27.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/82


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/2223

z dnia 13 grudnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/323 w odniesieniu do danych wymaganych na potrzeby dokumentów wzajemnej pomocy administracyjnej stosowanych do wymiany informacji dotyczących wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 389/2012 z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 2073/2004 (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2, art. 15 ust. 5 i art. 16 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/323 (2) określono strukturę i treść dokumentów wzajemnej pomocy administracyjnej stosowanych do celów wymiany informacji dotyczących przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jak również kody wymagane do uzupełnienia niektórych elementów danych w tych dokumentach.

(2)

W celu uwzględnienia zmian wymogów dotyczących danych w nowej wersji skomputeryzowanego systemu ustanowionego decyzją nr 1152/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3) i zapewnienia spójności, należy wprowadzić pewne zmiany w strukturze komunikatów i wykazów kodów stosowanych w dokumentach dotyczących wzajemnej pomocy.

(3)

Należy zaktualizować wyjaśnienie w kolumnie F w tabeli 4 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/323, aby umożliwić wyraźną identyfikację danych „Wartość”, jeżeli „Kod rodzaju kryterium pierwotnego” wykazuje wartość „46 = rodzaj transportu”.

(4)

Należy zaktualizować opcje w grupie danych „Podmiot odbierający” w tabeli 5 i tabeli 14 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/323, tak by można było wysyłać odpowiednie komunikaty jako odpowiedź na zapytanie dotyczące elektronicznego dokumentu administracyjnego o nieznanym miejscu przeznaczenia lub zgłoszenia w przypadku wywozu z odprawą uproszczoną w miejscu.

(5)

Aby zapewnić prawidłowe stosowanie przepisów dotyczących podatków akcyzowych, skomputeryzowany system powinien przewidywać standardową strukturę dla dokumentów wzajemnej pomocy administracyjnej stosowanych w celu usprawnienia wymiany informacji w przypadku konieczności ręcznego zamknięcia przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. W szczególności skomputeryzowany system powinien zapewnić standardową strukturę wniosków w sprawie ręcznego zamknięcia przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wysyłanych do państwa członkowskiego wysyłki.

(6)

W celu zapobiegania oszustwom w zakresie akcyzy lub utracie akcyzy państwo członkowskie wysyłki powinno zawsze powiadamiać o ręcznym zamknięciu właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia lub państwa członkowskiego wywozu. W skomputeryzowanym systemie powinna istnieć standardowa struktura takich odpowiedzi.

(7)

Należy zaktualizować wartości szeregu pozycji danych w tabelach 4, 5, 7, 10, 11, 12 i 14 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/323 w celu poprawy jakości informacji przekazywanych przez podmioty gospodarcze. Te dalsze korekty techniczne powinny zapewnić jasność i precyzję mających zastosowanie przepisów.

(8)

Aby w przypadku zamknięcia ręcznego zapewnić, że wymagane informacje przekazywane zainteresowanym właściwym organom państw członkowskich będą precyzyjne i odpowiednie, w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/323 utworzono niezbędne wykazy kodów dla przyczyn wniosku w sprawie zamknięcia ręcznego oraz przyczyn odrzucenia wniosku w sprawie zamknięcia ręcznego.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/323.

(10)

W celu dostosowania daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia do daty rozpoczęcia stosowania nowej wersji skomputeryzowanego systemu ustanowionego decyzją 1152/2003/WE niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia 13 lutego 2020 r.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Podatku Akcyzowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/323 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się sekcję IIA w brzmieniu:

„SEKCJA IIA

Wniosek w sprawie zamknięcia ręcznego

Artykuł 6a

Wniosek w sprawie zamknięcia ręcznego

Dla celów art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 389/2012, jeżeli przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy nie może zostać zamknięte na podstawie art. 24 lub 25 dyrektywy 2008/118/WE, organ wnioskujący może zwrócić się do właściwego organu w państwie członkowskim wysyłki o ręczne zamknięcie przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Wniosek taki składany jest poprzez przesłanie dokumentu »Wniosek w sprawie zamknięcia ręcznego«, określonego w tabeli 15 załącznika I.”;

2)

dodaje się art. 14a w brzmieniu:

Artykuł 14a

Obowiązkowa wymiana informacji – zamknięcie ręczne

Dla celów art. 15 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 389/2012, jeżeli właściwy organ państwa członkowskiego wysyłki otrzymał dowody potwierdzające zakończenie przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a przemieszczanie nie może zostać zamknięte na podstawie art. 24 lub 25 dyrektywy 2008/118/WE, organ ten podejmuje decyzję, czy zamknąć przemieszczanie wyrobów akcyzowych ręcznie.

Właściwy organ państwa członkowskiego wysyłki powiadamia o swojej decyzji właściwe organy państwa członkowskiego przeznaczenia lub państwa członkowskiego wywozu.

Powiadomienie o decyzji w sprawie ręcznego zamknięcia przemieszczania przeprowadza się za pomocą dokumentu »Odpowiedź na wniosek w sprawie zamknięcia ręcznego«, określonego w tabeli 16 załącznika I do niniejszego rozporządzenia.”;

3)

w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

4)

w załączniku II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 13 lutego 2020 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 121 z 8.5.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/323 z dnia 24 lutego 2016 r. ustanawiające szczegółowe zasady współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi dotyczące wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 389/2012 (Dz.U. L 66 z 11.3.2016, s. 1).

(3)  Decyzja nr 1152/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów objętych podatkiem akcyzowym i nadzoru nad nimi (Dz.U. L 162 z 1.7.2003, s. 5).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2016/323 tabele 4, 5, 7, 10, 11, 12 i 14 otrzymują następujące brzmienie oraz dodaje się następujące nowe tabele 15 i 16:

Tabela 4

(o której mowa w art. 5 ust. 1)

Wspólny wniosek

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRYBUTY

R

 

 

 

 

a

Rodzaj wniosku

R

 

Możliwe wartości są następujące:

1

=

(zarezerwowany)

2

=

wniosek o dane referencyjne

3

=

(zarezerwowany)

4

=

(zarezerwowany)

5

=

wniosek o ponowną synchronizację rejestru podmiotów gospodarczych

6

=

wniosek o wyszukanie wykazu dokumentów e-AD

7

=

wniosek dotyczący statystyk SEED

n1

 

b

Nazwa komunikatu wniosku

C

R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „2”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

Możliwe wartości są następujące:

„C_COD_DAT”

=

Wspólny wykaz kodów

„C_PAR_DAT”

=

Wspólne parametry systemowe

„ALL”

=

Dla kompletnej struktury

a..9

 

c

Urząd składający wniosek

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

an8

 

d

Identyfikator korelacji wniosku

C

„R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „2”, „5”, „6” lub „7”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

Wartość <Identyfikatora korelacji wniosku> jest niepowtarzalna dla każdego państwa członkowskiego.

an..44

 

e

Data rozpoczęcia

C

Dla 1 e i f:

„R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „2” lub „5”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

 

data

 

f

Data końcowa

C

 

data

 

g

Pojedyncza data

C

„R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „2” lub „5”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

 

data

2

WNIOSEK DOTYCZĄCY WYKAZU DOKUMENTÓW E-AD

C

„R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „6”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

 

 

 

a

Kod państwa członkowskiego

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

a2

2.1

RA_KRYTERIUM PIERWOTNE

R

 

 

99x

 

a

Kod rodzaju kryterium pierwotnego

R

 

Możliwe wartości są następujące:

1

=

ARC

2

=

marka produktu

3

=

kategorie wyrobów akcyzowych przemieszczenia

4

=

(zarezerwowany)

5

=

(zarezerwowany)

6

=

(zarezerwowany)

7

=

(zarezerwowany)

8

=

miasto odbiorcy

9

=

miasto wysyłającego

10

=

miasto gwaranta

11

=

(zarezerwowany)

12

=

miasto miejsca dostawy

13

=

miasto składu podatkowego wysyłki

14

=

miasto przewoźnika

15

=

kod CN wyrobu

16

=

data faktury

17

=

numer akcyzowy odbiorcy

18

=

numer akcyzowy wysyłającego

19

=

numer akcyzowy gwaranta

20

=

(zarezerwowany)

21

=

(zarezerwowany)

22

=

numer akcyzowy składu podatkowego przeznaczenia

23

=

numer akcyzowy składu podatkowego wysyłki

24

=

(zarezerwowany)

25

=

kod wyrobu akcyzowego

26

=

czas przewozu

27

=

państwo członkowskie przeznaczenia

28

=

państwo członkowskie wysyłki

29

=

nazwa odbiorcy

30

=

nazwa wysyłającego

31

=

nazwa gwaranta

32

=

(zarezerwowany)

33

=

miasto miejsca dostawy

34

=

miasto składu podatkowego wysyłki

35

=

nazwa przewoźnika

36

=

numer faktury

37

=

kod pocztowy odbiorcy

38

=

kod pocztowy wysyłającego

39

=

kod pocztowy gwaranta

40

=

(zarezerwowany)

41

=

kod pocztowy miejsca dostawy

42

=

kod pocztowy składu podatkowego wysyłki

43

=

kod pocztowy przewoźnika

44

=

ilość wyrobów (w treści dokumentu e-AD)

45

=

lokalny numer referencyjny, będący numerem seryjnym nadanym przez wysyłającego

46

=

rodzaj transportu

47

=

(zarezerwowany)

48

=

(zarezerwowany)

49

=

numer VAT odbiorcy

50

=

(zarezerwowany)

51

=

numer VAT przewoźnika

52

=

zmiana przeznaczenia (numer porządkowy ≥ 2)

n..2

2.1.1

RA_WARTOŚĆ PIERWOTNA

O

 

 

99x

 

a

Wartość

R

 

Jeżeli <Kod rodzaju kryterium pierwotnego> wynosi „46” (Rodzaj transportu), stosuje się istniejący <Kod rodzaju transportu> w wykazie <RODZAJE TRANSPORTU>.

an..255

3

STA_WNIOSEK

C

„R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „7”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

 

 

 

a

Rodzaj statystyczny

R

 

Możliwe wartości są następujące:

1

=

aktywne i nieaktywne podmioty gospodarcze

2

=

zbliżające się wygaśnięcia

3

=

podmioty gospodarcze według rodzaju i składy podatkowe

4

=

działalność akcyzowa

5

=

zmiany w zezwoleniach akcyzowych

n1

3.1

Kod WYKAZU PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

R

 

 

99x

 

a

Kod państwa członkowskiego

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

a2

4

STA_OKRES

C

„R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „7”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

 

 

 

a

Rok

R

 

Wartość elementu danych musi być większa niż zero.

n4

 

b

Półrocze

C

Dla 4 b, c i d:

Trzy następujące pola danych są fakultatywne i wykluczają się wzajemnie:

<Półrocze>

<Kwartał>

<Miesiąc>

tj. jeśli podane jest jedno z tych pól danych, nie stosuje się dwóch pozostałych.

Możliwe wartości są następujące:

1

=

pierwsze półrocze

2

=

drugie półrocze

n1

 

c

Kwartał

C

Możliwe wartości są następujące:

1

=

pierwszy kwartał

2

=

drugi kwartał

3

=

trzeci kwartał

4

=

czwarty kwartał

n1

 

d

Miesiąc

C

Możliwe wartości są następujące:

1

=

styczeń

2

=

luty

3

=

marzec

4

=

kwiecień

5

=

maj

6

=

czerwiec

7

=

lipiec

8

=

sierpień

9

=

wrzesień

10

=

październik

11

=

listopad

12

=

grudzień

n..2

5

REF_WNIOSEK

C

„R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „2”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

 

 

 

a

Znacznik kryteriów wspólnej oceny ryzyka

O

 

Możliwe wartości są następujące:

0

=

brak lub fałszywe

1

=

tak lub prawdziwe

n1

5.1

Kod WYKAZU KODÓW

O

 

 

99x

 

a

Wykaz kodów, o które wnioskuje się

O

 

Możliwe wartości są następujące:

1

=

jednostki miary

2

=

rodzaje zdarzeń

3

=

rodzaje dowodów

4

=

(zarezerwowany)

5

=

(zarezerwowany)

6

=

kody języków

7

=

państwa członkowskie

8

=

kody krajów

9

=

kody opakowań

10

=

przyczyny odbioru z zastrzeżeniami lub raportu z kontroli z zastrzeżeniami

11

=

przyczyny przerwania

12

=

(zarezerwowany)

13

=

rodzaje transportu

14

=

jednostki transportu

15

=

strefa uprawy winorośli

16

=

kod czynności związanych z winem

17

=

kategorie wyrobów akcyzowych

18

=

wyroby akcyzowe

19

=

kody CN

20

=

powiązanie kod CN - wyrób akcyzowy

21

=

przyczyny anulowania

22

=

przyczyny ostrzeżenia co do e-AD lub odrzucenia e-AD

23

=

wyjaśnienia dotyczące opóźnienia

24

=

(zarezerwowany)

25

=

osoby zgłaszające zdarzenie

26

=

przyczyny odmowy

27

=

przyczyny opóźnienia przekazania wyniku

28

=

wniosek o działanie

29

=

przyczyny wniosku

30

=

(zarezerwowany)

31

=

(zarezerwowany)

32

=

(zarezerwowany)

33

=

(zarezerwowany)

34

=

przyczyny braku możliwości działań w ramach współpracy administracyjnej

35

=

(zarezerwowany)

36

=

rodzaj dokumentu

37

=

(zarezerwowany)

38

=

(zarezerwowany)

39

=

przyczyny wniosku w sprawie zamknięcia ręcznego

40

=

przyczyny odrzucenia wniosku w sprawie zamknięcia ręcznego

n..2


Tabela 5

(o której mowa w art. 5 ust. 2)

Wykaz e-AD w wyniku zapytania ogólnego

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRYBUTY

R

 

 

 

 

a

Urząd składający wniosek

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

an8

 

b

Identyfikator korelacji wniosku

R

 

Wartość <Identyfikatora korelacji wniosku> jest niepowtarzalna dla każdego z państw członkowskich.

an..44

2

POZYCJA WYKAZU DOKUMENTÓW E-AD

O

 

 

99x

 

a

Data wysłania

R

 

 

data

2.1

PRZEMIESZCZANIE WYROBÓW AKCYZOWYCH

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

an21

 

b

Data i czas zatwierdzenia dokumentu e-AD

R

 

 

dataCzas

 

c

Numer porządkowy

R

 

Wartość elementu danych musi być większa niż zero.

n..2

2.2

PODMIOT wysyłający

R

 

 

 

 

a

Numeru akcyzowy podmiotu

R

 

Dla wartości PODMIOT Wysyłający

Istniejący identyfikator < Numer akcyzowy podmiotu > w zestawie < ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU >

<Kod typu operatora> dotyczący pozycji <PODMIOT> musi brzmieć:

„Uprawniony prowadzący skład podatkowy”; LUB

„Zarejestrowany wysyłający”

(zob. wykaz kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 612/2013)

an13

 

b

Nazwa podmiotu

R

 

 

an..182

2.3

PODMIOT – miejsce wysyłki

C

JEŻELI w polu <E-AD.Kod rodzaju miejsca rozpoczęcia> występuje „Miejsce rozpoczęcia – Skład podatkowy”

WÓWCZAS

<PODMIOT miejsce wysyłki> jest „R”

<URZĄD wysyłki – Przywóz> nie ma zastosowania

W PRZECIWNYM RAZIE

<PODMIOT Miejsce wysyłki> nie ma zastosowania

<URZĄD wysyłki - Przywóz > jest „R”

 

 

 

a

Numer składu podatkowego

R

 

Dla PODMIOT – Miejsce wysyłki

Istniejący identyfikator <Numer składu podatkowego> (Numer akcyzowy w SEED).

(zob. wykaz kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 612/2013)

an13

 

b

Nazwa podmiotu

O

 

 

an..182

2.4

URZĄD wysyłki – przywóz

C

JEŻELI w polu <E-AD.Kod rodzaju miejsca rozpoczęcia> występuje „Miejsce rozpoczęcia – Skład podatkowy”

WÓWCZAS

<PODMIOT miejsce wysyłki> jest „R”

<URZĄD wysyłki – Przywóz> nie ma zastosowania

W PRZECIWNYM RAZIE

<PODMIOT Miejsce wysyłki> nie ma zastosowania

<URZĄD wysyłki - Przywóz > jest „R”

 

 

 

a

Numer referencyjny urzędu

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

an8

2.5

PODMIOT Odbierający

C

„R”, poza rodzajem komunikatu „2 – zgłoszenie w przypadku wywozu z odprawą uproszczoną w miejscu” lub kodem rodzaju miejsca przeznaczenia 8.

 

 

 

a

Identyfikacja podmiotu

C

JEŻELI <Kod rodzaju miejsca przeznaczenia> występuje w:

„Przeznaczenie – skład podatkowy”

„Przeznaczenie – zarejestrowany odbiorca”

„Przeznaczenie – tymczasowo zarejestrowany odbiorca”

„Przeznaczenie – dostawa bezpośrednia”

WÓWCZAS w polu <PODMIOT odbiorca. Identyfikacja podmiotu> występuje „R”

W PRZECIWNYM RAZIE

JEŻELI w polu <Kod rodzaju miejsca przeznaczenia> występuje:

„Przeznaczenie – wywóz”

WÓWCZAS w polu <PODMIOT odbiorca. Identyfikacja podmiotu> występuje „O”

W PRZECIWNYM RAZIE <PODMIOT odbiorca. Identyfikacja podmiotu> nie ma zastosowania

Możliwe wartości w polu <Identyfikacja podmiotu> opisano w poniższej tabeli:

an..16

Kod rodzaju miejsca przeznaczenia

PODMIOT ODBIERAJĄCY Identyfikacja podmiotu

PODMIOT Miejsce dostawy. Identyfikacja podmiotu

1 –

Przeznaczenie – skład podatkowy

Numer akcyzowy 1

Numer składu podatkowego (numer akcyzowy) 2

2 –

Przeznaczenie – zarejestrowany odbiorca

Numer akcyzowy 3

Jakakolwiek identyfikacja 4

3 –

Przeznaczenie – tymczasowo zarejestrowany odbiorca

Numer zezwolenia tymczasowego 5

Jakakolwiek identyfikacja 6

4 –

Przeznaczenie – dostawa bezpośrednia

Numer akcyzowy 7

(Nie dotyczy)

5 –

Przeznaczenie – odbiorca zwolniony

(Nie dotyczy)

Jakakolwiek identyfikacja 8

6 –

Przeznaczenie – wywóz

VAT (fakultatywny)

(Grupa danych <PODMIOT Miejsce dostawy> nie istnieje)

8 –

Miejsce przeznaczenia nieznane

(Nie dotyczy)

(Nie dotyczy)

Typem operatora w przypadku odbiorcy jest „Uprawniony prowadzący skład”. Istniejący identyfikator <Numer akcyzowy podmiotu> w zestawie <ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU>.

2

Istniejący identyfikator <Numer składu podatkowego> w zestawie <SKŁAD PODATKOWY>.

3

Typem operatora w przypadku odbiorcy jest „Zarejestrowany odbiorca”. Istniejący identyfikator <Numer akcyzowy podmiotu> w zestawie <ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU>.

4

W przypadku miejsca dostawy „Jakakolwiek identyfikacja” oznacza: numer VAT lub inny identyfikator; jest to fakultatywne.

5

Istniejący <Numer zezwolenia tymczasowego> w zestawie <ZEZWOLENIE TYMCZASOWE>.

6

W przypadku miejsca dostawy „Jakakolwiek identyfikacja” oznacza: numer VAT lub inny identyfikator; jest to fakultatywne.

7

Typem operatora w przypadku odbiorcy jest „Uprawniony prowadzący skład” lub „Zarejestrowany odbiorca”. Istniejący identyfikator <Numer akcyzowy podmiotu> w zestawie <ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU>. set of <TRADER AUTHORISATION>;

8

W przypadku miejsca dostawy „Jakakolwiek identyfikacja” oznacza: numer VAT lub inny identyfikator; jest to fakultatywne.

(w stosownym wypadku zob. wykaz kodów w pkt 1 i wykaz kodów w pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 612/2013)

 

b

Numer EORI

C

„O”, jeżeli w polu <Kod rodzaju miejsca przeznaczenia> występuje „Przeznaczenie – wywóz”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

Należy podać numer EORI osoby odpowiedzialnej za złożenie zgłoszenia wywozowego zgodnie z art. 21 ust. 5 dyrektywy 2008/118/WE.

an..17

 

c

Nazwa podmiotu

R

 

 

an..182

2.6

PODMIOT Miejsce dostawy

C

Fakultatywny charakter grup danych <PODMIOT Miejsce dostawy> i <URZĄD Miejsce dostawy – Urząd celny> opisano poniżej zgodnie z <Kodem rodzaju miejsca przeznaczenia>

„R” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 1 i 4

„O” dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 2, 3 i 5

w przeciwnym razie nie ma zastosowania.

 

a

Identyfikacja podmiotu

C

JEŻELI w polu <Kod rodzaju miejsca przeznaczenia> występuje „Przeznaczenie – skład podatkowy”

WÓWCZAS w polu <PODMIOT Miejsce dostawy. Identyfikacja podmiotu> występuje „R”

W PRZECIWNYM RAZIE

JEŻELI w polu <Kod rodzaju miejsca przeznaczenia> występuje „Przeznaczenie – dostawa bezpośrednia”

WÓWCZAS <PODMIOT Miejsce dostawy. Identyfikacja podmiotu> nie ma zastosowania

W PRZECIWNYM RAZIE w polu <PODMIOT Miejsce dostawy. Identyfikacja podmiotu> występuje „O”

Możliwe wartości w polu <Identyfikacja podmiotu> opisano w poniższej tabeli:

an..16

Kod rodzaju miejsca przeznaczenia

PODMIOT ODBIERAJĄCY Identyfikacja podmiotu

PODMIOT Miejsce dostawy. Identyfikacja podmiotu

1 –

Przeznaczenie – skład podatkowy

Numer akcyzowy 1

Numer składu podatkowego (numer akcyzowy) 2

2 –

Przeznaczenie – zarejestrowany odbiorca

Numer akcyzowy 3

Jakakolwiek identyfikacja 4

3 –

Przeznaczenie – tymczasowo zarejestrowany odbiorca

Numer zezwolenia tymczasowego 5

Jakakolwiek identyfikacja 6

4 –

Przeznaczenie – dostawa bezpośrednia

Numer akcyzowy 7

(Nie dotyczy)

5 –

Przeznaczenie – odbiorca zwolniony

(Nie dotyczy)

Jakakolwiek identyfikacja 8

6 –

Przeznaczenie – wywóz

VAT (fakultatywny)

(Grupa danych <PODMIOT Miejsce dostawy> nie istnieje)

8 –

Miejsce przeznaczenia nieznane

(Nie dotyczy)

(Nie dotyczy)

1

Typem operatora w przypadku odbiorcy jest „Uprawniony prowadzący skład”. Istniejący identyfikator <Numer akcyzowy podmiotu> w zestawie <ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU>.

2

Istniejący identyfikator <Numer składu podatkowego> w zestawie <SKŁAD PODATKOWY>.

3

Typem operatora w przypadku odbiorcy jest „Zarejestrowany odbiorca”. Istniejący identyfikator <Numer akcyzowy podmiotu> w zestawie <ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU>.

4

W przypadku miejsca dostawy „Jakakolwiek identyfikacja” oznacza: numer VAT lub inny identyfikator; jest to fakultatywne.

5

Istniejący <Numer zezwolenia tymczasowego> w zestawie <ZEZWOLENIE TYMCZASOWE>.

6

W przypadku miejsca dostawy „Jakakolwiek identyfikacja” oznacza: numer VAT lub inny identyfikator; jest to fakultatywne.

7

Typem operatora w przypadku odbiorcy jest „Uprawniony prowadzący skład” lub „Zarejestrowany odbiorca”. Istniejący identyfikator <Numer akcyzowy podmiotu> w zestawie <ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU>. set of <TRADER AUTHORISATION>;

8

W przypadku miejsca dostawy „Jakakolwiek identyfikacja” oznacza: numer VAT lub inny identyfikator; jest to fakultatywne.

(w stosownym wypadku zob. wykaz kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 612/2013)

 

b

Nazwa podmiotu

C

JEŻELI w polu <Kod rodzaju miejsca przeznaczenia> występuje „Przeznaczenie – dostawa bezpośrednia”

WÓWCZAS w polu <Nazwa podmiotu> występuje „O”

W PRZECIWNYM RAZIE w polu <Nazwa podmiotu> występuje „R”

 

an..182

2.7

URZĄD Miejsce dostawy – Urząd celny

C

Fakultatywny charakter grup danych <PODMIOT Miejsce dostawy> i <URZĄD Miejsce dostawy – Urząd celny> opisano w poniższej tabeli zgodnie z <Kodem rodzaju miejsca przeznaczenia>:

 

 

Kod rodzaju miejsca przeznaczenia

<PODMIOT Miejsce dostawy>

<URZĄD Miejsce dostawy – Urząd celny>– Customs>

1 –

Przeznaczenie – skład podatkowy

„R”

Nie dotyczy

2 –

Przeznaczenie – zarejestrowany odbiorca

„O”

Nie dotyczy

3 –

Przeznaczenie – tymczasowo zarejestrowany odbiorca

„O”

Nie dotyczy

4 –

Przeznaczenie – dostawa bezpośrednia

„R”

Nie dotyczy

5 –

Przeznaczenie – odbiorca zwolniony

„O”

Nie dotyczy

6 –

Przeznaczenie – wywóz

Nie dotyczy

„R”

8 –

Nieznane miejsce przeznaczenia (odbiorca nieznany)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

a

Numer referencyjny urzędu

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

an8

2.8

Kod KATEGORII WYROBÓW AKCYZOWYCH

R

 

 

9x

 

a

Kod kategorii wyrobów akcyzowych

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 612/2013)

a1

2.9

PODMIOT Organizator transportu

C

JEŻELI w polu < Nagłówek E-AD. Organizacja przewozu> (IE 801) (lub <Nagłówek E-AD.Organizacja przewozu> (IE 815)) występuje „Wysyłający” i „Odbiorca”

WÓWCZAS <PODMIOT Organizator transportu> nie ma zastosowania

W PRZECIWNYM RAZIE w polu <PODMIOT Organizator transportu> występuje „R”

 

 

 

a

Numer VAT

O

 

 

an..14

 

b

Nazwa podmiotu

R

 

 

an..182

2.10

PODMIOT Pierwszy Przewoźnik

O

 

 

 

 

a

Numer VAT

O

 

 

an..14

 

b

Nazwa podmiotu

R

 

 

an..182


Tabela 7

(o której mowa w art. 6 ust. 1)

Wspólny wniosek dotyczący współpracy administracyjnej

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRYBUTY

R

 

 

 

 

a

Rodzaj wniosku

R

 

Możliwe wartości są następujące:

1

=

współpraca administracyjna

2

=

wniosek o historię

n1

 

b

Termin przedstawienia wyników

R

 

 

data

2

DZIAŁANIA NASTĘPCZE

R

 

 

 

 

a

Identyfikator korelacji działań następczych

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 1 w załączniku II)

an28

 

b

Data wydania

R

 

 

data

 

c

Kod państwa członkowskiego nadawcy

R

 

Państwo członkowskie zidentyfikowane za pomocą kodu państwa członkowskiego w wykazie kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

d

Numer referencyjny urzędu nadawcy

O

 

(zob. wykaz kodów w pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

an8

 

e

Funkcjonariusz nadawcy

O

 

 

an..35

 

f

Kod państwa członkowskiego adresata

R

 

Państwo członkowskie zidentyfikowane za pomocą kodu państwa członkowskiego w wykazie kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

g

Numer referencyjny urzędu adresata

O

 

(zob. wykaz kodów w pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

an8

 

h

Funkcjonariusz adresata

O

 

 

an..35

 

i

Krajowy numer referencyjny sprawy

O

 

 

an..99

3

WNIOSEK_ACO

C

„R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „1”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

 

 

 

a

Informacje na temat wniosku w sprawie współpracy administracyjnej

R

 

 

an..999

 

b

Informacje na temat wniosku w sprawie współpracy administracyjnej_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

c

Znacznik

O

 

Możliwe wartości są następujące:

0

=

brak lub fałszywe

1

=

tak lub prawdziwe

n1

3.1

Kod PRZYCZYNY WNIOSKU

R

 

 

99x

 

a

Kod przyczyny wniosku w sprawie współpracy administracyjnej

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 8 w załączniku II)

n..2

 

b

ACO_Informacje uzupełniające

C

„R”, jeżeli w polu <Kod przyczyny wniosku w sprawie współpracy administracyjnej> występuje „Inne”

w przeciwnym razie „O”

an..999

 

c

ACO_Informacje uzupełniające_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

3.1.1

ODNIESIENIE DO OCENY RYZYKA

O

 

 

99x

 

a

Inny profil ryzyka

O

 

 

an..999

 

b

Inny profil ryzyka_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

3.2

Wykaz ARC

O

 

 

99x

 

a

ARC

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

an21

 

b

Numer porządkowy

O

 

Wartość elementu danych musi być większa niż zero.

n..2

3.3

PODMIOT Osoba

O

 

 

99x

 

a

Numer akcyzowy podmiotu

C

Dla 3.3 a, b i c: musi być wprowadzony co najmniej jeden z następujących atrybutów:

<Numer akcyzowy podmiotu>

<Numer VAT>

<Nazwa podmiotu>

Istniejący identyfikator (Numer akcyzy) <Numer akcyzowy podmiotu> w zestawie <ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU> lub <Numer uprawnienia tymczasowego> w zestawie <TYMCZASOWE ZEZWOLENIE>.

(zob. wykaz kodów w pkt 1 i wykaz kodów w pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 612/2013)

an13

 

b

Numer VAT

C

 

an..14

 

c

Nazwa podmiotu

C

 

an..182

 

d

Kod państwa członkowskiego

C

„R”, jeżeli podano <Nazwę podmiotu>, a nie podano <Numeru akcyzowego podmiotu> ani <Numeru VAT>

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. numer akcyzowy podmiotu w polu 3.3a, numer VAT w polu 3.3b, nazwa podmiotu w polu 3.3c)

Państwo członkowskie zidentyfikowane za pomocą kodu państwa członkowskiego w wykazie kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

e

Ulica

O

 

 

an..65

 

f

Numer domu

O

 

 

an..11

 

g

Kod pocztowy

O

 

 

an..10

 

h

Miasto

O

 

 

an..50

 

i

NAD_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

j

Numer telefonu

O

 

 

an..35

 

k

Numer faksu

O

 

 

an..35

 

l

Adres e-mail

O

 

 

an..70

3.4

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE

O

 

 

9x

 

a

Krótki opis dokumentu potwierdzającego

C

„R”, jeżeli w polu <Rodzaj dokumentu potwierdzającego> występuje „Inne”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. numer dokumentu potwierdzającego w polu 3.4c i obraz dokumentu w polu 3.4e)

 

an..999

 

b

Krótki opis dokumentu potwierdzającego_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

c

Numer dokumentu potwierdzającego

C

Przynajmniej jedno spośród następujących trzech pól musi być wypełnione:

<Rodzaj dokumentu potwierdzającego>

<Numer dokumentu potwierdzającego>

<Obraz dokumentu>

(zob. krótki opis dokumentu potwierdzającego w polu 3.4a i obraz dokumentu w polu 3.4e)

 

an..999

 

d

Numer dokumentu potwierdzającego_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

e

Obraz dokumentu

C

Przynajmniej jedno spośród następujących trzech pól musi być wypełnione:

<Rodzaj dokumentu potwierdzającego>

<Numer dokumentu potwierdzającego>

<Obraz dokumentu>

(zob. krótki opis dokumentu potwierdzającego w polu 3.4a i numer dokumentu potwierdzającego w polu 3.4c)

 

 

 

f

Rodzaj dokumentu potwierdzającego

C

Przynajmniej jedno spośród następujących trzech pól musi być wypełnione:

<Rodzaj dokumentu potwierdzającego>

<Numer dokumentu potwierdzającego>

<Obraz dokumentu>

Zob. numer dokumentu potwierdzającego w polu 3.4c i obraz dokumentu w polu 3.4e

(zob. wykaz kodów w pkt 15 załącznika II)

n..4

3.5

Wymagane DZIAŁANIA

O

 

 

99x

 

a

Kod działania w ramach współpracy administracyjnej

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 9 w załączniku II)

n..2

 

b

Uzupełnienie działania w ramach ACO

C

„R”, jeżeli w polu <Kod działania w ramach współpracy administracyjnej> występuje „Inne”

w przeciwnym razie „O”

(zob. kod działania w ramach współpracy administracyjnej w polu 3.5a)

 

an..999

 

c

Uzupełnienie działania w ramach ACO_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

4

WNIOSEK DOTYCZĄCY HISTORII

C

„R”, jeżeli w polu <Rodzaj wniosku> występuje „2”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj wniosku w polu 1a)

 

 

 

a

ARC

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

an21

 

b

Rodzaj zakresu wniosku dotyczącego historii

R

 

Możliwe wartości są następujące:

1

=

stosowne dane w określonym dniu ustawionym w polu <Data zakresu>

2

=

historia danych od określonego dnia ustawionego w polu <Data zakresu>

3

=

pełna historia danych

(zob. data zakresu w polu 4c)

n1

 

c

Data zakresu

C

nie ma zastosowania, jeżeli w polu <Rodzaj zakresu wniosku dotyczącego historii> występuje „3”

w przeciwnym razie „R”

(zob. rodzaj zakresu wniosku dotyczącego historii w polu 4b)

 

data

 

d

Przyczyna wniosku dotyczącego historii

R

 

 

an..999

 

e

Przyczyna wniosku dotyczącego historii_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

5

KONTAKT

O

 

 

 

 

a

Numer referencyjny urzędu

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

an8

 

b

Zgłaszający funkcjonariusz ds. podatku akcyzowego

O

 

 

an..35

 

c

Numer telefonu

O

 

 

an..35

 

d

Numer faksu

O

 

 

an..35

 

e

Adres e-mail

O

 

 

an..70


Tabela 10

(o której mowa w art. 6 ust. 3, art. 9 ust. 1 i art. 10 i 16)

Wyniki współpracy administracyjnej

A

B

C

D

E

F

G

1

DZIAŁANIA NASTĘPCZE

R

 

 

 

 

a

Identyfikator korelacji działań następczych

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 1 w załączniku II)

an28

 

b

Data wydania

R

 

 

data

 

c

Kod państwa członkowskiego nadawcy

R

 

Państwo członkowskie zidentyfikowane za pomocą kodu państwa członkowskiego w wykazie kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

d

Numer referencyjny urzędu nadawcy

O

 

(zob. wykaz kodów w pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

an8

 

e

Funkcjonariusz nadawcy

O

 

 

an..35

 

f

Kod państwa członkowskiego adresata

R

 

Państwo członkowskie zidentyfikowane za pomocą kodu państwa członkowskiego w wykazie kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

g

Numer referencyjny urzędu adresata

O

 

(zob. wykaz kodów w pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

an8

 

h

Funkcjonariusz adresata

O

 

 

an..35

 

i

Krajowy numer referencyjny sprawy

C

„O”, jeżeli <Identyfikator korelacji działań następczych> nie zgadza się z <Identyfikatorem korelacji działań następczych> w komunikacie w sprawie wniosku

„R”, jeżeli <Identyfikator korelacji działań następczych> zgadza się z <Identyfikatorem korelacji działań następczych> w komunikacie w sprawie wniosku ORAZ

<Krajowy numer referencyjny sprawy> widnieje w komunikacie w sprawie wniosku

w przeciwnym razie nie ma zastosowania.

JEŻELI <Identyfikator korelacji działań następczych> zgadza się z <Identyfikatorem korelacji działań następczych> w komunikacie w sprawie wniosku ORAZ <Krajowy numer referencyjny sprawy> widnieje w komunikacie w sprawie wniosku

WÓWCZAS

<Krajowy numer referencyjny sprawy> musi równać się wartości w polu <Krajowy numer referencyjny sprawy> w komunikacie w sprawie wniosku.

an..99

2

KONTAKT

O

 

 

 

 

a

Numer referencyjny urzędu

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

an8

 

b

Zgłaszający funkcjonariusz ds. podatku akcyzowego

O

 

 

an..35

 

c

Numer telefonu

O

 

 

an..35

 

d

Numer faksu

O

 

 

an..35

 

e

Adres e-mail

O

 

 

an..70

3

WYNIK DZIAŁANIA_ACO

O

 

 

99x

 

a

ARC

O

 

(zob. wykaz kodów w pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

an21

 

b

Numer porządkowy

C

„O”, jeżeli podano <ARC>

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. ARC w polu 3 a)

Wartość elementu danych musi być większa niż zero.

n..2

 

c

Kod działania w ramach współpracy administracyjnej

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 9 w załączniku II)

n..2

 

d

Uzupełnienie działania w ramach ACO

C

„R”, jeżeli w polu <Kod działania w ramach współpracy administracyjnej> występuje „Inne”

w przeciwnym razie „O”

(zob. kod działania w ramach współpracy administracyjnej w polu 3c)

 

an..999

 

e

Uzupełnienie działania w ramach ACO_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

f

Kod przyczyny braku możliwości działania w ramach ACO

O

 

(zob. wykaz kodów w pkt 11 w załączniku II)

n..2

 

g

Uzupełnienie przyczyny braku możliwości działania w ramach ACO

C

„R”, jeżeli w polu <Kod przyczyny braku możliwości działania w ramach ACO> występuje „Inne”

w przeciwnym razie „O”

(zob. kod przyczyny braku możliwości działania w ramach ACO w polu 3f)

 

an..999

 

h

Uzupełnienie przyczyny braku możliwości działania w ramach ACO_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

i

Ustalenie w miejscu przeznaczenia

O

 

Możliwe wartości są następujące:

0

=

Inne ustalenia

1

=

(zarezerwowany)

2

=

Przesyłka w porządku

3

=

Przesyłka nie dotarła na miejsce przeznaczenia

4

=

Przesyłka wpłynęła z opóźnieniem

5

=

Wykryto niedobór

6

=

Stwierdzone nieprawidłowości w wyrobach akcyzowych

7

=

Przesyłki nie ujęte w ewidencji towarowej

8

=

Nie udało się skontaktować się z podmiotem

9

=

Brakujący podmiot

10

=

Wykryto nadwyżkę

11

=

Błędny KWA

12

=

Błędny kod rodzaju przeznaczenia

13

=

Potwierdzone różnice

14

=

Zalecane ręczne zamknięcie

15

=

zaleca się przerwanie

16

=

Stwierdzono nieprawidłowości

n..2

 

j

Inny rodzaj ustaleń

C

„R”, jeżeli w polu <Stwierdzenie w miejscu przeznaczenia> występuje „Inne ustalenia”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. stwierdzenie w miejscu przeznaczenia w polu 3i)

 

an..999

 

k

Inny rodzaj ustaleń_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

l

Dodatkowe wyjaśnienia

O

 

 

an..999

 

m

Dodatkowe wyjaśnienia_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

n

Numer raportu z kontroli

O

 

(zob. wykaz kodów w pkt 2 w załączniku II)

Komunikat „Raport z kontroli” istnieje w systemie (także wtedy, gdy zostaje ujęty w otrzymanym komunikacie „Historia przemieszczania”/„Wyniki historii”) z takim samym <Numerem raportu z kontroli> jak numer przedłożonego komunikatu. Ponadto jeżeli w przedłożonym komunikacie podano <ARC>, to odpowiada on <ARC> komunikatu „raportu z kontroli”, do którego się odnosi

(zob. ARC w polu 3 a)

an16

4

WNIOSEK O INFORMACJE ZWROTNE

O

 

 

 

 

a

Wnioskowane lub przekazane informacje zwrotne

R

 

Możliwe wartości są następujące:

0

=

Brak wniosku o informacje zwrotne

1

=

Wniosek o informacje zwrotne

2

=

Przekazanie informacji zwrotnych

n1

 

b

Działania następcze

C

Co najmniej jedno z podanych dwóch pól, jeśli podano pole 4a:

<Działania następcze>

<Znaczenie informacji>

an..999

 

c

Działania następcze_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

d

Znaczenie podanych informacji

C

Co najmniej jedno z podanych dwóch pól, jeśli podano pole 4a:

<Działania następcze>

<Znaczenie informacji>

an..999

 

e

Znaczenie informacji_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

5

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE

O

 

 

9x

 

a

Krótki opis dokumentu potwierdzającego

C

„R”, jeżeli w polu <Rodzaj dokumentu potwierdzającego> występuje „Inne”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj dokumentu potwierdzającego w polu 5f)

 

an..999

 

b

Krótki opis dokumentu potwierdzającego_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

c

Numer dokumentu potwierdzającego

C

Przynajmniej jedno spośród następujących trzech pól musi być wypełnione:

<Krótki opis dokumentu potwierdzającego>

<Numer dokumentu potwierdzającego>

<Obraz dokumentu>

(zob. krótki opis dokumentu potwierdzającego w polu 5a i obraz dokumentu w polu 5e)

 

an..999

 

d

Numer dokumentu potwierdzającego_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

e

Obraz dokumentu

C

Przynajmniej jedno spośród następujących trzech pól musi być wypełnione:

<Krótki opis dokumentu potwierdzającego>

<Numer dokumentu potwierdzającego>

<Obraz dokumentu>

(zob. krótki opis dokumentu potwierdzającego w polu 5 a i numer dokumentu potwierdzającego w polu 5c)

 

 

 

f

Rodzaj dokumentu potwierdzającego

C

Przynajmniej jedno spośród następujących trzech pól musi być wypełnione:

<Krótki opis dokumentu potwierdzającego>

<Numer dokumentu potwierdzającego>

<Obraz dokumentu>

(zob. krótki opis dokumentu potwierdzającego w polu 5 a, numer dokumentu potwierdzającego w polu 5c i obraz dokumentu w polu 5e)

(zob. wykaz kodów w pkt 15 załącznika II)

n..4


Tabela 11

(o której mowa w art. 9 ust. 2 i art. 11)

Raport z kontroli

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRYBUTY

R

 

 

 

 

a

Rodzaj komunikatu

R

 

Możliwe wartości są następujące:

1

=

zatwierdzony dokument

n1

 

b

Data i czas zatwierdzenia raportu z kontroli

C

„R” po skutecznym zatwierdzeniu

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

 

dataCzas

2

NAGŁÓWEK RAPORTU Z KONTROLI

R

 

 

 

 

a

Numer raportu z kontroli

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 2 w załączniku II)

an16

2.1

URZĄD KONTROLI

R

 

 

 

 

a

Numer referencyjny urzędu kontroli

O

 

(zob. wykaz kodów w pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

an8

 

b

Kod państwa członkowskiego

C

Dla 2.1 b, c, d, e, f, i g:

„R” z wyjątkiem <Numeru domu>, który ma wartość „O”, jeżeli nie podano <Numeru referencyjnego urzędu kontroli>

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. numer referencyjny urzędu kontroli w polu 2.1a)

Państwo członkowskie zidentyfikowane za pomocą kodu państwa członkowskiego w wykazie kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

c

Nazwa urzędu kontroli

C

 

an..35

 

d

Ulica

C

 

an..65

 

e

Numer domu

C

 

an..11

 

f

Kod pocztowy

C

 

an..10

 

g

Miasto

C

 

an..50

 

h

Numer telefonu

C

Dla 2.1 h, i oraz j:

Jeżeli nie podano <Numeru referencyjnego urzędu kontroli >, musi występować co najmniej jeden z następujących trzech atrybutów:

<Numer telefonu>

<Numer faksu>

<Adres e-mail>

w przeciwnym razie żaden z trzech atrybutów nie ma zastosowania

(zob. numer referencyjny urzędu kontroli w polu 2.1a)

 

an..35

 

i

Numer faksu

C

 

an..35

 

j

Adres e-mail

C

 

an..70

 

k

NAD_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie wolne pole (pola) tekstowe

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

3

e-AD dot. PRZEMIESZCZENIA WYROBÓW AKCYZOWYCH

C

Musi wystąpić jedna z grup danych <e-AD dot. PRZEMIESZCZENIA WYROBÓW AKCYZOWYCH> lub <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY>

 

 

 

a

ARC

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

an21

 

b

Numer porządkowy

R

 

Wartość elementu danych musi być większa niż zero.

n..2

4

INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY

C

Musi wystąpić jedna z grup danych <e-AD dot. PRZEMIESZCZENIA WYROBÓW AKCYZOWYCH> lub <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY>

 

 

 

a

Rodzaj innego dokumentu towarzyszącego

R

 

Możliwe wartości są następujące:

0

=

inne

2

=

SAAD

n1

 

b

Krótki opis innego dokumentu towarzyszącego

C

„R”, jeżeli w polu <Rodzaj innego dokumentu towarzyszącego> występuje „Inne”

W przeciwnym razie nie ma zastosowania

 

an…350

 

c

Krótki opis innego dokumentu towarzyszącego_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

n2

 

d

Numer innego dokumentu towarzyszącego

R

 

 

an…350

 

e

Data innego dokumentu towarzyszącego

R

 

 

data

 

f

Obraz innego dokumentu towarzyszącego

O

 

 

 

 

g

Wysyłające państwo członkowskie

R

 

Państwo członkowskie zidentyfikowane za pomocą kodu państwa członkowskiego w wykazie kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

h

Państwo członkowskie przeznaczenia

R

 

Państwo członkowskie zidentyfikowane za pomocą kodu państwa członkowskiego w wykazie kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

4.1

PODMIOT Osoba uczestnicząca w przemieszczaniu

O

 

 

9x

 

a

Numer akcyzowy podmiotu

C

Musi być wprowadzony co najmniej jeden z następujących atrybutów:

<Numer akcyzowy podmiotu>

<Identyfikacja podmiotu>

<Nazwa podmiotu>

Istniejący identyfikator (Numer akcyzy) <Numer akcyzowy podmiotu> w zestawie <ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU> lub <Numer tymczasowego zezwolenia> w zestawie <TYMCZASOWE ZEZWOLENIE>

(zob. wykaz kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 612/2013)

an13

 

b

Identyfikacja podmiotu

C

Musi być wprowadzony co najmniej jeden z następujących atrybutów:

<Numer akcyzowy podmiotu>

<Identyfikacja podmiotu>

<Nazwa podmiotu>

Numer VAT lub dowolny inny numer krajowy.

an16

 

c

Nazwa podmiotu

C

Musi być wprowadzony co najmniej jeden z następujących atrybutów:

<Numer akcyzowy podmiotu>

<Identyfikacja podmiotu>

<Nazwa podmiotu>

an..182

 

d

Rodzaj podmiotu-osoby

O

 

Możliwe wartości są następujące:

1

=

wysyłający

2

=

odbierający

3

=

przedstawiciel podatkowy

4

=

sprzedawca

5

=

osoba odpowiedzialna

6

=

indywidualny prywatny klient

n..2

 

e

Kod państwa członkowskiego

C

„R”, jeżeli podano <Nazwę podmiotu> ORAZ nie podano <Numeru akcyzowego podmiotu> ani <Identyfikacji podmiotu>.

W przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. wykaz kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

a2

 

f

Ulica

O

 

 

an..65

 

g

Numer domu

O

 

 

an..11

 

h

Kod pocztowy

O

 

 

an..10

 

i

Miasto

O

 

 

an..50

 

j

NAD_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

k

Numer telefonu

O

 

 

an..35

 

m

Adres e-mail

O

 

 

an..70

4.2

POZYCJA TOWAROWA

O

 

 

999x

 

a

Opis towarów

O

 

 

an..55

 

b

Kod CN

C

„R”, jeżeli <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY. Obraz innego dokumentu towarzyszącego> nie występuje w grupie danych <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY>

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. pole 4 i 4f)

Wartość elementu danych musi być większa niż zero.

n8

 

c

Handlowy opis towarów

O

 

 

an..999

 

d

Kod dodatkowy

O

 

 

an..35

 

e

Ilość

C

„R”, jeżeli <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY. Obraz innego dokumentu towarzyszącego> nie występuje w grupie danych <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY>

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. pole 4 i 4f)

Wartość elementu danych musi być większa niż zero.

n..15,3

 

f

Kod jednostki pomiaru

C

„R”, jeżeli <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY. Obraz innego dokumentu towarzyszącego> nie występuje w grupie danych <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY>

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. pole 4 i 4f)

(zob. wykaz kodów w pkt 12 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

n..2

 

g

Masa brutto

O

 

Masa brutto musi się równać masie netto lub ją przekraczać.

Wartość elementu danych musi być większa niż zero.

n..15,2

 

h

Masa netto

O

 

Masa brutto musi się równać masie netto lub ją przekraczać.

Wartość elementu danych musi być większa niż zero.

n..15,2

4.3

ŚRODKI TRANSPORTU

C

„R”, jeżeli <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY. Obraz innego dokumentu towarzyszącego> nie występuje w grupie danych <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY>

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. pole 4 i 4f)

 

 

 

a

Nazwa podmiotu

R

 

 

an..182

 

b

Ulica

R

 

 

an..65

 

c

Numer domu

O

 

 

an..11

 

d

Kraj przewoźnika

R

 

Należy podać „Kod kraju” wymieniony w wykazie kodów w pkt 4 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009, ale niewymieniony w wykazie kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009, z wyjątkiem „Kodu kraju”„GR”.

a2

 

e

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

f

Miasto

R

 

 

an..50

 

g

Kod rodzaju transportu

R

 

Należy podać rodzaj transportu, stosując kody z wykazu kodów w pkt 7 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

n..2

 

h

ACO_Informacje uzupełniające

C

„R”, jeżeli w polu <ŚRODKI TRANSPORTU. Kod rodzaju transportu> występuje „Inne”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. pole 4.3 g)

 

an..999

 

i

ACO_Informacje uzupełniające_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

j

Rejestracja

R

 

 

an..35

 

k

Państwo rejestracji

R

 

Należy podać „Kod kraju” wymieniony w wykazie kodów w pkt 4 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009, ale niewymieniony w wykazie kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009, z wyjątkiem „Kodu kraju”„GR”.

a2

5

RAPORT Z KONTROLI

R

 

 

 

 

a

Data kontroli

R

 

 

data

 

b

Miejsce kontroli

R

 

 

an..350

 

c

Miejsce kontroli_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

d

Rodzaj kontroli

R

 

Możliwe wartości są następujące:

1

=

kontrola fizyczna

2

=

kontrola dokumentów

n1

 

e

Przyczyna kontroli

R

 

Możliwe wartości są następujące:

0

=

inna przyczyna

1

=

kontrola rozpoczęta losowo

2

=

zasygnalizowane zdarzenie

3

=

wpłynął wniosek o wsparcie

4

=

wniosek z innego urzędu

5

=

otrzymano ostrzeżenie

n1

 

f

Dodatkowy numer miejsca pochodzenia

O

 

 

an..350

 

g

Dodatkowy numer miejsca pochodzenia_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

h

Oznaczenie urzędu kontroli

R

 

 

an..350

 

i

Oznaczenie urzędu kontroli_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

j

Wnioski z kontroli ogólnej

R

 

Możliwe wartości są następujące:

1

=

zadowalająca

2

=

stwierdzono nieznaczne rozbieżności

3

=

zaleca się przerwanie

4

=

zamiar zgłoszenia roszczenia na podstawie art. 10 dyrektywy Rady 2008/118/WE

5

=

wykryta dopuszczalna utrata w związku z art. 7 ust. 4 dyrektywy Rady 2008/118/WE

n1

 

k

Obowiązkowa kontrola po przyjeździe

R

 

Możliwe wartości są następujące:

0

=

brak lub fałszywe

1

=

tak lub prawdziwe

n1

 

l

Znacznik

R

 

Możliwe wartości są następujące:

0

=

brak lub fałszywe

1

=

tak lub prawdziwe

n1

 

m

Uwagi

O

 

 

an..350

 

n

Uwagi_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

5.1

PRZEPROWADZONA KONTROLA

R

 

 

99x

 

a

Przeprowadzona kontrola

R

 

Możliwe wartości są następujące:

0

=

inna kontrola

1

=

zweryfikowane policzone opakowania

2

=

rozładowane

3

=

otwarte opakowania

4

=

wersja papierowa dokumentów z adnotacjami (np. SAAD)

5

=

liczenie

6

=

dobór próby

7

=

kontrola administracyjna

8

=

towary ważone/mierzone

9

=

wyrywkowa kontrola

10

=

nadzór nad zapisami

11

=

porównanie przedstawionych dokumentów z dokumentem e-AD

n..2

 

b

Inna kontrola

C

„R”, jeżeli w polu <Przeprowadzona kontrola> występuje „0”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. przeprowadzona kontrola w polu 5.1a)

 

an..350

 

c

Inna kontrola_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

5.2

DOWODY POTWIERDZAJĄCE

C

„R”, jeżeli w polu <Przyczyna kontroli> występuje „2”

w przeciwnym razie „O”

(zob. przyczyna kontroli w polu 5e)

 

9x

 

a

Organ wydający

O

 

 

an..35

 

b

Organ wydający_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

c

Kod rodzaju dowodu

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 6 w załączniku II)

n..2

 

d

Uzupełnienie rodzaju dowodu

C

„R”, jeżeli w polu <Kod rodzaju dowodu> występuje „Inne”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. kod rodzaju dowodu w polu 5.2c)

 

an..350

 

e

Uzupełnienie rodzaju dowodu_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

f

Numer referencyjny dowodu

O

 

 

an..350

 

g

Numer referencyjny dowodu_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

h

Obraz dowodu

O

 

 

 

5.3

PRZYCZYNA ZASTRZEŻENIA

O

 

 

9x

 

a

Kod przyczyny zastrzeżenia

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 12 w załączniku II)

n..2

 

b

Informacje uzupełniające

C

„R”, jeżeli w polu <Kod przyczyny zastrzeżenia> występuje „Inne”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. kod rodzaju zastrzeżenia w polu 5.3a)

 

an..350

 

c

Dodatkowe informacje_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

5.4

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE TRANSPORTU

O

 

 

99x

 

a

Kod jednostki transportowej

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 7 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

n..2

 

b

Oznaczenie jednostek transportowych

C

„R”, jeżeli <Kod jednostki transportowej> nie ma wartości „Stałe instalacje przesyłowe”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. kod jednostki transportowej w polu 5.4a)

 

an..35

 

c

Oznaczenie pieczęci handlowej (zabezpieczenia urzędowego)

O

 

 

an..35

 

d

Informacje o pieczęci (zabezpieczeniu urzędowym)

O

 

 

an..350

 

e

Informacje o pieczęci_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

f

Informacje uzupełniające

O

 

 

an..350

 

g

Dodatkowe informacje_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

5.5

Treść RAPORTU Z KONTROLI

O

 

 

99x

 

a

Numer identyfikacyjny pozycji towarowej

C

„R”, jeżeli występuje grupa danych <e-AD dot. PRZEMIESZCZENIA WYROBÓW AKCYZOWYCH>

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

Niniejsza wartość odnosi się do <Numer identyfikacyjny pozycji towarowej > w treści dokumentu e-AD powiązanego e-AD oraz musi być niepowtarzalna w obrębie komunikatu.

Wartość elementu danych musi być większa niż zero.

n..3

 

b

Opis towarów

C

„O”, jeżeli występuje grupa danych <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY>

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

an..55

 

c

Kod CN

C

„R”, jeżeli występuje grupa danych <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY>

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

Wartość elementu danych musi być większa niż zero.

n8

 

d

Kod dodatkowy

C

„O”, jeżeli występuje grupa danych <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY>

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

an..35

 

e

Niedobór lub nadwyżka

O

 

Możliwe wartości są następujące:

S

=

niedobór

E

=

nadwyżka

a1

 

f

Stwierdzony niedobór lub nadwyżka

C

„R”, jeżeli podano <Wskaźnik niedoboru lub nadwyżki>

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. wskaźnik niedoboru lub nadwyżki w polu 5.5e)

Wartość elementu danych musi być większa niż zero.

n..15,3

 

g

Uwagi

O

 

 

an..350

 

h

Uwagi_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

5.5.1

PRZYCZYNA ZASTRZEŻENIA

O

 

 

9x

 

a

Kod przyczyny zastrzeżenia

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 12 w załączniku II)

n..2

 

b

Informacje uzupełniające

C

„R”, jeżeli w polu <Kod przyczyny zastrzeżenia> występuje „Inne”

w przeciwnym razie „O”

(zob. wskaźnik kodu rodzaju zastrzeżenia w polu 5.5.1a)

 

an..350

 

c

Dodatkowe informacje_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2


Tabela 12

(o której mowa w art. 14)

Raport ze zdarzenia

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRYBUTY

R

 

 

 

 

a

Rodzaj komunikatu

R

 

Możliwe wartości są następujące:

1

=

oświadczenie początkowe

3

=

zatwierdzony dokument

n1

 

b

Data i czas zatwierdzenia sprawozdania z wydarzenia

C

„R” po skutecznym zatwierdzeniu,

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

dataCzas

2

NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA Z WYDARZENIA

R

 

 

 

 

a

Numer sprawozdania z wydarzenia

C

„R” jeżeli w polu <Rodzaj komunikatu> występuje „3”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj komunikatu w polu 1a)

(zob. wykaz kodów w pkt 2 w załączniku II)

an16

 

b

Państwo członkowskie złożenia numeru sprawozdania z wydarzenia

C

„R”, jeżeli w polu <Rodzaj komunikatu> występuje „1” lub „3”, a państwo członkowskie doręczenia różni się od państwa członkowskiego zdarzenia

„O”, jeżeli w polu <Rodzaj komunikatu> występuje„1” lub „3”, a państwo członkowskie doręczenia jest państwem członkowskim zdarzenia

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. rodzaj komunikatu w polu 1a)

Format wpisu <Państwo członkowskie złożenia numeru sprawozdania z wydarzenia> to:

2 znaki alfabetyczne: Identyfikator państwa członkowskiego złożenia sprawozdania z wydarzenia

po którym następuje niepowtarzalny kod nadany na szczeblu krajowym

an..35

 

c

ARC

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

an21

 

d

Numer porządkowy

R

 

Wartość elementu danych musi być większa niż zero.

n..2

3

INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY

C

Musi wystąpić jedna z grup danych <e-AD dot. PRZEMIESZCZENIA WYROBÓW AKCYZOWYCH> lub <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY>

 

 

 

a

Rodzaj innego dokumentu towarzyszącego

R

 

Możliwe wartości są następujące:

0

=

Inne

2

=

SAAD

n1

 

b

Krótki opis innego dokumentu towarzyszącego

C

„R”, jeżeli w polu <Rodzaj innego dokumentu towarzyszącego> występuje „Inne”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

an..350

 

c

Krótki opis innego dokumentu towarzyszącego_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

a2

 

d

Numer innego dokumentu towarzyszącego

R

 

 

an..350

 

e

Data innego dokumentu towarzyszącego

R

 

 

data

 

f

Obraz innego dokumentu towarzyszącego

O

 

 

 

 

g

Wysyłające państwo członkowskie

R

 

Państwo członkowskie zidentyfikowane za pomocą kodu państwa członkowskiego w wykazie kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

h

Państwo członkowskie przeznaczenia

R

 

Państwo członkowskie zidentyfikowane za pomocą kodu państwa członkowskiego w wykazie kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

3.1

PODMIOT Osoba uczestnicząca w przemieszczaniu

O

 

 

9x

 

a

Numer akcyzowy podmiotu

C

Musi być wprowadzony co najmniej jeden z następujących atrybutów:

<Numer akcyzowy podmiotu>

<Identyfikacja podmiotu>

<Nazwa podmiotu>

Istniejący identyfikator (Numer akcyzy) <Numer akcyzowy podmiotu> w zestawie <ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU> lub <Numer tymczasowego zezwolenia> w zestawie <TYMCZASOWE ZEZWOLENIE>.

(zob. wykaz kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 612/2013)

an13

 

b

Identyfikacja podmiotu

C

Musi być wprowadzony co najmniej jeden z następujących atrybutów:

<Numer akcyzowy podmiotu>

<Identyfikacja podmiotu>

<Nazwa podmiotu>

Numer VAT lub dowolny inny numer krajowy.

an16

 

c

Nazwa podmiotu

C

Musi być wprowadzony co najmniej jeden z następujących atrybutów:

<Numer akcyzowy podmiotu>

<Identyfikacja podmiotu>

<Nazwa podmiotu>

an..182

 

d

Rodzaj podmiotu-osoby

O

 

Możliwe wartości są następujące:

1

=

wysyłający

2

=

odbierający

3

=

przedstawiciel podatkowy

4

=

sprzedawca

5

=

osoba odpowiedzialna

6

=

indywidualny prywatny klient

n..2

 

e

Kod państwa członkowskiego

C

„R”, jeżeli podano <Nazwę podmiotu> ORAZ nie podano <Numeru akcyzowego podmiotu> ani <Identyfikacji podmiotu>.

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. wykaz kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

a2

 

f

Ulica

O

 

 

an..65

 

g

Numer domu

O

 

 

an..11

 

h

Kod pocztowy

O

 

 

an..10

 

j

NAD_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

k

Numer telefonu

O

 

 

an..35

 

l

Numer faksu

O

 

 

an..35

 

m

Adres e-mail

O

 

 

an..70

3.2

POZYCJA TOWAROWA

O

 

 

999x

 

a

Opis towarów

O

 

 

an..55

 

b

Kod CN

C

„R”, jeżeli <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY. Obraz innego dokumentu towarzyszącego> nie występuje w grupie danych <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY>

w przeciwnym razie nie ma zastosowania (zob. pole 3 i 3f)

Wartość elementu danych musi być większa niż zero.

n8

 

c

Handlowy opis towarów

O

 

 

an..999

 

d

Kod dodatkowy

O

 

 

an..35

 

e

Ilość

C

„R”, jeżeli <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY. Obraz innego dokumentu towarzyszącego> nie występuje w grupie danych <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY>

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. pole 3 i 3f)

Wartość elementu danych musi być większa niż zero.

n..15,3

 

f

Kod jednostki pomiaru

C

„R”, jeżeli <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY. Obraz innego dokumentu towarzyszącego> nie występuje w grupie danych <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY>

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. pole 3 i 3f)

(zob. wykaz kodów w pkt 12 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

n..2

 

g

Masa brutto

O

 

Masa brutto musi się równać masie netto lub ją przekraczać.

Wartość elementu danych musi być większa niż zero.

n..15,2

 

h

Masa netto

O

 

Masa brutto musi się równać masie netto lub ją przekraczać.

Wartość elementu danych musi być większa niż zero.

n..15,2

3.3

ŚRODKI TRANSPORTU

C

„R”, jeżeli <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY. Obraz innego dokumentu towarzyszącego> nie występuje w grupie danych <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY>

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. pole 3 i 3f)

 

 

 

a

Nazwa podmiotu

R

 

 

an..182

 

b

Ulica

R

 

 

an..65

 

c

Numer domu

O

 

 

an..11

 

d

Kraj przewoźnika

R

 

Należy podać „Kod kraju” wymieniony w wykazie kodów w pkt 4 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009, ale niewymieniony w wykazie kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009, z wyjątkiem „Kodu kraju”„GR”.

a2

 

e

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

f

Miasto

R

 

 

an..50

 

g

Kod rodzaju transportu

R

 

Należy podać rodzaj transportu, stosując kody z wykazu kodów w pkt 7 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

n..2

 

h

ACO_Informacje uzupełniające

C

„R”, jeżeli w polu <ŚRODEK TRANSPORTU. Kod rodzaju transportu> występuje „Inne”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. pole 3.3 g)

 

an..999

 

i

ACO_Informacje uzupełniające_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

j

Rejestracja

R

 

 

an..35

 

k

Państwo rejestracji

R

 

Należy podać „Kod kraju” wymieniony w wykazie kodów w pkt 4 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009, ale niewymieniony w wykazie kodów w pkt 3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009, z wyjątkiem „Kodu kraju”„GR”.

a2

4

SPRAWOZDANIE Z WYDARZENIA

R

 

 

 

 

a

Data wydarzenia

R

 

 

data

 

b

Miejsce wydarzenia

R

 

 

an..350

 

c

Miejsce wydarzenia_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

d

Identyfikacja funkcjonariusza ds. podatku akcyzowego

O

 

 

an..35

 

e

Osoba zgłaszająca

R

 

 

an..35

 

f

Kod osoby zgłaszającej

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 10 w załączniku II)

n..2

 

g

Uzupełnienie osoby zgłaszającej

C

„R”, jeżeli w polu <Kod osoby zgłaszającej> występuje „Inne”

w przeciwnym razie „O”

(zob. kod osoby zgłaszającej w polu 4f)

 

an..350

 

h

Uzupełnienie osoby zgłaszającej_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

i

Zmieniona organizacja przewozu

O

 

Możliwe wartości są następujące:

1

=

wysyłający

2

=

odbierający

3

=

właściciel wyrobów

4

=

inne

n1

 

j

Uwagi

O

 

 

an..350

 

k

Uwagi_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

5

DOWÓD WYDARZENIA

O

 

 

9x

 

a

Organ wydający

O

 

 

an..35

 

b

Organ wydający_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

c

Kod rodzaju dowodu

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 6 w załączniku II)

n..2

 

d

Uzupełnienie rodzaju dowodu

C

„R”, jeżeli w polu <Kod rodzaju dowodu> występuje „Inne”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. kod rodzaju dowodu w polu 5c)

 

an..350

 

e

Uzupełnienie rodzaju dowodu_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

2

 

f

Numer referencyjny dowodu

R

 

 

an..350

 

g

Numer referencyjny dowodu_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

h

Obraz dowodu

O

 

 

 

6

PODMIOT Nowy organizator transportu

C

Nie ma zastosowania, jeżeli w polu <Zmieniona organizacja przewozu> występuje „1”, „2” lub pole nie jest wykorzystane

w przeciwnym razie „R”

(zob. zmieniona organizacja przewozu w polu 4i)

 

 

 

a

Numer VAT

O

 

 

an..14

 

b

Nazwa podmiotu

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

f

Miasto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

7

PODMIOT Nowy przewoźnik

O

 

 

 

 

a

Numer VAT

O

 

 

an..14

 

b

Nazwa podmiotu

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Numer domu

O

 

 

an..11

 

e

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

f

Miasto

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

8

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE TRANSPORTU

O

 

 

99x

 

a

Kod jednostki transportowej

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 7 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

n..2

 

b

Oznaczenie jednostek transportowych

C

Nie ma zastosowania, jeżeli w polu <Kod jednostki transportowej> występuje „Stałe instalacje przesyłowe”

w przeciwnym razie „R”

(zob. kod jednostki transportowej w polu 8a)

 

an..35

 

c

Oznaczenie pieczęci handlowej (zabezpieczenia urzędowego)

O

 

 

an..35

 

d

Informacje o pieczęci (zabezpieczeniu urzędowym)

O

 

 

an..350

 

e

Informacje o pieczęci_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

f

Informacje uzupełniające

O

 

 

an..350

 

g

Dodatkowe informacje_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

9

Treść SPRAWOZDANIA Z WYDARZENIA

C

„O”, jeżeli użyte jest pole <PODMIOT Nowy organizator transportu> lub <PODMIOT Nowy przewoźnik> lub <SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE TRANSPORTU>

w przeciwnym razie „R”

(zob. PODMIOT Nowy organizator transportu w polu 6, PODMIOT Nowy przewoźnik w polu 7 oraz SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE TRANSPORTU w polu 8)

 

99x

 

a

Kod rodzaju wydarzenia

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 14 w załączniku II)

n..2

 

b

Powiązane informacje

C

„R”, jeżeli w polu <Kod rodzaju wydarzenia> występuje „0”

w przeciwnym razie „O”

(zob. kod rodzaju wydarzenia w polu 9a)

 

an..350

 

c

Powiązane informacje_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

d

Numer identyfikacyjny pozycji towarowej

C

„R”, jeżeli występuje grupa danych <e-AD dot. PRZEMIESZCZENIA WYROBÓW AKCYZOWYCH>

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

Niniejsza wartość odnosi się do <Numer identyfikacyjny pozycji towarowej > w treści dokumentu e-AD powiązanego e-AD oraz musi być niepowtarzalna w obrębie komunikatu.

Wartość elementu danych musi być większa niż zero.

n..3

 

e

Opis towarów

C

„O”, jeżeli występuje grupa danych <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY>

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

an..55

 

f

Kod CN

C

„R”, jeżeli występuje grupa danych <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY>

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

Wartość elementu danych musi być większa niż zero.

n8

 

g

Kod dodatkowy

C

„O”, jeżeli występuje grupa danych <INNY DOKUMENT TOWARZYSZĄCY>

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

an..35

 

h

Niedobór lub nadwyżka

C

Dla 9h oraz 9i:

„R”, jeżeli podano <Numer identyfikacyjny pozycji towarowej>, <Opis towarów>, <Kod CN> lub <Kod dodatkowy>

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. numer identyfikacyjny pozycji towarowej w polu 9d, opis towarów w polu 9e, kod CN w polu 9f i kod dodatkowy w polu 9 g)

Możliwe wartości są następujące:

S

=

niedobór

E

=

nadwyżka

a1

 

i

Stwierdzony niedobór lub nadwyżka

C

Wartość elementu danych musi być większa niż zero.

n..15,3


Tabela 14

(o której mowa w art. 13)

Ostrzeżenie co do e-AD lub odrzucenie e-AD

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRYBUTY

R

 

 

 

 

a

Data i czas zatwierdzenia ostrzeżenia lub odrzucenia

C

„R”, jeżeli odpowiednie pole jest zatwierdzone

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

dataCzas

2

e-AD dot. PRZEMIESZCZENIA WYROBÓW AKCYZOWYCH

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Należy podać ARC dokumentu e-AD.

(zob. wykaz kodów w pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

an21

 

b

Numer porządkowy

R

 

Wartość elementu danych musi być większa niż zero.

n..2

3

PODMIOT Odbierający

C

„R”, poza rodzajem komunikatu „2 – zgłoszenie w przypadku wywozu z odprawą uproszczoną w miejscu” lub kodem rodzaju miejsca przeznaczenia 8.

 

 

 

a

Identyfikacja podmiotu

C

„R”, jeżeli w polu <Kod rodzaju miejsca przeznaczenia> występuje:

„Przeznaczenie – skład podatkowy”

„Przeznaczenie – zarejestrowany odbiorca”

„Przeznaczenie – tymczasowo zarejestrowany odbiorca”

„Przeznaczenie – dostawa bezpośrednia”

„O”, jeżeli w polu <Kod rodzaju miejsca przeznaczenia> występuje „Przeznaczenie – wywóz”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

Możliwe wartości w polu <Identyfikacja podmiotu> opisano w poniższej tabeli:

an..16

Kod rodzaju miejsca przeznaczenia

PODMIOT ODBIERAJĄCY Identyfikacja podmiotu

PODMIOT Miejsce dostawy. Identyfikacja podmiotu

1 –

Przeznaczenie – skład podatkowy

Numer akcyzowy 1

Numer składu podatkowego (numer akcyzowy) 2

2 –

Przeznaczenie – zarejestrowany odbiorca

Numer akcyzowy 3

Jakakolwiek identyfikacja 4

3 –

Przeznaczenie – tymczasowo zarejestrowany odbiorca

Numer zezwolenia tymczasowego 5

Jakakolwiek identyfikacja 6

4 –

Przeznaczenie – dostawa bezpośrednia

Numer akcyzowy 7

(Nie dotyczy)

5 –

Przeznaczenie – odbiorca zwolniony

(Nie dotyczy)

Jakakolwiek identyfikacja 8

6 –

Przeznaczenie – wywóz

VAT (fakultatywny)

(Grupa danych <PODMIOT Miejsce dostawy> nie istnieje)

8 –

Miejsce przeznaczenia nieznane

(Nie dotyczy)

(Nie dotyczy)

Typem operatora w przypadku odbiorcy jest „Uprawniony prowadzący skład”. Istniejący identyfikator <Numer akcyzowy podmiotu> w zestawie <ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU>.

2

Istniejący identyfikator <Numer składu podatkowego> w zestawie <SKŁAD PODATKOWY>.

3

Typem operatora w przypadku odbiorcy jest „Zarejestrowany odbiorca”. Istniejący identyfikator <Numer akcyzowy podmiotu> w zestawie <ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU>.

4

W przypadku miejsca dostawy „Jakakolwiek identyfikacja” oznacza: numer VAT lub inny identyfikator; jest to fakultatywne.

5

Istniejący <Numer zezwolenia tymczasowego> w zestawie <ZEZWOLENIE TYMCZASOWE>.

6

W przypadku miejsca dostawy „Jakakolwiek identyfikacja” oznacza: numer VAT lub inny identyfikator; jest to fakultatywne.

7

Typem operatora w przypadku odbiorcy jest „Uprawniony prowadzący skład” lub „Zarejestrowany odbiorca”. Istniejący identyfikator <Numer akcyzowy podmiotu> w zestawie <ZEZWOLENIE DLA PODMIOTU>. set of <TRADER AUTHORISATION>;

8

W przypadku miejsca dostawy „Jakakolwiek identyfikacja” oznacza: numer VAT lub inny identyfikator; jest to fakultatywne.

(w stosownym wypadku zob. wykaz kodów w pkt 1 i wykaz kodów w pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 612/2013)

 

b

Numer EORI

C

„O”, jeżeli w polu <Kod rodzaju miejsca przeznaczenia> występuje „Przeznaczenie – wywóz”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

Należy podać numer EORI osoby odpowiedzialnej za złożenie zgłoszenia wywozowego zgodnie z art. 21 ust. 5 dyrektywy 2008/118/WE.

an..17

 

c

Nazwa podmiotu

R

 

 

an..182

 

d

Ulica

R

 

 

an..65

 

e

Numer domu

O

 

 

an..11

 

f

Kod pocztowy

R

 

 

an..10

 

g

Miasto

R

 

 

an..50

 

h

NAD_LNG

R

 

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

4

URZĄD WŁAŚCIWY W MIEJSCU DOSTAWY

R

 

 

 

 

a

Numer referencyjny urzędu

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

an8

5

OSTRZEŻENIE

R

 

 

 

 

a

Data ostrzeżenia

R

 

 

data

 

b

e-AD ze znacznikiem odrzucenia

R

 

Format wartości logicznej jest cyfrowy: „0” lub „1” („0” = nie lub fałszywe; „1” = tak lub prawdziwe)

n1

6

Kod PRZYCZYNY OSTRZEŻENIA CO DO E-AD LUB ODRZUCENIA E-AD

C

„R”, jeżeli <e-AD ze znacznikiem odrzucenia> jest prawdziwy

w przeciwnym razie „O”

9x

 

a

Kod przyczyny ostrzeżenia co do e-AD lub odrzucenia e-AD

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 5 w załączniku II)

n..2

 

b

Informacje uzupełniające

C

„R”, jeżeli w polu <Kod przyczyny ostrzeżenia co do e-AD lub odrzucenia e-AD> występuje „Inne”

w przeciwnym razie „O”

(zob. kod przyczyny ostrzeżenia co do e-AD lub odrzucenia e-AD w polu 6a)

 

an..350

 

c

Dodatkowe informacje_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2


Tabela 15

(o której mowa w art. 6a)

Wniosek w sprawie zamknięcia ręcznego

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRYBUT

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Należy podać ARC dokumentu e-AD.

(zob. wykaz kodów w pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

an21

 

b

Numer porządkowy

R

 

Należy podać numer porządkowy dokumentu e-AD.

n..2

 

c

Kod przyczyny wniosku w sprawie zamknięcia ręcznego

R

 

(zob. wykaz kodów w pkt 16 załącznika II)

n1

 

d

Uzupełnienie przyczyny wniosku w sprawie zamknięcia ręcznego

C

„R”, jeżeli w polu <Kod przyczyny wniosku w sprawie zamknięcia ręcznego> występuje „Inne”

w przeciwnym razie „O”

 

an..999

 

e

Uzupełnienie przyczyny wniosku w sprawie zamknięcia ręcznego_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

2

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE

O

 

 

9x

 

a

Krótki opis dokumentu potwierdzającego

C

„R”, jeżeli w polu <Rodzaj dokumentu potwierdzającego> występuje „Inne”

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

 

an..999

 

b

Krótki opis dokumentu potwierdzającego_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

c

Numer dokumentu potwierdzającego

C

Przynajmniej jedno spośród następujących trzech pól musi być wypełnione:

<Rodzaj dokumentu potwierdzającego>

<Numer dokumentu potwierdzającego>

<Obraz dokumentu>

(zob. obraz dokumentu w polu 2e i rodzaj dokumentu potwierdzającego w polu 2f)

 

an..999

 

d

Numer dokumentu potwierdzającego_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole (pola) tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2

 

e

Obraz dokumentu

C

Przynajmniej jedno spośród następujących trzech pól musi być wypełnione:

<Rodzaj dokumentu potwierdzającego>

<Numer dokumentu potwierdzającego>

<Obraz dokumentu>

(zob. numer dokumentu potwierdzającego w polu 2c i rodzaj dokumentu potwierdzającego w polu 2f)

 

 

 

f

Rodzaj dokumentu potwierdzającego

C

Przynajmniej jedno spośród następujących trzech pól musi być wypełnione:

<Rodzaj dokumentu potwierdzającego>

<Numer dokumentu potwierdzającego>

<Obraz dokumentu>

(zob. numer dokumentu potwierdzającego w polu 2c i obraz dokumentu w polu 2e)

(zob. wykaz kodów w pkt 15 załącznika II)

n..4

3

Treść ZAMKNIĘCIA RĘCZNEGO

O

 

 

999X

 

a

Numer identyfikacyjny pozycji towarowej

R

 

Niniejsza wartość odnosi się do <Numeru identyfikacyjnego pozycji towarowej> w treści dokumentu e-AD powiązanego e-AD oraz musi być niepowtarzalna w obrębie komunikatu

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

n..3

 

b

Wskaźnik niedoboru lub nadwyżki

O

 

Możliwe wartości są następujące:

S

=

niedobór

E

=

nadwyżka

a1

 

c

Stwierdzony niedobór lub nadwyżka

C

„R”, jeżeli podano <Wskaźnik niedoboru lub nadwyżki>

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

(zob. wskaźnik niedoboru lub nadwyżki w polu 3b)

Wartość elementu danych musi być większa niż zero.

n..15,3

 

d

Kod wyrobu akcyzowego

O

 

(zob. wykaz kodów w pkt 11 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

an4

 

e

Ilość nieprzyjęta

O

 

Wartość tego elementu danych musi być większa niż zero.

n..15,3

 

f

Informacje uzupełniające

O

 

 

an..350

 

g

Dodatkowe informacje_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe

w przeciwnym razie nie ma zastosowania

W celu określenia języka stosowanego w tej grupie danych należy podać kod języka zawarty w wykazie kodów w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009.

a2


Tabela 16

(o której mowa w art. 14 a)

Odpowiedź na wniosek w sprawie zamknięcia ręcznego

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRYBUT

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Należy podać ARC dokumentu e-AD.

(zob. wykaz kodów w pkt 2 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009)

an21

 

b

Numer porządkowy

R

 

Należy podać numer porządkowy dokumentu e-AD.

n..2

 

c

Data przybycia wyrobu akcyzowego

O

 

Data zakończenia przemieszczenia zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy 2008/118/WE.

data

 

d

Ogólne wyniki odbioru

O

 

Możliwe wartości są następujące:

1

=

Odbiór bez zastrzeżeń

2

=

Odbiór z zastrzeżeniami

3

=

Odmowa przyjęcia przesyłki

4

=

Odmowa przyjęcia części przesyłki

21

=

Zgoda na wyprowadzenie bez zastrzeżeń

22

=

Zgoda na wyprowadzenie z zastrzeżeniami

23

=

Odmowa wyprowadzenia

n..2

 

e

Informacje uzupełniające

O

 

 

an..350

 

f

Dodatkowe informacje_LNG

C

„R”, jeżeli stosuje się odpowiednie pole tekstowe