16.5.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2023/960

z dnia 1 lutego 2023 r.

zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/588 w odniesieniu do rocznej daty rozpoczęcia stosowania obliczeń średniej dziennej liczby transakcji w odniesieniu do akcji, kwitów depozytowych i funduszy inwestycyjnych typu ETF do celów minimalnej wielkości zmiany ceny

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (1), w szczególności jej art. 49 ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/588 (2) określono system minimalnej wielkości zmiany ceny dla akcji, kwitów depozytowych i funduszy inwestycyjnych typu ETF. Zgodnie z art. 3 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego do dnia 1 marca każdego roku właściwy organ dla konkretnej akcji lub konkretnego kwitu depozytowego podaje do wiadomości publicznej obliczenia średniej dziennej liczby transakcji dla tego instrumentu finansowego. Zgodnie z art. 3 ust. 4 tego rozporządzenia delegowanego systemy obrotu stosują te obliczenia do określenia minimalnej wielkości zmiany ceny mającej zastosowanie od dnia 1 kwietnia po tym podaniu do wiadomości publicznej. Data 1 kwietnia każdego roku powoduje trudności dla systemów obrotu i ich członków lub uczestników pod względem wprowadzania wymaganych zmian w ich systemach i infrastrukturach informatycznych. W szczególności, gdy 1 kwietnia przypada w połowie tygodnia, wprowadzenie wymaganych zmian musi nastąpić z dnia na dzień. Powoduje to, że systemy obrotu mają ograniczony czas na aktualizację i przetestowanie swoich systemów i infrastruktur informatycznych. Należy umożliwić systemom obrotu i ich członkom lub uczestnikom wykorzystanie weekendu na wprowadzenie niezbędnych dostosowań swoich systemów i infrastruktur informatycznych. Dane podane do wiadomości publicznej powinny zatem mieć zastosowanie od pierwszego poniedziałku kwietnia każdego roku. Zmiana taka zapewnia ponadto dostosowanie do daty rozpoczęcia stosowania wyliczeń opublikowanych zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/587 (3). Art. 17 ust. 2 tego rozporządzenia delegowanego zmienionego rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2023/944 (4) stanowi, że wyliczenia na najbardziej odpowiednim rynku pod względem płynności, średniego dziennego obrotu i średniej wartości transakcji, które są publikowane do dnia 1 marca, stosuje się od pierwszego poniedziałku kwietnia następującego po tej publikacji.

(2)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2017/588.

(3)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

(4)

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych przeprowadził otwarte konsultacje publiczne w zakresie projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o poradę do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (5),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/588

Art. 3 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/588 otrzymuje brzmienie:

„4.   Systemy obrotu stosują minimalne wielkości zmiany ceny pasma płynności odpowiadającego średniej dziennej liczbie transakcji podawanej do wiadomości publicznej zgodnie z ust. 1 od pierwszego poniedziałku kwietnia po jej podaniu do wiadomości publicznej.”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lutego 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/588 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie minimalnej wielkości zmiany ceny dla akcji, kwitów depozytowych i funduszy inwestycyjnych typu ETF (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 411).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/587 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do akcji, kwitów depozytowych, funduszy inwestycyjnych typu ETF, certyfikatów i innych podobnych instrumentów finansowych oraz dotyczących obowiązku realizowania transakcji na określonych akcjach w systemie obrotu lub za pośrednictwem podmiotu systematycznie internalizującego transakcje (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 387).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/944 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany i sprostowania regulacyjnych standardów technicznych określonych w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/587 w odniesieniu do niektórych wymogów w zakresie przejrzystości mających zastosowanie do transakcji na instrumentach udziałowych (Dz.U. L 131 z 16.5.2023, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).