1.6.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 142/34


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2023/1060

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie normy zharmonizowanej dotyczącej metod badań oraz wymagań mających na celu wykazanie, że zakrętki i wieczka z tworzyw sztucznych pozostają przymocowane do pojemników na napoje, opracowanej na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (1), w szczególności jego art. 10 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 (2) domniemywa się, że produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, o których mowa w art. 6 ust. 1, zgodne z normami zharmonizowanymi lub częściami tych norm, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, spełniają wymogi określone w art. 6 ust. 1 tej dyrektywy, objęte tymi normami lub ich częściami.

(2)

Decyzją wykonawczą C(2020) 7244 (3) Komisja zwróciła się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) o opracowanie – na potrzeby art. 6 ust. 1 dyrektywy (UE) 2019/904 – nowej normy zharmonizowanej dotyczącej niektórych pojemników na napoje jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów, które mają zakrętki i wieczka wykonane z tworzyw sztucznych.

(3)

Na podstawie wniosku zawartego w decyzji wykonawczej C(2020) 7244 CEN opracował nową normę zharmonizowaną EN 17665:2022+A1:2023.

(4)

Komisja wspólnie z CEN oceniła, czy norma opracowana przez CEN jest zgodna z wnioskiem zawartym w decyzji wykonawczej C(2020) 7244.

(5)

Norma zharmonizowana EN 17665:2022+A1:2023 spełnia założone wymagania przewidziane w dyrektywie (UE) 2019/904. Należy zatem opublikować odniesienia do tej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(6)

Zgodność z normą zharmonizowaną stanowi podstawę do domniemania zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym od dnia publikacji odniesienia do takiej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść w życie w dniu jej opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienie do normy zharmonizowanej EN 17665:2022+A1:2023 „Opakowania – Metody badań oraz wymagania mające na celu wykazanie, że zakrętki i wieczka z tworzyw sztucznych pozostają przymocowane do pojemników na napoje”, opracowanej na potrzeby dyrektywy (UE) 2019/904.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 maja 2023 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz.U. L 155 z 12.6.2019, s. 1).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji C(2020) 7244 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wniosku o normalizację do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego w odniesieniu do niektórych pojemników na napoje jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do trzech litrów, które mają zakrętki i wieczka wykonane z tworzyw sztucznych, na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904.