25.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 196/74


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/1290

z dnia 22 lipca 2022 r.

zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ametoktradyny, chloromekwatu, dodyny, nikotyny, profenofosu i wirusa polihedrozy jądrowej Spodoptera exigua multicapsid (SeMNPV), izolat BV-0004 w określonych produktach lub na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ametoktradyny oraz dodyny określono w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP chloromekwatu i nikotyny określono w części A załącznika III do tego rozporządzenia. NDP profenofosu określono w załączniku II oraz w części B załącznika III do wspomnianego rozporządzenia. W przypadku wirusa polihedrozy jądrowej Spodoptera exigua multicapsid (SeMNPV), izolat BV-0004 w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 nie określono NDP ani nie włączono tej substancji do załącznika IV do tego rozporządzenia, wobec czego stosuje się do niej wartość wzorcową wynoszącą 0,01 mg/kg, określoną w art. 18 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

(2)

W ramach procedury udzielania zezwolenia na stosowanie środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną ametoktradyna na powierzchni upraw, które przyciągają pszczoły, przez co w miodzie mogą wystąpić pozostałości, złożono wniosek na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 dotyczący zmiany obecnych NDP w odniesieniu do miodu.

(3)

W przypadku dodyny złożono wniosek na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 dotyczący zmiany obecnych NDP w odniesieniu do owoców cytrusowych.

(4)

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 obydwa wnioski zostały poddane ocenie przez zainteresowane państwa członkowskie, a sprawozdania z oceny przekazano Komisji.

(5)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) dokonał oceny wniosków i sprawozdań z oceny, analizując w szczególności ryzyko dla konsumentów oraz, w stosownych przypadkach, dla zwierząt, i wydał uzasadnione opinie dotyczące proponowanych NDP (2). Urząd przekazał te opinie wnioskodawcom, Komisji i państwom członkowskim oraz podał je do publicznej wiadomości.

(6)

Urząd stwierdził, że spełniono wszystkie wymogi dotyczące kompletności przedłożonych danych oraz że zmiany NDP, o które wystąpili wnioskodawcy, są dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów przeprowadzonej dla 27 określonych grup konsumentów w Europie. Urząd wziął przy tym pod uwagę najnowsze informacje na temat właściwości toksykologicznych przedmiotowych substancji. Ani w przypadku długotrwałego narażenia na przedmiotowe substancje w wyniku spożywania wszystkich produktów spożywczych mogących je zawierać, ani w przypadku narażenia krótkoterminowego w wyniku dużej konsumpcji odnośnych produktów nie wykazano istnienia ryzyka przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia ani ostrej dawki referencyjnej.

(7)

W przypadku chloromekwatu rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/1561 (3) ustanowiono tymczasowe NDP na poziomie 6 mg/kg w odniesieniu do boczniaków ostrygowatych, a rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/693 (4) na poziomie 0,9 mg/kg w odniesieniu do grzybów uprawnych. Te tymczasowe NDP ustalono na podstawie danych z monitorowania wykazujących, że – z powodu zanieczyszczenia krzyżowego grzybów uprawnych pochodzącego ze słomy poddanej działaniu chloromekwatu w sposób zgodny z przepisami – pozostałości występowały na niepoddanych obróbce grzybach uprawnych na poziomie wyższym niż granica oznaczalności. Te tymczasowe NDP przyjęto do dnia 13 kwietnia 2021 r. w oczekiwaniu na przedłożenie danych z monitorowania występowania tej substancji w przedmiotowych produktach.

(8)

Urząd i podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze przedłożyły najnowsze dane z monitorowania wykazujące, że pozostałości chloromekwatu nadal występują w boczniakach ostrygowatych i grzybach uprawnych na poziomach wyższych niż granica oznaczalności. Plantatorzy grzybów powiadomili Komisję o jednym prowadzonym aktualnie badaniu, które ma ocenić poziomy zanieczyszczenia boczniaków ostrygowatych i innych grzybów uprawnych. Ponieważ badanie zostanie zakończone w 2022 r., a zgromadzone dane zostaną następnie przedłożone Komisji, należy ponownie przedłużyć ważność tych tymczasowych NDP o rok od daty publikacji niniejszego rozporządzenia.

(9)

Ponadto rozporządzeniem (UE) 2017/693 ustanowiono tymczasowy NDP chloromekwatu w przypadku gruszek na poziomie 0,07 mg/kg ze względu na dane z monitorowania wykazujące utrzymywanie się substancji na drzewach w wyniku poprzednich zastosowań. Ten tymczasowy NDP przyjęto do dnia 13 kwietnia 2021 r. w oczekiwaniu na przedłożenie danych z monitorowania występowania tej substancji w przedmiotowym produkcie. Urząd, państwa członkowskie i podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze przedłożyły najnowsze dane z monitorowania wykazujące, że pozostałości tej substancji nadal występują w gruszkach na poziomach wyższych niż granica oznaczalności. Należy zatem dalej monitorować poziomy chloromekwatu w gruszkach oraz przedłużyć ważność tymczasowego NDP o siedem lat od daty publikacji niniejszego rozporządzenia.

(10)

W przypadku nikotyny rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/978 (5) ustanowiono tymczasowe NDP w odniesieniu do grzybów dzikich (suszonych borowików szlachetnych i suszonych grzybów dzikich innych niż borowiki szlachetne) na okres do dnia 19 października 2021 r. w oczekiwaniu na przedłożenie i ocenę nowych danych i informacji na temat naturalnego występowania lub powstawania nikotyny w przedmiotowych produktach. Dowody naukowe nie wskazują w sposób rozstrzygający, że nikotyna występuje naturalnie w przedmiotowych produktach, ani nie wyjaśniają definitywnie mechanizmu jej powstawania. Urząd i podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze przedłożyły najnowsze dane z monitorowania wykazujące, że pozostałości tej substancji nadal występują w tych produktach na poziomach wyższych niż granica oznaczalności. Należy zatem dalej monitorować poziomy nikotyny w tych produktach oraz przedłużyć ważność wspomnianych tymczasowych NDP o siedem lat od daty publikacji niniejszego rozporządzenia.

(11)

W przypadku profenofosu rozporządzeniem (UE) 2017/978 przyjęto do dnia 18 października 2021 r. tymczasowy NDP w odniesieniu do płatków róży w oczekiwaniu na przedłożenie danych z monitorowania występowania tej substancji w przedmiotowym produkcie. Urząd i podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze przedłożyły najnowsze dane z monitorowania wykazujące, że pozostałości tej substancji nadal występują w płatkach róży na poziomach wyższych niż granica oznaczalności. Należy zatem dalej monitorować poziomy profenofosu w płatkach róży oraz przedłużyć ważność tymczasowego NDP o siedem lat od daty publikacji niniejszego rozporządzenia.

(12)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (6) złożono wniosek do państwa członkowskiego o zatwierdzenie substancji czynnej wirus polihedrozy jądrowej Spodoptera exigua multicapsid (SeMNPV), izolat BV-0004. Zainteresowane państwo członkowskie dokonało oceny tego wniosku zgodnie z art. 11 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia. Urząd dokonał oceny wniosku i przedstawił wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej (7), w których stwierdził, że wirus polihedrozy jądrowej Spodoptera exigua multicapsid (SeMNPV), izolat BV-0004 można włączyć do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. Należy zatem włączyć tę substancję do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(13)

Na podstawie uzasadnionych opinii i wniosków Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii wymienionych w art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 stwierdzono, że proponowane zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(14)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II, III, i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  Sprawozdania naukowe EFSA dostępne na stronie internetowej: http://www.efsa.europa.eu:

„Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue level for ametoctradin in honey” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości ametoktradyny w miodzie). Dziennik EFSA 2021; 19(11):6943.

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for dodine in citrus fruits” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dodyny w owocach cytrusowych). Dziennik EFSA 2021; 19(11):6950.

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1561 z dnia 17 września 2019 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chloromekwatu w grzybach uprawnych (Dz.U. L 240 z 18.9.2019, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/693 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bitertanolu, chlormekwatu i tebufenpiradu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Dz.U. L 101 z 13.4.2017, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/978 z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fluopyramu; heksachlorocykloheksanu (HCH), alfa-izomer; heksachlorocykloheksanu (HCH), beta-izomer; heksachlorocykloheksanu (HCH), suma izomerów, z wyjątkiem gamma izomeru; lindanu (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH)); nikotyny i profenofosu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Dz.U. L 151 z 14.6.2017, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

(7)  „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV)” (Wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej wirus polihedrozy jądrowej Spodoptera exigua multicapsid (SeMNPV)). Dziennik EFSA 2021; 19(10):6848.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II kolumny dotyczące ametoktradyny i dodyny otrzymują brzmienie:

„[ZAŁĄCZNIK II]

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP)  (1)

Ametoktradyna (R) (F)

Dodyna

0100000

OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH

 

 

0110000

Owoce cytrusowe

0,01  (*1)

1,5

0110010

Grejpfruty

 

 

0110020

Pomarańcze

 

 

0110030

Cytryny

 

 

0110040

Limy/limonki

 

 

0110050

Mandarynki

 

 

0110990

Pozostałe (2)

 

 

0120000

Orzechy z drzew orzechowych

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0120010

Migdały

 

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

 

0120040

Kasztany jadalne

 

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

 

0120060

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

 

 

0120070

Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

 

 

0120080

Orzechy pekan

 

 

0120090

Orzeszki piniowe

 

 

0120100

Orzeszki pistacjowe

 

 

0120110

Orzechy włoskie

 

 

0120990

Pozostałe (2)

 

 

0130000

Owoce ziarnkowe

0,01  (*1)

 

0130010

Jabłka

 

0,9

0130020

Gruszki

 

0,9

0130030

Pigwy

 

5

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

 

5

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

 

5

0130990

Pozostałe (2)

 

0,9

0140000

Owoce pestkowe

0,01  (*1)

 

0140010

Morele

 

0,1

0140020

Czereśnie

 

3

0140030

Brzoskwinie

 

0,1

0140040

Śliwki

 

0,01  (*1)

0140990

Pozostałe (2)

 

0,01  (*1)

0150000

Owoce jagodowe i drobne owoce

 

0,01  (*1)

0151000

a)

winogrona

6

 

0151010

Winogrona stołowe

 

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

 

0152000

b)

truskawki

0,01  (*1)

 

0153000

c)

owoce leśne

0,01  (*1)

 

0153010

Jeżyny

 

 

0153020

Jeżyny popielice

 

 

0153030

Maliny (czerwone i żółte)

 

 

0153990

Pozostałe (2)

 

 

0154000

d)

pozostałe drobne owoce i jagody

0,01  (*1)

 

0154010

Borówki amerykańskie

 

 

0154020

Żurawiny

 

 

0154030

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

 

 

0154040

Agrest (zielony, czerwony i żółty)

 

 

0154050

Róża dzika

 

 

0154060

Morwy (czarne i białe)

 

 

0154070

Głóg włoski

 

 

0154080

Bez czarny

 

 

0154990

Pozostałe (2)

 

 

0160000

Owoce różne z

0,01  (*1)

 

0161000

a)

jadalną skórką

 

 

0161010

Daktyle

 

0,01  (*1)

0161020

Figi

 

0,01  (*1)

0161030

Oliwki stołowe

 

20

0161040

Kumkwat

 

0,01  (*1)

0161050

Karambola

 

0,01  (*1)

0161060

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

 

0,01  (*1)

0161070

Czapetka kuminowa

 

0,01  (*1)

0161990

Pozostałe (2)

 

0,01  (*1)

0162000

b)

niejadalną skórką, małe

 

0,01  (*1)

0162010

Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

 

 

0162020

Liczi chińskie/Śliwka chińska

 

 

0162030

Marakuja/Męczennica jadalna

 

 

0162040

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

 

 

0162050

Caimito

 

 

0162060

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

 

 

0162990

Pozostałe (2)

 

 

0163000

c)

niejadalną skórką, duże

 

 

0163010

Awokado

 

0,01  (*1)

0163020

Banany

 

0,5

0163030

Mango

 

0,01  (*1)

0163040

Papaja

 

0,01  (*1)

0163050

Granaty/Jabłka granatu

 

0,01  (*1)

0163060

Czerymoja

 

0,01  (*1)

0163070

Gujawa/Gruszla

 

0,01  (*1)

0163080

Ananasy

 

0,01  (*1)

0163090

Owoce chlebowca

 

0,01  (*1)

0163100

Owoce duriana właściwego

 

0,01  (*1)

0163110

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

 

0,01  (*1)

0163990

Pozostałe (2)

 

0,01  (*1)

0200000

WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

 

 

0210000

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

0,01  (*1)

0211000

a)

ziemniaki

0,05

 

0212000

b)

tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,05

 

0212010

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

 

 

0212020

Kartofel słodki/Batat

 

 

0212030

Pochrzyn

 

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

 

0212990

Pozostałe (2)

 

 

0213000

c)

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

0,01  (*1)

 

0213010

Buraki

 

 

0213020

Marchew

 

 

0213030

Seler zwyczajny

 

 

0213040

Chrzan pospolity

 

 

0213050

Słonecznik bulwiasty

 

 

0213060

Pasternak

 

 

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

 

 

0213080

Rzodkiew zwyczajna

 

 

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

 

 

0213100

Brukiew/Karpiel

 

 

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

 

 

0213990

Pozostałe (2)

 

 

0220000

Warzywa cebulowe

 

0,01  (*1)

0220010

Czosnek

1,5

 

0220020

Cebula

1,5

 

0220030

Szalotka

1,5

 

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

20 (+)

 

0220990

Pozostałe (2)

0,01  (*1)

 

0230000

Warzywa owocowe

 

0,01  (*1)

0231000

a)

SolanaceaeMalvaceae

 

 

0231010

Pomidory

2

 

0231020

Papryka roczna

1,5

 

0231030

Oberżyny/Bakłażany

2

 

0231040

Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

1,5

 

0231990

Pozostałe (2)

1,5

 

0232000

b)

dyniowate z jadalną skórką

 

 

0232010

Ogórki

2

 

0232020

Korniszony

3

 

0232030

Cukinie

3

 

0232990

Pozostałe (2)

3

 

0233000

c)

dyniowate z niejadalną skórką

3

 

0233010

Melony

 

 

0233020

Dynie olbrzymie

 

 

0233030

Arbuzy

 

 

0233990

Pozostałe (2)

 

 

0234000

d)

kukurydza cukrowa

0,01  (*1)

 

0239000

e)

pozostałe warzywa owocowe

0,01  (*1)

 

0240000

Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)

 

0,01  (*1)

0241000

a)

kapustne kwitnące

9

 

0241010

Brokuły

 

 

0241020

Kalafiory

 

 

0241990

Pozostałe (2)

 

 

0242000

b)

kapustne głowiaste

 

 

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

9

 

0242020

Kapusta głowiasta

15

 

0242990

Pozostałe (2)

0,01  (*1)

 

0243000

c)

kapustne liściowe

 

 

0243010

Kapusta pekińska/Kapusta petsai

60

 

0243020

Jarmuż

50

 

0243990

Pozostałe (2)

0,01  (*1)

 

0244000

d)

kalarepa

9

 

0250000

Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne

 

 

0251000

a)

sałaty i warzywa sałatowe

 

0,01  (*1)

0251010

Roszpunka warzywna

70

 

0251020

Sałaty

50

 

0251030

Endywia o liściach szerokich

50

 

0251040

Rzeżucha i inne kiełki i pędy

50

 

0251050

Gorczycznik wiosenny

50

 

0251060

Rokietta siewna/rukola

50

 

0251070

Gorczyca sarepska

50

 

0251080

Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

50

 

0251990

Pozostałe (2)

0,01  (*1)

 

0252000

b)

szpinak i podobne liście

60

0,01  (*1)

0252010

Szpinak

 

 

0252020

Portulaka pospolita

 

 

0252030

Boćwina

 

 

0252990

Pozostałe (2)

 

 

0253000

c)

liście winorośli lub podobne gatunki

50

0,01  (*1)

0254000

d)

rukiew wodna

50

0,01  (*1)

0255000

e)

cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

zioła, kwiaty jadalne

 

0,02  (*1)

0256010

Trybula

50

 

0256020

Szczypiorek

40

 

0256030

Liście selera

40

 

0256040

Pietruszka – nać

40

 

0256050

Szałwia lekarska

40

 

0256060

Rozmaryn lekarski

40

 

0256070

Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

40

 

0256080

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

40

 

0256090

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

40

 

0256100

Estragon

40

 

0256990

Pozostałe (2)

40

 

0260000

Warzywa strączkowe

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Fasola (w strąkach)

 

 

0260020

Fasola (bez strąków)

 

 

0260030

Groch (w strąkach)

 

 

0260040

Groch (bez strąków)

 

 

0260050

Soczewica

 

 

0260990

Pozostałe (2)

 

 

0270000

Warzywa łodygowe

 

0,01  (*1)

0270010

Szparagi

0,01  (*1)

 

0270020

Karczochy hiszpańskie

0,01  (*1)

 

0270030

Seler

20

 

0270040

Fenkuł włoski/Koper włoski

20

 

0270050

Karczochy zwyczajne

0,01  (*1)

 

0270060

Pory

5

 

0270070

Rabarbar

0,01  (*1)

 

0270080

Pędy bambusa

0,01  (*1)

 

0270090

Rdzenie palmowe

0,01  (*1)

 

0270990

Pozostałe (2)

0,01  (*1)

 

0280000

Grzyby, mchy i porosty

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Grzyby uprawne

 

 

0280020

Grzyby dzikie

 

 

0280990

Mchy i porosty

 

 

0290000

Algi i organizmy prokariotyczne

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Fasola

 

 

0300020

Soczewica

 

 

0300030

Groch

 

 

0300040

Łubin biały

 

 

0300990

Pozostałe (2)

 

 

0400000

NASIONA I OWOCE OLEISTE

0,01  (*1)

 

0401000

Nasiona oleiste

 

0,01  (*1)

0401010

Siemię lniane

 

 

0401020

Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe

 

 

0401030

Nasiona maku

 

 

0401040

Ziarna sezamu

 

 

0401050

Ziarna słonecznika

 

 

0401060

Ziarna rzepaku

 

 

0401070

Ziarna soi zwyczajnej

 

 

0401080

Nasiona gorczycy

 

 

0401090

Nasiona bawełny

 

 

0401100

Nasiona dyni

 

 

0401110

Nasiona krokoszu barwierskiego

 

 

0401120

Nasiona ogórecznika lekarskiego

 

 

0401130

Nasiona lnicznika siewnego

 

 

0401140

Nasiona konopi siewnych

 

 

0401150

Rącznik pospolity

 

 

0401990

Pozostałe (2)

 

 

0402000

Owoce oleiste

 

 

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

 

20

0402020

Nasiona palm olejowych

 

0,01  (*1)

0402030

Owoce palm olejowych

 

0,01  (*1)

0402040

Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

 

0,01  (*1)

0402990

Pozostałe (2)

 

0,01  (*1)

0500000

ZBOŻA

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Jęczmień

(+)

 

0500020

Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

 

 

0500030

Kukurydza

 

 

0500040

Proso zwyczajne

 

 

0500050

Owies zwyczajny

(+)

 

0500060

Ryż siewny

 

 

0500070

Żyto zwyczajne

(+)

 

0500080

Sorgo japońskie

 

 

0500090

Pszenica zwyczajna

(+)

 

0500990

Pozostałe (2)

 

 

0600000

HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Herbaty

 

 

0620000

Ziarna kawy

 

 

0630000

Napary ziołowe z

 

 

0631000

a)

kwiatów

 

 

0631010

Rumian szlachetny/Rumianek rzymski

 

 

0631020

Ketmia szczawiowa

 

 

0631030

Róża

 

 

0631040

Jaśmin

 

 

0631050

Lipa

 

 

0631990

Pozostałe (2)

 

 

0632000

b)

liści i ziół

 

 

0632010

Truskawka

 

 

0632020

Aspalat prosty

 

 

0632030

Ostrokrzew paragwajski

 

 

0632990

Pozostałe (2)

 

 

0633000

c)

korzeni

 

 

0633010

Kozłek lekarski

 

 

0633020

Żeń-szeń

 

 

0633990

Pozostałe (2)

 

 

0639000

d)

wszelkich pozostałych części rośliny

 

 

0640000

Ziarna kakaowe

 

 

0650000

Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański

 

 

0700000

CHMIEL

90 (+)

0,05  (*1)

0800000

PRZYPRAWY

 

 

0810000

Przyprawy nasienne

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż

 

 

0810020

Kminek czarny/Czarny kmin

 

 

0810030

Seler

 

 

0810040

Kolendra siewna

 

 

0810050

Kmin rzymski

 

 

0810060

Koper ogrodowy

 

 

0810070

Koper włoski/Fenkuł włoski

 

 

0810080

Kozieradka pospolita

 

 

0810090

Gałka muszkatołowa

 

 

0810990

Pozostałe (2)

 

 

0820000

Przyprawy owocowe

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Ziele angielskie/pieprz angielski

 

 

0820020

Pieprz syczuański

 

 

0820030

Kminek zwyczajny

 

 

0820040

Kardamon malabarski

 

 

0820050

Jagody jałowca

 

 

0820060

Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

 

 

0820070

Wanilia

 

 

0820080

Tamarynd

 

 

0820990

Pozostałe (2)

 

 

0830000

Przyprawy korowe

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Cynamon

 

 

0830990

Pozostałe (2)

 

 

0840000

Przyprawy korzeniowe lub kłączowe

 

 

0840010

Lukrecja

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Imbir lekarski (10)

 

 

0840030

Kurkuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Chrzan pospolity (11)

 

 

0840990

Pozostałe (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Przyprawy pączkowe

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Goździki

 

 

0850020

Kapary

 

 

0850990

Pozostałe (2)

 

 

0860000

Przyprawy ze słupków kwiatowych

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Szafran

 

 

0860990

Pozostałe (2)

 

 

0870000

Przyprawy z osnówki nasiona

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Kwiat muszkatołowy

 

 

0870990

Pozostałe (2)

 

 

0900000

ROŚLINY CUKRODAJNE

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Korzenie buraka cukrowego

 

 

0900020

Trzcina cukrowa

 

 

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie

 

 

0900990

Pozostałe (2)

 

 

1000000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

 

1010000

Towary z

 

0,01  (*1)

1011000

a)

świń

0,03  (*1)

 

1011010

Mięśnie

(+)

 

1011020

Tłuszcz

(+)

 

1011030

Wątroba

(+)

 

1011040

Nerka

(+)

 

1011050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

1011990

Pozostałe (2)

 

 

1012000

b)

bydła

 

 

1012010

Mięśnie

0,03  (*1)(+)

(+)

1012020

Tłuszcz

0,03  (*1)(+)

(+)

1012030

Wątroba

0,04 (+)

(+)

1012040

Nerka

0,03  (*1)(+)

(+)

1012050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

0,03  (*1)

 

1012990

Pozostałe (2)

0,03  (*1)

 

1013000

c)

owiec

0,03  (*1)

 

1013010

Mięśnie

(+)

(+)

1013020

Tłuszcz

(+)

(+)

1013030

Wątroba

(+)

(+)

1013040

Nerka

(+)

(+)

1013050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

1013990

Pozostałe (2)

 

 

1014000

d)

kóz

0,03  (*1)

 

1014010

Mięśnie

(+)

(+)

1014020

Tłuszcz

(+)

(+)

1014030

Wątroba

(+)

(+)

1014040

Nerka

(+)

(+)

1014050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

1014990

Pozostałe (2)

 

 

1015000

e)

koniowatych

 

 

1015010

Mięśnie

0,03  (*1)(+)

 

1015020

Tłuszcz

0,03  (*1)(+)

 

1015030

Wątroba

0,04 (+)

 

1015040

Nerka

0,03  (*1)(+)

 

1015050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

0,03  (*1)

 

1015990

Pozostałe (2)

0,03  (*1)

 

1016000

f)

drobiu

0,03  (*1)

 

1016010

Mięśnie

(+)

 

1016020

Tłuszcz

(+)

 

1016030

Wątroba

(+)

 

1016040

Nerka

(+)

 

1016050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

1016990

Pozostałe (2)

 

 

1017000

g)

pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych

0,03  (*1)

 

1017010

Mięśnie

 

 

1017020

Tłuszcz

 

 

1017030

Wątroba

 

 

1017040

Nerka

 

 

1017050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

1017990

Pozostałe (2)

 

 

1020000

Mleko

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Bydło

(+)

(+)

1020020

Owce

(+)

(+)

1020030

Kozy

(+)

(+)

1020040

Konie

(+)

 

1020990

Pozostałe (2)

 

 

1030000

Jaja ptasie

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Kury

(+)

 

1030020

Kaczki

(+)

 

1030030

Gęsi

(+)

 

1030040

Przepiórki

(+)

 

1030990

Pozostałe (2)

 

 

1040000

Miód i pozostałe produkty pszczele (7)

5

0,05  (*1)

1050000

Płazy i gady

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Bezkręgowe zwierzęta lądowe

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)

 

 

1200000

PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)

 

 

1300000

PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)

 

 

(**)

Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.

Ametoktradyna (R) (F)

(R)

Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu: Ametoktradyna – kod 1000000 oprócz 1040000: ametoktradyna, metabolit kwasu 4-(7-amino-5-etylo [1,2,4]triazolo, [1,5-a]pirymidyn-6-ylo) masłowego (M650F01) oraz metabolit kwasu 6-(7-amino-5-etylo [1,2,4]triazolo [1,5-a]pirymidyn-6-ylo) heksanowego (M650F06), wyrażone jako ametoktradyna

(F)

Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące pozostałości w uprawach w płodozmianie są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500070 Żyto zwyczajne

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0700000 CHMIEL

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220040 Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące pozostałości w uprawach w płodozmianie są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500010 Jęczmień

0500050 Owies zwyczajny

0500090 Pszenica zwyczajna

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu i badań żywieniowych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012010 Mięśnie

1012020 Tłuszcz

1012030 Wątroba

1012040 Nerka

1015010 Mięśnie

1015020 Tłuszcz

1015030 Wątroba

1015040 Nerka

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 7 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011010 Mięśnie

1011020 Tłuszcz

1011030 Wątroba

1011040 Nerka

1013010 Mięśnie

1013020 Tłuszcz

1013030 Wątroba

1013040 Nerka

1014010 Mięśnie

1014020 Tłuszcz

1014030 Wątroba

1014040 Nerka

1016010 Mięśnie

1016020 Tłuszcz

1016030 Wątroba

1016040 Nerka

1020010 Bydło

1020020 Owce

1020030 Kozy

1020040 Konie

1030010 Kury

1030020 Kaczki

1030030 Gęsi

1030040 Przepiórki

Dodyna

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 czerwca 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012010 Mięśnie

1012020 Tłuszcz

1012030 Wątroba

1012040 Nerka

1013010 Mięśnie

1013020 Tłuszcz

1013030 Wątroba

1013040 Nerka

1014010 Mięśnie

1014020 Tłuszcz

1014030 Wątroba

1014040 Nerka

1020010 Bydło

1020020 Owce

1020030 Kozy

Profenofos (F)

(F)

Rozpuszczalny w tłuszczach

Dane z monitoringu przeprowadzonego w latach 2012–2015 wykazują, że pozostałości profenofosu występują w ziołach. Potrzebne są dodatkowe dane z monitoringu, aby porównać ewolucję występowania profenofosu w ziołach. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0256000 f) zioła, kwiaty jadalne

0256010 Trybula

0256020 Szczypiorek

0256030 Liście selera

0256040 Pietruszka – nać

0256050 Szałwia lekarska

0256060 Rozmaryn lekarski

0256070 Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

0256080 Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

0256090 Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

0256100 Estragon

0256990 Pozostałe (2)

Najnowsze dane pochodzące z monitorowania wskazują, że pozostałości profenofosu występują w płatkach róży. Potrzebne są dodatkowe dane z monitoringu, aby porównać ewolucję występowania profenofosu w płatkach róży. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 25 lipca 2029 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0631030 Róża

Następujący NDP ma zastosowanie do papryki ostrej (chili, papryki krzewiastej): 3 mg/kg.

0231020 Papryka roczna

2)

w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części A kolumny dotyczące chloromekwatu i nikotyny otrzymują brzmienie:

„[ZAŁĄCZNIK IIIA]

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP)  (2)

Chloromekwat (suma chloromekwatu i jego soli, wyrażona jako chlorek chloromekwatu)

Nikotyna

0100000

OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH

 

 

0110000

Owoce cytrusowe

0,01  (*2)

 

0110010

Grejpfruty

 

 

0110020

Pomarańcze

 

 

0110030

Cytryny

 

 

0110040

Limy/limonki

 

 

0110050

Mandarynki

 

 

0110990

Pozostałe (2)

 

 

0120000

Orzechy z drzew orzechowych

0,01  (*2)

 

0120010

Migdały

 

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

 

0120040

Kasztany jadalne

 

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

 

0120060

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

 

 

0120070

Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

 

 

0120080

Orzechy pekan

 

 

0120090

Orzeszki piniowe

 

 

0120100

Orzeszki pistacjowe

 

 

0120110

Orzechy włoskie

 

 

0120990

Pozostałe (2)

 

 

0130000

Owoce ziarnkowe

 

 

0130010

Jabłka

0,01  (*2)

 

0130020

Gruszki

0,07 (+)

 

0130030

Pigwy

0,01  (*2)

 

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

0,01  (*2)

 

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

0,01  (*2)

 

0130990

Pozostałe (2)

0,01  (*2)

 

0140000

Owoce pestkowe

0,01  (*2)

 

0140010

Morele

 

 

0140020

Czereśnie

 

 

0140030

Brzoskwinie

 

 

0140040

Śliwki

 

 

0140990

Pozostałe (2)

 

 

0150000

Owoce jagodowe i drobne owoce

 

 

0151000

a)

winogrona

0,05

 

0151010

Winogrona stołowe

 

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

 

0152000

b)

truskawki

0,01  (*2)

 

0153000

c)

owoce leśne

0,01  (*2)

 

0153010

Jeżyny

 

 

0153020

Jeżyny popielice

 

 

0153030

Maliny (czerwone i żółte)

 

 

0153990

Pozostałe (2)

 

 

0154000

d)

pozostałe drobne owoce i jagody

0,01  (*2)

 

0154010

Borówki amerykańskie

 

 

0154020

Żurawiny

 

 

0154030

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

 

 

0154040

Agrest (zielony, czerwony i żółty)

 

 

0154050

Róża dzika

 

0,3 (+)

0154060

Morwy (czarne i białe)

 

 

0154070

Głóg włoski

 

 

0154080

Bez czarny

 

 

0154990

Pozostałe (2)

 

 

0160000

Owoce różne z

0,01  (*2)

 

0161000

a)

jadalną skórką

 

 

0161010

Daktyle

 

 

0161020

Figi

 

 

0161030

Oliwki stołowe

 

 

0161040

Kumkwat

 

 

0161050

Karambola

 

 

0161060

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

 

 

0161070

Czapetka kuminowa

 

 

0161990

Pozostałe (2)

 

 

0162000

b)

niejadalną skórką, małe

 

 

0162010

Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

 

 

0162020

Liczi chińskie/Śliwka chińska

 

 

0162030

Marakuja/Męczennica jadalna

 

 

0162040

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

 

 

0162050

Caimito

 

 

0162060

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

 

 

0162990

Pozostałe (2)

 

 

0163000

c)

niejadalną skórką, duże

 

 

0163010

Awokado

 

 

0163020

Banany

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papaja

 

 

0163050

Granaty/Jabłka granatu

 

 

0163060

Czerymoja

 

 

0163070

Gujawa/Gruszla

 

 

0163080

Ananasy

 

 

0163090

Owoce chlebowca

 

 

0163100

Owoce duriana właściwego

 

 

0163110

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

 

 

0163990

Pozostałe (2)

 

 

0200000

WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

 

 

0210000

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,01  (*2)

 

0211000

a)

ziemniaki

 

 

0212000

b)

tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

 

0212010

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

 

 

0212020

Kartofel słodki/Batat

 

 

0212030

Pochrzyn

 

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

 

0212990

Pozostałe (2)

 

 

0213000

c)

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

 

0213010

Buraki

 

 

0213020

Marchew

 

 

0213030

Seler zwyczajny

 

 

0213040

Chrzan pospolity

 

 

0213050

Słonecznik bulwiasty

 

 

0213060

Pasternak

 

 

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

 

 

0213080

Rzodkiew zwyczajna

 

 

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

 

 

0213100

Brukiew/Karpiel

 

 

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

 

 

0213990

Pozostałe (2)

 

 

0220000

Warzywa cebulowe

0,01  (*2)

 

0220010

Czosnek

 

 

0220020

Cebula

 

 

0220030

Szalotka

 

 

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

 

 

0220990

Pozostałe (2)

 

 

0230000

Warzywa owocowe

0,01  (*2)

 

0231000

a)

SolanaceaeMalvaceae

 

 

0231010

Pomidory

 

 

0231020

Papryka roczna

 

 

0231030

Oberżyny/Bakłażany

 

 

0231040

Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

 

 

0231990

Pozostałe (2)

 

 

0232000

b)

dyniowate z jadalną skórką

 

 

0232010

Ogórki

 

 

0232020

Korniszony

 

 

0232030

Cukinie

 

 

0232990

Pozostałe (2)

 

 

0233000

c)

dyniowate z niejadalną skórką

 

 

0233010

Melony

 

 

0233020

Dynie olbrzymie

 

 

0233030

Arbuzy

 

 

0233990

Pozostałe (2)

 

 

0234000

d)

kukurydza cukrowa

 

 

0239000

e)

pozostałe warzywa owocowe

 

 

0240000

Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)

0,01  (*2)

 

0241000

a)

kapustne kwitnące

 

 

0241010

Brokuły

 

 

0241020

Kalafiory

 

 

0241990

Pozostałe (2)

 

 

0242000

b)

kapustne głowiaste

 

 

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

 

 

0242020

Kapusta głowiasta

 

 

0242990

Pozostałe (2)

 

 

0243000

c)

kapustne liściowe

 

 

0243010

Kapusta pekińska/Kapusta petsai

 

 

0243020

Jarmuż

 

 

0243990

Pozostałe (2)

 

 

0244000

d)

kalarepa

 

 

0250000

Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne

0,01  (*2)

 

0251000

a)

sałaty i warzywa sałatowe

 

 

0251010

Roszpunka warzywna

 

 

0251020

Sałaty

 

 

0251030

Endywia o liściach szerokich

 

 

0251040

Rzeżucha i inne kiełki i pędy

 

 

0251050

Gorczycznik wiosenny

 

 

0251060

Rokietta siewna/rukola

 

 

0251070

Gorczyca sarepska

 

 

0251080

Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

 

 

0251990

Pozostałe (2)

 

 

0252000

b)

szpinak i podobne liście

 

 

0252010

Szpinak

 

 

0252020

Portulaka pospolita

 

 

0252030

Boćwina

 

 

0252990

Pozostałe (2)

 

 

0253000

c)

liście winorośli lub podobne gatunki

 

 

0254000

d)

rukiew wodna

 

 

0255000

e)

cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

 

 

0256000

f)

zioła, kwiaty jadalne

 

0,4 (+)

0256010

Trybula

 

(+)

0256020

Szczypiorek

 

(+)

0256030

Liście selera

 

(+)

0256040

Pietruszka – nać

 

(+)

0256050

Szałwia lekarska

 

(+)

0256060

Rozmaryn lekarski

 

(+)

0256070

Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

 

(+)

0256080

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

 

(+)

0256090

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

 

(+)

0256100

Estragon

 

(+)

0256990

Pozostałe (2)

 

(+)

0260000

Warzywa strączkowe

0,01  (*2)

 

0260010

Fasola (w strąkach)

 

 

0260020

Fasola (bez strąków)

 

 

0260030

Groch (w strąkach)

 

 

0260040

Groch (bez strąków)

 

 

0260050

Soczewica

 

 

0260990

Pozostałe (2)

 

 

0270000

Warzywa łodygowe

0,01  (*2)

 

0270010

Szparagi

 

 

0270020

Karczochy hiszpańskie

 

 

0270030

Seler

 

 

0270040

Fenkuł włoski/Koper włoski

 

 

0270050

Karczochy zwyczajne

 

 

0270060

Pory

 

 

0270070

Rabarbar

 

 

0270080

Pędy bambusa

 

 

0270090

Rdzenie palmowe

 

 

0270990

Pozostałe (2)

 

 

0280000

Grzyby, mchy i porosty

 

 

0280010

Grzyby uprawne

0,9 (+)

 

0280020

Grzyby dzikie

0,01  (*2)

0,04 (+)

0280990

Mchy i porosty

0,01  (*2)

 

0290000

Algi i organizmy prokariotyczne

0,01  (*2)

 

0300000

JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

0,01  (*2)

 

0300010

Fasola

 

 

0300020

Soczewica

 

 

0300030

Groch

 

 

0300040

Łubin biały

 

 

0300990

Pozostałe (2)

 

 

0400000

NASIONA I OWOCE OLEISTE

 

 

0401000

Nasiona oleiste

 

 

0401010

Siemię lniane

0,01  (*2)

 

0401020

Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe

0,01  (*2)

 

0401030

Nasiona maku

0,01  (*2)

 

0401040

Ziarna sezamu

0,01  (*2)

 

0401050

Ziarna słonecznika

0,01  (*2)

 

0401060

Ziarna rzepaku

7 (+)

 

0401070

Ziarna soi zwyczajnej

0,01  (*2)

 

0401080

Nasiona gorczycy

0,01  (*2)

 

0401090

Nasiona bawełny

0,7

 

0401100

Nasiona dyni

0,01  (*2)

 

0401110

Nasiona krokoszu barwierskiego

0,01  (*2)

 

0401120

Nasiona ogórecznika lekarskiego

0,01  (*2)

 

0401130

Nasiona lnicznika siewnego

0,01  (*2)

 

0401140

Nasiona konopi siewnych

0,01  (*2)

 

0401150

Rącznik pospolity

0,01  (*2)

 

0401990

Pozostałe (2)

0,01  (*2)

 

0402000

Owoce oleiste

0,01  (*2)

 

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

 

 

0402020

Nasiona palm olejowych

 

 

0402030

Owoce palm olejowych

 

 

0402040

Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

 

 

0402990

Pozostałe (2)

 

 

0500000

ZBOŻA

 

 

0500010

Jęczmień

7

 

0500020

Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

0,01  (*2)

 

0500030

Kukurydza

0,01  (*2)

 

0500040

Proso zwyczajne

0,01  (*2)

 

0500050

Owies zwyczajny

15

 

0500060

Ryż siewny

0,01  (*2)

 

0500070

Żyto zwyczajne

8

 

0500080

Sorgo japońskie

0,01  (*2)

 

0500090

Pszenica zwyczajna

7

 

0500990

Pozostałe (2)

0,01  (*2)

 

0600000

HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY

0,05  (*2)

 

0610000

Herbaty

 

0,6 (+)

0620000

Ziarna kawy

 

 

0630000

Napary ziołowe z

 

0,5 (+)

0631000

a)

kwiatów

 

(+)

0631010

Rumian szlachetny/Rumianek rzymski

 

(+)

0631020

Ketmia szczawiowa

 

(+)

0631030

Róża

 

(+)

0631040

Jaśmin

 

(+)

0631050

Lipa

 

(+)

0631990

Pozostałe (2)

 

(+)

0632000

b)

liści i ziół

 

(+)

0632010

Truskawka

 

(+)

0632020

Aspalat prosty

 

(+)

0632030

Ostrokrzew paragwajski

 

(+)

0632990

Pozostałe (2)

 

(+)

0633000

c)

korzeni

 

(+)

0633010

Kozłek lekarski

 

(+)

0633020

Żeń-szeń

 

(+)

0633990

Pozostałe (2)

 

(+)

0639000

d)

wszelkich pozostałych części rośliny

 

(+)

0640000

Ziarna kakaowe

 

 

0650000

Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański

 

 

0700000

CHMIEL

0,05  (*2)

 

0800000

PRZYPRAWY

 

 

0810000

Przyprawy nasienne

0,05  (*2)

0,3 (+)

0810010

Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż

 

(+)

0810020

Kminek czarny/Czarny kmin

 

(+)

0810030

Seler

 

(+)

0810040

Kolendra siewna

 

(+)

0810050

Kmin rzymski

 

(+)

0810060

Koper ogrodowy

 

(+)

0810070

Koper włoski/Fenkuł włoski

 

(+)

0810080

Kozieradka pospolita

 

(+)

0810090

Gałka muszkatołowa

 

(+)

0810990

Pozostałe (2)

 

(+)

0820000

Przyprawy owocowe

0,05  (*2)

0,3 (+)

0820010

Ziele angielskie/pieprz angielski

 

(+)

0820020

Pieprz syczuański

 

(+)

0820030

Kminek zwyczajny

 

(+)

0820040

Kardamon malabarski

 

(+)

0820050

Jagody jałowca

 

(+)

0820060

Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

 

(+)

0820070

Wanilia

 

(+)

0820080

Tamarynd

 

(+)

0820990

Pozostałe (2)

 

(+)

0830000

Przyprawy korowe

0,05  (*2)

4 (+)

0830010

Cynamon

 

(+)

0830990

Pozostałe (2)

 

(+)

0840000

Przyprawy korzeniowe lub kłączowe

 

4 (+)

0840010

Lukrecja

0,05  (*2)

(+)

0840020

Imbir lekarski (10)

 

(+)

0840030

Kurkuma

0,05  (*2)

(+)

0840040

Chrzan pospolity (11)

 

(+)

0840990

Pozostałe (2)

0,05  (*2)

(+)

0850000

Przyprawy pączkowe

0,05  (*2)

4 (+)

0850010

Goździki

 

(+)

0850020

Kapary

 

(+)

0850990

Pozostałe (2)

 

(+)

0860000

Przyprawy ze słupków kwiatowych

0,05  (*2)

4 (+)

0860010

Szafran

 

(+)

0860990

Pozostałe (2)

 

(+)

0870000

Przyprawy z osnówki nasiona

0,05  (*2)

4 (+)

0870010

Kwiat muszkatołowy

 

(+)

0870990

Pozostałe (2)

 

(+)

0900000

ROŚLINY CUKRODAJNE

0,01  (*2)

 

0900010

Korzenie buraka cukrowego

 

 

0900020

Trzcina cukrowa

 

 

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie

 

 

0900990

Pozostałe (2)

 

 

1000000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

 

1010000

Towary z

 

 

1011000

a)

świń

 

 

1011010

Mięśnie

0,3

 

1011020

Tłuszcz

0,15

 

1011030

Wątroba

1,5

 

1011040

Nerka

1,5

 

1011050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1,5

 

1011990

Pozostałe (2)

0,01  (*2)

 

1012000

b)

bydła

 

 

1012010

Mięśnie

0,3

 

1012020

Tłuszcz

0,15

 

1012030

Wątroba

1,5

 

1012040

Nerka

1,5

 

1012050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1,5

 

1012990

Pozostałe (2)

0,01  (*2)

 

1013000

c)

owiec

 

 

1013010

Mięśnie

0,4

 

1013020

Tłuszcz

0,15

 

1013030

Wątroba

1,5

 

1013040

Nerka

2

 

1013050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1,5

 

1013990

Pozostałe (2)

0,01  (*2)

 

1014000

d)

kóz

 

 

1014010

Mięśnie

0,3

 

1014020

Tłuszcz

0,15

 

1014030

Wątroba

1,5

 

1014040

Nerka

1,5

 

1014050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1,5

 

1014990

Pozostałe (2)

0,01  (*2)

 

1015000

e)

koniowatych

 

 

1015010

Mięśnie

0,3

 

1015020

Tłuszcz

0,15

 

1015030

Wątroba

1,5

 

1015040

Nerka

1,5

 

1015050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1,5

 

1015990

Pozostałe (2)

0,01  (*2)

 

1016000

f)

drobiu

 

 

1016010

Mięśnie

0,05

 

1016020

Tłuszcz

0,05

 

1016030

Wątroba

0,15

 

1016040

Nerka

0,15

 

1016050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

0,15

 

1016990

Pozostałe (2)

0,01  (*2)

 

1017000

g)

pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych

 

 

1017010

Mięśnie

0,3

 

1017020

Tłuszcz

0,15

 

1017030

Wątroba

1,5

 

1017040

Nerka

1,5

 

1017050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1,5

 

1017990

Pozostałe (2)

0,01  (*2)

 

1020000

Mleko

0,5

 

1020010

Bydło

 

 

1020020

Owce

 

 

1020030

Kozy

 

 

1020040

Konie

 

 

1020990

Pozostałe (2)

 

 

1030000

Jaja ptasie

0,15

 

1030010

Kury

 

 

1030020

Kaczki

 

 

1030030

Gęsi

 

 

1030040

Przepiórki

 

 

1030990

Pozostałe (2)

 

 

1040000

Miód i pozostałe produkty pszczele (7)

0,05  (*2)

 

1050000

Płazy i gady

0,01  (*2)

 

1060000

Bezkręgowe zwierzęta lądowe

0,01  (*2)

 

1070000

Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe

0,3

 

1100000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)

 

 

1200000

PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)

 

 

1300000

PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)

 

 

Chloromekwat (suma chloromekwatu i jego soli, wyrażona jako chlorek chloromekwatu)

Najnowsze dane z monitorowania wykazują, że poziomy chloromekwatu w gruszkach spadają, ale nadal występują na poziomach przekraczających granicę oznaczalności ze względu na wcześniejsze zastosowania i utrzymywanie się na drzewach. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 25 lipca 2029 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0130020 Gruszki

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 13 kwietnia 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0401060 Ziarna rzepaku

Następujący NDP ma zastosowanie do boczniaków ostrygowatych: 6 mg/kg. Dane pochodzące z monitorowania wskazują, że może wystąpić zanieczyszczenie krzyżowe grzybów uprawnych niepoddanych działaniu substancji, pochodzące ze słomy poddanej działaniu chloromekwatu w sposób zgodny z przepisami. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 25 lipca 2023 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0280010 Grzyby uprawne

Nikotyna

Dowody naukowe nie wskazują w sposób rozstrzygający, że nikotyna występuje naturalnie w przedmiotowej uprawie, ani nie wyjaśniają definitywnie mechanizmu jej powstawania. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 października 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0154050 Róża dzika

0256000 f) zioła, kwiaty jadalne

0256010 Trybula

0256020 Szczypiorek

0256030 Liście selera

0256040 Pietruszka – nać

0256050 Szałwia lekarska

0256060 Rozmaryn lekarski

0256070 Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

0256080 Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

0256090 Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

0256100 Estragon

0256990 Pozostałe (2)

0610000 Herbaty

0630000 Napary ziołowe z

0631000 a) kwiatów

0631010 Rumian szlachetny/Rumianek rzymski

0631020 Ketmia szczawiowa

0631030 Róża

0631040 Jaśmin

0631050 Lipa

0631990 Pozostałe (2)

0632000 b) liści i ziół

0632010 Truskawka

0632020 Aspalat prosty

0632030 Ostrokrzew paragwajski

0632990 Pozostałe (2)

0633000 c) korzeni

0633010 Kozłek lekarski

0633020 Żeń-szeń

0633990 Pozostałe (2)

0639000 d) wszelkich pozostałych części rośliny

0800000 PRZYPRAWY

0810000 Przyprawy nasienne

0810010 Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż

0810020 Kminek czarny/Czarny kmin

0810030 Seler

0810040 Kolendra siewna

0810050 Kmin rzymski

0810060 Koper ogrodowy

0810070 Koper włoski/Fenkuł włoski

0810080 Kozieradka pospolita

0810090 Gałka muszkatołowa

0810990 Pozostałe (2)

0820000 Przyprawy owocowe

0820010 Ziele angielskie/pieprz angielski

0820020 Pieprz syczuański

0820030 Kminek zwyczajny

0820040 Kardamon malabarski

0820050 Jagody jałowca

0820060 Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

0820070 Wanilia

0820080 Tamarynd

0820990 Pozostałe (2)

0830000 Przyprawy korowe

0830010 Cynamon

0830990 Pozostałe (2)

0840000 Przyprawy korzeniowe lub kłączowe

0840010 Lukrecja

0840020 Imbir lekarski (10)

0840030 Kurkuma

0840040 Chrzan pospolity (11)

0840990 Pozostałe (2)

0850000 Przyprawy pączkowe

0850010 Goździki

0850020 Kapary

0850990 Pozostałe (2)

0860000 Przyprawy ze słupków kwiatowych

0860010 Szafran

0860990 Pozostałe (2)

0870000 Przyprawy z osnówki nasiona

0870010 Kwiat muszkatołowy

0870990 Pozostałe (2)

Następujące NDP mają zastosowanie do suszonych grzybów dzikich: 2,3 mg/kg w przypadku borowików, 1,2 mg/kg w przypadku suszonych grzybów dzikich innych niż borowiki. Najnowsze dane z monitorowania wskazują, że pozostałości nikotyny występują w suszonych borowikach i suszonych grzybach dzikich innych niż borowiki. Dowody naukowe nie wskazują w sposób rozstrzygający, że nikotyna występuje naturalnie w przedmiotowej uprawie, ani nie wyjaśniają definitywnie mechanizmu jej powstawania. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 25 lipca 2029 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0280020 Grzyby dzikie

b)

w części B kolumna dotycząca profenofosu otrzymuje brzmienie:

„[ZAŁĄCZNIK IIIB]

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP)  (3)

Profenofos (F)

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

0,01  (*3)

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

0,01  (*3)

0154050

Róża dzika

0,01  (*3)

0154060

Morwy (czarne i białe)

0,01  (*3)

0154070

Głóg włoski

0,01  (*3)

0154080

Bez czarny

0,01  (*3)

0161050

Karambola

0,01  (*3)

0161060

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

0,01  (*3)

0161070

Czapetka kuminowa

0,01  (*3)

0162040

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

0,01  (*3)

0162050

Caimito

0,01  (*3)

0162060

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

0,01  (*3)

0163060

Czerymoja

0,01  (*3)

0163070

Gujawa/Gruszla

0,01  (*3)

0163090

Owoce chlebowca

0,01  (*3)

0163100

Owoce duriana właściwego

0,01  (*3)

0163110

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

0,01  (*3)

0212040

Maranta trzcinowata

0,01  (*3)

0251050

Gorczycznik wiosenny

0,01  (*3)

0251070

Gorczyca sarepska

0,01  (*3)

0252020

Portulaka pospolita

0,01  (*3)

0253000

c)

liście winorośli lub podobne gatunki

0,01  (*3)

0256050

Szałwia lekarska

0,05 (+)

0256060

Rozmaryn lekarski

0,05 (+)

0256070

Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

0,05 (+)

0256080

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

0,05 (+)

0256090

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

0,05 (+)

0256100

Estragon

0,05 (+)

0270080

Pędy bambusa

0,01  (*3)

0270090

Rdzenie palmowe

0,01  (*3)

0290000

Algi i organizmy prokariotyczne

0,01  (*3)

0401110

Nasiona krokoszu barwierskiego

0,02  (*3)

0401120

Nasiona ogórecznika lekarskiego

0,02  (*3)

0401130

Nasiona lnicznika siewnego

0,02  (*3)

0401150

Rącznik pospolity

0,02  (*3)

0402020

Nasiona palm olejowych

0,02  (*3)

0402030

Owoce palm olejowych

0,02  (*3)

0402040

Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

0,02  (*3)

0620000

Ziarna kawy

0,05  (*3)

0630000

Napary ziołowe z

 

0631000

a)

kwiatów

 

0631010

Rumian szlachetny/Rumianek rzymski

0,05  (*3)

0631020

Ketmia szczawiowa

0,05  (*3)

0631030

Róża

0,1 (+)

0631040

Jaśmin

0,05  (*3)

0631050

Lipa

0,05  (*3)

0631990

Pozostałe (2)

0,05  (*3)

0632000

b)

liści i ziół

0,05  (*3)

0632010

Truskawka

0,05  (*3)

0632020

Aspalat prosty

0,05  (*3)

0632030

Ostrokrzew paragwajski

0,05  (*3)

0632990

Pozostałe (2)

0,05  (*3)

0633000

c)

korzeni

0,05  (*3)

0633010

Kozłek lekarski

0,05  (*3)

0633020

Żeń-szeń

0,05  (*3)

0633990

Pozostałe (2)

0,05  (*3)

0639000

d)

wszelkich pozostałych części rośliny

0,05  (*3)

0640000

Ziarna kakaowe

0,05  (*3)

0650000

Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański

0,05  (*3)

0800000

PRZYPRAWY

 

0810000

Przyprawy nasienne

 

0810010

Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż

0,05  (*3)

0810020

Kminek czarny/Czarny kmin

0,05  (*3)

0810030

Seler

0,05  (*3)

0810040

Kolendra siewna

0,1

0810050

Kmin rzymski

5

0810060

Koper ogrodowy

0,05  (*3)

0810070

Koper włoski/Fenkuł włoski

0,1

0810080

Kozieradka pospolita

0,05  (*3)

0810090

Gałka muszkatołowa

0,05  (*3)

0810990

Pozostałe (2)

0,05  (*3)

0820000

Przyprawy owocowe

 

0820010

Ziele angielskie/pieprz angielski

0,07

0820020

Pieprz syczuański

0,07

0820030

Kminek zwyczajny

0,07

0820040

Kardamon malabarski

3

0820050

Jagody jałowca

0,07

0820060

Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

0,07

0820070

Wanilia

0,07

0820080

Tamarynd

0,07

0820990

Pozostałe (2)

0,07

0830000

Przyprawy korowe

0,05  (*3)

0830010

Cynamon

0,05  (*3)

0830990

Pozostałe (2)

0,05  (*3)

0840000

Przyprawy korzeniowe lub kłączowe

 

0840010

Lukrecja

0,05  (*3)

0840020

Imbir lekarski (10)

 

0840030

Kurkuma

0,05  (*3)

0840040

Chrzan pospolity (11)

 

0840990

Pozostałe (2)

0,05  (*3)

0850000

Przyprawy pączkowe

0,05  (*3)

0850010

Goździki

0,05  (*3)

0850020

Kapary

0,05  (*3)

0850990

Pozostałe (2)

0,05  (*3)

0860000

Przyprawy ze słupków kwiatowych

0,05  (*3)

0860010

Szafran

0,05  (*3)

0860990

Pozostałe (2)

0,05  (*3)

0870000

Przyprawy z osnówki nasiona

0,05  (*3)

0870010

Kwiat muszkatołowy

0,05  (*3)

0870990

Pozostałe (2)

0,05  (*3)

0900000

ROŚLINY CUKRODAJNE

0,01  (*3)

0900010

Korzenie buraka cukrowego

0,01  (*3)

0900020

Trzcina cukrowa

0,01  (*3)

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie

0,01  (*3)