego oddziału lub podmiotu zależnego w Syrii;

d)      ustanawiania nowych spółek joint venture z syryjskimi instytucjami kredytowymi lub finansowymi.

2.           Zakazuje się:

a)      zezwalania na otwarcie przedstawicielstwa lub ustanowienie oddziału lub podmiotu zależnego w Unii przez syryjską instytucję kredytową lub finansową;

b)      zawierania na rzecz lub w imieniu syryjskich instytucji kredytowych lub finansowych umów dotyczących utworzenia przedstawicielstwa bądź ustanowienia oddziału lub podmiotu zależnego w Unii;

c)      zezwalania na podejmowanie i prowadzenie działalności instytucji kredytowej lub innej działalności wymagającej uprzedniego zezwolenia, przez przedstawicielstwo, oddział lub podmiot zależny syryjskiej instytucji kredytowej lub finansowej, jeżeli przedstawicielstwo, oddział lub podmiot zależny nie funkcjonowały przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia;

d)      nabywania lub zwiększania udziałów w instytucjach kredytowych lub finansowych objętych zakresem art. 36 lub nabywania innych tytułów własności w takich instytucjach przez syryjskie instytucje kredytowe lub finansowe.

Artykuł 27

1.           Zakazuje się:

a)      ubezpieczania lub reasekuracji:

(i)      Syrii, jej rządu, jej organów publicznych, organizacji lub agencji; lub

(ii)      osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub według wskazówek osób prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w ppkt (i).

b)      świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a).

2.           Ustęp 1 lit. a) ppkt (i) nie ma zastosowania do świadczenia usług ubezpieczenia obowiązkowego lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na rzecz osób, podmiotów lub organów z Syrii z siedzibą w Unii Europejskiej.

3.           Ustęp 1 lit. a) ppkt (ii) nie ma zastosowania do świadczenia usług ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia zdrowotnego i podróżnego ani do związanych z nimi usług reasekuracji na rzecz osób fizycznych w związku z ich życiem prywatnym, z wyjątkiem osób wyszczególnionych w załączniku II i IIa.

Ustęp 1 lit. a) ppkt (ii) nie ma wpływu na świadczenie usług ubezpieczenia lub reasekuracji na rzecz właściciela statku, samolotu lub pojazdu wyczarterowanego przez osobę, podmiot lub organ, o których mowa w ust. 1 lit. a) ppkt (i) i które nie są wymienione w załączniku II lub IIa.

Na użytek ust. 1 lit. a) ppkt (ii) osoby, podmiotu lub organu nie uznaje się za działające według wskazówek osoby, podmiotu lub organu, o których mowa w ppkt (i), jeżeli wskazówki te dotyczą dokowania, załadunku, wyładunku lub bezpiecznego tymczasowego tranzytu przez syryjskie wody terytorialne lub przestrzeń powietrzną statku lub samolotu.

4.           Niniejszy artykuł zakazuje przedłużania lub odnawiania umów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych zawartych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia (z wyjątkiem przypadków, gdy istnieje uprzednie zobowiązanie umowne do przedłużenia lub odnowienia polisy), ale – bez uszczerbku dla art. 15 ust. 2 – nie zakazuje wypełniania umów zawartych przed tą datą.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 28

Żadne roszczenia, w tym o odszkodowanie lub naprawienie szkody ani inne roszczenie tego rodzaju, takie jak roszczenie o potrącenie, grzywny lub roszczenia z tytułu gwarancji, roszczenia o prolongatę lub spłatę zobowiązania, gwarancji finansowej, w tym roszczenia wynikające z akredytyw lub innych podobnych instrumentów w związku z umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie lub częściowo, z powodu środków nałożonych niniejszym rozporządzeniem, nie są przyznawane rządowi Syrii, jego organom publicznym, korporacjom i agencjom, ani żadnej osobie lub podmiotowi wysuwającemu roszczenie za jego pośrednictwem lub na jego korzyść.

Artykuł 29

Zakazy, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu, nie powodują żadnego rodzaju odpowiedzialności odnośnych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczenia, że ich działania mogą naruszyć przedmiotowy zakaz.

Artykuł 30

1.           Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:

a)      przekazują niezwłocznie właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym wspomniane osoby fizyczne i prawne, podmioty lub organy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, wskazanemu na stronach internetowych wymienionych w załączniku III, oraz Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem państw członkowskich, wszelkie informacje, które ułatwiłyby dostosowanie się do przepisów niniejszego rozporządzenia, takie jak dane dotyczące rachunków lub kwot zamrożonych zgodnie z art. 15; oraz

b)      współpracują ze wspomnianym właściwym organem przy weryfikacji tych informacji.

2.           Wszelkie informacje dostarczone lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane jedynie do celów, dla których je dostarczono lub otrzymano.

Artykuł 31

1.           Państwo członkowskie może podjąć wszelkie działania, które uzna za niezbędne dla zapewnienia przestrzegania odpowiednich międzynarodowych, unijnych lub krajowych obowiązków prawnych w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony środowiska w przypadkach, gdy wdrożenie niniejszego rozporządzenia może mieć wpływ na współpracę z osobą, podmiotem lub organem z Syrii.

2.           Na użytek działań podejmowanych zgodnie z ust. 1 nie mają zastosowania zakazy określone w art. 15. ust. 2 i w art. 27.

3.           Państwa członkowskie informują się wzajemnie z wyprzedzeniem o działaniach na podstawie ust. 1.

Artykuł 32

Państwa członkowskie i Komisja natychmiast informują się wzajemnie o środkach przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia i wymieniają między sobą wszelkie inne stosowne dostępne im informacje w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacje w odniesieniu do problemów dotyczących naruszeń i trudności z egzekwowaniem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.

Artykuł 33

Komisja jest uprawniona do zmiany załącznika III na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie.

Artykuł 34

1.           W przypadku gdy Rada podejmie decyzję o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu środkami, o których mowa w art. 15, wprowadza stosowne zmiany w załączniku II lub IIa.

2.           Rada przekazuje swoją decyzję, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio – gdy adres jest znany – albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi przedstawienie uwag.

3.           W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada dokonuje przeglądu swojej decyzji i informuje odpowiednio daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ.

4.           Wykazy w załączniku II i IIa poddawane są regularnemu przeglądowi, co najmniej raz na 12 miesięcy.

Artykuł 35

1.           Państwa członkowskie określają zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia i przyjmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich wdrożenia. Ustanowione sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

2.           Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych zasadach niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.

Artykuł 36

Adres i inne dane kontaktowe Komisji Europejskiej na potrzeby powiadamiania, informowania lub innego sposobu przekazywania jej informacji w przypadkach, w których wymaga tego niniejsze rozporządzenie, wskazane są w załączniku III.

Artykuł 37

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

a)           na terytorium Unii, w tym w granicach jej przestrzeni powietrznej;

b)           na pokładach wszystkich statków powietrznych lub wodnych podlegających jurysdykcji państw członkowskich;

c)           wobec każdej osoby będącej obywatelem jednego z państw członkowskich, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim;

d)           wobec każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, zarejestrowanego lub utworzonego na mocy prawa państwa członkowskiego;

e)           wobec każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej całkowicie lub częściowo na terytorium Unii.

Artykuł 38

Rozporządzenie (UE) nr 442/2011 traci moc.

Artykuł 39

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia [...] r.

                                                                       W imieniu Rady

                                                                       Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz sprzętu, który może być wykorzystany do celów represji wewnętrznych, określonego w art. 2 i 3

1.           Broń palna, amunicja i powiązany sprzęt, takie jak:

1.1    broń palna nieobjęta pozycjami ML 1 i ML 2 Wspólnego wykazu uzbrojenia UE;

1.2    amunicja przeznaczona specjalnie do broni palnej wymienionej w pkt 1.1 i specjalnie do niej zaprojektowane elementy;

1.3    celowniki do broni nieobjęte wspólnym wykazem uzbrojenia.

2.           Bomby i granaty nieobjęte wspólnym wykazem uzbrojenia.

3.           Następujące pojazdy:

3.1    pojazdy wyposażone w armatki wodne, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów tłumienia zamieszek;

3.2    pojazdy specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, aby mogły służyć jako rażące prądem tarcze;

3.3    pojazdy specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu usuwania barykad, również sprzęt budowlany wyposażony w środki ochrony balistycznej;

3.4    pojazdy specjalnie zaprojektowane do transportu lub przekazywania więźniów lub aresztantów;

3.5    pojazdy specjalnie zaprojektowane do rozmieszczania przenośnych zapór;

3.6    elementy pojazdów wyszczególnionych w pkt 3.1–3.5 specjalnie zaprojektowane do kontroli zamieszek.

Uwaga 1          Pozycja ta nie obejmuje pojazdów specjalnie zaprojektowanych do celów przeciwpożarowych.

Uwaga 2          Do celów pozycji 3.5 pojęcie „pojazdy” obejmuje przyczepy.

4.           Substancje wybuchowe i powiązany sprzęt, takie jak:

4.1    sprzęt i urządzenia specjalnie zaprojektowane do wywoływania eksplozji przez użycie środków elektrycznych lub nieelektrycznych, w tym: urządzenia zapłonowe, detonatory, zapalniki, pobudzacze, lont detonujący oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy; z wyjątkiem sprzętu i urządzeń zaprojektowanych do określonych celów handlowych, których działanie polega na uruchomieniu środkami wybuchowymi innego sprzętu lub urządzenia, którego funkcja nie polega na wywoływaniu eksplozji (np. układy uruchamiające poduszki powietrzne w samochodach, ochronniki przepięciowe oraz urządzenia uruchamiające przeciwpożarowe instalacje tryskaczowe);

4.2    ładunki wybuchowe do cięcia liniowego nieobjęte wspólnym wykazem uzbrojenia;

4.3    inne materiały wybuchowe nieobjęte wspólnym wykazem uzbrojenia i powiązane substancje, takie jak:

a.       amatol;

b.       nitroceluloza (zawierająca więcej niż 12,5 % azotu);

c.       nitroglikol;

d.       tetraazotan pentaerytrytolu (PETN);

e.       chlorek pikrylu;

f.        2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5.           Sprzęt ochronny nieobjęty pozycją ML 13 wspólnego wykazu uzbrojenia, taki jak:

5.1    kamizelki kuloodporne zapewniające ochronę balistyczną lub ochronę przed pchnięciem nożem;

5.2    hełmy zapewniające ochronę przed pociskami lub przed odłamkami, hełmy używane do ochrony w trakcie zamieszek, tarcze i tarcze balistyczne.

Uwaga: Pozycja ta nie obejmuje:

– sprzętu zaprojektowanego specjalnie do celów sportowych;

– sprzętu zaprojektowanego specjalnie do celów bezpieczeństwa pracy.

6.           Symulatory inne niż objęte pozycją ML 14 wspólnego wykazu uzbrojenia, przeznaczone do szkoleń w posługiwaniu się bronią palną oraz specjalnie do nich zaprojektowane oprogramowanie.

7.           Sprzęt noktowizyjny i termowizyjny oraz wzmacniacze obrazu, inne niż objęte wspólnym wykazem uzbrojenia.

8.           Drut ostrzowy.

9.           Noże wojskowe, noże bojowe i bagnety o długości ostrza przekraczającej 10 cm.

10.         Urządzenia produkcyjne zaprojektowane specjalnie na potrzeby produktów wyszczególnionych w niniejszym wykazie.

11.         Specjalna technologia do opracowywania, produkcji i stosowania produktów wyszczególnionych w niniejszym wykazie.

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 15 i art. 16 ust. 1 lit. a)

A.        Osoby

|| Imię i nazwisko || Dane identyfikacyjne || Powody || Data umieszczenia w wykazie

1. || Bashar Al-Assad || Data urodzenia: 11.9.1965 r., Damaszek; paszport dyplomatyczny nr D1903 || Prezydent Republiki; rozkazodawca i główny sprawca represji wobec demonstrantów. || 23.5.2011

2. || Maher (alias Mahir) Al-Assad || Data urodzenia: 8.12.1967 r.; paszport dyplomatyczny nr 4138 || Dowódca 4. zbrojnej dywizji wojskowej, członek dowództwa centralnego Partii Baas, przywódca Gwardii Republikańskiej; brat prezydenta Baszara al-Assada; główny nadzorca użycia siły wobec demonstrantów. || 9.5.2011

3. || Ali Mamluk (alias Mamlouk) || Data urodzenia: 19.2.1946 r., Damaszek; paszport dyplomatyczny nr 983 || Szef syryjskiego wywiadu ogólnego; udział w użyciu siły wobec demonstrantów. || 9.5.2011

4. || Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar) || || Minister spraw wewnętrznych; udział w użyciu siły wobec demonstrantów. || 9.5.2011

5. || Atej (alias Atef, Atif) Najib || || Były szef służby bezpieczeństwa politycznego w miejscowości Dara'a; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada; udział w użyciu siły wobec demonstrantów. || 9.5.2011

6. || Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf) || Data urodzenia: 2.4.1971 r., Damaszek; paszport dyplomatyczny nr 2246 || Pułkownik i szef jednostki w ramach wywiadu ogólnego, oddział w Damaszku; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada; bliski współpracownik Mahira al-Assada; udział w użyciu siły wobec demonstrantów. || 9.5.2011

7. || Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun) || Data urodzenia: 20.05.51 r., Damaszek; paszport dyplomatyczny nr D000001300 || Szef służby bezpieczeństwa politycznego; udział w użyciu siły wobec demonstrantów. || 9.5.2011

8. || Amjad Al-Abbas || || Szef służby bezpieczeństwa politycznego w miejscowości Banyas, udział w użyciu siły wobec demonstrantów w miejscowości Baida. || 9.5.2011

9. || Rami Makhlouf || Data urodzenia: 10.7.1969 r., Damaszek, paszport nr 454224 || Syryjski przedsiębiorca; powiązany z Mahirem al-Assadem; kuzyn prezydenta Baszara al-Assada; zapewnianie reżimowi środków finansowych umożliwiających stosowanie siły wobec demonstrantów. || 9.5.2011

10. || Abd Al-Fatah Qudsiyah || Data urodzenia: 1953 r., Hama; paszport dyplomatyczny nr D0005788 || Szef wywiadu wojskowego Syrii; udział w aktach przemocy przeciwko ludności cywilnej. || 9.5.2011

11. || Jamil Hassan || || Szef wywiadu sił powietrznych Syrii; udział w aktach przemocy przeciwko ludności cywilnej. || 9.5.2011

12. || Rustum Ghazali || Data urodzenia: 3.5.1953 r., Dara'a; paszport dyplomatyczny nr D000000887 || Szef wywiadu wojskowego Syrii, oddział lokalny w Damaszku; udział w aktach przemocy przeciwko ludności cywilnej. || 9.5.2011

13. || Fawwaz Al-Assad || Data urodzenia: 18.6.1962 r., Kerdala; paszport nr 88238 || Udział w aktach przemocy przeciwko ludności cywilnej w ramach bojówek Shabiha. || 9.5.2011

14. || Munzir Al-Assad || Data urodzenia: 1.3.1961 r., Latakia; paszport nr 86449 i nr 842781 || Udział w aktach przemocy przeciwko ludności cywilnej w ramach bojówek Shabiha. || 9.5.2011

15. || Asif Shawkat || Data urodzenia: 15.1.1950 r., Al-Madehleh, Tartus || Zastępca Kierownika Personelu ds. Bezpieczeństwa i Wywiadu; udział w aktach przemocy przeciwko ludności cywilnej. || 23.5.2011

16. || Hisham Ikhtiyar || Data urodzenia: 1941 r. || Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Syrii; udział w aktach przemocy przeciwko ludności cywilnej. || 23.5.2011

17. || Faruq Al Shar’ || Data urodzenia: 10.12.1938 r. || Wiceprezydent Syrii; udział w aktach przemocy przeciwko ludności cywilnej. || 23.5.2011

18. || Muhammad Nasif Khayrbik || Data urodzenia: 10.4.1937 (lub 20.5.1937 r.), Hama, paszport dyplomatyczny nr 0002250 || Zastępca wiceprezydenta Syrii ds. bezpieczeństwa narodowego; udział w aktach przemocy przeciwko ludności cywilnej. || 23.5.2011

19. || Mohamed Hamcho || Data urodzenia: 20.5.1966 r.; paszport nr 002954347 || Szwagier Mahera al Assada; przedsiębiorca i lokalny przedstawiciel wielu spółek zagranicznych; zapewnianie reżimowi środków finansowych umożliwiających stosowanie siły wobec demonstrantów. || 23.5.2011

20. || Iyad (alias Eyad) Makhlouf || Data urodzenia: 21.1.1973 r., Damaszek; paszport nr N001820740 || Brat Ramiego Makhloufa i funkcjonariusz wywiadu ogólnego; udział w represjach wobec ludności cywilnej. || 23.5.2011

21. || Bassam Al Hassan || || Doradca prezydenta do spraw strategicznych; udział w aktach przemocy przeciwko ludności cywilnej. || 23.5.2011

22. || Dawud Rajiha || || Szef personelu Sił Zbrojnych odpowiedzialny za udział wojska w represjach wobec pokojowo nastawionych demonstrantów. || 23.5.2011

23. || Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf || Data urodzenia: 21.1.1973 r., Damaszek; paszport nr N002848852 || Wiceprezes SyriaTel i przedstawiciel amerykańskiej firmy Ramiego Makhloufa; zapewnianie reżimowi środków finansowych umożliwiających stosowanie siły wobec demonstrantów. || 23.5.2011

24. || Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish) || Data urodzenia: 1951 r. lub 1946 r., Kerdaha || Szef ochrony prezydenta; udział w represjach wobec demonstrantów; kuzyn prezydenta Bashara Al-Assada. || 23.6.2011

25. || Riyad Chaliche (Riyad Shalish) || || Dyrektor Military Housing Establishment; źródło finansowania reżimu; kuzyn prezydenta Bashara Al-Assada. || 23.6.2011

26. || Dowódca brygady Mohammad Ali Jafari (alias Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali) || Data urodzenia: 1.9.1957 r.,Yazd, Iran. || Głównodowodzący Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji, zaangażowany w dostarczanie sprzętu i wsparcia służącego pomocy syryjskiemu reżimowi w tłumieniu protestów w Syrii. || 23.6.2011

27. || Generał dywizji Qasem Soleimani (alias Qasim Soleimany) || || Dowódca Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji, IRGC - Qods, zaangażowany w dostarczanie sprzętu i wsparcia służącego pomocy syryjskiemu reżimowi w tłumieniu protestów w Syrii. || 23.6.2011

28. || Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb) || Data urodzenia: 1963 r.,Teheran, Iran. || Zastępca dowódcy wywiadu Irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji, zaangażowany w dostarczanie sprzętu i wsparcia służącego pomocy syryjskiemu reżimowi w tłumieniu protestów w Syrii. || 23.6.2011

29. || Khalid Qaddur || || Wspólnik Mahera Al-Assada; źródło finansowania reżimu. || 23.6.2011

30. || Ra'if Al-Quwatli (alias Ri'af Al-Quwatli) || || wspólnik Mahera Al-Assada; źródło finansowania reżimu. || 23.6.2011

31. || Mohammad Mufleh || || Szef wywiadu wojskowego Syrii w mieście Hama; udział w tłumieniu demonstracji. || 1.8.2011

32. || Generał dywizji Tawfiq Younes || || Szef Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Dyrektoriatu Wywiadu Ogólnego; udział w aktach przemocy przeciwko ludności cywilnej. || 1.8.2011

33. || Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami) || Data urodzenia: 19.10.1932 r., Latakia, Syria || Bliski współpracownik i wuj Bashara i Mahira al-Assada. Wspólnik biznesowy i ojciec Ramiego, Ihaba i Iyada Makhloufów. || 1.8.2011

34. || Ayman Jabir || Miejsce urodzenia: Latakia || Powiązany z Mahirem al-Assadem w związku z bojówkami Shabiha. Bezpośredni udział w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej oraz koordynowanie bojówek Shabiha || 1.8.2011

35. || Generał Ali Habib Mahmoud || Miejsce urodzenia: Tartous, 1939 r.; powołany na stanowisko ministra obrony narodowej 3 czerwca 2009 r. || Minister obrony narodowej. Odpowiedzialny za postępowanie i działania syryjskich sił zbrojnych. Udział w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej. || 1.8.2011

36. || Hayel Al-Assad || || Zastępca Mahera al-Asada (komendanta oddziału żandarmerii wojskowej IV dywizji armii uczestniczącego w represjach) || 23.8.2011

37. || Ali Al-Salim || || Dyrektor biura zaopatrzenia syryjskiego ministerstwa obrony (biuro dokonuje wszystkich zakupów uzbrojenia dla armii syryjskiej) || 23.8.2011

38. || Nizar Al-Assad (نزار الأسد) || Kuzyn Baszara al-Assada; wcześniej szef przedsiębiorstwa „Nizar Oilfield Supplies” || Osoba stojąca bardzo blisko najważniejszych urzędników państwowych. Finansowanie bojówek Szabiha w prowincji Latakia. || 23.8.2011

39. || Generał brygady Rafiq Shahadah || || W syryjskim wywiadzie wojskowym kieruje wydziałem 293 (sprawy wewnętrzne) w Damaszku. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej Damaszku. Doradca prezydenta Baszara al-Assada w kwestiach strategicznych i sprawach wywiadu wojskowego. || 23.8.2011

40. || Generał brygady Jamea Jamea (Jami Jami) || || Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego w Dajr az-Zaur. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w Dajr az-Zaur i Abu Kamal. || 23.8.2011

41. || Hassan Bin-Ali Al-Turkmani || Data urodzenia: 1935 r., Aleppo || Zastępca wiceministra, były minister obrony, specjalny wysłannik prezydenta Baszara al-Assada. || 23.8.2011

42. || Muhammad Said Bukhaytan || || Wice-sekretarz regionalny Arabskiej Partii Socjalistycznej BAAS od roku 2005. W latach 2000-2005 dyrektor bezpieczeństwa narodowego regionalnej partii Baas. Były gubernator prowincji Hama (1998–2000). Bliski współpracownik prezydenta Baszara al-Assada oraz Mahera al-Assada. Należy do najważniejszych decydentów reżimu, jeżeli chodzi o represje wobec ludności cywilnej. || 23.8.2011

43. || Ali Douba || || Odpowiada za śmierć ofiar w prowincji Hama w roku 1980, został odwołany do Damaszku jako specjalny doradca prezydenta Baszara al-Assada. || 23.8.2011

44. || Generał brygady Nawful Al-Husayn || || Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego w prowincji Idlib. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w prowincji Idlib. || 23.8.2011

45. || Brygadier Husam Sukkar || || Doradca prezydenta w sprawach bezpieczeństwa. Doradca prezydenta w sprawach represji i aktów przemocy stosowanych przez służby bezpieczeństwa wobec ludności cywilnej. || 23.8.2011

46. || Generał brygady Muhammed Zamrini || || Lokalny komendant syryjskiego wywiadu wojskowego w prowincji Hims. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w prowincji Hims. || 23.8.2011

47. || Generał broni Munir Adanov (Adnuf) || || Zastępca szefa sztabu generalnego, operacji i szkoleń armii syryjskiej. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii. || 23.8.2011

48. || Generał brygady Ghassan Khalil || || Kierownik wydziału informacyjnego Głównej Dyrekcji Wywiadu. Bezpośrednio uczestniczył w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii. || 23.8.2011

49. || Mohammed Jabir || Urodzony w Latakii || Członek bojówek Szabiha. Współpracownik Mahera al-Assada w sprawach związanych z Szabiha. Bezpośredni udział w represjach i aktach przemocy wobec ludności cywilnej oraz koordynowanie bojówek Shabiha. || 23.8.2011

50. || Samir Hassan || || Przedsiębiorca blisko współpracujący z Maherem al-Assadem. Znany z zapewniania wsparcia finansowego reżimowi syryjskiemu. || 23.8.2011

51. || Fares Chehabi (Fares Shihabi) || || Prezes Izby Handlowo-Przemysłowej w Aleppo. Wspiera finansowo reżim Syrii. || 2.9.2011

52. || Emad Ghraiwati || Data urodzenia: marzec 1959 r., Damaszek, Syria || Prezes Izby Przemysłowej w Damaszku (Zuhair Ghraiwati Sons). Wspiera finansowo reżim Syrii. || 2.9.2011

53. || Tarif Akhras || Data urodzenia: 1949 r., HIms, Syria || Założyciel Akhras Group (surowce, handel, przetwarzanie i logistyka) w Hims. Wspiera finansowo reżim Syrii: || 2.9.2011

54. || Issam Anbouba || Data urodzenia: 1949 r., Latakia, Syria || Prezes Issam Anbouba Est. dla przemysłu rolnego. Wspiera finansowo reżim Syrii. || 2.9.2011

55. || Tayseer Qala Awwad || Data urodzenia: 1943 r., Damaszek || Minister sprawiedliwości. Powiązany z reżimem w Syrii, w tym przez wspieranie jego polityki i praktyk związanych z niesłusznym zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem. || 23.09.2011

56. || Dr Adnan Hassan Mahmoud || Data urodzenia: 1966 r., Tartous || Minister informacji. Powiązany z reżimem w Syrii, w tym przez wspieranie i propagowanie jego polityki informacyjnej. || 23.9.2011

57. || Generał dywizji Jumah Al-Ahmad || || Dowódca sił specjalnych. Odpowiedzialny za użycie przemocy wobec protestujących w Syrii. || 14.11.2011

58. || Pułkownik Lu’ai al-Ali || || Szef oddziału Dara'a wywiadu wojskowego Syrii. Odpowiedzialny za użycie przemocy wobec protestujących w Dara'a. || 14.11.2011

59. || Generał broni Ali Abdullah Ayyub || || Zastępca szefa sztabu generalnego (personel i siła robocza). Odpowiedzialny za użycie przemocy wobec protestujących w Syrii. || 14.11.2011

60. || Generał broni Jasim al-Furayj || || Szef sztabu generalnego. Odpowiedzialny za użycie przemocy wobec protestujących w Syrii. || 14.11.2011

61. || Generał Aous (Aws) ASLAN || Urodzony w 1958 r. || Szef batalionu Gwardii Republikańskiej. Bliski współpracownik Mahera al-Assada i prezydenta al-Assada. Udział w represjach wobec ludności cywilnej w Syrii. || 14.11.2011

62. || Generał Ghassan Belal || || Generał kierujący kancelarią tajną 4. dywizji. Doradca Mahera al-ASSADA i koordynator operacji sił bezpieczeństwa. Udział w represjach wobec ludności cywilnej w Syrii. || 14.11.2011

63. || Abdullah Berri || || Kieruje bojówkami rodziny Berri. Odpowiedzialny za prorządowe bojówki biorące udział w represjach wobec ludności cywilnej w Aleppo. || 14.11.2011

64. || George Chaoui || || Członek syryjskiej armii elektronicznej. Udział w brutalnych represjach i nawoływanie do przemocy wobec ludności cywilnej w całej Syrii. || 14.11.2011

65. || Generał dywizji Zuhair Hamad || || Zastępca szefa Dyrekcji Wywiadu Ogólnego. Odpowiedzialny za akty przemocy w całej Syrii oraz za zastraszanie i torturowanie protestujących. || 14.11.2011

66. || Amar Ismael || || Cywil – szef syryjskiej armii elektronicznej (służby wywiadowcze wojsk lądowych). Udział w brutalnych represjach i nawoływanie do przemocy wobec ludności cywilnej w całej Syrii. || 14.11.2011

67. || Mujahed Ismail || || Członek syryjskiej armii elektronicznej. Udział w brutalnych represjach i nawoływanie do przemocy wobec ludności cywilnej w całej Syrii. || 14.11.2011

68. || Saqr Khayr Bek || || Wiceminister spraw wewnętrznych. Odpowiedzialny za użycie przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii. || 14.11.2011

69. || Generał dywizji Nazih || || Zastępca dyrektora w Dyrekcji Wywiadu Ogólnego. Odpowiedzialny za akty przemocy w całej Syrii oraz za zastraszanie i torturowanie protestujących. || 14.11.2011

70. || Kifah Moulhem || || Dowódca batalionu w 4. dywizji. Odpowiedzialny za represje wobec ludności cywilnej w Dajr az-Zaur. || 14.11.2011

71. || Generał dywizji Wajih Mahmud || || Dowódca 18. dywizji pancernej. Odpowiedzialny za akty przemocy wobec protestujących w Hims. || 14.11.2011

72. || Bassam Sabbagh || Data urodzenia: 24.8.1959 r., Damaszek; Adres: Kasaa, rue Anwar al Attar, immeuble al Midani, Damas (Damaszek). Paszport syryjski nr 004326765, wydany 2.11.2008, ważny do listopada 2014 r. Adwokat w paryskiej palestrze. || Kieruje kancelarią prawną Sabbagh & Associés (Sabbagh i wspólnicy) w Damaszku. Jest doradcą prawnym i finansowym Ramiego Makhloufa i Khaldouna Makhloufa i osobą prowadzącą ich sprawy. Wspólnik Bachara al-Assada w finansowaniu inwestycji budowlanej w Latakii. Wspiera finansowanie reżimu. || 14.11.2011

73. || Generał broni Mustafa Tlass || || Zastępca szefa sztabu generalnego (logistyka i zaopatrzenie). Odpowiedzialny za wykorzystanie przemocy wobec protestujących w Syrii. || 14.11.2011

74. || Generał dywizji Fu’ad Tawil || || Zastępca szefa wywiadu syryjskich sił powietrznych. Odpowiedzialny za akty przemocy w całej Syrii oraz za zastraszanie i torturowanie protestujących. || 14.11.2011

75. || Mohammad Al-Jleilati || Data urodzenia: 1945 r., Damaszek || Minister Finansów. Odpowiedzialny za syryjską gospodarkę. || 1.12.2011

76. || Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar || Data urodzenia: 1956 r., Aleppo || Minister Gospodarki i Handlu Odpowiedzialny za syryjską gospodarkę. || 1.12.2011

77. || Generał broni Fahid Al-Jassim || || Szef sztabu. Urzędnik wojskowy uczestniczący w przemocy w Hims. || 1.12.2011

78. || Generał dywizji Ibrahim Al-Hassan || || Zastępca szefa sztabu. Urzędnik wojskowy uczestniczący w przemocy w Hims. || 1.12.2011

79. || Brygadier Khalil Zghraybih || || 14. dywizja. Urzędnik wojskowy uczestniczący w przemocy w Hims. || 1.12.2011

80. || Brygadier Ali Barakat || || 103. brygada dywizji gwardii republikańskiej. Urzędnik wojskowy uczestniczący w przemocy w Hims. || 1.12.2011

81. || Brygadier Talal Makhluf || || 103. brygada dywizji gwardii republikańskiej. Urzędnik wojskowy uczestniczący w przemocy w Hims. || 1.12.2011

82. || Brygadier Nazih Hassun || || Wywiad syryjskich sił powietrznych. Urzędnik wojskowy uczestniczący w przemocy w Hims. || 1.12.2011

83. || Kapitan Maan Jdiid || || Gwardia prezydencka. Urzędnik wojskowy uczestniczący w przemocy w Hims. || 1.12.2011

84. || Muahmamd Al-Shaar || || Dywizja bezpieczeństwa politycznego. Urzędnik wojskowy uczestniczący w przemocy w Hims. || 1.12.2011

85. || Khald Al-Taweel || || Dywizja bezpieczeństwa politycznego. Urzędnik wojskowy uczestniczący w przemocy w Hims. || 1.12.2011

86. || Ghiath Fayad || || Dywizja bezpieczeństwa politycznego. Urzędnik wojskowy uczestniczący w przemocy w Hims. || 1.12.2011

B.        Podmioty

|| Nazwa || Dane identyfikacyjne || Powody || Data umieszczenia w wykazie

1. || Bena Properties || || Kontrolowany przez Ramiego Makhloufa; źródło finansowania reżimu. || 23.6.2011

2. || Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) || P.O. Box 108, Damaszek Tel.: 963 112110059 / 963 112110043 Faks: 963 933333149 || Kontrolowany przez Ramiego Makhloufa; źródło finansowania reżimu. || 23.6.2011

3. || Hamcho International (Hamsho International Group) || Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damaszek Tel.: 963 112316675 Faks: 963 112318875 Strona internetowa: www.hamshointl.com Adres poczty elektronicznej: info@hamshointl.com i hamshogroup@yahoo.com || Kontrolowany przez Mohameda Hamcho lub Hamsho; źródło finansowania reżimu. || 23.6.2011

4. || Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE) || || Przedsiębiorstwo robót publicznych kontrolowane przez Riyada Shalisha i Ministerstwo Obrony; źródło finansowania reżimu. || 23.6.2011

5. || Dyrekcja bezpieczeństwa politycznego || || Państwowy urząd syryjski bezpośrednio zaangażowany w represje. || 23.8.2011

6. || Dyrekcja wywiadu ogólnego || || Państwowy urząd syryjski bezpośrednio zaangażowany w represje. || 23.8.2011

7. || Dyrekcja wywiadu wojskowego || || Państwowy urząd syryjski bezpośrednio zaangażowany w represje. || 23.8.2011

8. || Urząd wywiadu sił powietrznych || || Państwowy urząd syryjski bezpośrednio zaangażowany w represje. || 23.8.2011

9. || Siły Qods Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) || Teheran, Iran || Jednostka Qods (lub Quds) to wyspecjalizowana jednostka irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Uczestniczy w zapewnianiu syryjskiemu reżimowi sprzętu i wsparcia, pomagając Syrii w dławieniu protestów. Zapewniała syryjskim służbom bezpieczeństwa pomoc techniczną, sprzęt i wsparcie w tłumieniu ruchów protestacyjnych ludności cywilnej. || 23.8.2011

10. || Mada Transport || Jednostka zależna holdingu Cham (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525 Tel.: 00 963 11 99 62) || Podmiot gospodarczy finansujący reżim. || 2.9.2011

11. || Cham Investment Group || Jednostka zależna holdingu Cham (Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525 Tel.: 00 963 11 99 62) || Podmiot gospodarczy finansujący reżim. || 2.9.2011

12. || Real Estate Bank || Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damaszek P.O. Box: 2337 Damaszek Syryjska Republika Arabska Tel.: (+963) 11 2456777 and 2218602 Faks: (+963) 11 2237938 and 2211186 Adres poczty elektronicznej banku: Publicrelations@reb.sy, strona internetowa: www.reb.sy || Bank państwowy zapewniający wsparcie finansowe reżimowi. || 2.9.2011

13. || Addounia TV (alias Dounia TV) || Tel.: +963-11-5667274, +963-11-5667271, Faks: +963-11-5667272 Strona internetowa: http://www.addounia.tv || Addounia TV podburzała do stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w Syrii. || 23.9.2011

14. || Cham Holding || Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O Box 9525 Tel.: +963 (11) 9962 +963 (11) 668 14000 +963 (11) 673 1044 Faks +963 (11) 673 1274 Adres poczty elektronicznej: info@chamholding.sy strona internetowa:www.chamholding.sy || Kontrolowany przez Ramiego Makhloufa; największa spółka holdingowa w Syrii, czerpie korzyści z reżimu i go wspiera || 23.9.2011

15. || El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company) || Adres: Dair Ali Jordan Highway, P.O.Box 13052, Damaszek – Syria Tel.: +963-11-2212345 Faks: +963-11-44694450 Adres poczty elektronicznej: sales@eltelme.com Strona internetowa: www.eltelme.com || Produkcja i dostarczanie urządzeń telekomunikacyjnych na potrzeby armii. || 23.9.2011

16. || Ramak Constructions Co. || Adres: Dara'a Highway, Damaszek, Syria Tel.: + 963-11-6858111 Tel. komórkowy: +963-933-240231 || Budowa koszar, posterunków granicznych i innych budynków na potrzeby armii. || 23.9.2011

17. || Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company) || Adres: Adra Free Zone Area Damaszek – Syria Tel.: +963-11-5327266 Tel. komórkowy: +963-933-526812 +963-932-878282 Faks:+963-11-5316396 E-mail: sorohco@gmail.com Strona internetowa: http://sites.google.com/site/ sorohco || Inwestowanie w lokalne wojskowe projekty przemysłowe, produkcja broni oraz powiązanych elementów. Całość udziałów w spółce należy do Ramiego Makhloufa. || 23.9.2011

18. || Syriatel || Thawra Street, Ste Building 6 piętro, BP 2900 Tel.: +963 11 61 26 270 Faks: +963 11 23 73 97 19 E-mail: info@syriatel.com.sy; Strona internetowa: http://syriatel.sy/ || Kontrolowany przez Ramiego Makhloufa; wspiera finansowo reżim: na podstawie umowy licencyjnej przekazuje rządowi 50 % zysków || 23.9.2011

19. || Cham Press TV || Al Qudsi building, 2 piętro - Baramkeh - Damas Tel.: +963 - 11- 2260805 Fax: +963 - 11 - 2260806 E-mail: mail@champress.com Strona internetowa: www.champress.net || Kanał telewizyjny, który uczestniczy w kampanii dezinformacji oraz zachęca do przemocy wobec protestujących || 1.12.2011

20. || Al Watan || Al Watan Newspaper - Damaszek – Duty Free Zone Tel. : 00963 11 2137400 Faks : 00963 11 2139928 || Dziennik, który uczestniczy w kampanii dezinformacji oraz zachęca do przemocy wobec protestujących || 1.12.2011

21. || Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (CERS, Centre d’Etude et de Recherche Scientifique; SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun || Barzeh Street, PO Box 4470, Damas || Zapewnia wsparcie wojskom syryjskim na zakup sprzętu stosowanego bezpośrednio do nadzoru i represjonowania demonstrantów. || 1.12.2011

22. || Business Lab || Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, PO Box 7155, Damaszek Tel.: 963112725499 Faks: 963112725399 || Firma będąca przykrywką dla zakupu sprzętu newralgicznego przez CERS. || 1.12.2011

23. || Industrial Solutions || Baghdad Street 5, PO Box 6394, Damaszek Tel./faks : 963114471080 || Firma będąca przykrywką dla zakupu sprzętu newralgicznego przez CERS. || 1.12.2011

24. || Mechanical Construction Factory (MCF) || P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damas || Firma będąca przykrywką dla zakupu sprzętu newralgicznego przez CERS. || 1.12.2011

25. || Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries || Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damaszek Tel.:+963-11-5111352 Faks:+963-11-5110117 || Firma będąca przykrywką dla zakupu sprzętu newralgicznego przez CERS. || 1.12.2011

26. || Handasieh – Organization for Engineering Industries || P.O.Box 5966,Abou Bakr Al- Seddeq St., Damaszek i PO BOX 2849 Al-Moutanabi Street, Damaszek oraz PO BOX 21120 Baramkeh, Damaszek Tel. : 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 - 963115110117 || Firma będąca przykrywką dla zakupu sprzętu newralgicznego przez CERS. || 1.12.2011

27. || Syria Trading Oil Company (Sytrol) || Siedziba premiera, 17 Street, Nissan, Damaszek, Syria. || Spółka państwowa odpowiedzialna za całość wywozu ropy naftowej z Syrii. Wspiera finansowo reżim. || 1.12.2011

28. || General Petroleum Corporation (GPC) || New Sham – siedziba Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damaszek, Syria BOX: 60694 Tel.: 963113141635 Faks: 963113141634 E-mail: info@gpc-sy.com || Państwowe przedsiębiorstwo naftowe. Wspiera finansowo reżim. || 1.12.2011

29. || Al Furat Petroleum Company || Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damaszek – Syria. Tel.: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333) Faks : 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444) afpc@afpc.net.sy || Wspólne przedsiębiorstwo w 50 % będące własnością GPC. Wspiera finansowo reżim. || 1.12.2011

             

ZAŁĄCZNIK IIa

Wykaz podmiotów lub organów, o których mowa w art. 15 i art. 16 ust. 1 lit. b)

Entities

|| Nazwa || Dane identyfikacyjne || Powody || Data umieszczenia w wykazie

1. || Commercial Bank of Syria || — Odział w Damaszku, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damaszek, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damaszek, Syria; — odział w Aleppo, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; wszystkie biura na całym świecie [NPWMD] Strona internetowa: http://cbs-bank.sy/En-index.php Tel: +963 11 2218890 Faks: +963 11 2216975 zarząd: dir.cbs@mail.sy || Bank państwowy udzielający wsparcia finansowego reżimowi. || 13.10.2011

ZAŁĄCZNIK III

Wykaz właściwych organów w państwach członkowskich i adres do zawiadamiania Komisji Europejskiej

(Do uzupełnienia przez państwa członkowskie)

A.        Właściwe organy w każdym z państw członkowskich:

BELGIA

BUŁGARIA

REPUBLIKA CZESKA

DANIA

NIEMCY

ESTONIA

IRLANDIA

GRECJA

HISZPANIA

FRANCJA

WŁOCHY

CYPR

ŁOTWA

LITWA

LUKSEMBURG

WĘGRY

MALTA

NIDERLANDY

AUSTRIA

POLSKA

PORTUGALIA

RUMUNIA

SŁOWENIA

SŁOWACJA

FINLANDIA

SZWECJA

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

B.         Adres, na który należy przesyłać korespondencję do Komisji Europejskiej:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles / Bruksela

Belgia

Adres poczty elektronicznej: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: +(32 2) 295 55 85

ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz „ropy naftowej i produktów ropopochodnych”, o których mowa w art. 7

Kod HS Opis

2709 00           Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe.

2710                Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, gdzie te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe (z zastrzeżeniem, że w Syrii zakup kerozyny/paliwa lotniczego opatrzonego kodem HS 2710 19 21 nie podlega zakazowi w zakresie, w jakim jest ono przeznaczone i wykorzystywane wyłącznie do kontynuacji lotu samolotu, do którego zostało załadowane).

2712                Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gaz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, barwione lub nie.

2713                Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych.

2714                Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe.

2715 00 00      Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy).

ZAŁĄCZNIK V

Sprzęt lub oprogramowanie, które może być stosowane do monitorowania lub przechwytywania wiadomości elektronicznych lub rozmów telefonicznych, o którym mowa w art. 4

(i)         Zgodne z prawem systemy monitorowania i przechwytywania;

(ii)        systemy wnikliwej analizy pakietów (ang. deep packet inspection);

(iii)       zdalne oprogramowanie śledcze;

(iv)       sprzęt do monitorowania IMSI / IMEI / TMSI;

(v)        sprzęt zagłuszający sieć;

(vi)       systemy nadzorowania audio[11];

(vii)      technologia rozpoznawania obrazu, wideo, głosu i mowy;

(viii)      technologia rejestracji danych;

(ix)       technologia przechwytywania wiadomości SMS i RFID;

(x)        zapory sieciowe i systemy monitorowania do protokołów standardowych i zastrzeżonych VoIP; oraz

(xi)       satelitarne systemy nadzoru rozmów telefonicznych i danych.

ZAŁĄCZNIK VI

Wykaz zasadniczego sprzętu i technologii, o których mowa w art. 9

Uwagi ogólne

1.           Zakazu, o którym mowa w niniejszym załączniku, nie powinno się czynić bezskutecznym poprzez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających zakazowi (w tym instalacji przemysłowej), lecz zawierających jeden lub kilka elementów objętych zakazem, jeżeli te elementy stanowią zasadniczy składnik towarów i mogą zostać z niego usunięte lub użyte do innych celów.

Uwaga: Przy rozstrzyganiu, czy element lub elementy objęte zakazem należy uznać za zasadniczy składnik, niezbędna jest ocena czynnika ilości, wartości i technologicznego know-how oraz innych szczególnych okoliczności, które mogą decydować o tym, że element lub elementy objęte zakazem stanowią podstawowy element dostarczanego towaru.

2.           Towary wymienione w niniejszym załączniku obejmują zarówno towary nowe, jak i używane.

3.           Definicje terminów znajdujących się w ‛pojedynczym cudzysłowie’ zamieszczone są w uwadze technicznej do odpowiedniej pozycji.

4.           Definicje terminów znajdujących się w „cudzysłowie” można znaleźć w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 428/2009.

Uwaga ogólna do technologii (UOdT)

1.           „Technologia” „niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” towarów objętych zakazem, podlega zakazowi nawet wtedy, gdy ma zastosowanie do towarów takim zakazem nieobjętych.

2.           Zakazu nie stosuje się wobec „technologii”, która stanowi minimum niezbędne w celu instalowania, eksploatacji, konserwacji (sprawdzania) i naprawy towarów, które nie podlegają zakazowi lub na wywóz których uzyskano pozwolenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 423/2007.

3.           Zakazy transferu „technologii” nie mają zastosowania do informacji „będących własnością publiczną” ani do „podstawowych badań naukowych” lub minimalnych informacji niezbędnych przy składaniu wniosków patentowych.

Poszukiwanie i produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego

1.A      Sprzęt

1.           Sprzęt do badań geofizycznych, pojazdy, statki wodne i powietrzne zaprojektowane lub przystosowane specjalnie do pozyskiwania informacji dotyczących poszukiwania ropy naftowej i gazu, jak również specjalnie zaprojektowane elementy do tego sprzętu i takich statków.

2.           Czujniki specjalnie zaprojektowane do prac wiertniczych w odwiertach naftowych lub gazowych, w tym czujniki używane do pomiaru podczas wiercenia oraz odpowiednie urządzenia specjalnie zaprojektowane do pozyskiwania i przechowywania danych z takich czujników.

3.           Sprzęt wiertniczy zaprojektowany do wiercenia w skale, szczególnie w celu poszukiwania lub produkcji ropy naftowej, gazu ziemnego i innych naturalnie występujących substancji węglowodorowych.

4.           Świdry wiertnicze, przewody wiertnicze, obciążniki, centralizery i inny sprzęt specjalnie zaprojektowany do użytkowania w urządzeniach służących do wiercenia w odwiertach naftowych lub gazowych lub wraz z takimi urządzeniami.

5.           Głowice odwiertów, ‛głowice przeciwerupcyjne’ i ‛choinki lub głowice eksploatacyjne’ oraz specjalnie do nich zaprojektowane elementy, spełniające normy ‛API i ISO do użytkowania' w odwiertach naftowych lub gazowych.

Uwagi techniczne:

a.      ‛Głowica przeciwerupcyjna’ jest urządzeniem używanym z reguły na powierzchni ziemi (lub w strefie przydennej, jeśli wiercenie odbywa się pod wodą) podczas wiercenia w celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyciekiem ropy lub gazu z odwiertu.

b.      ‛Choinka lub głowica eksploatacyjna’ jest urządzeniem z reguły używanym do kontroli przepływu cieczy z odwiertu, gdy jego budowa została zakończona i rozpoczęła się produkcja ropy lub gazu.

c.       Do celów niniejszej pozycji ‛normy API i ISO’ odnoszą się do norm 6A, 16A, 17D i 11IW Amerykańskiego Instytutu Naftowego lub norm 10423 i 13533 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej dotyczących głowic przeciwerupcyjnych, głowic odwiertów i choinek do użytkowania w odwiertach naftowych lub gazowych.

6.           Platformy wiertnicze i produkcyjne ropy naftowej i gazu ziemnego.

7.           Statki i barki, w skład których wchodzą sprzęt wiertniczy lub urządzenia do przetwarzania ropy naftowej, używane do produkcji ropy naftowej, gazu ziemnego i innych naturalnie występujących materiałów łatwopalnych.

8.           Separatory cieczy i gazu spełniające normę API 12J, specjalnie zaprojektowane do przetwarzania ropy naftowej lub gazu wydobywanych z odwiertów w celu oddzielenia płynnej ropy naftowej od wody i gazu od cieczy.

9.           Sprężarka gazu o ciśnieniu obliczeniowym wynoszącym co najmniej 40 barów (PN 40 lub ANSI 300) i o objętościowej pojemności ssania wynoszącej co najmniej 300 000 Nm3/h, służąca do wstępnego przetwarzania i transportu gazu ziemnego (z wyjątkiem sprężarek gazu do stacji CNG) oraz specjalnie zaprojektowane do niej elementy.

10.         Podmorski produkcyjny sprzęt sterowniczy i jego elementy, spełniające ‛normy API i ISO’, do użytkowania w odwiertach naftowych lub gazowych.

Uwaga techniczna:

Do celów tej pozycji ‛normy API i ISO’ odnoszą się do normy 17 F Amerykańskiego Instytutu Naftowego lub normy 13628 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, dotyczących podmorskich produkcyjnych systemów sterowniczych.

11.         Pompy, zwykle o dużej przepustowości lub wysokim ciśnieniu tłoczenia (powyżej 0,3 m3/min lub 40 barów) specjalnie zaprojektowane do wpompowywania płuczek wiertniczych lub cementu do odwiertów naftowych lub gazowych.

1.B      Urządzenia badawcze i kontrolne

1.           Urządzenia zaprojektowane specjalnie do kontroli wyrywkowej, badania i analizowania właściwości płuczki wiertniczej, cementu wiertniczego i innych materiałów specjalnie zaprojektowanych lub opracowanych do stosowania w odwiertach naftowych lub gazowych.

2.           Urządzenia specjalnie zaprojektowane do kontroli wyrywkowej, badania i analizowania właściwości próbek skał, próbek ciekłych i gazowych, i innych materiałów pobranych z odwiertów naftowych lub gazowych podczas wiercenia lub po nim, lub też z podłączonych do takiego odwiertu instalacji wstępnego przetwarzania.

3.           Urządzenia specjalnie zaprojektowane do gromadzenia i interpretowania informacji o fizycznym i mechanicznym stanie odwiertu naftowego lub gazowego oraz do określania właściwości in situ formacji skalnej i złoża.

1.C      Materiały

1.           Płuczki wiertnicze, dodatki do płuczek wiertniczych i ich komponenty specjalnie opracowane do stabilizacji odwiertów naftowych lub gazowych podczas wiercenia, do wydobywania zwiercin na powierzchnię i do smarowania oraz schładzania urządzeń wiertniczych w odwiercie.

2.           Cement i inne materiały spełniające ‛normy API i ISO’ do użycia w odwiertach naftowych lub gazowych.

Uwaga techniczna:

‛Norma API i ISO’ odnosi się do normy 10A Amerykańskiego Instytutu Naftowego lub normy 10426 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej dotyczących cementu wiertniczego i innych materiałów specjalnie opracowanych do stosowania w odwiertach naftowych lub gazowych.

3.           Inhibitory korozji, demulgatory, substancje przeciwpienne i inne chemikalia specjalnie opracowane do stosowania w procesie wiercenia i wstępnego przetwarzania ropy naftowej produkowanej z odwiertów naftowych lub gazowych.

1.D      Oprogramowanie

1.           „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do gromadzenia i interpretacji danych pozyskanych z badań sejsmicznych, elektromagnetycznych, magnetycznych lub grawimetrycznych w celu ustalenia ropogazonośności.

2.           „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do przechowywania, analizowania i interpretowania informacji pozyskanych podczas wiercenia i produkcji w celu oceny właściwości fizycznych i zachowania złóż ropy i gazu.

3.           „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „użytkowania” w instalacjach produkcji i przetwarzania ropy naftowej lub w poszczególnych podjednostkach takich instalacji.

1.E.      Technologia

1.           „Technologia”„niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” i „użytkowania” sprzętu określonego w pozycjach 1.A.01 – 1.A11.

Rafinacja ropy naftowej i skraplanie gazu ziemnego

2.A      Sprzęt

1.           Następujące wymienniki ciepła i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:

a.       płytowo-żebrowe wymienniki ciepła o stosunku powierzchni do objętości powyżej 500 m²/m³, specjalnie zaprojektowane do schładzania gazu ziemnego;

b.      wężownicowe wymienniki ciepła specjalnie zaprojektowane do skraplania i przechładzania gazu ziemnego.

2.           Pompy kriogeniczne służące do transportu substancji o temperaturze poniżej –120 ºC mające wydajność powyżej 500 m³/h i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

3.           ‛Komora chłodnicza’ i wyposażenie ‛komory chłodniczej’ nieokreślone w 2.A.1.

Uwaga techniczna:

‛Wyposażenie komory chłodniczej’ odnosi się do specjalnie zaprojektowanej konstrukcji, która jest specyficzna dla instalacji LNG i ma zastosowanie na etapie skraplania. ‛Komora chłodnicza’ zawiera wymienniki ciepła, orurowanie, inne oprzyrządowanie oraz izolatory termiczne. Temperatura wewnątrz ‛komory chłodniczej’ wynosi ok. –120 ºC (warunki do kondensacji gazu ziemnego). Funkcją ‛komory chłodniczej’ jest izolacja termiczna wyżej opisanych urządzeń.

4.           Urządzenia do terminali przeładunkowych skroplonych gazów o temperaturze poniżej – 120 °C i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

5.           Elastyczne i nieelastyczne rurociągi przesyłowe o średnicy powyżej 50 mm do transportu substancji o temperaturze poniżej –120 ºC.

6.           Statki morskie specjalnie zaprojektowane do transportu LNG.

7.           Urządzenia do odsalania metodą elektrostatyczną specjalnie zaprojektowane do usuwania zanieczyszczeń takich jak sole, substancje stałe i woda z ropy naftowej i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

8.           Wszystkie urządzenia do krakowania – w tym hydrokrakery – i kokery, specjalnie zaprojektowane do przerobu gazowych olejów próżniowych lub pozostałości próżniowej i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

9.           Urządzenia do hydrorafinacji specjalnie zaprojektowane do odsiarczania benzyny, frakcji oleju napędowego i nafty i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

10.         Katalityczne reaktory do reformowania specjalnie zaprojektowane do przerobu odsiarczonej benzyny w benzynę wysokooktanową i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

11.         Instalacje rafineryjne do izomeryzacji frakcji C5-C6 oraz instalacje rafineryjne do alkilacji lekkich olefin, przeznaczone do podwyższania liczby oktanowej frakcji węglowodorowych.

12.         Pompy specjalnie zaprojektowane do transportu ropy naftowej i paliw, o przepustowości 50 m³/h lub większej, i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

13.         Rury o średnicy zewnętrznej 0,2 m lub większej wykonane z któregokolwiek z niżej wymienionych materiałów:

a.       stal nierdzewna o zawartości wagowej chromu 23 % lub większej;

b.      stal nierdzewna i bazowe stopy niklu o współczynniku PRE (ang. Pitting Resistance Equivalent) powyżej 33.

Uwaga techniczna:

‛Współczynnik PRE’ określa odporność stali nierdzewnej na korozję oraz stopów niklu na wżery i korozję szczelinową. Współczynnik PRE stali nierdzewnej i stopów niklu jest zależny głównie od ich składników, przede wszystkim: chromu, molibdenu i azotu. Wzór do obliczania wskaźnika PRE to: PRE = Cr + 3.3 % Mo + 30 % N.

14.         ‛Tłoki czyszczące’ i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

Uwaga techniczna:

‛Tłok czyszczący’ jest urządzeniem z reguły używanym do czyszczenia lub sprawdzania rurociągu od środka (stanu skorodowania lub powstałych pęknięć) i jest napędzany ciśnieniem produktu w rurociągu.

15.         Śluzy nadawcze tłoka i śluzy odbiorcze tłoka do wprowadzania bądź usuwania tłoków.

16.         Zbiorniki do przechowywania ropy naftowej i paliw o pojemności powyżej 1000 m³ (1 000 000 litrów) wymienione poniżej i specjalnie zaprojektowane do nich elementy:

a.       zbiorniki o nieruchomej pokrywie dachowej;

b.      zbiorniki o ruchomej pokrywie dachowej

17.         Elastyczny rurociąg podmorski specjalnie zaprojektowany do transportu węglowodorów i płynów wtryskowych, wody lub gazu o średnicy powyżej 50 mm.

18.         Elastyczny rurociąg używany przy wysokim ciśnieniu o zastosowaniu podmorskim i na powierzchni wody.

19.         Urządzenia do izomeryzacji specjalnie zaprojektowane do produkcji wysokooktanowej benzyny na bazie lekkich węglowodorów i specjalnie zaprojektowane do nich elementy.

2.B      Urządzenia badawcze i kontrolne

1.           Urządzenia specjalnie zaprojektowane do badania i analizy jakości (właściwości) ropy naftowej i paliw.

2.           Systemy kontroli interfejsów specjalnie zaprojektowane do kontrolowania i optymalizacji procesu odsalania.

2.C      Materiały

1.           Glikol dietylenowy (CAS 111-46-6), glikol trietylenowy (CAS 112-27-6)

2.           Metylopyrolidon (CAS 872-50-4), sulfolan (CAS 126-33-0)

3.           Zeolity pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, specjalnie zaprojektowane do fluidalnego krakingu katalitycznego bądź do oczyszczania lub dehydratacji gazów, w tym gazów ziemnych.

4.           Katalizatory do krakingu i przemiany węglowodorów:

a.       pojedynczy metal (grupa platynowców) na nośniku z tlenku glinu lub zeolitu, specjalnie zaprojektowany dla procesu reformingu katalitycznego;

b.      połączenie różnych metali (platyna w połączeniu z innymi metalami szlachetnymi) na nośniku z tlenku glinu lub zeolitu, specjalnie zaprojektowane dla procesu reformingu katalitycznego;

c.       katalizatory kobaltowe i niklowe promotowane molibdenem na nośniku z tlenku glinu lub zeolitu, specjalnie zaprojektowane do procesu odsiarczania katalitycznego;

d.      katalizatory palladowe, niklowe, chromowe i wolframowe na nośniku z tlenku glinu lub zeolitu, specjalnie zaprojektowane do procesu hydrokrakingu katalitycznego.

5.           Dodatki do benzyny specjalnie opracowane w celu podniesienia liczby oktanowej benzyny.

Uwaga:

Pozycja ta obejmuje eter etylo-tert-butylowy (ETBE) (CAS 637-92-3) i eter metylo-tert-butylowy (MTBE)(CAS 1634-04-4).

2.D      Oprogramowanie

1.           „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane w celu „użytkowania” w instalacjach LNG lub poszczególnych podjednostkach takich instalacji.

2.           „Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” instalacji (w tym ich podjednostek) do rafinacji ropy naftowej.

2.E.      Technologie

1.           „Technologia” obróbki i oczyszczania surowego gazu ziemnego (dehydratacji, słodzenia, usuwania zanieczyszczeń).

2.           „Technologia” skraplania gazu ziemnego, w tym „technologia” niezbędna do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” instalacji LNG.

3.           „Technologia” transportu skroplonego gazu ziemnego.

4.           „Technologia” „niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” statków morskich specjalnie zaprojektowanych do transportu skroplonego gazu ziemnego.

5.           „Technologia” do przechowywania ropy naftowej i paliw.

6.           „Technologia”„niezbędna” do „rozwoju”, „produkcji” lub „użytkowania” zakładu rafineryjnego, taka jak:

6.1.   „technologia” do przerobu lekkich olefin w benzynę

6.2.   technologia reformingu katalitycznego i izomeryzacji;

6.3.   technologia krakingu katalitycznego i termicznego.

[1]               Dz.U. L 121 z 10.5.2011, s. 1.

[2]               Dz.U. L 319 z 2.12.2011, s. 56.

[3]               Dz.U. L 121 z 10.5.2011, s. 1.

[4]               Dz.U. L 319 z 2.12.2011, s. 56.

[5]               Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.

[6]               Dz.U. L 345 z 19.12.2002, s. 1.

[7]               Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1.

[8]               Dz.U. L 9 z 15.1.2003, s. 3.

[9]               Dz.U. L 345 z 8.12.2006, s. 1.

[10]             Dz.U. L 86 z 18.3.2011, s. 1.

[11]             Technologia zapisu na taśmie magnetycznej, mikrofony pojemnościowe itp.