29.11.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1933

z dnia 6 listopada 2019 r.

ustanawiające „wykaz Prodcom” – wykaz produktów przemysłowych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3924/91

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego badania produkcji przemysłowej (1), a w szczególności jego art. 2 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3924/91 państwa członkowskie powinny przeprowadzić badanie statystyczne produkcji przemysłowej.

(2)

Badanie należy przeprowadzić na podstawie wykazu produktów określającego właściwą produkcję przemysłową.

(3)

Wykaz produktów jest konieczny do uzgodnienia danych statystycznych dotyczących produkcji z danymi statystycznymi w dziedzinie handlu zagranicznego oraz do porównania z unijną nomenklaturą produktów CPA (klasyfikacja produktów według działalności).

(4)

Wykaz produktów wymagany rozporządzeniem (EWG) nr 3924/91 („wykaz Prodcom”) jest wspólny dla wszystkich państw członkowskich i jest niezbędny do celów porównywania danych między państwami członkowskimi.

(5)

Aby uwzględnić rozwój technologiczny i zmiany strukturalne produkcji przemysłowej, konieczne jest ustanowienie zaktualizowanego wykazu Prodcom.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wykaz Prodcom jest określony w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 listopada 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 374 z 31.12.1991, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

PRODCOM

Nazwa grupowania

Ilość JM

P

Odnośnik do przypisu

NACE: 07.10

Górnictwo rud żelaza

CPA: 07.10.10

Rudy żelaza

07.10.10.10 *

Rudy i koncentraty żelaza. Nieaglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)

kg

S

 

07.10.10.20 *

Rudy i koncentraty żelaza. Aglomerowane (z wyłączeniem wyprażonych pirytów żelazowych)

kg

S

 

NACE: 07.29

Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych

CPA: 07.29.11

Rudy i koncentraty miedzi

07.29.11.00

Rudy i koncentraty miedzi

kg

S

 

CPA: 07.29.12

Rudy i koncentraty niklu

07.29.12.00

Rudy i koncentraty niklu

kg

S

 

CPA: 07.29.13

Rudy i koncentraty glinu

07.29.13.00

Rudy i koncentraty glinu

kg

S

 

CPA: 07.29.14

Rudy i koncentraty metali szlachetnych

07.29.14.10 *

Rudy i koncentraty srebra

kg

S

 

07.29.14.20 *

Pozostałe rudy i koncentraty metali szlachetnych (z wyłączeniem rud i koncentratów srebra)

kg

S

 

CPA: 07.29.15

Rudy i koncentraty ołowiu, cynku i cyny

07.29.15.10 *

Rudy i koncentraty ołowiu

kg

S

 

07.29.15.20 *

Rudy i koncentraty cynku

kg

S

 

07.29.15.30 *

Rudy i koncentraty cyny

kg

S

 

CPA: 07.29.19

Rudy i koncentraty pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

07.29.19.05 *

Rudy i koncentraty kobaltu

kg

S

 

07.29.19.10 *

Rudy i koncentraty chromu

kg

S

 

07.29.19.15 *

Rudy i koncentraty manganu, włączając żelazonośne rudy i koncentraty manganu o zawartości manganu 20 % lub większej, w przeliczeniu na suchą masę

kg

S

 

07.29.19.20 *

Rudy i koncentraty wolframu

kg

S

 

07.29.19.25 *

Rudy i koncentraty molibdenu. Prażone.

kg

S

 

07.29.19.26 *

Rudy i koncentraty molibdenu. Inne niż prażone

kg

S

 

07.29.19.30 *

Rudy i koncentraty tytanu

kg

S

 

07.29.19.35 *

Rudy i koncentraty cyrkonu

kg

S

 

07.29.19.40 *

Rudy i koncentraty niobu, tantalu lub wanadu

kg

S

 

07.29.19.45 *

Rudy i koncentraty antymonu

kg

S

 

07.29.19.90 *

Pozostałe rudy i koncentraty, gdzie indziej niesklasyfikowane

kg

S

 

NACE: 08.11

Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia na potrzeby budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

CPA: 08.11.11

Marmur i pozostałe wapienne kamienie ozdobne lub budowlane

08.11.11.33

Marmur i trawertyn, surowy lub wstępnie obrobiony

kg

T

 

08.11.11.36

Marmur i trawertyn tylko pocięty na prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty

kg

T

 

08.11.11.50

Ekausyna i pozostałe wapienne kamienie pomnikowe lub budowlane, o gęstości względnej ≥ 2,5

kg

T

 

CPA: 08.11.12

Granit, piaskowiec i pozostałe kamienie ozdobne lub budowlane

08.11.12.20 *

Kwarcyt (surowy, wstępnie obrobiony lub tylko pocięty)

kg

T

 

08.11.12.33

Granit surowy lub wstępnie obrobiony

kg

T

 

08.11.12.36

Granit tylko pocięty na prostokątne (w tym kwadratowe) bloki lub płyty

kg

T

 

08.11.12.50

Piaskowiec

kg

T

 

08.11.12.60 *

Pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlane

kg

T

 

CPA: 08.11.20

Wapień i gips

08.11.20.30

Gips i anhydryt

kg

T

 

08.11.20.50

Topnik wapniowy, wapień i pozostałe kamienie wapienne w rodzaju stosowanych do produkcji wapna lub cementu (z wyłączeniem kruszywa tłucznia wapiennego i kamieni wapiennych wymiarowych)

kg

T

 

CPA: 08.11.30

Kreda i dolomit inny niż kalcynowany

08.11.30.10

Kreda

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomit niekalcynowany ani niespiekany, wstępnie obrobiony lub tylko pocięty na prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty (z wyłączeniem dolomitu kalcynowanego lub spiekanego, dolomitu aglomerowanego i dolomitu pokruszonego lub rozłupanego stosowanego jako kruszywo do betonu, tłuczeń drogowy lub podsypka torów kolejowych

kg

T

 

CPA: 08.11.40

Łupek

08.11.40.00

Łupek surowy, wstępnie obrobiony lub tylko pocięty w prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty

kg

T

 

NACE: 08.12

Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

CPA: 08.12.11

Piaski naturalne

08.12.11.50

Piaski krzemionkowe (piaski kwarcowe lub przemysłowe)

kg

S

 

08.12.11.90

Piaski takie jak piaski ilaste, piaski kaolinitowe, piaski feldspatyczne, (z wyłączeniem piasków krzemionkowych i piasków metalonośnych)

kg

S

 

CPA: 08.12.12

Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir

08.12.12.10

Żwir, otoczaki, w rodzaju stosowanych jako kruszywo do betonu, tłuczeń drogowy lub podsypka torów kolejowych lub inne kruszywo; gruby żwir i krzemień

kg

S

 

08.12.12.35 *

Wapień, dolomit i pozostałe skały wapienne, pokruszone lub rozłupane

kg

S

 

08.12.12.40 *

Pozostały kamień pokruszony lub rozłupany, w rodzaju zwykle stosowanych jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywa (z wyłączeniem otoczaków, żwiru, grubego żwiru, krzemienia, wapienia, dolomitu

kg

S

 

08.12.12.50

Granulki, odłamki i proszek, z marmuru

kg

S

 

08.12.12.90

Granulki, odłamki i proszek z trawertynu, ekausyny, granitu, porfiru, bazaltu, piaskowca i pozostałych kamieni pomnikowych

kg

S

 

CPA: 08.12.13

Mieszaniny żużla i podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierające kamyki, otoczaki, żwir i krzemień do celów budowlanych

08.12.13.00

Mieszaniny żużla i podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierające kamyki, otoczaki, żwir i krzemień do celów budowlanych

kg

S

 

CPA: 08.12.21

Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe

08.12.21.40 z

Kaolin, niekalcynowany

kg

T

 

08.12.21.60

Pozostałe gliny kaolinowe (gliny garncarskie i plastyczne)

kg

T

 

CPA: 08.12.22

Pozostałe gliny, andaluzyt, cyjanit i sylimanit; mulit; ziemie szamotowe lub dynasowe

08.12.22.10

Bentonit

kg

T

 

08.12.22.30

Glina ogniotrwała

kg

T

 

08.12.22.55 *

Pozostałe gliny

kg

T

 

08.12.22.60 *

Andaluzyt, cyjanit i sylimanit

kg

T

 

08.12.22.70 *

Mullit

kg

T

 

08.12.22.80 *

Ziemie szamotowe lub dynasowe

kg

T

 

NACE: 08.91

Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

CPA: 08.91.11

Naturalne fosforany wapniowe i glinowo-wapniowe

08.91.11.00

Naturalne fosforany wapnia i naturalne fosforany glinu-wapnia oraz kreda fosforanowa

kg

T

 

CPA: 08.91.12

Piryty żelazowe niewyprażone; siarka surowa lub nierafinowana

08.91.12.20 *

Piryty żelazowe niewyprażone

kg

T

 

08.91.12.30 *

Siarka surowa lub nierafinowana (włączając siarkę odzyskiwaną)

kg

T

 

CPA: 08.91.19

Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów

08.91.19.00

Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów

kg

T

 

NACE: 08.93

Wydobywanie soli

CPA: 08.93.10

Sól i czysty chlorek sodu; woda morska

08.93.10.00

Sól (włączając sól denaturowaną lecz z wyłączeniem soli do spożycia) i czysty chlorek sodu, nawet w roztworze wodnym lub zawierająca dodatek środków zapobiegających zbrylaniu lub środków zapewniających dobrą sypkość

kg

T

 

NACE: 08.99

Górnictwo i wydobywanie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane

CPA: 08.99.10

Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe

08.99.10.00

Naturalny bitum i naturalny asfalt; asfaltyty i skały asfaltowe

kg

T

 

CPA: 08.99.21

Kamienie szlachetne i półszlachetne (z wyłączeniem diamentów przemysłowych), nieobrobione lub tylko przepiłowane lub zgrubnie kształtowane

08.99.21.10 *

Diamenty nieobrobione lub tylko przepiłowane, lub zgrubnie kształtowane

c/k

T

 

08.99.21.20 *

Kamienie szlachetne (inne niż diamenty) i kamienie półszlachetne, nieobrobione lub tylko przepiłowane, lub zgrubnie kształtowane

c/k

T

 

CPA: 08.99.22

Diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione; pumeks; szmergiel; korund naturalny, granat naturalny i pozostałe naturalne materiały ścierne

08.99.22.10 *

Diamenty przemysłowe. Nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione, ale nieoprawione ani nieobsadzone

kg

T

 

08.99.22.20 *

Pumeks

kg

T

 

08.99.22.30 *

Szmergiel, naturalny korund, naturalny granat i pozostałe naturalne materiały ścierne, nawet poddane obróbce cieplnej

kg

T

 

CPA: 08.99.29

Pozostałe minerały

08.99.29.00

Pozostałe minerały

kg

T

 

NACE: 10.11

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

CPA: 10.11.11

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

10.11.11.40

Świeże lub schłodzone tusze, półtusze i ćwierci, z kośćmi, z wołowiny i cielęciny

kg

S

 

10.11.11.90

Świeże lub schłodzone kawałki wołowiny i cielęciny

kg

S

 

CPA: 10.11.12

Mięso ze świń, świeże lub schłodzone

10.11.12.30

Świeże lub schłodzone tusze i półtusze ze świń (włączając świeże mięso pakowane z dodatkiem soli jako czasowego środka konserwującego)

kg

S

 

10.11.12.50

Świeże lub schłodzone szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi, ze świń, (włączając świeże mięso pakowane z dodatkiem soli jako czasowego środka konserwującego)

kg

S

 

10.11.12.90

Świeże lub schłodzone mięso ze świń (włączając świeże mięso pakowane z dodatkiem soli jako czasowego środka konserwującego, z wyłączeniem tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków, z kośćmi)

kg

S

 

CPA: 10.11.13

Mięso z owiec, świeże lub schłodzone

10.11.13.00

Tusze, półtusze i kawałki, z jagniąt lub z owiec, świeże lub schłodzone

kg

S

 

CPA: 10.11.14

Mięso z kóz, świeże lub schłodzone

10.11.14.00

Mięso z kóz, świeże lub schłodzone

kg

S

 

CPA: 10.11.15

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

10.11.15.00

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

kg

S

 

CPA: 10.11.20

Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

10.11.20.00

Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone

kg

S

 

CPA: 10.11.31

Mięso z bydła, zamrożone

10.11.31.00

Zamrożone tusze, półtusze, ćwierci i kawałki wołowiny i cielęciny

kg

S

 

CPA: 10.11.32

Mięso ze świń zamrożone

10.11.32.30

Zamrożone tusze i półtusze ze świń

kg

S

 

10.11.32.50

Zamrożone szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi, ze świń

kg

S

 

10.11.32.90

Mięso ze świń zamrożone (z wyłączeniem tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków, z kośćmi)

kg

S

 

CPA: 10.11.33

Mięso z owiec, zamrożone

10.11.33.00

Zamrożone tusze, półtusze i kawałki mięsa z owiec i jagniąt

kg

S

 

CPA: 10.11.34

Mięso z kóz, zamrożone

10.11.34.00

Mięso z kóz zamrożone

kg

S

 

CPA: 10.11.35

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone

10.11.35.00

Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone

kg

S

 

CPA: 10.11.39

Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone

10.11.39.10

Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone

kg

S

 

10.11.39.30

Świeże, schłodzone lub zamrożone jadalne mięso i podroby (w tym mięso i podroby z królików, zajęcy i pozostałej zwierzyny łownej; z wyłączeniem żabich udek oraz mięsa i podrobów z drobiu, bydła, zwierząt koniowatych, świń, owiec i kóz)

kg

S

 

CPA: 10.11.41

Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży

10.11.41.00

Wełna potna, niezgrzebna ani nieczesana (włączając wełnę praną z drugiej strzyży, z wyłączeniem wełny strzyżonej)

kg

S

 

CPA: 10.11.42

Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych

10.11.42.00

Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych (z wyjątkiem powiązanych z HS 4101 90 )

p/st

S

 

CPA: 10.11.43

Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych

10.11.43.00

Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych

kg

S

 

CPA: 10.11.44

Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt

10.11.44.00

Skórki z owiec i jagniąt

p/st

S

 

CPA: 10.11.45

Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt

10.11.45.00

Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt, ale niegarbowane, świeże lub konserwowane

p/st

S

 

CPA: 10.11.50

Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń

10.11.50.40

Tłuszcz ze świń, niezawierający chudego mięsa; świeży; schłodzony; zamrożony; solony; w solance lub wędzony (z wyłączeniem wytapianego)

kg

S

 

10.11.50.60

Smalec i pozostały tłuszcz ze świń, wytapiany

kg

S

 

10.11.50.70

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, surowe lub wytapiane

kg

S

 

CPA: 10.11.60

Odpady zwierzęce surowe, niejadalne

10.11.60.30

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich); całe lub w kawałkach

kg

S

 

10.11.60.90

Odpady zwierzęce nienadające się do spożycia przez ludzi (z wyłączeniem ryb, jelit, pęcherzy i żołądków)

kg

S

 

NACE: 10.12

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

CPA: 10.12.10

Mięso z drobiu, świeże lub schłodzone

10.12.10.10

Kurczęta całe, świeże lub schłodzone

kg

S

 

10.12.10.20

Indyki całe, świeże lub schłodzone

kg

S

 

10.12.10.30 z

Gęsi, kaczki i perliczki całe, świeże lub schłodzone

kg

S

 

10.12.10.50

Kawałki kurczaków, świeże lub schłodzone

kg

S

 

10.12.10.60

Kawałki indyków, świeże lub schłodzone

kg

S

 

10.12.10.70 z

Kawałki gęsi, kaczek i perliczek, świeże lub schłodzone

kg

S

 

CPA: 10.12.20

Mięso z drobiu, zamrożone

10.12.20.13

Kurczęta całe, zamrożone

kg

S

 

10.12.20.15

Indyki całe, zamrożone

kg

S

 

10.12.20.17 z

Gęsi, kaczki i perliczki, całe, zamrożone

kg

S

 

10.12.20.53

Kawałki kurczaków, zamrożone

kg

S

 

10.12.20.55

Kawałki indyków, zamrożone

kg

S

 

10.12.20.57 z

Kawałki kaczek, gęsi i perliczek, zamrożone

kg

S

 

CPA: 10.12.30

Tłuszcz z drobiu

10.12.30.00

Tłuszcze z drobiu

kg

S

 

CPA: 10.12.40

Podroby jadalne z drobiu

10.12.40.00

Podroby jadalne z drobiu

kg

S

 

CPA: 10.12.50

Pióra, puch, pierze i skóry ptaków

10.12.50.00

Skóry ptasie preparowane, z piórami lub puchem, pierze itp.

kg

S

 

NACE: 10.13

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa z drobiu

CPA: 10.13.11

Mięso ze świń w kawałkach, solone, suszone lub wędzone (bekon i szynka)

10.13.11.20

Szynki, łopatki i ich kawałki ze świń, z kośćmi, solone, w solance, suszone lub wędzone

kg

S

 

10.13.11.50

Boczek i jego kawałki ze świń, solone, w solance, suszone lub wędzone

kg

S

 

10.13.11.80

Mięso ze świń solone, w solance, suszone lub wędzone (włączając bekony, boki trzyćwierciowe lub środki, przodki, schaby i ich kawałki, z wyłączeniem szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi, boczku i jego kawałków)

kg

S

 

CPA: 10.13.12

Mięso z bydła solone, suszone lub wędzone

10.13.12.00

Wołowina i cielęcina, solone, w solance, suszone lub wędzone

kg

S

 

CPA: 10.13.13

Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów

10.13.13.00

Mięso, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów (z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła, solonego, w solance, suszonego lub wędzonego)

kg

S

 

CPA: 10.13.14

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi

10.13.14.30 z

Kiełbasy i podobne wyroby z wątroby oraz przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów (z wyłączeniem gotowych posiłków i dań)

kg

S

 

10.13.14.60 z

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi oraz przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów (z wyłączeniem kiełbas z wątroby oraz gotowych posiłków i dań)

kg

S

 

CPA: 10.13.15

Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi

10.13.15.05 z

Wątróbki gęsie lub kacze przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem kiełbas oraz gotowych posiłków i dań)

kg

S

 

10.13.15.15 z

Wątróbki z innych zwierząt przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem kiełbas oraz gotowych posiłków i dań)

kg

S

 

10.13.15.25 z

Mięso lub podroby z indyków przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem kiełbas, przetworów z wątroby oraz gotowych posiłków i dań)

kg

S

 

10.13.15.35 z

Pozostałe mięso z drobiu przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem kiełbas, przetworów z wątroby oraz gotowych posiłków i dań)

kg

S

 

10.13.15.45 z

Mięso ze świń przetworzone lub zakonserwowane: szynki i ich kawałki (z wyłączeniem gotowych posiłków i dań)

kg

S

 

10.13.15.55 z

Mięso ze świń przetworzone lub zakonserwowane: łopatki i ich kawałki (z wyłączeniem gotowych posiłków i dań)

kg

S

 

10.13.15.65 z

Mięso, podroby i mieszanki ze świń domowych, przetworzone lub zakonserwowane, włącznie z mieszankami zawierającymi mniej niż 40 % masy mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów i tłuszcze dowolnego rodzaju (z wyłączeniem kiełbas i podobnych produktów, przetworów homogenizowanych, przetworów z wątroby oraz gotowych posiłków i dań)

kg

S

 

10.13.15.75 z

Pozostałe mięso, podroby i mieszanki ze świń przetworzone lub zakonserwowane, łącznie z mieszankami (z wyłączeniem kiełbas i podobnych produktów, przetworów homogenizowanych, przetworów z wątroby oraz gotowych posiłków i dań)

kg

S

 

10.13.15.85 z

Mięso lub podroby z bydła przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem kiełbas i podobnych produktów, przetworów homogenizowanych, przetworów z wątroby oraz gotowych posiłków i dań)

kg

S

 

10.13.15.95 z

Pozostałe mięso lub podroby, przetworzone lub zakonserwowane, włącznie z przetworami z krwi (z wyłączeniem kiełbas i podobnych produktów, przetworów homogenizowanych, przetworów z wątroby oraz gotowych posiłków i dań)

kg

S

 

CPA: 10.13.16

Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki

10.13.16.00

Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki

kg

S

 

CPA: 10.13.91

Gotowanie mięsa i wyrobów mięsnych oraz pozostałe usługi związane z ich przetwarzaniem

10.13.91.00

Gotowanie i pozostałe usługi związane z produkcją wyrobów mięsnych

 

I

 

NACE: 10.20

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

CPA: 10.20.11

Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone

10.20.11.10 *

Świeże lub schłodzone filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając płetwy rekina) nawet rozdrobnione

kg

S

 

CPA: 10.20.12

Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, świeże lub schłodzone

10.20.12.00

Świeże lub schłodzone wątróbki z ryb, ikra i mlecz

kg

S

 

CPA: 10.20.13

Ryby zamrożone

10.20.13.30

Ryby morskie, całe, zamrożone

kg

S

 

10.20.13.60

Ryby słodkowodne, całe, zamrożone

kg

S

 

CPA: 10.20.14

Filety rybne zamrożone

10.20.14.00

Filety rybne zamrożone

kg

S

 

CPA: 10.20.15

Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione

10.20.15.10 *

Zamrożone mięso rybie, nawet rozdrobnione (z wyłączeniem filetów i surimi)

kg

S

 

10.20.15.20 *

Zamrożone surowe surimi

kg

S

 

CPA: 10.20.16

Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, zamrożone

10.20.16.00

Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, zamrożone

kg

S

 

CPA: 10.20.21

Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone

10.20.21.00

Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone

kg

S

 

CPA: 10.20.22

Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, rybie płetwy, głowy, ogony i inne jadalne odpadki z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

10.20.22.50

Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, rybie płetwy, głowy, ogony i inne jadalne odpadki z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, jadalne

kg

S

 

CPA: 10.20.23

Ryby suszone, solone lub w solance

10.20.23.50

Ryby suszone, nawet solone; ryby solone, ale niesuszone; ryby w solance (z wyłączeniem filetów, wędzonych, głów, ogonów i pęcherzy pławnych ryb)

kg

S

 

CPA: 10.20.24

Ryby wędzone, włączając filety

10.20.24.25

Wędzony łosoś pacyficzny, atlantycki i głowacica (w tym filety, ale z wyłączeniem głów, ogonów i pęcherzy pławnych ryb)

kg

S

 

10.20.24.55

Wędzone śledzie (w tym filety, ale z wyłączeniem głów, ogonów i pęcherzy pławnych ryb)

kg

S

 

10.20.24.70 *

Wędzone pstrągi (włączając filety, ale z wyłączeniem głów, ogonów i pęcherzy pławnych)

kg

S

 

10.20.24.75 *

Wędzone ryby (z wyłączeniem śledzi, pstrągów, łososia pacyficznego, atlantyckiego i głowacicy)

kg

S

 

CPA: 10.20.25

Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dań rybnych

10.20.25.10

Łosoś przetworzony lub zakonserwowany, cały lub w kawałkach (z wyłączeniem produktów mielonych oraz gotowych posiłków i dań)

kg

S

 

10.20.25.20

Śledzie przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem produktów mielonych oraz gotowych posiłków i dań)

kg

S

 

10.20.25.30

Sardynki, sardynele i brisling lub szproty, przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem produktów mielonych oraz gotowych posiłków i dań)

kg

S

 

10.20.25.40

Tuńczyki, latający bonito i pelamida, przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem produktów mielonych oraz gotowych posiłków i dań)

kg

S

 

10.20.25.50

Makrele przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem produktów mielonych oraz gotowych posiłków i dań)

kg

S

 

10.20.25.60

Sardele przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem produktów mielonych oraz gotowych posiłków i dań)

kg

S

 

10.20.25.70

Filety rybne w bułce tartej lub panierce, włączając paluszki rybne (z wyłączeniem gotowych posiłków i dań)

kg

S

 

10.20.25.80

Pozostałe ryby przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem produktów mielonych oraz gotowych posiłków i dań)

kg

S

 

10.20.25.90

Ryby przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem ryb całych lub w kawałkach oraz gotowych posiłków i dań)

kg

S

 

CPA: 10.20.26

Kawior i namiastki kawioru

10.20.26.30

Kawior (ikra jesiotra)

kg

S

 

10.20.26.60

Namiastki kawioru

kg

S

 

CPA: 10.20.31

Skorupiaki zamrożone, suszone, solone lub w solance

10.20.31.00 z

Skorupiaki zamrożone, suszone, solone lub w solance

kg

S

 

CPA: 10.20.32

Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance

10.20.32.50 z

Mięczaki (przegrzebki, małże, mątwy, kałamarnice i ośmiornice) zamrożone, suszone, solone lub w solance

kg

S

 

CPA: 10.20.33

Pozostałe bezkręgowce wodne i wodorosty zamrożone, suszone, solone lub w solance

10.20.33.50 * z

Pozostałe bezkręgowce wodne (wenus pozbawiona skorupy, meduzy itp.) zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych, innych niż skorupiaki i mięczaki, nadające się do spożycia przez ludzi, zamrożone, suszone, solone lub w solance

kg

S

 

CPA: 10.20.34

Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne oraz wodorosty, przetworzone lub zakonserwowane

10.20.34.00 * z

Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne i wodorosty przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

kg

S

 

CPA: 10.20.41

Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych lub wodorostów, nienadające się do spożycia przez ludzi

10.20.41.00

Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne

kg

S

 

CPA: 10.20.42

Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych lub wodorostów

10.20.42.00

Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych lub wodorostów (włączając odpadki rybne; z wyłączeniem fiszbin i frędzli, koralu lub podobnych materiałów, skorup i kości sepii, nieobrobionych lub wstępnie przygotowanych/gąbek naturalnych)

kg

S

 

NACE: 10.31

Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

CPA: 10.31.11

Ziemniaki zamrożone

10.31.11.10

Ziemniaki niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone

kg

S

 

10.31.11.30

Ziemniaki zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane (włączając ziemniaki ugotowane lub częściowo ugotowane w oleju, a następnie zamrożone, z wyłączeniem zakonserwowanych octem lub kwasem octowym)

kg

S

 

CPA: 10.31.12

Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone

10.31.12.00

Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone

kg

S

 

CPA: 10.31.13

Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek

10.31.13.00

Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek

kg

S

 

CPA: 10.31.14

Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane

10.31.14.30

Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, w postaci mąki, mączki lub płatków (z wyłączeniem zamrożonych, chipsów oraz zakonserwowanych octem lub kwasem octowym)

kg

S

 

10.31.14.60

Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, włączając chipsy (z wyłączeniem zamrożonych, suszonych, zakonserwowanych octem lub kwasem octowym, w postaci mąki, mączki lub płatków)

kg

S

 

NACE: 10.32

Produkcja soków z owoców i warzyw

CPA: 10.32.11

Sok pomidorowy

10.32.11.00

Sok pomidorowy

l

S

 

CPA: 10.32.12

Sok pomarańczowy

10.32.12.10

Sok pomarańczowy zamrożony, niezagęszczony

kg

S

 

10.32.12.20

Sok pomarańczowy niezagęszczony (z wyłączeniem zamrożonego)

l

S

 

10.32.12.30

Sok pomarańczowy gdzie indziej niesklasyfikowany

l

S

 

CPA: 10.32.13

Sok grejpfrutowy

10.32.13.00

Sok grejpfrutowy

l

S

 

CPA: 10.32.14

Sok ananasowy

10.32.14.00

Sok ananasowy

l

S

 

CPA: 10.32.15

Sok winogronowy

10.32.15.00

Sok winogronowy (włączając moszcz winogronowy)

l

S

 

CPA: 10.32.16

Sok jabłkowy

10.32.16.00

Sok jabłkowy

l

S

 

CPA: 10.32.17

Mieszaniny soków z owoców i warzyw

10.32.17.00

Mieszaniny soków z owoców i warzyw

l

S

 

CPA: 10.32.19

Pozostałe soki z owoców i warzyw

10.32.19.10

Niezagęszczony sok z dowolnego pojedynczego owocu cytrusowego (z wyłączeniem pomarańczowego i grejpfrutowego)

l

S

 

10.32.19.20

Niezagęszczony sok z dowolnego pojedynczego owocu lub warzywa, niefermentowany i niezawierający dodatku alkoholu (z wyłączeniem soku pomarańczowego, grejpfrutowego, ananasowego, pomidorowego, winogronowego i jabłkowego)

l

S

 

10.32.19.30

Soki z owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane

l

S

 

NACE: 10.39

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,

CPA: 10.39.11

Warzywa zamrożone

10.39.11.00

Zamrożone warzywa i mieszanki warzyw, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie (z wyłączeniem ziemniaków)

kg

S

 

CPA: 10.39.12

Warzywa zakonserwowane tymczasowo

10.39.12.00

Warzywa zakonserwowane tymczasowo, na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia

kg

S

 

CPA: 10.39.13

Warzywa suszone, włączając grzyby

10.39.13.30

Cebule suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone

kg

S

 

10.39.13.50

Grzyby i trufle, suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone

kg

S

 

10.39.13.90

Warzywa suszone (z wyłączeniem ziemniaków, cebuli, grzybów i trufli) oraz mieszanki warzyw, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone

kg

S

 

CPA: 10.39.15

Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

10.39.15.00 z

Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

kg

S

 

CPA: 10.39.16

Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

10.39.16.00 z

Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

kg

S

 

CPA: 10.39.17

Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw

10.39.17.10 z

Pomidory zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem gotowych dań z warzyw oraz pomidorów zakonserwowanych octem lub kwasem octowym)

kg

S

 

10.39.17.21

Przecier pomidorowy i pasta, niezagęszczone

kg

S

 

10.39.17.25

Przecier pomidorowy i pasta, zagęszczone

kg

S

 

10.39.17.30 z

Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem gotowych dań z warzyw oraz grzybów i trufli suszonych, zamrożonych lub zakonserwowanych octem lub kwasem octowym)

kg

S

 

10.39.17.40 z

Warzywa zamrożone i mieszanki warzyw (z wyłączeniem gotowych dań z warzyw, mrożonych warzyw i mieszanek warzyw niepoddanych obróbce cieplnej lub ugotowanych na parze lub w wodzie, lub zakonserwowanych octem lub kwasem octowym)

kg

S

 

10.39.17.50 z

Kapusta kwaszona zakonserwowana (z wyłączeniem gotowych dań z warzyw oraz kapusty suszonej, zamrożonej lub zakonserwowanej octem lub kwasem octowym)

kg

S

 

10.39.17.60 z

Szparagi zakonserwowane (z wyłączeniem gotowych dań z warzyw oraz szparagów suszonych, zamrożonych lub zakonserwowanych octem lub kwasem octowym)

kg

S

 

10.39.17.70 z

Oliwki przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem gotowych dań z warzyw oraz oliwek suszonych, zamrożonych lub zakonserwowanych octem lub kwasem octowym)

kg

S

 

10.39.17.80 z

Kukurydza cukrowa przetworzona lub zakonserwowana (z wyłączeniem gotowych dań z warzyw oraz kukurydzy cukrowej suszonej, zamrożonej lub zakonserwowanej octem lub kwasem octowym)

kg

S

 

10.39.17.90 z

Warzywa i mieszanki warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem gotowych dań z warzyw, mrożonych warzyw i mieszanek warzyw)

kg

S

 

CPA: 10.39.18

Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym

10.39.18.00

Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym

kg

S

 

CPA: 10.39.21

Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie

10.39.21.00

Owoce i orzechy niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone

kg

S

 

CPA: 10.39.22

Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów

10.39.22.30

Dżemy, marmolady, galaretki, przeciery i pasty, z owoców cytrusowych, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej (z wyłączeniem przetworów homogenizowanych)

kg

S

 

10.39.22.90

Dżemy, marmolady, galaretki owocowe, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej (z wyłączeniem otrzymywanych z owoców cytrusowych oraz przetworów homogenizowanych)

kg

S

 

CPA: 10.39.23

Orzechy, orzeszki ziemne i pozostałe nasiona, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób

10.39.23.30

Orzeszki ziemne, przetworzone lub zakonserwowane (włączając masło z orzeszków ziemnych, z wyłączeniem zakonserwowanych octem lub kwasem octowym, zamrożonych, przecierów i past)

kg

S

 

10.39.23.90

Orzechy (inne niż orzeszki ziemne) i pozostałe nasiona, i ich mieszanki, przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem konserwowanych octem lub kwasem octowym, cukrem, zamrożonych, przecierów i past)

kg

S

 

CPA: 10.39.24

Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia

10.39.24.10

Skórki owoców cytrusowych lub melonów, świeże, zamrożone, suszone lub tymczasowo zakonserwowane w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących

kg

S

 

10.39.24.30

Pozostałe owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących, ale nienadające się do bezpośredniego spożycia

kg

S

 

CPA: 10.39.25

Orzeszki ziemne i orzechy, łuskane

10.39.25.00

Orzeszki ziemne i orzechy, łuskane oraz nasiona słonecznika, obrane

kg

S

 

CPA: 10.39.29

Pozostałe owoce i orzechy przetworzone, zakonserwowane lub suszone

10.39.29.10

Winogrona suszone

kg

S

 

10.39.29.30 *

Owoce suszone (z wyłączeniem winogron); mieszanki orzechów suszonych lub owoców suszonych

kg

S

 

10.39.29.50

Owoce przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem müsli)

kg

S

 

CPA: 10.39.30

Materiały i odpady roślinne, pozostałości i produkty uboczne

10.39.30.00

Produkty uboczne i odpady roślinne do karmienia zwierząt, gdzie indziej niesklasyfikowane

kg

S

 

CPA: 10.39.91

Gotowanie i pozostałe usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw (z wyłączeniem ziemniaków)

10.39.91.00

Gotowanie i pozostałe usługi (zagęszczanie itp.) związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw

 

I

 

NACE: 10.41

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

CPA: 10.41.11

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, niezmieszane ani nieprzetworzone w inny sposób

10.41.11.00

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy (z wyłączeniem emulgowanych, zmieszanych lub przetworzonych w inny sposób)

kg

S

 

CPA: 10.41.12

Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskich

10.41.12.00

Tłuszcze, oleje i ich frakcje z ryb lub ze ssaków morskich (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

kg

S

 

CPA: 10.41.19

Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.19.00

Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

kg

S

 

CPA: 10.41.21

Olej z orzeszków ziemnych surowy

10.41.21.10

Olej z orzeszków ziemnych surowy i jego frakcje (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

kg

S

 

CPA: 10.41.22

Oliwa z oliwek surowa

10.41.22.10

Oliwa z pierwszego tłoczenia i jej frakcje (z wyłączeniem modyfikowanej chemicznie)

kg

S

 

10.41.22.20

Oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, surowe (włącznie z mieszaninami tych olejów z oliwą z pierwszego tłoczenia, rafinowane) (z wyłączeniem oliwy z pierwszego tłoczenia i olejów modyfikowanych chemicznie)

kg

S

 

CPA: 10.41.23

Olej słonecznikowy surowy

10.41.23.00

Surowy olej słonecznikowy i olej szafranowy oraz ich frakcje, (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

kg

S

 

CPA: 10.41.24

Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy

10.41.24.10

Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

kg

S

 

CPA: 10.41.25

Olej palmowy surowy

10.41.25.10

Olej palmowy surowy i jego frakcje (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

kg

S

 

CPA: 10.41.29

Pozostałe surowe oleje roślinne

10.41.29.10

Pozostałe surowe oleje roślinne (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

kg

S

 

CPA: 10.41.30

Linters bawełniany

10.41.30.00

Linters bawełniany

kg

S

 

CPA: 10.41.41

Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych

10.41.41.30

Makuchy i inne stałe pozostałości z ekstrakcji oleju sojowego

kg

S

 

10.41.41.50

Makuchy i inne stałe pozostałości z ekstrakcji tłuszczów lub olejów z nasion słonecznika

kg

S

 

10.41.41.70

Makuchy i inne stałe pozostałości z ekstrakcji tłuszczów lub olejów z nasion rzepaku lub rzepiku

kg

S

 

10.41.41.90

Makuchy i inne stałe pozostałości z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych (w tym z nasion bawełny, lnu, orzecha kokosowego, kopry, orzechów palmowych lub ich jąder; z wyłączeniem nasion soi, słonecznika, rzepaku i rzepiku)

kg

S

 

CPA: 10.41.42

Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy

10.41.42.00

Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych (z wyłączeniem gorczycy)

kg

S

 

CPA: 10.41.51

Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.51.00

Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

kg

S

 

CPA: 10.41.52

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.52.00

Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

kg

S

 

CPA: 10.41.53

Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.53.10

Oliwa i jej frakcje, rafinowane (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

kg

S

 

10.41.53.30

Oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek (włącznie z mieszaninami tych olejów i ich frakcji z oliwą z pierwszego tłoczenia) (z wyłączeniem olejów surowych, oliwy z pierwszego tłoczenia i olejów modyfikowanych chemicznie)

kg

S

 

CPA: 10.41.54

Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.54.00

Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

kg

S

 

CPA: 10.41.55

Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.55.00

Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

kg

S

 

CPA: 10.41.56

Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie

10.41.56.00

Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

kg

S

 

CPA: 10.41.57

Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.57.00

Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

kg

S

 

CPA: 10.41.58

Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie

10.41.58.00

Olej kokosowy (z kopry) i jego frakcje, rafinowane (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

kg

S

 

CPA: 10.41.59

Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.59.00

Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie

kg

S

 

CPA: 10.41.60

Oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nie przetworzone

10.41.60.30

Tłuszcze i oleje zwierzęce i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, ale dalej nieprzetworzone (włączając rafinowane)

kg

S

 

10.41.60.50

Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie; reestryfikowane lub elaidynizowane, ale dalej nieprzetworzone (włączając rafinowane)

kg

S

 

CPA: 10.41.71

Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów)

10.41.71.00

Woski roślinne (włączając rafinowane) (z wyłączeniem triglicerydów)

kg

S

 

CPA: 10.41.72

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych

10.41.72.00

Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych

kg

S

 

NACE: 10.42

Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

CPA: 10.42.10

Margaryna i podobne tłuszcze jadalne

10.42.10.30

Margaryna i produkty do smarowania, o obniżonej lub niskiej zawartości tłuszczu (z wyłączeniem margaryny płynnej)

kg

S

 

10.42.10.50

Pozostałe jadalne produkty z tłuszczów i olejów, włączając płynną margarynę

kg

S

 

NACE: 10.51

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

CPA: 10.51.11

Mleko płynne przetworzone

10.51.11.33

Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1 % masy, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

kg

S

 

10.51.11.37

Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1 % masy, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 2 litry

kg

S

 

10.51.11.42

Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu przekraczającej 1 %, ale nieprzekraczającej 6 % masy, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

kg

S

 

10.51.11.48

Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu przekraczającej 1 %, ale nieprzekraczającej 6 % masy, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 2 litry

kg

S

 

CPA: 10.51.12

Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6 % masy, niezagęszczone i niesłodzone

10.51.12.10

Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu przekraczającej 6 %, ale nieprzekraczającej 21 % masy, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

kg

S

 

10.51.12.20

Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu przekraczającej 6 %, ale nieprzekraczającej 21 % masy, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 2 litry

kg

S

 

10.51.12.30

Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu przekraczającej 21 % masy, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

kg

S

 

10.51.12.40

Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu przekraczającej 21 % masy, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 2 litry

kg

S

 

CPA: 10.51.21

Mleko i śmietana, odtłuszczone, w proszku

10.51.21.30

Mleko odtłuszczone w proszku (mleko i śmietana w stałej postaci, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy), w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

kg

S

 

10.51.21.60

Mleko odtłuszczone w proszku (mleko i śmietana w stałej postaci, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy), w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.22

Mleko pełne i śmietana, w proszku

10.51.22.30

Mleko pełne w proszku lub śmietana w proszku (mleko i śmietana w stałej postaci, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy), w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

kg

S

 

10.51.22.60

Mleko pełne w proszku lub śmietana w proszku (mleko i śmietana w stałej postaci, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy), w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.30

Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania

10.51.30.30

Masło o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 85 % masy

kg

S

 

10.51.30.50

Masło o zawartości tłuszczu przekraczającej 85 % masy i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka (z wyłączeniem produktów mleczarskich do smarowania, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 80 % masy)

kg

S

 

10.51.30.70

Produkty mleczarskie do smarowania o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 80 % masy

kg

S

 

CPA: 10.51.40

Sery i twarogi

10.51.40.30

Ser niedojrzewający lub niekonserwowany (świeży) (włączając ser serwatkowy i twaróg)

kg

S

 

10.51.40.50

Ser tarty, proszkowany, z przerostami niebieskiej pleśni i pozostałe sery nieprzetworzone (z wyłączeniem sera świeżego, sera serwatkowego i twarogu)

kg

S

 

10.51.40.70

Ser przetworzony (ser topiony) (z wyłączeniem tartego lub sproszkowanego)

kg

S

 

CPA: 10.51.51

Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego

10.51.51.04

Mleko skondensowane, niesłodzone

kg

S

 

10.51.51.08

Mleko skondensowane, słodzone

kg

S

 

CPA: 10.51.52

Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany

10.51.52.41

Mleko zsiadłe, śmietana, jogurt i inne sfermentowane produkty mleczne

kg

S

 

10.51.52.45

Jogurt lub zakwaszone mleko, w płynie, aromatyzowane (mleko zsiadłe, śmietana, jogurt i pozostałe sfermentowane produkty aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao)

kg

S

 

10.51.52.63

Maślanka w proszku

kg

S

 

10.51.52.65

Maślanka

kg

S

 

CPA: 10.51.53

Kazeina

10.51.53.00

Kazeina i kazeiniany

kg

S

 

CPA: 10.51.54

Laktoza i syrop laktozowy

10.51.54.00

Laktoza i syrop laktozowy (włączając chemicznie czystą laktozę)

kg

S

 

CPA: 10.51.55

Serwatka

10.51.55.30

Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w proszku, w granulkach lub w innej stałej postaci, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek środka słodzącego

kg

S

 

10.51.55.60

Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w postaci cieczy lub pasty, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek środka słodzącego

kg

S

 

CPA: 10.51.56

Wyroby mleczarskie gdzie indziej niesklasyfikowane

10.51.56.00

Produkty składające się ze składników naturalnego mleka, gdzie indziej niesklasyfikowane

kg

S

 

NACE: 10.52

Produkcja lodów

CPA: 10.52.10

Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne

10.52.10.00

Lody i pozostałe lody jadalne (włączając sorbety, lizaki) (z wyłączeniem mieszanek i składników do lodów)

l

S

 

NACE: 10.61

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

CPA: 10.61.11

Ryż łuskany

10.61.11.00

Ryż łuskany (brązowy)

kg

S

 

CPA: 10.61.12

Ryż częściowo lub całkowicie bielony lub łamany

10.61.12.30

Ryż częściowo lub całkowicie mielony (bielony), nawet polerowany lub glazurowany

kg

S

 

10.61.12.50

Ryż łamany

kg

S

 

CPA: 10.61.21

Mąka pszenna lub żytnio-pszenna

10.61.21.00

Mąka pszenna lub żytnio-pszenna

kg

S

 

CPA: 10.61.22

Mąka z pozostałych zbóż

10.61.22.00

Mąki ze zbóż (z wyłączeniem pszenicy lub mąki żytnio-pszennej)

kg

S

 

CPA: 10.61.23

Mąka i mączka z suszonych części roślin

10.61.23.00

Mąka i mączka z suszonego grochu, fasoli, soczewicy, sago, manioku, maranty, salepu, topinamburu, słodkich ziemniaków lub podobnych korzeni i bulw; mąka, mączka, proszek z jadalnych owoców i orzechów

kg

S

 

CPA: 10.61.24

Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich

10.61.24.00

Mieszaniny i ciasta do wytwarzania chleba, ciastek, ciasta, chleba chrupkiego, herbatników, gofrów, wafli, sucharków, tostów z chleba i podobnych wyrobów tostowych oraz pozostałych wyrobów piekarniczych

kg

S

 

CPA: 10.61.31

Kasze i mączki z pszenicy

10.61.31.33

Kasze i mączki z pszenicy durum

kg

S

 

10.61.31.35

Kasze i mączki z pszenicy zwyczajnej i z orkisza

kg

S

 

CPA: 10.61.32

Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane

10.61.32.30

Kasze i mączki z owsa, kukurydzy, ryżu, żyta, jęczmienia i pozostałych zbóż (z wyłączeniem z pszenicy)

kg

S

 

10.61.32.40

Granulki z pszenicy

kg

S

 

10.61.32.50

Granulki z owsa, kukurydzy, ryżu, żyta, jęczmienia i pozostałych zbóż (z wyłączeniem pszenicy)

kg

S

 

CPA: 10.61.33

Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych

10.61.33.33

Ziarna zbóż (z wyłączeniem ryżu), miażdżone, płatkowane, łuszczone, perełkowane, krojone lub śrutowane

kg

S

 

10.61.33.35

Zarodki zbóż (z wyłączeniem ryżu), całe, miażdżone, płatkowane lub mielone

kg

S

 

10.61.33.51

Preparaty typu müsli bazujące na nieprażonych płatkach zbożowych

kg

S

 

10.61.33.53

Pozostałe przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż

kg

S

 

10.61.33.55

Ziarna zbóż (z wyłączeniem kukurydzy), gotowane wstępnie lub inaczej przygotowane

kg

S

 

CPA: 10.61.40

Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin

10.61.40.10

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki kukurydzy

kg

S

 

10.61.40.30

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki ryżu

kg

S

 

10.61.40.50

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki pszenicy

kg

S

 

10.61.40.90

Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż (z wyłączeniem kukurydzy, ryżu, pszenicy)

kg

S

 

NACE: 10.62

Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych

CPA: 10.62.11

Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane

10.62.11.11

Skrobia pszenna

kg

S

 

10.62.11.13

Skrobia kukurydziana

kg

S

 

10.62.11.15

Skrobia ziemniaczana

kg

S

 

10.62.11.19

Skrobie z ryżu, manioku, maranty i z rdzenia sagowca (z wyłączeniem skrobi z pszenicy, kukurydzy i ziemniaków)

kg

S

 

10.62.11.30

Inulina

kg

S

 

10.62.11.50

Gluten pszenny (z wyłączeniem glutenu pszennego przyrządzanego do stosowania jako klej lub jako substancja do satynowania lub pokrywania w przemyśle włókienniczym)

kg

S

 

10.62.11.70

Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (włączając skrobie estryfikowane lub eteryfikowane, rozpuszczalne, żelatynizowane lub pęczniejące, skrobie dialdehydowe, poddane działaniu formaldehydu lub epichlorohydryny)

kg

S

 

CPA: 10.62.12

Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp.

10.62.12.00

Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

kg

S

 

CPA: 10.62.13

Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane

10.62.13.10

Glukoza i syrop glukozowy (z wyłączeniem zawierających substancje aromatyzujące lub barwiące)

kg

S

 

10.62.13.20

Fruktoza chemicznie czysta w postaci stałej; fruktoza i syrop fruktozowy, zawierające w stanie suchym więcej niż 50 % fruktozy; izoglukoza, z wyłączeniem zawierającej dodatki środków aromatyzujących lub barwiących

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy (z wyłączeniem zawierających dodatki środków aromatyzujących lub barwiących

kg

S

 

10.62.13.90

Pozostałe cukry (włączając cukier inwertowany) gdzie indziej niesklasyfikowane

kg

S

 

CPA: 10.62.14

Olej kukurydziany

10.62.14.30

Olej kukurydziany surowy i jego frakcje (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie)

kg

S

 

10.62.14.60

Olej kukurydziany rafinowany i jego frakcje (z wyłączeniem modyfikowane chemicznie)

kg

S

 

CPA: 10.62.20

Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości

10.62.20.00

Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości

kg

S

 

NACE: 10.71

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

CPA: 10.71.11

Pieczywo świeże

10.71.11.00

Pieczywo świeże zawierające w suchej masie nie więcej niż 5 % masy cukru i nie więcej niż 5 % masy tłuszczu (z wyłączeniem pieczywa zawierającego dodatek miodu, jajek, sera lub owoców)

kg

S

 

CPA: 10.71.12

Pozostałe świeże wyroby piekarnicze

10.71.12.00

Ciasta i ciastka, produkty cukiernicze; pozostałe wyroby piekarnicze z dodatkiem środka słodzącego

kg

S

 

NACE: 10.72

Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

CPA: 10.72.11

Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby

10.72.11.30

Chleb chrupki

kg

S

 

10.72.11.50

Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe

kg

S

 

CPA: 10.72.12

Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle

10.72.12.30

Piernik z dodatkiem imbiru i podobne wyroby

kg

S

 

10.72.12.53

Słodkie herbatniki; gofry i wafle, całkowicie lub częściowo pokryte lub powleczone czekoladą lub innymi przetworami zawierającymi kakao

kg

S

 

10.72.12.55

Słodkie herbatniki (włączając podwójne herbatniki z nadzieniem; z wyłączeniem całkowicie lub częściowo pokrytych lub powleczonych czekoladą lub innymi przetworami zawierającymi kakao)

kg

S

 

10.72.12.57

Gofry i wafle, o zawartości wody przekraczającej 10 % masy gotowego wyrobu (z wyłączeniem rożków do lodów, podwójnych gofrów z nadzieniem, innych podobnych wyrobów)

kg

S

 

10.72.12.59

Wafle i gofry (włączając solone) (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych całkowicie lub w części czekoladą lub innymi przetworami zawierającymi kakao)

kg

S

 

CPA: 10.72.19

Pozostałe suche lub konserwowane wyroby piekarnicze

10.72.19.10

Mace

kg

S

 

10.72.19.20

Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych; wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby

kg

S

 

10.72.19.40

Herbatniki (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych całkowicie lub w części czekoladą lub innymi przetworami zawierającymi kakao, herbatników słodkich, gofrów i wafli)

kg

S

 

10.72.19.50

Wyroby ekstrudowane lub ekspandowane, pikantne lub solone

kg

S

 

10.72.19.90

Wyroby piekarnicze bez dodatku środków słodzących (włączając naleśniki, quiche, pizzę; z wyłączeniem kanapek, chleba chrupkiego, gofrów, wafli, sucharków, wyrobów tostowych, ekstrudowanych lub ekspandowanych, pikantnych lub solonych)

kg

S

 

NACE: 10.73

Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

CPA: 10.73.11

Makarony, kluski i podobne wyroby mączne

10.73.11.30

Makarony niepoddane obróbce cieplnej, zawierające jaja (z wyłączeniem nadziewanych lub przygotowanych inaczej)

kg

S

 

10.73.11.50

Makarony niepoddane obróbce cieplnej (z wyłączeniem zawierających jaja, nadziewanych lub przygotowanych inaczej)

kg

S

 

CPA: 10.73.12

Kuskus

10.73.12.00

Kuskus

kg

S

 

NACE: 10.81

Produkcja cukru

CPA: 10.81.11

Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej

10.81.11.00

Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej, niezawierający dodatku środków aromatyzujących lub barwiących

kg

S

 

CPA: 10.81.12

Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących

10.81.12.30

Cukier biały z trzciny cukrowej lub buraków cukrowych, rafinowany, w postaci stałej

kg

S

 

10.81.12.90

Cukier trzcinowy lub buraczany, rafinowany, w postaci stałej (z wyłączeniem cukru białego)

kg

S

 

CPA: 10.81.13

Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy

10.81.13.00

Cukier trzcinowy lub buraczany, z dodatkiem środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy

kg

S

 

CPA: 10.81.14

Melasa

10.81.14.30

Melasy trzcinowe

kg

S

 

10.81.14.50

Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru (z wyłączeniem melas trzcinowych)

kg

S

 

CPA: 10.81.20

Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru

10.81.20.00

Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru (włączając szumowiny defekacyjne i pozostałości z prasy filtracyjnej)

kg

S

 

NACE: 10.82

Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

CPA: 10.82.11

Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona

10.82.11.00

Miazga kakaowa (z wyłączeniem zawierającej dodatek cukru lub innego środka słodzącego)

kg

S

 

CPA: 10.82.12

Masło, tłuszcz i olej kakaowe

10.82.12.00

Masło, tłuszcz i olej, kakaowe

kg

S

 

CPA: 10.82.13

Proszek kakaowy niesłodzony

10.82.13.00

Proszek kakaowy niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego

kg

S

 

CPA: 10.82.14

Proszek kakaowy słodzony

10.82.14.00

Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego

kg

S

 

CPA: 10.82.21

Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, niepakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego

10.82.21.30

Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao, w blokach, tabliczkach lub batonach, o masie większej niż 2 kg, lub w płynie, paście, proszku, granulkach lub w innej postaci, w pojemnikach lub w bezpośrednich opakowaniach, o zawartości przekraczającej 2 kg, zawierające 18 % lub więcej masy masła kakaowego

kg

S

 

10.82.21.50

Okruchy czekolady mlecznej zawierające 18 % lub więcej masy masła kakaowego, w opakowaniach o zawartości przekraczającej 2 kg

kg

S

 

10.82.21.70

Polewa czekoladowa smakowa zawierająca 18 % lub więcej masy masła kakaowego, w opakowaniach o zawartości przekraczającej 2 kg

kg

S

 

10.82.21.90

Przetwory spożywcze, zawierające mniej niż 18 % masy masła kakaowego i w opakowaniach o zawartości przekraczającej 2 kg (z wyłączeniem polewy czekoladowej, okruchów czekolady mlecznej)

kg

S

 

CPA: 10.82.22

Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, pakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego

10.82.22.33

Czekolada w blokach, tabliczkach, batonach, z nadzieniem w środku (włącznie z nadzieniem kremowym, likierem lub pastą owocową; z wyłączeniem herbatników czekoladowych)

kg

S

 

10.82.22.35

Czekolada w blokach, tabliczkach, batonach, z dodatkiem zbóż, owoców lub orzechów (z wyłączeniem nadziewanej i herbatników czekoladowych)

kg

S

 

10.82.22.39

Czekolada w blokach, tabliczkach, batonach (z wyłączeniem nadziewanej, z dodatkiem zbóż, owoców lub orzechów, herbatników czekoladowych)

kg

S

 

10.82.22.43

Czekoladki (włącznie z pralinkami), zawierające alkohol (z wyłączeniem czekolady w blokach, tabliczkach lub batonach)

kg

S

 

10.82.22.45

Czekoladki (z wyłączeniem zawierających alkohol, czekolady w blokach, tabliczkach lub batonach)

kg

S

 

10.82.22.53

Wyroby czekoladowe nadziewane (z wyłączeniem czekolady w blokach, tabliczkach lub batonach, herbatników czekoladowych, czekoladek)

kg

S

 

10.82.22.55

Wyroby czekoladowe (z wyłączeniem nadziewanych, czekolady w blokach, tabliczkach lub batonach, herbatników czekoladowych, czekoladek)

kg

S

 

10.82.22.60

Wyroby cukiernicze i ich namiastki wykonane z substytutów cukru, zawierające kakao (włączając nugat czekoladowy) (z wyłączeniem białej czekolady)

kg

S

 

10.82.22.70

Wyroby czekoladowe do smarowania

kg

S

 

10.82.22.80

Przetwory zawierające kakao do sporządzania napojów

kg

S

 

10.82.22.90

Wyroby spożywcze zawierające kakao (z wyłączeniem pasty kakaowej, masła kakaowego, proszku kakaowego, bloków, tabliczek, batonów, w płynie, paście, proszku, granulkach lub w innej postaci w opakowaniach o zawartości przekraczającej 2 kg, do sporządzania napojów, wyrobów czekoladowych do smarowania)

kg

S

 

CPA: 10.82.23

Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), z wyłączeniem zawierających kakao

10.82.23.10

Guma do żucia

kg

S

 

10.82.23.20

Ciastka, bloki, pałeczki i pastylki z lukrecji, zawierające więcej niż 10 % masy sacharozy, ale niezawierające innych dodanych substancji

kg

S

 

10.82.23.30

Biała czekolada

kg

S

 

10.82.23.53

Pasty cukiernicze w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub większej (włączając marcepan, kremówkę, pasty nugatowe i migdałowe)

kg

S

 

10.82.23.55

Pastylki od bólu gardła i cukierki od kaszlu, składające się zasadniczo z cukru i substancji aromatyzujących (z wyłączeniem pastylek czy dropsów zawierających substancje aromatyzujące o właściwościach leczniczych)

kg

S

 

10.82.23.63

Wyroby pokryte cukrem (włączając migdały w cukrze)

kg

S

 

10.82.23.65

Wyroby żelowe, galaretki i pasty owocowe, w postaci wyrobów cukierniczych (z wyłączeniem gumy do żucia)

kg

S

 

10.82.23.73

Cukierki z masy gotowanej

kg

S

 

10.82.23.75

Toffi, karmelki i podobne cukierki

kg

S

 

10.82.23.83

Wyroby cukiernicze w postaci prasowanych tabletek (włączając cukierki odświeżające oddech)

kg

S

 

10.82.23.90

Wyroby cukiernicze, gdzie indziej niesklasyfikowane

kg

S

 

CPA: 10.82.24

Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem

10.82.24.00

Odsączone, lukrowane lub kandyzowane owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin

kg

S

 

NACE: 10.83

Przetwórstwo herbaty i kawy

CPA: 10.83.11

Kawa palona i kawa bezkofeinowa

10.83.11.30

Kawa bezkofeinowa, niepalona

kg

S

 

10.83.11.50

Kawa palona, niepozbawiona kofeiny

kg

S

 

10.83.11.70

Kawa palona, bezkofeinowa

kg

S

 

CPA: 10.83.12

Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy

10.83.12.10

Substytuty kawy zawierające kawę naturalną

kg

S

 

10.83.12.40

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy oraz przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie kawy

kg

S

 

10.83.12.70

Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty

kg

S

 

CPA: 10.83.13

Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości ≤ 3 kg

10.83.13.00

Herbata w bezpośrednich opakowaniach o zawartości nieprzekraczającej 3 kg

kg

S

 

CPA: 10.83.14

Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej)

10.83.14.00

Ekstrakty, esencje i koncentraty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz preparaty na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie herbaty lub maté

kg

S

 

CPA: 10.83.15

Napary (»herbatki«) ziołowe

10.83.15.00 z

Napary („herbatki”) ziołowe

kg

S

 

NACE: 10.84

Produkcja przypraw

CPA: 10.84.11

Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kwasu octowego

10.84.11.30

Ocet winny

l

S

 

10.84.11.90

Ocet i jego namiastki (z wyłączeniem octu winnego)

l

S

 

CPA: 10.84.12

Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda

10.84.12.10

Sos sojowy

kg

S

 

10.84.12.30

Ketchup pomidorowy i pozostałe sosy pomidorowe

kg

S

 

10.84.12.53

Mąka i mączka z gorczycy

kg

S

 

10.84.12.55

Gotowa musztarda

kg

S

 

10.84.12.70

Sosy i preparaty do nich, zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne (z wyłączeniem sosu sojowego, ketchupu pomidorowego i pozostałych sosów pomidorowych, mąki i mączki, z gorczycy i gotowej musztardy)

kg

S

 

CPA: 10.84.30

Sól spożywcza

10.84.30.00

Sól odpowiednia do spożycia przez ludzi

kg

T

 

NACE: 10.85

Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

CPA: 10.85.11

Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi

10.85.11.00 z

Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi

kg

S

 

CPA: 10.85.12

Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków

10.85.12.00 z

Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków

kg

S

 

CPA: 10.85.13

Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw

10.85.13.00 z

Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw

kg

S

 

CPA: 10.85.14

Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych

10.85.14.10

Makaron nadziewany mięsem, rybą, serem lub innymi substancjami w dowolnej proporcji, nawet poddany obróbce cieplnej

kg

S

 

10.85.14.30

Makaron i wyroby z makaronu, nawet suszone, zamrożone (włączając dania gotowe) (z wyłączeniem makaronu niepoddanego obróbce cieplnej, makaronu nadziewanego)

kg

S

 

CPA: 10.85.19

Pozostałe gotowe posiłki i dania

10.85.19.10 z

Pozostałe gotowe posiłki i dania (włączając pizzę zamrożoną, wyłączając pizzę świeżą)

kg

S

 

NACE: 10.86

Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

CPA: 10.86.10

Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna

10.86.10.10

Przetwory homogenizowane z mięsa, podrobów lub krwi (z wyłączeniem kiełbas i podobnych wyrobów z mięsa, przetworów spożywczych na bazie tych wyrobów)

kg

S

 

10.86.10.30

Warzywa homogenizowane (z wyłączeniem zamrożonych, zakonserwowanych octem lub kwasem octowym)

kg

S

 

10.86.10.50

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, homogenizowane

kg

S

 

10.86.10.60

Złożone przetwory spożywcze, homogenizowane, dla niemowląt lub do celów dietetycznych, pakowane do sprzedaży detalicznej, w pojemnikach nieprzekraczających 250 g

kg

S

 

10.86.10.70

Przetwory spożywcze dla niemowląt, pakowane do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem homogenizowanych złożonych przetworów spożywczych)

kg

S

 

NACE: 10.89

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

CPA: 10.89.11

Zupy i buliony oraz przetwory z nich

10.89.11.00

Zupy i buliony i preparaty do nich

kg

S

 

CPA: 10.89.12

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja ptasie w skorupkach, zakonserwowane lub gotowane; albumina jaja

10.89.12.30

Produkty jajeczne, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane (z wyłączeniem albuminy, w skorupce)

kg

S

 

10.89.12.50

Albumina jaja

kg

S

 

CPA: 10.89.13

Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do pieczenia

10.89.13.34

Drożdże piekarnicze

kg

S

 

10.89.13.39

Drożdże aktywne (z wyłączeniem piekarniczych)

kg

S

 

10.89.13.50

Drożdże nieaktywne i pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe

kg

S

 

10.89.13.70

Proszki do pieczenia, gotowe

kg

S

 

CPA: 10.89.14

Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych

10.89.14.00

Ekstrakty i soki z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych

kg

S

 

CPA: 10.89.16

Gotowa żywność łatwo psująca się, taka jak kanapki i świeża pizza

10.89.16.00 z

Żywność łatwo psująca się, w tym kanapki i świeża pizza

kg

S

 

CPA: 10.89.17

Suplementy diety nadające się do spożycia przez ludzi

10.89.17.00 z

Suplementy diety (produkty nadające się do spożycia przez ludzi mające zapewnić składniki odżywcze)

kg

S

 

CPA: 10.89.19

Różne artykuły spożywcze (włączając karmel, ekstrakt słodowy), gdzie indziej niesklasyfikowane

10.89.19.10

Karmel

kg

S

 

10.89.19.25

Ekstrakt słodowy

kg

S

 

10.89.19.30

Przetwory spożywcze z mąki, mączki, skrobi itp.

kg

S

 

10.89.19.35

Koncentraty białkowe oraz aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe

kg

S

 

10.89.19.50 z

Pozostałe przetwory spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane

kg

S

 

NACE: 10.91

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

CPA: 10.91.10

Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa)

10.91.10.10 z

Premiksy do pasz dla zwierząt gospodarskich

kg

S

 

10.91.10.33 z

Preparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): świń

kg

S

 

10.91.10.35 z

Preparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): bydła

kg

S

 

10.91.10.37 z

Preparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów): drobiu

kg

S

 

10.91.10.39 z

Preparaty do karmienia zwierząt gospodarskich (z wyłączeniem premiksów), gdzie indziej niesklasyfikowane

kg

S

 

CPA: 10.91.20

Mączka i granulki z lucerny (alfalfa)

10.91.20.00

Mączka i granulki z lucerny (alfalfa)

kg

S

 

NACE: 10.92

Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

CPA: 10.92.10

Gotowa karma dla zwierząt domowych

10.92.10.30

Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej

kg

S

 

10.92.10.60 z

Preparaty stosowane do karmienia zwierząt domowych (z wyłączeniem karmy dla psów lub kotów, pakowanej do sprzedaży detalicznej)

kg

S

 

NACE: 11.01

Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi

CPA: 11.01.10

Napoje spirytusowe

11.01.10.20

Napoje spirytusowe otrzymane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron (ważne: z wyłączeniem akcyzy na alkohol)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.30

Whisky (ważne: z wyłączeniem akcyzy na alkohol)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.40

Rum i inne napoje spirytusowe otrzymane przez destylację sfermentowanych produktów z trzciny cukrowej (ważne: z wyłączeniem akcyzy na alkohol)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.50

Gin i gin Geneva (ważne: z wyłączeniem akcyzy na alkohol)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.63

Wódka czysta o objętościowej mocy alkoholu 45,4 % obj. lub mniejszej (ważne: z wyłączeniem akcyzy na alkohol)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.65

Napoje spirytusowe destylowane z owoców (z wyłączeniem likierów, ginu, ginu Geneva, wina z winogron lub wytłoków z winogron (ważne: z wyłączeniem akcyzy na alkohol))

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.70

Alkohol czysty (ważne: z wyłączeniem akcyzy na alkohol)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.80

Napoje spirytusowe, likiery oraz pozostałe napoje zawierające alkohol (z wyłączeniem napojów spirytusowych otrzymanych przez destylację wina z winogron, wytłoków z winogron lub owoców, whisky, rumu, tafii, ginu, ginu Geneva, wódki czystej o objętościowej mocy alkoholu 45,4 % obj. lub mniejszej, napojów spirytusowych destylowanych z owoców) (ważne: z wyłączeniem akcyzy na alkohol)

l alc. 100 %

S

 

NACE: 11.02

Produkcja win gronowych

CPA: 11.02.11

Wina musujące ze świeżych winogron

11.02.11.30

Szampan (ważne: z wyłączeniem akcyzy na alkohol)

l

S

 

11.02.11.90

Wino musujące ze świeżych winogron (z wyłączeniem szampana; akcyzy na alkohol)

l

S

 

CPA: 11.02.12

Wina ze świeżych winogron, z wyłączeniem wina musującego; moszcz z winogron

11.02.12.11 z

Białe wino z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP)

l

S

 

11.02.12.15

Wino i moszcz gronowy z fermentacją nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu, pozostające w wyniku obecności dwutlenku węgla w roztworze pod ciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3 bary, w temperaturze 20 oC (z wyłączeniem win musujących)

l

S

 

11.02.12.17 z

Wino gatunkowe i moszcz gronowy, z fermentacją nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu, z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP), o objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 15 % obj. (z wyłączeniem win białych i win musujących)

l

S

 

11.02.12.20

Wino i moszcz winogronowy z fermentacją nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu, o objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 15 % obj. (z wyłączeniem win musujących i win z chronioną nazwą pochodzenia (ChNP))

l

S

 

11.02.12.31

Port, Madeira, Sherry i inne o objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 15 % obj.

l

S

 

11.02.12.50

Moszcz gronowy (z wyłączeniem akcyzy na alkohol)

l

S

 

NACE: 11.03

Produkcja cydru i pozostałych win owocowych

CPA: 11.03.10

Pozostałe napoje fermentowane (np. cydr, perry, miód pitny); napoje mieszane zawierające alkohol

11.03.10.00

Napoje fermentowane i ich mieszanki (włączając napoje bezalkoholowe, cydr, perry i miód pitny; z wyłączeniem piwa słodowego, wina gronowego aromatyzowanego roślinami lub substancjami aromatycznymi)

l

S

 

NACE: 11.04

Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych

CPA: 11.04.10

Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron

11.04.10.00

Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi (z wyłączeniem akcyzy na alkohol)

l

S

 

NACE: 11.05

Produkcja piwa

CPA: 11.05.10

Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych

11.05.10.00

Piwo otrzymywane ze słodu (z wyłączeniem piwa bezalkoholowego, piwa o objętościowej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 0,5 % obj.; akcyzy na alkohol)

l

S

 

11.05.10.10

Piwo bezalkoholowe i piwo o objętościowej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 0,5 % obj.

l

S

 

CPA: 11.05.20

Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane

11.05.20.00

Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane (z wyłączeniem akcyzy na alkohol)

kg

S

 

NACE: 11.06

Produkcja słodu

CPA: 11.06.10

Słód

11.06.10.30

Słód niepalony (z wyłączeniem akcyzy na alkohol)

kg

S

 

11.06.10.50

Słód palony (z wyłączeniem akcyzy na alkohol, wyrobów, które zostały poddane dalszemu przetworzeniu, i słodu palonego stanowiącego substytut kawy)

kg

S

 

NACE: 11.07

Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

CPA: 11.07.11

Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych

11.07.11.30

Wody mineralne i wody gazowane, niesłodzone

l

S

 

11.07.11.50

Wody niesłodzone i niearomatyzowane; lód i śnieg (z wyłączeniem wód mineralnych i gazowanych)

l

S

 

CPA: 11.07.19

Pozostałe napoje bezalkoholowe

11.07.19.30

Wody z dodatkiem cukru, innych substancji słodzących lub aromatyzujących, tj. napoje bezalkoholowe (włączając mineralne i gazowane)

l

S

 

11.07.19.50

Napoje bezalkoholowe niezawierające tłuszczu z mleka (z wyłączeniem wód mineralnych gazowanych lub aromatyzowanych, słodzonych lub niesłodzonych)

l

S

 

11.07.19.70

Napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz z mleka

l

S

 

NACE: 12.00

Produkcja wyrobów tytoniowych

CPA: 12.00.11

Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu

12.00.11.30

Cygara, nawet z obciętymi końcami i cygaretki, z tytoniu lub mieszanek tytoniu z jego namiastkami (z wyłączeniem akcyzy na tytoń)

p/st

S

 

12.00.11.50

Papierosy z tytoniu lub mieszanek tytoniu z jego namiastkami (z wyłączeniem akcyzy na tytoń)

p/st

S

 

12.00.11.70

Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy zawierające wyłącznie namiastki tytoniu (z wyłączeniem akcyzy na tytoń)

kg

S

 

CPA: 12.00.12

Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany

12.00.12.00

Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany

kg

S

 

CPA: 12.00.19

Pozostały przetworzony tytoń i jego namiastki; tytoń homogenizowany lub odtworzony; ekstrakty i esencje tytoniowe

12.00.19.30

Tytoń do palenia (z wyłączeniem akcyzy na tytoń)

kg

S

 

12.00.19.90

Tytoń przetworzony, ekstrakty i esencje, pozostały tytoń homogenizowany lub odtworzony, gdzie indziej niesklasyfikowany

kg

S

 

NACE: 13.10

Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych

CPA: 13.10.10

Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę

13.10.10.00

Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego, włączając lanolinę

kg

T

 

CPA: 13.10.21

Jedwab surowy (nieskręcany)

13.10.21.00

Jedwab surowy (nieskręcany)

kg

T

 

CPA: 13.10.22

Wełna odtłuszczona lub karbonizowana, niezgrzebna ani nieczesana

13.10.22.00

Wełna odtłuszczona lub karbonizowana, niezgrzebna ani nieczesana

kg

T

 

CPA: 13.10.23

Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

13.10.23.00

Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

kg

T

 

CPA: 13.10.24

Wełna i sierść zwierzęca, zgrzeblona lub czesana

13.10.24.00

Wełna i sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana (włączając czesankę wełnianą)

kg

T

 

CPA: 13.10.25

Bawełna zgrzeblona lub czesana

13.10.25.00

Bawełna zgrzeblona lub czesana

kg

T

 

CPA: 13.10.26

Juta i pozostałe włókna tekstylne (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii) przetworzone, ale nieprzędzione

13.10.26.00

Juta i pozostałe włókna tekstylne (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii) przetworzone, ale nieprzędzione

kg

T

 

CPA: 13.10.29

Pozostałe roślinne włókna tekstylne przetworzone, ale nie przędzione

13.10.29.00

Pozostałe roślinne włókna tekstylne przetworzone, ale nieprzędzione

kg

T

 

CPA: 13.10.31

Włókna syntetyczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia

13.10.31.00

Włókna syntetyczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia

kg

T

 

CPA: 13.10.32

Włókna sztuczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia

13.10.32.00

Włókna sztuczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia

kg

T

 

CPA: 13.10.40

Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu

13.10.40.10

Przędza jedwabna niepakowana do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem nitki wyczeskowej z odpadów jedwabiu)

kg

T

 

13.10.40.30

Nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu, niepakowana do sprzedaży detalicznej

kg

T

 

13.10.40.50

Przędza jedwabna i nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu, pakowane do sprzedaży detalicznej; jelita jedwabnika

kg

T

 

CPA: 13.10.50

Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z udziałem cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

13.10.50.10

Przędza z wełny zgrzebnej lub z cienkiej sierści zwierzęcej, niepakowana do sprzedaży detalicznej

kg

T

 

13.10.50.30

Przędza z wełny czesanej lub z cienkiej sierści zwierzęcej, niepakowana do sprzedaży detalicznej

kg

T

 

13.10.50.50

Przędza z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, pakowana do sprzedaży detalicznej

kg

T

 

CPA: 13.10.61

Przędza bawełniana, z wyłączeniem bawełnianych nici do szycia

13.10.61.32 z

Przędza bawełniana z włókien nieczesanych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, do produkcji tkanin (z wyłączeniem dywanów i pokryć podłogowych)

kg

T

 

13.10.61.33 z

Przędza bawełniana z włókien nieczesanych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, do produkcji dzianin i wyrobów pończoszniczych

kg

T

 

13.10.61.35 z

Przędza bawełniana z włókien nieczesanych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, do pozostałych zastosowań (włączając produkcję dywanów i pokryć podłogowych)

kg

T

 

13.10.61.52 z

Przędza bawełniana z włókien czesanych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, do produkcji tkanin (z wyłączeniem dywanów i pokryć podłogowych)

kg

T

 

13.10.61.53 z

Przędza bawełniana z włókien czesanych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, do produkcji dzianin i wyrobów pończoszniczych

kg

T

 

13.10.61.55 z

Przędza bawełniana z włókien czesanych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, do pozostałych zastosowań (włączając produkcję dywanów i pokryć podłogowych)

kg

T

 

13.10.61.60

Przędza bawełniana, pakowana do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem nici do szycia)

kg

T

 

CPA: 13.10.62

Nici bawełniane do szycia

13.10.62.00

Nici bawełniane do szycia

kg

T

 

CPA: 13.10.71

Przędza lniana

13.10.71.10

Przędza lniana, niepakowana do sprzedaży detalicznej

kg

T

 

13.10.71.20

Przędza lniana, pakowana do sprzedaży detalicznej

kg

T

 

CPA: 13.10.72

Przędza z juty lub pozostałych włókien łykowych; przędza z udziałem pozostałych roślinnych włókien tekstylnych; przędza papierowa

13.10.72.00

Przędza z włókien roślinnych lub łykowych (z wyłączeniem lnianej); przędza papierowa

kg

T

 

CPA: 13.10.81

Przędza z chemicznych włókien ciągłych, złożona lub kablowana (z wyłączeniem nici do szycia oraz przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z poliamidów, poliestrów lub włókna wiskozowego), niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z syntetycznych włókien ciągłych (z wyłączeniem nici do szycia), pakowana do sprzedaży detalicznej

13.10.81.10

Przędza wieloskładowa lub kablowana, z włókna ciągłego syntetycznego, niepakowana do sprzedaży detalicznej

kg

T

 

13.10.81.30

Przędza wieloskładowa lub kablowana, z włókna ciągłego sztucznego, niepakowana do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem nici do szycia)

kg

T

 

13.10.81.50

Przędza z włókna ciągłego chemicznego, pakowana do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem nici do szycia)

kg

T

 

CPA: 13.10.82

Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca ≥ 85 % syntetycznych włókien odcinkowych

13.10.82.10

Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca 85 % masy lub więcej włókien odcinkowych syntetycznych, niepakowana do sprzedaży detalicznej

kg

T

 

13.10.82.50

Przędza (inna niż nici do szycia) zawierająca 85 % masy lub więcej włókien odcinkowych syntetycznych, pakowana do sprzedaży detalicznej

kg

T

 

CPA: 13.10.83

Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca < 85 % syntetycznych włókien odcinkowych

13.10.83.20

Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych poliestrowych zmieszanych z włóknami odcinkowymi sztucznymi, niepakowana do sprzedaży detalicznej

kg

T

 

13.10.83.33 z

Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych zmieszanych z wełną zgrzebną lub cienką sierścią zwierzęcą, niepakowana do sprzedaży detalicznej

kg

T

 

13.10.83.36 z

Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych zmieszanych z wełną czesaną lub cienką sierścią zwierzęcą, niepakowana do sprzedaży detalicznej

kg

T

 

13.10.83.40

Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych, zmieszanych z bawełną, niepakowana do sprzedaży detalicznej

kg

T

 

13.10.83.80

Przędza (inna niż nici do szycia) zawierająca mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, gdzie indziej niesklasyfikowana

kg

T

 

13.10.83.90

Przędza (inna niż nici do szycia) zawierająca mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych, pakowana do sprzedaży detalicznej

kg

T

 

CPA: 13.10.84

Przędza (inna niż nici do szycia), ze sztucznych włókien odcinkowych

13.10.84.10

Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien odcinkowych sztucznych, niepakowana do sprzedaży detalicznej

kg

T

 

13.10.84.30

Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien odcinkowych sztucznych, pakowana do sprzedaży detalicznej

kg

T

 

CPA: 13.10.85

Nici do szycia z chemicznych włókien ciągłych i odcinkowych

13.10.85.10

Nici do szycia z włókien ciągłych chemicznych

kg

T

 

13.10.85.50

Nici do szycia z włókien odcinkowych chemicznych

kg

T

 

NACE: 13.20

Produkcja tkanin

CPA: 13.20.11

Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabiu

13.20.11.00

Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabiu

m2

S

 

CPA: 13.20.12

Tkaniny z wełny zgrzebnej lub czesankowej lub sierści zwierzęcej lub włosia końskiego

13.20.12.30

Tkaniny ze zgrzebnej wełny lub ze zgrzebnej cienkiej sierści zwierzęcej

m2

T

 

13.20.12.60

Tkaniny z wełny czesanej lub z czesanej cienkiej sierści zwierzęcej; tkaniny z grubej sierści zwierzęcej

m2

T

 

CPA: 13.20.13

Tkaniny lniane

13.20.13.30

Tkaniny lniane, zawierające 85 % masy lub więcej lnu

m2

T

 

13.20.13.60

Tkaniny lniane, zawierające mniej niż 85 % masy lnu

m2

T

 

CPA: 13.20.14

Tkaniny z juty lub pozostałych włókien łykowych, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii

13.20.14.00

Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien tekstylnych łykowych (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii

m2

T

 

CPA: 13.20.19

Tkaniny z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej

13.20.19.00

Tkaniny z konopi, ramii lub pozostałych włókien tekstylnych roślinnych (z wyłączeniem lnu, juty, pozostałych włókien tekstylnych łykowych); tkaniny z przędzy papierowej

m2

T

 

CPA: 13.20.20

Tkaniny bawełniane

13.20.20.14 z

Tkaniny bawełniane inne niż z przędz o różnych barwach, o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m2, do wyrobu odzieży

m2

T

 

13.20.20.17 z

Tkaniny bawełniane inne niż z przędz o różnych barwach, o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m2, do wyrobu bielizny pościelowej i stołowej lub domowych materiałów dekoracyjnych

m2

T

 

13.20.20.19 z

Tkaniny bawełniane inne niż z przędz o różnych barwach, o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m2, do zastosowań przemysłowych lub technicznych (z wyłączeniem gazy, gazy medycznej)

m2

T

 

13.20.20.20

Tkaniny bawełniane o masie powierzchniowej nie większej niż 100 g/m2, do produkcji gazy medycznej, bandaży i opatrunków

m2

S

 

13.20.20.31 z

Tkaniny bawełniane z przędz o różnych barwach, o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m2, do wyrobu koszul i bluzek

m2

T

 

13.20.20.42 z

Tkaniny bawełniane inne niż z przędz o różnych barwach, o masie powierzchniowej większej niż 200 g/m2, do wyrobu odzieży

m2

T

 

13.20.20.44 z

Tkaniny bawełniane inne niż z przędz o różnych barwach, o masie powierzchniowej większej niż 200 g/m2, do wyrobu bielizny pościelowej i stołowej lub domowych materiałów dekoracyjnych

m2

T

 

13.20.20.49 z

Tkaniny bawełniane inne niż z przędz o różnych barwach, o masie powierzchniowej większej niż 200 g/m2, do zastosowań przemysłowych lub technicznych

m2

T

 

13.20.20.60

Tkaniny bawełniane z drelichu, o masie powierzchniowej większej niż 200 g/m2 (włączając drelich inny niż niebieski)

m2

S

 

13.20.20.72 z

Tkaniny bawełniane z przędz o różnych barwach, do wyrobu pozostałej odzieży

m2

T

 

13.20.20.74 z

Tkaniny bawełniane z przędz o różnych barwach, do wyrobu bielizny pościelowej i stołowej lub domowych materiałów dekoracyjnych

m2

T

 

13.20.20.79 z

Tkaniny bawełniane z przędz o różnych barwach, do zastosowań przemysłowych lub technicznych

m2

T

 

CPA: 13.20.31

Tkaniny z przędzy z syntetycznych i sztucznych włókien ciągłych

13.20.31.30

Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego chemicznego o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z pasków lub tym podobnych (włączając z nylonu, pozostałych poliamidów, poliestrów, włókna wiskozowego)

m2

S

 

13.20.31.50

Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego (z wyłączeniem tkanin wykonanych z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z pasków i tym podobnych)

m2

T

 

13.20.31.70

Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego sztucznego (z wyłączeniem tkanin wykonanych z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie)

m2

T

 

CPA: 13.20.32

Tkaniny z syntetycznych włókien odcinkowych

13.20.32.10

Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające 85 % masy lub więcej włókien odcinkowych syntetycznych

m2

T

 

13.20.32.20

Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające mniej niż 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną (z wyłączeniem tkanin z przędz o różnych barwach)

m2

T

 

13.20.32.30

Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zawierające mniej niż 85 % masy takich włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, z przędz o różnych barwach

m2

T

 

13.20.32.40

Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną zgrzebną lub cienką sierścią zwierzęcą

m2

T

 

13.20.32.50

Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną czesaną lub cienką sierścią zwierzęcą

m2

T

 

13.20.32.90

Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycznych, zmieszanych z włóknami innymi niż wełna, cienka sierść zwierzęca lub bawełna

m2

T

 

CPA: 13.20.33

Tkaniny ze sztucznych włókien odcinkowych

13.20.33.30

Tkaniny z włókien odcinkowych sztucznych, inne niż z przędz o różnych barwach

m2

T

 

13.20.33.50

Tkaniny z włókien odcinkowych sztucznych, z przędz o różnych barwach

m2

S

 

CPA: 13.20.41

Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe (inne niż tkaniny pętelkowe i taśmy tkane),

13.20.41.00

Tkaniny włosowe osnowowe i wątkowe; tkaniny szenilowe (z wyłączeniem tkanin ręcznikowych frotté i podobnych tkanin pętelkowych z bawełny, materiałów włókienniczych igłowych, taśm tkanych)

m2

S

 

CPA: 13.20.42

Tkaniny pętelkowe i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny (inne niż taśmy tkane), z bawełny

13.20.42.00

Tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny

m2

T

 

CPA: 13.20.43

Pozostałe tkaniny pętelkowe i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny (inne niż taśmy tkane)

13.20.43.00

Tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe (z wyłączeniem bawełny)

m2

T

 

CPA: 13.20.44

Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych

13.20.44.00

Gaza (z wyłączeniem gazy medycznej, taśm tkanych)

m2

S

 

CPA: 13.20.45

Materiały włókiennicze igłowe (z wyłączeniem dywanów i innych tekstylnych pokryć podłogowych)

13.20.45.00

Materiały włókiennicze igłowe (z wyłączeniem dywanów i innych pokryć podłogowych włókienniczych)

m2

S

 

CPA: 13.20.46

Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi

13.20.46.00

Tkaniny z włókien szklanych (włącznie z taśmami tkanymi, watą szklaną)

kg

S

 

NACE: 13.30

Wykończanie wyrobów włókienniczych

CPA: 13.30.11

Usługi w zakresie bielenia i barwienia włókien i przędzy

13.30.11.10

Usługi w zakresie barwienia włókien

 

I

 

13.30.11.21

Usługi w zakresie barwienia przędzy jedwabnej

 

I

 

13.30.11.22

Usługi w zakresie barwienia przędzy wełnianej, cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej i włosia końskiego

 

I

 

13.30.11.23

Usługi w zakresie barwienia przędzy bawełnianej (z wyłączeniem nici do szycia)

 

I

 

13.30.11.24

Usługi w zakresie barwienia przędzy lnianej, z juty, pozostałych włókien tekstylnych łykowych, włókien tekstylnych roślinnych i przędzy papierowej

 

I

 

13.30.11.25

Usługi w zakresie barwienia nici z włókien ciągłych syntetycznych (z wyłączeniem nici do szycia)

 

I

 

13.30.11.26

Usługi w zakresie barwienia nici z włókien ciągłych sztucznych (z wyłączeniem nici do szycia)

 

I

 

13.30.11.27

Usługi w zakresie barwienia przędzy z włókien odcinkowych syntetycznych (z wyłączeniem nici do szycia)

 

I

 

13.30.11.28

Usługi w zakresie barwienia przędzy z włókien odcinkowych sztucznych (z wyłączeniem nici do szycia)

 

I

 

CPA: 13.30.12

Usługi w zakresie bielenia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.12.10

Usługi w zakresie bielenia tkanin jedwabnych

 

I

 

13.30.12.20

Usługi w zakresie bielenia tkanin z wełny, cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, lub włosia końskiego

 

I

 

13.30.12.30

Usługi w zakresie bielenia tkanin z bawełny

 

I

 

13.30.12.40

Usługi w zakresie bielenia tkanin z lnu, juty, pozostałych włókien tekstylnych łykowych, włókien tekstylnych roślinnych i przędzy papierowej

 

I

 

13.30.12.50

Usługi w zakresie bielenia tkanin z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego lub z włókien syntetycznych

 

I

 

13.30.12.60

Usługi w zakresie bielenia tkanin z przędzy z włókna ciągłego sztucznego lub z włókien sztucznych

 

I

 

13.30.12.70

Usługi w zakresie bielenia tkanin włosowych i tkanin szenilowych (z wyłączeniem tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i podobnych tkanin pętelkowych z bawełny, taśm tkanych)

 

I

 

13.30.12.80

Usługi w zakresie bielenia tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i podobnych tkanin pętelkowych (z wyłączeniem materiałów włókienniczych igłowych)

 

I

 

13.30.12.90

Usługi w zakresie bielenia dzianin

 

I

 

CPA: 13.30.13

Usługi w zakresie barwienia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.13.10

Usługi w zakresie barwienia tkanin jedwabnych lub z odpadów jedwabiu

 

I

 

13.30.13.20

Usługi w zakresie barwienia tkanin z wełny, cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, lub włosia końskiego

 

I

 

13.30.13.30

Usługi w zakresie barwienia tkanin z bawełny

 

I

 

13.30.13.40

Usługi w zakresie barwienia tkanin z lnu, juty, pozostałych włókien tekstylnych łykowych, włókien tekstylnych roślinnych i przędzy papierowej

 

I

 

13.30.13.50

Usługi w zakresie barwienia tkanin z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego lub z włókien syntetycznych

 

I

 

13.30.13.60

Usługi w zakresie barwienia tkanin z przędzy z włókna ciągłego sztucznego lub z włókien sztucznych

 

I

 

13.30.13.70

Usługi w zakresie barwienia tkanin włosowych i tkanin szenilowych (z wyłączeniem tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i podobnych tkanin pętelkowych z bawełny, taśm tkanych)

 

I

 

13.30.13.80

Usługi w zakresie barwienia tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i podobnych tkanin pętelkowych (z wyłączeniem materiałów włókienniczych igłowych)

 

I

 

13.30.13.90

Usługi w zakresie barwienia dzianin oraz włóknin

 

I

 

CPA: 13.30.19

Pozostałe usługi wykończalnicze tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży

13.30.19.10

Usługi wykończalnicze tkanin jedwabnych (z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania)

 

I

 

13.30.19.20

Usługi wykończalnicze tkanin z wełny, cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, lub włosia końskiego (z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania)

 

I

 

13.30.19.30

Usługi wykończalnicze tkanin z bawełny (z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania)

 

I

 

13.30.19.40

Usługi wykończalnicze tkanin z lnu, juty, pozostałych włókien tekstylnych łykowych, włókien tekstylnych roślinnych i przędzy papierowej (z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania)

 

I

 

13.30.19.50

Usługi wykończalnicze tkanin z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego lub z włókien syntetycznych (z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania)

 

I

 

13.30.19.60

Usługi wykończalnicze tkanin z przędzy z włókna ciągłego sztucznego lub z włókien sztucznych (z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania)

 

I

 

13.30.19.70

Usługi wykończalnicze (z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania) tkanin włosowych i tkanin szenilowych (z wyłączeniem tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i podobnych tkanin pętelkowych z bawełny, taśm tkanych)

 

I

 

13.30.19.80

Usługi wykończalnicze (z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania) tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) i podobnych tkanin pętelkowych (z wyłączeniem materiałów włókienniczych igłowych)

 

I

 

13.30.19.90

Usługi wykończalnicze dzianin i włóknin (z wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania)

 

I

 

13.30.19.95

Usługi wykończalnicze ubrań

 

I

 

NACE: 13.91

Produkcja dzianin metrażowych

CPA: 13.91.11

Dzianiny metrażowe z okrywą runową ciętą i pętelkową

13.91.11.00

Dzianiny metrażowe z okrywą runową ciętą i pętelkową

kg

T

 

CPA: 13.91.19

Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi

13.91.19.10

Dzianiny (z wyłączeniem dzianin włosowych)

kg

T

 

13.91.19.20

Futra sztuczne i artykuły z nich

 

S

 

NACE: 13.92

Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych, z wyłączeniem odzieży

CPA: 13.92.11

Koce i pledy, z wyłączeniem koców elektrycznych

13.92.11.30

Koce i pledy, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (z wyłączeniem koców elektrycznych)

p/st

S

 

13.92.11.50

Koce i pledy, z włókien syntetycznych (z wyłączeniem koców elektrycznych)

p/st

S

 

13.92.11.90

Koce (inne niż koce elektryczne) i pledy z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej oraz włókien syntetycznych)

p/st

S

 

CPA: 13.92.12

Pościel

13.92.12.30

Bielizna pościelowa z dzianin

kg

S

 

13.92.12.53

Bielizna pościelowa z bawełny (z wyłączeniem dzianin)

kg

S

 

13.92.12.55

Bielizna pościelowa z lnu lub ramii (z wyłączeniem dzianin)

kg

S

 

13.92.12.59

Bielizna pościelowa z tkanych materiałów włókienniczych (z wyłączeniem bawełny, lnu i ramii)

kg

S

 

13.92.12.70

Bielizna pościelowa z włóknin z włókien chemicznych (z wyłączeniem dzianin)

kg

S

 

CPA: 13.92.13

Obrusy i serwety

13.92.13.30

Bielizna stołowa z dzianin

kg

S

 

13.92.13.53

Bielizna stołowa z bawełny (z wyłączeniem dzianin)

kg

S

 

13.92.13.55

Bielizna stołowa z lnu (z wyłączeniem z dzianin)

kg

S

 

13.92.13.59

Bielizna stołowa z tkanin z włókien chemicznych lub z pozostałych tkanych materiałów włókienniczych lub włóknin (z wyłączeniem bawełny, lnu)

kg

S

 

13.92.13.70

Bielizna stołowa, z włóknin z włókien chemicznych

kg

S

 

CPA: 13.92.14

Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne

13.92.14.30

Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, z tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) lub podobnych materiałów włókienniczych pętelkowych, z bawełny

kg

S

 

13.92.14.50

Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, z tkanin (z wyłączeniem tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) lub podobnych materiałów włókienniczych pętelkowych, z bawełny)

kg

S

 

13.92.14.70

Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, z włóknin z włókien chemicznych

kg

S

 

CPA: 13.92.15

Firanki, zasłony (włącznie z draperiami) i wewnętrzne rolety; lambrekiny zasłonowe lub łóżkowe

13.92.15.30

Firanki i zasłony, lambrekiny okienne lub łóżkowe, z dzianin

m2

S

 

13.92.15.50

Firanki i zasłony, lambrekiny okienne lub łóżkowe, z tkanin

m2

S

 

13.92.15.70

Firanki i zasłony, lambrekiny okienne lub łóżkowe, z włóknin

m2

S

 

CPA: 13.92.16

Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy składające się z tkaniny i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów i podobnych wyrobów

13.92.16.20

Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (w tym małym ściegiem, ściegiem krzyżykowym), nawet gotowe

 

S

 

13.92.16.40

Narzuty

p/st

S

 

13.92.16.60

Artykuły wyposażenia wnętrz, włącznie z pokryciami na meble i poduszki, także na fotele samochodowe (z wyłączeniem koców, pledów, bielizny: pościelowej, stołowej, toaletowej, kuchennej, firanek i zasłon, lambrekinów i narzut)

 

S

 

13.92.16.80

Zestawy składające się z tkaniny i przędzy, do wykonywania dywaników (mat), obić, haftowanej bielizny stołowej, serwetek i podobnych artykułów włókienniczych, pakowane do sprzedaży detalicznej

 

S

 

CPA: 13.92.21

Worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów

13.92.21.30

Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z bawełny

kg

S

 

13.92.21.50

Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z dzianej taśmy polietylenowej lub polipropylenowej

kg

S

 

13.92.21.70

Worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów, z taśmy polietylenowej lub polipropylenowej (z wyłączeniem dzianych)

kg

S

 

13.92.21.90

Worki i torby, w rodzaju stosowanych do pakowania towarów (z wyłączeniem worków i toreb z bawełny i z taśmy polietylenowej lub polipropylenowej)

kg

S

 

CPA: 13.92.22

Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; namioty i wyroby kempingowe (włączając materace pneumatyczne)

13.92.22.10

Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne (z wyłączeniem namiotów-przedsionków przyczep kempingowych)

kg

S

 

13.92.22.30

Namioty (włączając namioty-przedsionki przyczep kempingowych)

kg

S

 

13.92.22.50

Żagle

kg

S

 

13.92.22.70

Materace nadmuchiwane i pozostałe wyposażenie kempingowe (z wyłączeniem namiotów-przedsionków przyczep kempingowych, namiotów, śpiworów)

kg

S

 

CPA: 13.92.23

Spadochrony (włączając spadochrony kierowane i paralotnie) i spadochrony wirnikowe; części i akcesoria do nich

13.92.23.00

Spadochrony i spadochrony wirnikowe (włączając spadochrony sterowane); części i akcesoria do nich

kg

S

 

CPA: 13.92.24

Kołdry, pierzyny, poduszki, jaśki, śpiwory, pufy itp. wyroby wypełnione dowolnym materiałem lub wyposażone w sprężyny

13.92.24.30

Śpiwory

p/st

S

 

13.92.24.93

Artykuły pościelowe wypełnione pierzem lub puchem (włączając kołdry i pierzyny, poduszki, pufy, jaśki) (z wyłączeniem materaców i śpiworów)

p/st

S

 

13.92.24.99

Artykuły pościelowe wypełnione innymi materiałami niż pierze lub puch (włączając kołdry i pierzyny, poduszki, pufy, jaśki) (z wyłączeniem materaców i śpiworów)

p/st

S

 

CPA: 13.92.29

Pozostałe gotowe wyroby tekstylne, włączając ścierki do podłogi, naczyń, kurzu i inne ścierki, kamizelki i pasy ratunkowe

13.92.29.53

Ścierki do podłogi, zmywaki, ścierki do kurzu oraz podobne ścierki do czyszczenia, z włóknin

kg

S

 

13.92.29.57

Ścierki do podłogi, zmywaki, ścierki do kurzu oraz podobne ścierki do czyszczenia (z wyłączeniem z dzianin i z włóknin)

kg

S

 

13.92.29.99

Ścierki do podłogi, zmywaki, ścierki do kurzu oraz podobne ścierki do czyszczenia z dzianin; kamizelki, pasy ratunkowe oraz pozostałe artykuły gotowe (wyłączając podpaski higieniczne, pieluchy i podobne artykuły)

kg

S

 

NACE: 13.93

Produkcja dywanów i chodników

CPA: 13.93.11

Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe wiązane

13.93.11.00

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, węzełkowe

m2

S

 

CPA: 13.93.12

Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe tkane, z wyłączeniem igłowych i flokowanych

13.93.12.00

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, tkane (z wyłączeniem igłowych i flokowanych)

m2

S

 

CPA: 13.93.13

Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe igłowe

13.93.13.00

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, igłowe

m2

S

 

CPA: 13.93.19

Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe, włączając filcowe

13.93.19.30

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, z filcu (z wyłączeniem igłowych i flokowanych)

m2

S

 

13.93.19.90

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze (z wyłączeniem węzełkowych, tkanych, igłowych, filcowych)

m2

S

 

NACE: 13.94

Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych

CPA: 13.94.11

Szpagaty, powrozy, liny i linki, z juty lub pozostałych łykowych włókien tekstylnych lub włókien chemicznych

13.94.11.30

Szpagat, powróz, linki lub liny, z sizalu lub pozostałych włókien tekstylnych z rodzaju Agave, z juty lub pozostałych włókien tekstylnych łykowych lub z włókien liściowych (z wyłączeniem szpagatu do wiązania lub belowania)

kg

S

 

13.94.11.53

Szpagat do wiązania lub belowania (rolniczy), z sizalu

kg

S

 

13.94.11.55

Szpagat do wiązania lub belowania (rolniczy), z polietylenu lub polipropylenu

kg

S

 

13.94.11.60

Powróz, linki lub liny, z polietylenu, polipropylenu, nylonu lub pozostałych poliamidów, lub z poliestrów o masie liniowej większej niż 50 000 decyteksów, lub z pozostałych włókien syntetycznych (z wyłączeniem szpagatu do wiązania lub belowania)

kg

S

 

13.94.11.70

Szpagat z polietylenu lub polipropylenu, z nylonu lub pozostałych poliamidów, lub poliestrów o masie liniowej nie większej niż 50 000 decyteksów (5 g/m) (z wyłączeniem szpagatu do wiązania lub belowania)

kg

S

 

13.94.11.90

Szpagat, powróz, linki i liny, z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem juty i pozostałych włókien tekstylnych łykowych, sizalu, manili lub pozostałych włókien liściowych, włókien syntetycznych)

kg

S

 

CPA: 13.94.12

Siatki wiązane ze szpagatu, powrozów lub lin; gotowe sieci z materiałów włókienniczych; wyroby z przędzy, taśmy, gdzie indziej niesklasyfikowane

13.94.12.33

Sieci rybackie gotowe, ze szpagatu, powrozu, linki lub liny, z włókien chemicznych (z wyłączeniem podbieraków, podrywek)

kg

S

 

13.94.12.35

Sieci rybackie gotowe, z przędzy z włókien chemicznych (z wyłączeniem podbieraków, podrywek)

kg

S

 

13.94.12.53

Siatki wiązane ze szpagatu, linki lub liny, z nylonu lub pozostałych poliamidów (z wyłączeniem siatek w sztukach produkowanych metodą szydełkową, siatek na włosy, siatek sportowych i sieci rybackich)

kg

S

 

13.94.12.55

Siatki wiązane z nylonu lub pozostałych poliamidów (z wyłączeniem siatek w sztukach produkowanych metodą szydełkową, siatek na włosy, siatek sportowych, sieci rybackich oraz siatek ze szpagatu, linki lub liny

kg

S

 

13.94.12.59

Siatki wiązane z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem gotowych sieci rybackich z materiałów włókienniczych chemicznych, pozostałych gotowych siatek z nylonu lub pozostałych poliamidów)

kg

S

 

13.94.12.80

Artykuły ze szpagatu, powrozu, linki lub liny

kg

S

 

NACE: 13.95

Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży

CPA: 13.95.10

Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży

13.95.10.10

Włókniny o masie powierzchniowej nie większej niż 25 g/m2 (w tym artykuły wykonane z włóknin) (z wyłączeniem artykułów odzieżowych, powleczonych lub pokrytych)

kg

S

 

13.95.10.20

Włókniny o masie powierzchniowej większej niż 25 g/m2, ale nie większej niż 70 g/m2 (w tym artykuły wykonane z włóknin) (z wyłączeniem artykułów odzieżowych, powleczonych lub pokrytych)

kg

S

 

13.95.10.30

Włókniny o masie powierzchniowej większej niż 70 g/m2, ale nie większej niż 150 g/m2 (w tym artykuły wykonane z włóknin) (z wyłączeniem artykułów odzieżowych, powleczonych lub pokrytych)

kg

S

 

13.95.10.50

Włókniny o masie powierzchniowej większej niż 150 g/m2 (w tym artykuły wykonane z włóknin) (z wyłączeniem artykułów odzieżowych, powleczonych lub pokrytych)

kg

S

 

13.95.10.70

Włókniny, powleczone lub pokryte (w tym artykuły wykonane z włóknin) (z wyłączeniem artykułów odzieżowych)

kg

S

 

NACE: 13.96

Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych

CPA: 13.96.11

Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa;

13.96.11.00

Przędza metalizowana lub przędza metalizowana rdzeniowa

kg

S

 

CPA: 13.96.12

Tkaniny z nitki metalowej oraz tkaniny z przędzy metalizowanej, gdzie indziej niesklasyfikowane

13.96.12.00

Tkaniny z nitką metalową i tkaniny z przędzy metalizowanej, stosowane w strojach, jako materiały dekoracyjne lub do podobnych celów

kg

S

 

CPA: 13.96.13

Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz pasek i temu podobne, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą lub tworzywami sztucznymi

13.96.13.00

Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz pasek i temu podobne, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywami sztucznymi

kg

S

 

CPA: 13.96.14

Tkaniny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie indziej niesklasyfikowane

13.96.14.00

Tkaniny impregnowane, powleczone lub pokryte, gdzie indziej niesklasyfikowane

m2

S

 

CPA: 13.96.15

Tkaniny kordowe (oponowe) z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych

13.96.15.00

Tkaniny kordowe z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub pozostałych poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych

m2

S

 

CPA: 13.96.16

Wyroby tekstylne do zastosowań technicznych, włączając knoty, koszulki izolacyjne, przewody rurowe giętkie (węże), pasy przenośnikowe i napędowe, gazę młynarską i tkaniny filtracyjne

13.96.16.20

Przewody rurowe do pomp i podobne przewody, z materiałów włókienniczych, nawet impregnowane lub pokryte, nawet z okładziną, zbrojeniem lub osprzętem z innych materiałów

kg

S

 

13.96.16.50

Knoty, pasy lub taśmy przenośnikowe lub napędowe z materiałów włókienniczych (włączając wzmocnione metalem lub innym materiałem)

kg

S

 

13.96.16.80

Tekstylia i filc, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub podobnych maszynach (np. do pulpy lub masy azbestowo-cementowej)

kg

S

 

CPA: 13.96.17

Taśmy tkane; taśmy składające się z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs); wykończenia (ozdoby) itp.

13.96.17.30

Taśmy tkane inne niż etykietki, odznaki i podobne artykuły

 

S

 

13.96.17.50

Etykietki, odznaki i podobne artykuły z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem haftowanych)

 

S

 

13.96.17.70

Plecionki w sztukach; frędzle, pompony, ozdobne pasmanterie (z wyłączeniem dzianych)

 

S

 

NACE: 13.99

Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

CPA: 13.99.11

Tiule i pozostałe wyroby sieciowe (z wyłączeniem tkanych i dzianych); koronki w sztukach, paskach lub w postaci motywów

13.99.11.30

Tiule i pozostałe wyroby sieciowe (z wyłączeniem tkanych lub dzianych)

 

S

 

13.99.11.50

Koronki wykonane maszynowo, w sztukach, taśmach lub motywach

 

S

 

13.99.11.70

Koronki wykonane ręcznie, w sztukach, taśmach lub motywach

 

S

 

CPA: 13.99.12

Hafty w sztukach, paskach lub motywach

13.99.12.30

Hafty (bez widocznego podłoża) w sztukach, paskach lub motywach

 

S

 

13.99.12.50

Hafty z bawełny, w sztukach, paskach lub motywach (z wyłączeniem haftów bez widocznego podłoża)

 

S

 

13.99.12.70

Hafty z materiałów włókienniczych, w sztukach, paskach lub motywach (z wyłączeniem haftów bez widocznego podłoża i z bawełny)

 

S

 

CPA: 13.99.13

Filc powleczony, impregnowany lub laminowany

13.99.13.00

Filc nawet impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany, gdzie indziej niesklasyfikowany

kg

S

 

CPA: 13.99.14

Włókna tekstylne o długości ≤ 5 mm (kosmyki tekstylne), pył tekstylny oraz rozdrobnione resztki włókien

13.99.14.00

Kosmyki i pył, tekstylne oraz rozdrobnione resztki włókien

kg

S

 

CPA: 13.99.15

Przędza rdzeniowa i pasek rdzeniowy; przędza szenilowa; przędza pętelkowa

13.99.15.00

Przędza rdzeniowa i taśma rdzeniowa i tym podobne, z materiałów włókienniczych chemicznych o widocznej szerokości nieprzekraczającej 5 mm; przędza szenilowa; przędza pętelkowa

kg

S

 

CPA: 13.99.16

Wyroby tekstylne pikowane w sztukach

13.99.16.00

Wyroby tekstylne pikowane w sztukach (z wyłączeniem haftów)

m2

S

 

CPA: 13.99.19

Pozostałe wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane

13.99.19.00

Puszki do pudru i tamponiki do nakładania kosmetyków lub preparatów toaletowych

p/st

S

 

NACE: 14.11

Produkcja odzieży skórzanej

CPA: 14.11.10

Odzież ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej

14.11.10.00

Artykuły odzieżowe ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej (włączając kurtki i palta) (z wyłączeniem dodatków odzieżowych, nakryć głowy i obuwia)

p/st

S

 

NACE: 14.12

Produkcja odzieży roboczej

CPA: 14.12.11

Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka męskie, robocze

14.12.11.20

Komplety, męskie lub chłopięce, z bawełny lub włókien chemicznych, robocze

p/st

S

 

14.12.11.30

Marynarki, męskie lub chłopięce, z bawełny lub włókien chemicznych, robocze

p/st

S

 

CPA: 14.12.12

Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki męskie, robocze

14.12.12.40

Spodnie i bryczesy, męskie lub chłopięce, z bawełny lub włókien chemicznych, robocze

p/st

S

 

14.12.12.50

Spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, męskie lub chłopięce, z bawełny lub włókien chemicznych, robocze

p/st

S

 

CPA: 14.12.21

Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka damskie, robocze

14.12.21.20

Komplety, damskie lub dziewczęce, z bawełny lub włókien chemicznych, robocze

p/st

S

 

14.12.21.30

Żakiety, damskie lub dziewczęce, z bawełny lub włókien chemicznych, robocze

p/st

S

 

CPA: 14.12.22

Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki damskie, robocze

14.12.22.40

Spodnie i bryczesy, damskie lub dziewczęce, z bawełny lub włókien chemicznych, robocze

p/st

S

 

14.12.22.50

Spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, damskie lub dziewczęce, z bawełny lub włókien chemicznych, robocze

p/st

S

 

CPA: 14.12.30

Pozostała odzież robocza

14.12.30.13

Pozostała odzież, męska lub chłopięca, z bawełny lub włókien chemicznych, robocza

p/st

S

 

14.12.30.23

Pozostała odzież, damska lub dziewczęca, z bawełny lub włókien chemicznych, robocza

p/st

S

 

NACE: 14.13

Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

CPA: 14.13.11

Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne wyroby męskie lub chłopięce, dziane

14.13.11.10

Palta, kurtki, pelerynki, peleryny i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z dzianin (z wyłączeniem marynarek, anoraków, wiatrówek i kurtek od wiatru)

p/st

S

 

14.13.11.20

Kamizelki, anoraki, kurtki narciarskie, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z dzianin (z wyłączeniem marynarek)

p/st

S

 

CPA: 14.13.12

Garnitury, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty męskie lub chłopięce, dziane

14.13.12.30

Marynarki, męskie lub chłopięce, z dzianin

p/st

S

 

14.13.12.60

Garnitury i komplety, męskie lub chłopięce, z dzianin

p/st

S

 

14.13.12.70

Spodnie, bryczesy, szorty, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, męskie lub chłopięce, z dzianin

p/st

S

 

CPA: 14.13.13

Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, dziane

14.13.13.10

Palta, kurtki, pelerynki, peleryny i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z dzianin (z wyłączeniem żakietów)

p/st

S

 

14.13.13.20

Kamizelki, anoraki, kurtki narciarskie, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z dzianin (z wyłączeniem żakietów)

p/st

S

 

CPA: 14.13.14

Garsonki, zestawy odzieżowe, marynarki, żakiety, sukienki, spódnice, spodnie, spódnico-spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty damskie lub dziewczęce, dziane

14.13.14.30

Żakiety, damskie lub dziewczęce, z dzianin

p/st

S

 

14.13.14.60

Kostiumy i komplety, damskie lub dziewczęce, z dzianin

p/st

S

 

14.13.14.70

Suknie, damskie lub dziewczęce, z dzianin

p/st

S

 

14.13.14.80

Spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce, z dzianin

p/st

S

 

14.13.14.90

Spodnie, bryczesy, szorty, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, damskie lub dziewczęce, z dzianin

p/st

S

 

CPA: 14.13.21

Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce

14.13.21.15

Palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki ¾, peleryny itp., męskie lub chłopięce

p/st

S

 

14.13.21.30

Kamizelki, anoraki, kurtki narciarskie, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce (z wyłączeniem marynarek, z dzianin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych, laminowanych lub gumowanych)

p/st

S

 

CPA: 14.13.22

Pozostałe garnitury i zestawy odzieżowe, męskie lub chłopięce

14.13.22.00

Garnitury i komplety, męskie lub chłopięce (z wyłączeniem dzianych)

p/st

S

 

CPA: 14.13.23

Pozostałe marynarki i wdzianka, męskie lub chłopięce

14.13.23.00

Marynarki i wdzianka, męskie lub chłopięce (z wyłączeniem dzianych)

p/st

S

 

CPA: 14.13.24

Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce

14.13.24.42

Spodnie i bryczesy, męskie lub chłopięce, z drelichu (z wyłączeniem roboczych)

p/st

S

 

14.13.24.44

Spodnie, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (z wyłączeniem dzianych, spodni typu ogrodniczki oraz roboczych)

p/st

S

 

14.13.24.45

Spodnie i bryczesy, męskie lub chłopięce, z tkanin z włókien chemicznych (z wyłączeniem dzianych i roboczych)

p/st

S

 

14.13.24.48

Spodnie i bryczesy, męskie lub chłopięce, z bawełny (z wyłączeniem z drelichu oraz z dzianin)

p/st

S

 

14.13.24.49

Spodnie, bryczesy, szorty i spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, męskie lub chłopięce (z wyłączeniem z wełny, bawełny, z włókien chemicznych oraz z dzianin)

p/st

S

 

14.13.24.55

Spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, męskie lub chłopięce (z wyłączeniem dzianych oraz roboczych)

p/st

S

 

14.13.24.60

Szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny lub włókien chemicznych (z wyłączeniem dzianych)

p/st

S

 

CPA: 14.13.31

Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce

14.13.31.15

Palta, płaszcze przeciwdeszczowe itp., damskie lub dziewczęce

p/st

S

 

14.13.31.30

Kamizelki, anoraki, kurtki narciarskie, wiatrówki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce (z wyłączeniem żakietów, dzianych, impregnowanych, powleczonych, pokrytych, laminowanych lub gumowanych)

p/st

S

 

CPA: 14.13.32

Pozostałe garsonki i zestawy odzieżowe, damskie lub dziewczęce

14.13.32.00

Kostiumy i komplety, damskie lub dziewczęce (z wyłączeniem z dzianin)

p/st

S

 

CPA: 14.13.33

Pozostałe żakiety damskie lub dziewczęce

14.13.33.30

Żakiety, damskie lub dziewczęce (z wyłączeniem dzianych)

p/st

S

 

CPA: 14.13.34

Pozostałe sukienki, spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce

14.13.34.70

Suknie, damskie lub dziewczęce (z wyłączeniem dzianych)

p/st

S

 

14.13.34.80

Spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce (z wyłączeniem dzianych)

p/st

S

 

CPA: 14.13.35

Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce

14.13.35.42

Spodnie i bryczesy, damskie lub dziewczęce, z drelichu (z wyłączeniem roboczych)

p/st

S

 

14.13.35.48

Spodnie i bryczesy, damskie lub dziewczęce, z bawełny (z wyłączeniem z drelichu oraz roboczych)

p/st

S

 

14.13.35.49

Spodnie i bryczesy, damskie lub dziewczęce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, z włókien chemicznych (z wyłączeniem dzianych i roboczych)

p/st

S

 

14.13.35.51

Spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, damskie lub dziewczęce, z bawełny (z wyłączeniem dzianych i roboczych)

p/st

S

 

14.13.35.61

Szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny (z wyłączeniem dzianych)

p/st

S

 

14.13.35.63

Spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, damskie lub dziewczęce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej i włókien chemicznych (z wyłączeniem bawełny i dzianin oraz spodni roboczych) oraz szorty, damskie lub dziewczęce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (z wyłączeniem dzianych)

p/st

S

 

14.13.35.65

Szorty damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych (z wyłączeniem dzianych)

p/st

S

 

14.13.35.69

Spodnie, bryczesy, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem bawełny, wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, włókien chemicznych i dzianin)

p/st

S

 

NACE: 14.14

Produkcja bielizny

CPA: 14.14.11

Koszule męskie lub chłopięce, dziane

14.14.11.00

Koszule męskie lub chłopięce, z dzianin

p/st

S

 

CPA: 14.14.12

Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły męskie lub chłopięce, dziane

14.14.12.20

Kalesony i majtki, w tym bokserki, męskie lub chłopięce, z dzianin

p/st

S

 

14.14.12.30

Koszule nocne i piżamy, męskie lub chłopięce, z dzianin

p/st

S

 

14.14.12.40

Płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z dzianin

p/st

S

 

CPA: 14.14.13

Bluzki, koszule i bluzki koszulowe damskie lub dziewczęce, dziane

14.14.13.10

Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, z dzianin, damskie lub dziewczęce

p/st

S

 

CPA: 14.14.14

Halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, peniuary, płaszcze kąpielowe i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, dziane

14.14.14.20

Majtki i figi, w tym bokserki, damskie lub dziewczęce, z dzianin

p/st

S

 

14.14.14.30

Koszule nocne i piżamy, damskie lub dziewczęce, z dzianin

p/st

S

 

14.14.14.40

Peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z dzianin

p/st

S

 

14.14.14.50

Półhalki i halki, damskie lub dziewczęce, z dzianin

p/st

S

 

CPA: 14.14.21

Pozostałe koszule męskie lub chłopięce

14.14.21.00

Koszule męskie lub chłopięce (z wyłączeniem dzianych)

p/st

S

 

CPA: 14.14.22

Pozostałe podkoszulki i koszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki, męskie lub chłopięce

14.14.22.20

Kalesony i majtki, w tym bokserki, męskie lub chłopięce (z wyłączeniem dzianych)

p/st

S

 

14.14.22.30

Koszule nocne i piżamy, męskie lub chłopięce (z wyłączeniem dzianych)

p/st

S

 

14.14.22.40

Podkoszulki i koszulki, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce (z wyłączeniem dzianych)

p/st

S

 

CPA: 14.14.23

Pozostałe bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce

14.14.23.00

Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce (z wyłączeniem dzianych)

p/st

S

 

CPA: 14.14.24

Pozostałe podkoszulki, halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce

14.14.24.30

Koszule nocne i piżamy, damskie lub dziewczęce (z wyłączeniem dzianych)

p/st

S

 

14.14.24.50

Półhalki i halki, damskie lub dziewczęce (z wyłączeniem dzianych)

p/st

S

 

14.14.24.60

Podkoszulki i koszulki, majtki, figi, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z bawełny (z wyłączeniem dzianych)

p/st

S

 

14.14.24.80

Peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki, podkoszulki, koszulki, majtki, figi, w tym bokserki, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych (z wyłączeniem dzianych)

p/st

S

 

14.14.24.89

Podkoszulki, koszulki, majtki, figi, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem bawełny, włókien chemicznych oraz dzianin)

p/st

S

 

CPA: 14.14.25

Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do pończoch, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części

14.14.25.30

Biustonosze

p/st

S

 

14.14.25.50

Pasy, paso-majtki i gorsety (w tym body z regulowanymi ramiączkami)

p/st

S

 

14.14.25.70

Szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz części tych artykułów

 

S

 

CPA: 14.14.30

T-shirty i podkoszulki, dziane

14.14.30.00

T-shirty i podkoszulki z dzianin metrażowych

p/st

S

 

NACE: 14.19

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

CPA: 14.19.11

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane

14.19.11.00

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z dzianin, włączając kamizelki, kombinezony, majtki, dresy, rękawiczki lub mitenki lub rękawiczki z jednym palcem, odzież wierzchnią (dla dzieci o wysokości nieprzekraczającej 86 cm)

 

S

 

CPA: 14.19.12

Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzież, dziane

14.19.12.10

Dresy z dzianin

p/st

S

 

14.19.12.30

Ubiory narciarskie z dzianin

p/st

S

 

14.19.12.40

Stroje kąpielowe męskie lub chłopięce, z dzianin

p/st

S

 

14.19.12.50

Stroje kąpielowe damskie lub dziewczęce z dzianin

p/st

S

 

14.19.12.90

Pozostała odzież, włączając body z odpowiednim rękawem, z dzianin

kg

S

 

CPA: 14.19.13

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, dziane

14.19.13.00

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin

pa

S

 

CPA: 14.19.19

Pozostałe gotowe akcesoria odzieżowe oraz części odzieży lub dodatków odzieżowych, dziane

14.19.19.30

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły, z dzianin

p/st

S

 

14.19.19.60

Dodatki odzieżowe i części do nich, z dzianin (z wyłączeniem rękawiczek, mitenek, szali, chust, szalików, mantyli i welonów)

 

S

 

CPA: 14.19.21

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, niedziane

14.19.21.50

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, nie z dzianin (dla dzieci o wzroście nieprzekraczającym 86 cm) włączając kamizelki, kombinezony, majtki, dresy, rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem (z wyłączeniem podpasek higienicznych i pieluch)

 

S

 

CPA: 14.19.22

Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież, niedziane

14.19.22.10

Odzież męska lub chłopięca, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym dresy i stroje do biegania (z wyłączeniem kamizelek, ubiorów narciarskich, odzieży z dzianin)

p/st

S

 

14.19.22.20

Odzież damska lub dziewczęca, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym dresy i stroje do biegania (z wyłączeniem kamizelek, ubiorów narciarskich, odzieży z dzianin)

p/st

S

 

14.19.22.30

Ubiory narciarskie (z wyłączeniem dzianych)

p/st

S

 

14.19.22.40

Stroje kąpielowe, męskie lub chłopięce (z wyłączeniem dzianych)

p/st

S

 

14.19.22.50

Stroje kąpielowe, damskie lub dziewczęce (z wyłączeniem dzianych)

p/st

S

 

CPA: 14.19.23

Chusteczki do nosa, szale, szaliki, welony, krawaty, muszki, fulary i pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, niedziane

14.19.23.10

Chusteczki do nosa

p/st

S

 

14.19.23.33

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły (z wyłączeniem artykułów z jedwabiu lub odpadów jedwabiu oraz z dzianin)

p/st

S

 

14.19.23.38

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły, z jedwabiu lub odpadów jedwabiu (z wyłączeniem dzianych)

p/st

S

 

14.19.23.53

Krawaty, muszki, fulary (z wyłączeniem artykułów z jedwabiu lub z odpadów jedwabiu oraz z dzianin)

p/st

S

 

14.19.23.58

Krawaty, muszki, fulary, z jedwabiu lub odpadów jedwabiu (z wyłączeniem dzianych)

p/st

S

 

14.19.23.70

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem (z wyłączeniem dzianych)

pa

S

 

14.19.23.96

Dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, z materiałów włókienniczych, gdzie indziej niesklasyfikowane, i ich części (z wyłączeniem szali, chust, szalików, mantyli, welonów, krawatów, muszek i fularów, rękawiczek, mitenek i rękawic z jednym palcem, a także ich części; biustonoszy, pasów, paso-majtek i gorsetów, szelek i podwiązek, z dzianin)

 

S

 

CPA: 14.19.31

Dodatki odzieżowe wykonane ze skóry lub ze skóry wtórnej, z wyłączeniem rękawic sportowych

14.19.31.75

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej (z wyłączeniem sportowych i ochronnych dla wszystkich zawodów)

pa

S

 

14.19.31.80

Pasy i bandolety, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej

p/st

S

 

14.19.31.90

Dodatki odzieżowe ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej (z wyłączeniem rękawiczek, mitenek i rękawic z jednym palcem, pasów i bandoletów)

 

S

 

CPA: 14.19.32

Odzież wykonana z filcu lub włóknin, tkanin impregnowanych lub powleczonych

14.19.32.00

Odzież wykonana z filcu lub włóknin, tkanin impregnowanych lub powleczonych

p/st

S

 

CPA: 14.19.41

Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu; płaty i rury z filcu; stożki kapeluszy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału

14.19.41.30

Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, płaty i rury z filcu (włącznie z rurami rozciętymi) (z wyłączeniem modelowanych i z rondami)

p/st

S

 

14.19.41.50

Stożki kapeluszy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału (z wyłączeniem modelowanych i z rondami, podszyciem lub przybraniem)

p/st

S

 

CPA: 14.19.42

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, dziane lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku; siatki na włosy

14.19.42.30

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z filcu, wykonane z korpusów, płatów lub stożków

p/st

S

 

14.19.42.50

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału

p/st

S

 

14.19.42.70

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, dziane lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku (ale nie z pasków); siatki na włosy z dowolnego materiału

p/st

S

 

CPA: 14.19.43

Pozostałe nakrycia głowy, z wyłączeniem nakryć głowy z gumy lub tworzyw sztucznych, ochronnych nakryć głowy; taśmy do kapeluszy, podszewki, osłony, szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i wiązania, do nakryć głowy

14.19.43.00

Pozostałe nakrycia głowy (z wyłączeniem nakryć głowy z gumy lub tworzyw sztucznych, ochronnych nakryć głowy, azbestowych nakryć głowy); taśmy do wewnętrznego wykańczania kapeluszy, podszewki, osłony, szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i wiązania, do nakryć głowy

 

S

 

NACE: 14.20

Produkcja wyrobów futrzarskich

CPA: 14.20.10

Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy

14.20.10.30

Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, ze skór futerkowych (z wyłączeniem kapeluszy i pozostałych nakryć głowy)

 

S

 

14.20.10.90

Artykuły ze skór futerkowych (z wyłączeniem odzieży, dodatków odzieżowych, kapeluszy i pozostałych nakryć głowy)

 

S

 

NACE: 14.31

Produkcja wyrobów pończoszniczych

CPA: 14.31.10

Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze

14.31.10.33

Rajstopy i trykoty, dziane, z włókien syntetycznych o masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 67 decyteksów

p/st

S

 

14.31.10.35

Rajstopy i trykoty, dziane, z włókien syntetycznych o masie liniowej nitki pojedynczej 67 decyteksów lub większej

p/st

S

 

14.31.10.37

Rajstopy i trykoty, z materiałów włókienniczych, dziane (z wyłączeniem wyrobów pończoszniczych o stopniowanym ucisku, wyrobów z włókien syntetycznych oraz wyrobów dla niemowląt)

p/st

S

 

14.31.10.50

Damskie wyroby pończosznicze pełnej długości lub do kolan (podkolanówki), z dzianin o masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 67 decyteksów

pa

S

 

14.31.10.90

Wyroby pończosznicze i obuwie z dzianin (włączając skarpetki; z wyłączeniem damskich wyrobów pończoszniczych pełnej długości lub do kolan o masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej niż 67 decyteksów oraz rajstop i trykotów; obuwia z nakładanymi podeszwami)

pa

S

 

NACE: 14.39

Produkcja pozostałej odzieży dzianej

CPA: 14.39.10

Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane

14.39.10.31

Swetry, pulowery, bluzy, kamizelki i swetry rozpinane, męskie lub chłopięce, z wełny lub z cienkiej sierści zwierzęcej (z wyłączeniem swetrów i pulowerów zawierających przynajmniej 50 % masy wełny i o masie 600 g lub większej na sztukę)

p/st

S

 

14.39.10.32

Swetry, pulowery, bluzy, kamizelki i swetry rozpinane, damskie lub dziewczęce, z wełny lub z cienkiej sierści zwierzęcej (z wyłączeniem swetrów i pulowerów zawierających przynajmniej 50 % masy wełny i o masie 600 g lub większej na sztukę)

p/st

S

 

14.39.10.33

Swetry i pulowery, zawierające przynajmniej 50 % masy wełny i o masie 600 g lub większej na sztukę

p/st

S

 

14.39.10.53

Bluzki i pulowery z kołnierzem polo lub golfem, z lekkiej i cienkiej dzianiny, z bawełny

p/st

S

 

14.39.10.55

Bluzki i pulowery z kołnierzem polo lub golfem, z lekkiej i cienkiej dzianiny, z włókien chemicznych

p/st

S

 

14.39.10.61

Swetry, pulowery, bluzy, kamizelki i swetry rozpinane, męskie lub chłopięce, z bawełny (z wyłączeniem bluzek i pulowerów z kołnierzem polo lub golfem, z lekkiej i cienkiej dzianiny)

p/st

S

 

14.39.10.62

Swetry, pulowery, bluzy, kamizelki i swetry rozpinane, damskie lub dziewczęce, z bawełny (z wyłączeniem bluzek i pulowerów z kołnierzem polo lub golfem, z lekkiej i cienkiej dzianiny)

p/st

S

 

14.39.10.71

Swetry, pulowery, bluzy, kamizelki i swetry rozpinane, męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych (z wyłączeniem bluzek i pulowerów z kołnierzem polo lub golfem, z lekkiej i cienkiej dzianiny)

p/st

S

 

14.39.10.72

Swetry, pulowery, bluzy, kamizelki i swetry rozpinane, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych (z wyłączeniem bluzek i pulowerów z kołnierzem polo lub golfem, z lekkiej i cienkiej dzianiny)

p/st

S

 

14.39.10.90

Swetry, pulowery, bluzy, kamizelki i swetry rozpinane, z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem wełny i cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny oraz włókien chemicznych)

p/st

S

 

NACE: 15.11

Garbowanie i wyprawa skór; wyprawa i barwienie skór futerkowych

CPA: 15.11.10

Skóry futerkowe wyprawione i garbowane

15.11.10.30

Skóry futerkowe, całe, garbowane lub wykończone, niełączone, z królików, zajęcy lub jagniąt

p/st

S

 

15.11.10.50

Skóry futerkowe lub skórki, garbowane lub wykończone (z wyłączeniem z królików, zajęcy lub jagniąt)

 

S

 

CPA: 15.11.21

Skóry zamszowe

15.11.21.00

Skóra zamszowa i zamsz kombinowany

m2

S

 

CPA: 15.11.22

Skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane

15.11.22.00

Skóra lakierowana i lakierowana skóra laminowana; skóra metalizowana

m2

T

 

CPA: 15.11.31

Skóry bydlęce całe, odwłosione

15.11.31.00

Skóry bydlęce całe, odwłoszone

kg

T

 

CPA: 15.11.32

Pozostałe odwłosione skóry bydlęce

15.11.32.00

Pozostałe odwłoszone skóry bydlęce

kg

T

 

CPA: 15.11.33

Skóry ze zwierząt koniowatych, odwłosione

15.11.33.00

Skóry ze zwierząt koniowatych, odwłoszone

kg

T

 

CPA: 15.11.41

Skóry owcze i jagnięce bez wełny

15.11.41.30

Skóry owcze lub jagnięce bez wełny, garbowane, ale dalej nie przetworzone (z wyłączeniem skór zamszowych)

kg

T

 

15.11.41.50

Skóry owcze lub jagnięce, bez wełny, wyprawione na pergamin lub przetworzone po garbowaniu (z wyłączeniem skóry zamszowej, lakierowanej, laminowanej i metalizowanej)

m2

T

 

CPA: 15.11.42

Skóry kozie i koźlęce odwłosione

15.11.42.30

Skóry z kóz lub koźląt, odwłoszone, garbowane lub wstępnie garbowane, ale dalej nie przetworzone (z wyłączeniem skóry zamszowej)

kg

T

 

15.11.42.50

Skóry z kóz lub koźląt, odwłoszone, wyprawione na pergamin lub przetworzone po garbowaniu (z wyłączeniem skóry zamszowej, lakierowanej, laminowanej i metalizowanej)

m2

T

 

CPA: 15.11.43

Skóry świńskie odwłosione

15.11.43.30

Skóry ze świń, odwłoszone, garbowane, ale dalej nie przetworzone

kg

T

 

15.11.43.50

Skóry ze świń, odwłoszone, wyprawione na pergamin lub przetworzone po garbowaniu (z wyłączeniem skóry lakierowanej, laminowanej i metalizowanej)

m2

T

 

CPA: 15.11.51

Skóry odwłosione z pozostałych zwierząt

15.11.51.00

Skóry z pozostałych zwierząt, odwłoszone

kg

T

 

CPA: 15.11.52

Skóry wtórne na bazie skóry naturalnej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej

15.11.52.00

Skóra wtórna na bazie skóry wyprawionej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej, w płytach, arkuszach lub pasach

m2

T

 

NACE: 15.12

Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów rymarskich i kaletniczych

CPA: 15.12.11

Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt

15.12.11.10 z

Wyroby siodlarskie i rymarskie dla wszelkich zwierząt, z dowolnego materiału (włączając bicze, szpicruty i ich części, postronki, smycze, nakolanniki, kagańce, nakrycia siodeł, ubiory psów)

 

S

 

CPA: 15.12.12

Torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze ze skóry, skóry wtórnej, tworzywa sztucznego, materiałów włókienniczych, włókien wulkanizowanych lub kartonu; zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań i obuwia

15.12.12.10

Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki, ze skóry wyprawionej, skóry wtórnej, skóry lakierowanej, z tworzywa sztucznego, z materiałów włókienniczych, z aluminium lub innych materiałów

p/st

S

 

15.12.12.20

Torebki ze skóry wyprawionej, skóry wtórnej, skóry lakierowanej, z tworzywa sztucznego, materiałów włókienniczych lub innych materiałów (włączając te bez uchwytu)

p/st

S

 

15.12.12.30

Artykuły zazwyczaj noszone w kieszeni lub torebce

 

S

 

15.12.12.50

Opakowania i pojemniki, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

S

 

15.12.12.70

Zestawy podróżne do higieny osobistej, do szycia lub do czyszczenia obuwia lub ubrań (z wyłączeniem zestawów do manicure)

p/st

S

 

CPA: 15.12.13

Paski i bransoletki do zegarków oraz ich części, niemetalowe

15.12.13.00

Paski, opaski i bransoletki do zegarków oraz ich części (włączając ze skóry wyprawionej, skóry wtórnej lub tworzywa sztucznego; z wyłączeniem wykonanych z metali szlachetnych, z metali nieszlachetnych lub z metali nieszlachetnych pokrytych metalem szlachetnym)

p/st

S

 

CPA: 15.12.19

Pozostałe wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, włączając wyroby w rodzaju stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych itp.

15.12.19.30

Artykuły ze skóry wyprawionej lub ze skóry wtórnej, w rodzaju stosowanych w maszynach i urządzeniach mechanicznych lub do innych celów technicznych

kg

S

 

15.12.19.60

Artykuły ze skóry wyprawionej lub ze skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

S

 

NACE: 15.20

Produkcja obuwia

CPA: 15.20.11

Obuwie nieprzemakalne, z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia z metalowym noskiem ochronnym

15.20.11.00

Obuwie nieprzemakalne, z cholewkami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych (z wyłączeniem obuwia z metalowym noskiem ochronnym)

pa

S

 

CPA: 15.20.12

Obuwie z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego i sportowego

15.20.12.10

Sandały z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub z tworzyw sztucznych (włączając klapki i japonki)

pa

S

 

15.20.12.31

Obuwie wyjściowe z cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych

pa

S

 

15.20.12.37

Pantofle lub inne obuwie domowe, z podeszwami zewnętrznymi z gumy lub z tworzyw sztucznych i cholewkami z tworzyw sztucznych (włączając pantofle ranne i pantofle do tańczenia, kapcie i klapki)

pa

S

 

CPA: 15.20.13

Obuwie z wierzchami wykonanymi ze skóry, z wyłączeniem obuwia sportowego, obuwia z metalowym noskiem ochronnym oraz obuwia specjalnego różnego typu

15.20.13.30

Obuwie z cholewkami ze skóry wyprawionej, na drewnianym spodzie (włączając drewniaki) (z wyłączeniem obuwia z podeszwą wewnętrzną lub z metalowym noskiem ochronnym)

pa

S

 

15.20.13.51

Obuwie wyjściowe męskie z cholewkami ze skóry wyprawionej (włączając buty i botki, z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego i obuwia z metalowym noskiem ochronnym)

pa

S

 

15.20.13.52

Obuwie wyjściowe damskie, z cholewkami ze skóry wyprawionej (włączając buty i botki, z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego i obuwia z metalowym noskiem ochronnym)

pa

S

 

15.20.13.53

Obuwie wyjściowe dziecięce, z cholewkami ze skóry wyprawionej (włączając buty i botki, z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego i obuwia z metalowym noskiem ochronnym)

pa

S

 

15.20.13.61

Sandały męskie, z cholewkami ze skóry wyprawionej (włączając klapki i japonki)

pa

S

 

15.20.13.62

Sandały damskie, z cholewkami ze skóry wyprawionej (włączając klapki i japonki)

pa

S

 

15.20.13.63

Sandały dziecięce z cholewkami ze skóry wyprawionej (włączając klapki i japonki)

pa

S

 

15.20.13.70

Pantofle lub pozostałe obuwie domowe, z podeszwami zewnętrznymi z gumy, z tworzywa sztucznego lub skóry wyprawionej i z cholewkami ze skóry wyprawionej (włączając pantofle ranne i pantofle do tańczenia, kapcie i klapki)

pa

S

 

15.20.13.80

Obuwie z podeszwami zewnętrznymi z drewna, korka lub innymi i cholewkami ze skóry wyprawionej (z wyłączeniem obuwia z podeszwami zewnętrznymi z gumy, tworzyw sztucznych lub skóry wyprawionej)

pa

S

 

CPA: 15.20.14

Obuwie z wierzchami wykonanymi z tkanin, z wyłączeniem obuwia sportowego

15.20.14.44

Pantofle i pozostałe obuwie domowe (włączając pantofle do tańca i pantofle ranne, kapcie i klapki) z cholewkami z materiałów włókienniczych

pa

S

 

15.20.14.45

Obuwie z podeszwami zewnętrznymi z gumy, tworzyw sztucznych lub skóry wyprawionej i z cholewkami z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem pantofli i pozostałego obuwia domowego oraz obuwia sportowego)

pa

S

 

15.20.14.46

Obuwie z cholewkami z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem pantofli i pozostałego obuwia domowego oraz obuwia z podeszwami zewnętrznymi z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej

pa

S

 

CPA: 15.20.21

Obuwie do tenisa, koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe itp. z cholewkami z materiałów włókienniczych

15.20.21.00

Obuwie sportowe z podeszwami zewnętrznymi z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami z materiałów włókienniczych (włączając buty do tenisa, buty do koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe i temu podobne)

pa

S

 

CPA: 15.20.29

Pozostałe obuwie sportowe, z wyłączeniem butów narciarskich i łyżwiarskich

15.20.29.00

Pozostałe obuwie sportowe, z wyłączeniem butów narciarskich i łyżwiarskich

pa

S

 

CPA: 15.20.31

Obuwie z metalowym noskiem ochronnym

15.20.31.20

Obuwie (włączając obuwie nieprzemakalne) z metalowym noskiem ochronnym, z podeszwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych

pa

S

 

15.20.31.50

Obuwie z podeszwami zewnętrznymi z gumy, tworzyw sztucznych lub ze skóry wyprawionej i cholewkach ze skóry wyprawionej i z metalowym noskiem ochronnym

pa

S

 

CPA: 15.20.32

Obuwie wykonane z drewna, obuwie specjalne i pozostałe obuwie, gdzie indziej niesklasyfikowane

15.20.32.00

Obuwie wykonane z drewna, obuwie specjalne i pozostałe obuwie, gdzie indziej niesklasyfikowane

pa

S

 

CPA: 15.20.40

Części obuwia ze skóry wkładki, getry, podkładki pod pięty i podobne artykuły oraz ich części

15.20.40.20

Cholewki i ich części, ze skóry wyprawionej (z wyłączeniem zakładek)

 

S

 

15.20.40.50

Cholewki i ich części (z wyłączeniem zakładek i artykułów ze skóry wyprawionej)

 

S

 

15.20.40.80

Części obuwia (z wyłączeniem cholewek) z pozostałych materiałów

 

S

 

NACE: 16.10

Produkcja wyrobów tartacznych

CPA: 16.10.11

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm, z drzew iglastych

16.10.11.34

Drewno świerkowe (Picea abies Karst.), srebrnej jodły (Abies alba Mill.) przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości przekraczającej 6 mm

m3

S

 

16.10.11.36

Drewno sosnowe (Pinus sylvestris L.) przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości przekraczającej 6 mm

m3

S

 

16.10.11.38

Drewno iglaste przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości przekraczającej 6 mm (z wyłączeniem drewna świerkowego (Picea abies Karst.), srebrnej jodły (Abies alba Mill.) oraz drewna sosnowego (Pinus sylvestris L.))

m3

S

 

CPA: 16.10.12

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm, z drzew innych niż iglaste

16.10.12.50

Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości przekraczającej 6 mm (z wyłączeniem drewna iglastego i tropikalnego, dębowych płyt, listew i klepki)

m3

S

 

16.10.12.71

Drewno tropikalne, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, łączone stykowo, strugane lub szlifowane, o grubości przekraczającej 6 mm

m3

S

 

16.10.12.77

Dębowe płyty, listwy, klepki do parkietów lub drewniane płyty podłogowe, strugane, ale niepołączone (z wyłączeniem kształtowanych w sposób ciągły)

m2

S

 

CPA: 16.10.13

Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna, nieimpregnowane

16.10.13.00

Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna, nieimpregnowane

m3

S

 

CPA: 16.10.21

Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe, z drzew iglastych

16.10.21.10

Drewno iglaste kształtowane w sposób ciągły (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi)

kg

S

 

CPA: 16.10.22

Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe, z bambusa

16.10.22.10

Drewno bambusowe (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i tym podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo

kg

S

 

CPA: 16.10.23

Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe, z pozostałych drzew

16.10.23.00

Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, niepołączonymi, z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i tym podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo) (z wyłączeniem drewna drzew iglastych i bambusa)

kg

S

 

CPA: 16.10.24

Wełna drzewna; mączka drzewna

16.10.24.00

Wełna drzewna; mączka drzewna

kg

S

 

CPA: 16.10.25

Drewno w postaci wiórów lub kawałków

16.10.25.03

Drewno w postaci wiórków lub kawałków, iglaste

kg

S

 

16.10.25.05

Drewno w postaci wiórków lub kawałków, liściaste

kg

S

 

CPA: 16.10.31

Drewno nieobrobione malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

16.10.31.16

Drewno nieobrobione, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi

m3

S

 

CPA: 16.10.32

Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna, impregnowane

16.10.32.00

Drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe impregnowane

m3

S

 

CPA: 16.10.39

Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki

16.10.39.00

Pozostałe drewno surowe, włączając żerdzie rozszczepione i paliki

m3

S

 

CPA: 16.10.91

Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna

16.10.91.00

Obróbka; impregnacja i zabezpieczanie drewna (włączając sezonowanie i suszenie)

 

I

 

NACE: 16.21

Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

CPA: 16.21.11

Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze z bambusa

16.21.11.00

Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe z bambusa

m3

S

 

CPA: 16.21.12

Płyta wiórowa

16.21.12.00

Płyta wiórowa z drewna

m3

S

 

CPA: 16.21.13

Płyty o wiórach zorientowanych (»oriented strand board« OSB)

16.21.13.16

Płyta o wiórach zorientowanych („oriented strand board” OSB), z drewna

m3

S

 

CPA: 16.21.14

Pozostałe płyty z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych

16.21.14.19

Płyta płatkowa (płyta ze średniej wielkości wiórów „waferboard”) i podobna płyta, z drewna (z wyłączeniem płyty wiórowej i płyty o wiórach zorientowanych [OSB])

m3

S

 

16.21.14.50

Płyta wiórowa i podobna płyta, z materiałów zdrewniałych (z wyłączeniem drewna)

m3

S

 

CPA: 16.21.15

Płyty pilśniowe z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych

16.21.15.23

Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych, o grubości nieprzekraczającej 5 mm

m2

S

 

16.21.15.26

Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych, o grubości przekraczającej 5 mm, ale nieprzekraczającej 9 mm

m2

S

 

16.21.15.29

Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych, o grubości przekraczającej 9 mm

m2

S

 

16.21.15.43

Płyta pilśniowa (z wyłączeniem płyty średniej gęstości [MDF]) z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych, o gęstości przekraczającej 0,8 g/cm3

m2

S

 

16.21.15.46

Płyta pilśniowa (z wyłączeniem płyty średniej gęstości [MDF]) z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych, o gęstości przekraczającej 0,5 g/cm3, ale nieprzekraczającej 0,8 g/cm3

m2

S

 

16.21.15.49

Płyta pilśniowa z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów (z wyłączeniem płyty średniej gęstości [MDF]), nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznych, o gęstości nieprzekraczającej 0,5 g/cm3

m2

S

 

CPA: 16.21.16

Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, z drewna drzew iglastych

16.21.16.00

Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, z drewna drzew iglastych

m3

S

 

CPA: 16.21.17

Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, przynajmniej z jedną warstwą z drewna drzew tropikalnych

16.21.17.11

Sklejka składająca się wyłącznie z arkuszy z drewna (z wyłączeniem bambusa), o grubości każdej warstwy nieprzekraczającej 6 mm, z co najmniej jedną warstwą z drewna tropikalnego

m3

S

 

CPA: 16.21.18

Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, z drewna pozostałych drzew

16.21.18.00

Pozostała sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, z drewna pozostałych drzew

m3

S

 

CPA: 16.21.21

Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych

16.21.21.00

Drewno utwardzone, w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych

m3

S

 

CPA: 16.21.22

Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z drewna drzew iglastych

16.21.22.10

Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm, z drewna drzew iglastych

m3

S

 

CPA: 16.21.23

Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z drewna tropikalnego

16.21.23.00

Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z drewna tropikalnego

m3

S

 

CPA: 16.21.24

Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm z pozostałych drzew

16.21.24.00

Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości nieprzekraczającej 6 mm, z innego drewna niż drewno drzew iglastych i drewno tropikalne

m3

S

 

NACE: 16.22

Produkcja gotowych parkietów podłogowych

CPA: 16.22.10

Gotowe płyty podłogowe

16.22.10.30

Połączone płyty podłogowe na podłogi mozaikowe, z drewna

m2

S

 

16.22.10.60

Połączone płyty podłogowe, z drewna (z wyłączeniem płyt na podłogi mozaikowe)

m2

S

 

NACE: 16.23

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

CPA: 16.23.11

Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna

16.23.11.10

Okna, okna balkonowe i ich ramy, z drewna

p/st

S

 

16.23.11.50

Drzwi, ich futryny oraz progi, z drewna

p/st

S

 

CPA: 16.23.12

Płyty szalunkowe do prac betoniarskich, dachówki i gonty, z drewna

16.23.12.00

Płyty szalunkowe do prac betoniarskich, dachówki i gonty, z drewna

kg

S

 

CPA: 16.23.19

Wyroby stolarskie i ciesielskie gdzie indziej niesklasyfikowane, z drewna

16.23.19.00

Wyroby stolarskie i ciesielskie z drewna (z wyłączeniem okien, okien balkonowych i drzwi, ich ram i progów, połączonych płyt podłogowych, płyt szalunkowych do prac betoniarskich, dachówek i gontów)

kg

S

 

CPA: 16.23.20

Prefabrykowane budynki z drewna

16.23.20.00

Prefabrykowane budynki z drewna

 

S

 

NACE: 16.24

Produkcja opakowań drewnianych

CPA: 16.24.11

Palety, palety skrzyniowe i pozostałe płyty załadunkowe, z drewna

16.24.11.33

Palety płaskie i nadstawki do palet płaskich z drewna

p/st

S

 

16.24.11.35

Palety skrzyniowe i platformy załadunkowe z drewna (z wyłączeniem palet płaskich)

p/st

S

 

CPA: 16.24.12

Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna

16.24.12.00

Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna (włącznie z klepkami)

kg

S

 

CPA: 16.24.13

Pozostałe opakowania drewniane i ich części

16.24.13.20

Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna (z wyłączeniem bębnów do kabli)

kg

S

 

16.24.13.50

Bębny do kabli, z drewna

kg

S

 

NACE: 16.29

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

CPA: 16.29.11

Narzędzia, oprawy i rękojeści narzędzi, części mioteł, szczotek i pędzli, bloki do wyrobu fajek, prawidła i kopyta do obuwia, z drewna

16.29.11.30

Narzędzia, oprawy narzędzi i rękojeści narzędzi, oprawy lub trzonki mioteł, szczotek lub pędzli, z drewna; kopyta lub prawidła do obuwia, z drewna

kg

S

 

16.29.11.80

Wstępnie ukształtowane klocki z drewna lub korzenia, do wyrobu fajek

kg

S

 

CPA: 16.29.12

Przybory stołowe i kuchenne, z drewna

16.29.12.00

Przybory stołowe i kuchenne, z drewna

kg

S

 

CPA: 16.29.13

Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna

16.29.13.00

Intarsje i mozaiki; kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły; statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna; wieszaki na płaszcze lub na kapelusze; tacki na listy, popielniczki, pojemniki na długopisy, podstawki na kałamarz i pióra

 

S

 

CPA: 16.29.14

Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna

16.29.14.20

Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów, drewniane

m

S

 

16.29.14.91

Pozostałe wyroby z drewna (z wyłączeniem nadstawek paletowych i trumien drewnianych)

 

S

 

CPA: 16.29.15

Pellety i brykiety, z prasowanego i aglomerowanego drewna i odpadów roślinnych

16.29.15.00

Pellety i brykiety, z prasowanego i aglomerowanego drewna i odpadów drzewnych

kg

S

 

CPA: 16.29.21

Korek naturalny, oczyszczony lub z grubsza ukształtowany w bloki, płyty, arkusze lub taśmy; kruszony, granulowany lub mielony; odpady z korka

16.29.21.30

Odpady z korka; korek kruszony, granulowany lub mielony (z wyłączeniem korka naturalnego surowego lub wstępnie obrobionego)

kg

S

 

16.29.21.50

Korek naturalny, oczyszczony lub zgrubnie wyrównany, w postaci prostokątnych lub kwadratowych bloków, płyt, arkuszy lub pasów

kg

S

 

CPA: 16.29.22

Wyroby z korka naturalnego

16.29.22.50

Korki i zatyczki, z korka naturalnego

kg

S

 

16.29.22.90

Pozostałe artykuły z korka naturalnego

kg

S

 

CPA: 16.29.23

Bloki, płyty, arkusze lub taśmy, płytki dowolnego kształtu, pełne cylindry, ze sprasowanego korka

16.29.23.20

Korki i zatyczki, cylindryczne, do win musujących, z korka aglomerowanego, włączając te z krążkami z korka naturalnego

kg

S

 

16.29.23.50

Korki i zatyczki, cylindryczne, z korka aglomerowanego (z wyłączeniem takich produktów do win musujących)

kg

S

 

16.29.23.80

Wyroby z korka aglomerowanego – bloki, płyty, arkusze, pasy, płytki o dowolnym kształcie, lite cylindry lub krążki, także z korka aglomerowanego ekspandowanego lub palonego (z wyłączeniem korków i zatyczek)

kg

S

 

CPA: 16.29.24

Korek prasowany; wyroby z korka prasowanego, gdzie indziej niesklasyfikowane

16.29.24.00

Korek prasowany; wyroby z korka prasowanego, gdzie indziej niesklasyfikowane

kg

S

 

CPA: 16.29.25

Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie

16.29.25.00

Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny

kg

S

 

NACE: 17.11

Produkcja masy włóknistej

CPA: 17.11.11

Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego

17.11.11.00

Masa celulozowa drzewna do przeróbki chemicznej

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.12

Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego

17.11.12.00

Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przeróbki chemicznej

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.13

Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego

17.11.13.00

Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przeróbki chemicznej

kg 90 % sdt

T

 

CPA: 17.11.14

Masa włóknista drzewna, mechaniczna i półchemiczna, masa włóknista z pozostałych surowców celulozowych, innych niż drewno

17.11.14.00

Ścier drzewny mechaniczny i półchemiczny, masy z pozostałego włóknistego materiału celulozowego

kg 90 % sdt

T

 

NACE: 17.12

Produkcja papieru i tektury

CPA: 17.12.11

Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach

17.12.11.00

Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach

kg

S

 

CPA: 17.12.12

Papier i tektura czerpane

17.12.12.00

Papier i tektura czerpane

kg

S

 

CPA: 17.12.13

Papier i tektura w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru lub tektury światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych; papier karbonizowany podłożowy; podłoże do tapet

17.12.13.00

Papier i tektura stosowane jako podłoże papieru lub tektury światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych; papier karbonizowany podłożowy; podłoże do tapet

kg

S

 

CPA: 17.12.14

Pozostały papier i tektura do celów graficznych

17.12.14.10

Papier i tektura, do celów graficznych: zawartość włókien mechanicznych nie większa niż 10 %, o gramaturze mniejszej niż 40 g/m2

kg

S

 

17.12.14.35

Papier i tektura, do celów graficznych: zawartość włókien mechanicznych nie większa niż 10 %, o gramaturze 40 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 150 g/m2, w zwojach

kg

S

 

17.12.14.39

Papier i tektura, do celów graficznych: zawartość włókien mechanicznych nie większa niż 10 %, o gramaturze 40 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 150 g/m2, w arkuszach

kg

S

 

17.12.14.50

Papier i tektura, do celów graficznych: zawartość włókien mechanicznych nie większa niż 10 %, o gramaturze większej niż 150 g/m2

kg

S

 

17.12.14.70

Papier i tektura, do celów graficznych: zawartość włókien mechanicznych większa niż 10 %

kg

S

 

CPA: 17.12.20

Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych

17.12.20.30

Wata celulozowa dla gospodarstw domowych lub do celów sanitarnych, w zwojach o szerokości większej niż 36 cm lub w postaci arkuszy prostokątnych (włączając kwadratowe) o przynajmniej jednym boku dłuższym niż 36 cm w stanie niezrolowanym

kg

S

 

17.12.20.55

Papier krepowy i wstęgi z włókien celulozowych, dla gospodarstw domowych lub do celów sanitarnych, w zwojach o szerokości większej niż 36 cm lub w postaci arkuszy, o przynajmniej jednym boku dłuższym niż 36 cm w stanie niezrolowanym, o gramaturze nie większej niż 25 g/m2

kg

S

 

17.12.20.57

Papier krepowy i wstęgi z włókien celulozowych, dla gospodarstw domowych lub do celów sanitarnych, w zwojach o szerokości większej niż 36 cm lub w postaci arkuszy, o przynajmniej jednym boku dłuższym niż 36 cm, w stanie niezrolowanym, o gramaturze większej niż 25 g/m2

kg

S

 

17.12.20.90

Pozostały papier stosowany w gospodarstwie domowym

kg

S

 

CPA: 17.12.31

Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej niebielony

17.12.31.00

Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej, niebielony (z wyłączeniem stosowanego do pisania, druku lub innych celów graficznych, kart dziurkowanych i dziurkowanej taśmy papierowej)

kg

S

 

CPA: 17.12.32

Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej bielony

17.12.32.00

Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej, bielony (z wyłączeniem niebielonego, stosowanego do pisania, druku lub innych celów graficznych, kart dziurkowanych i dziurkowanej taśmy papierowej)

kg

S

 

CPA: 17.12.33

Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną

17.12.33.00

Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną

kg

S

 

CPA: 17.12.34

Papier z makulatury na warstwę pofalowaną i pozostały papier na warstwę pofalowaną

17.12.34.00

Papier z makulatury na warstwę pofalowaną i pozostały papier na warstwę pofalowaną

kg

S

 

CPA: 17.12.35

»Testliner« — papier z makulatury na pokrycie tektury falistej

17.12.35.20

Papier z makulatury na pokrycie tektury falistej (testliner), niepowleczony, o gramaturze nie większej niż 150 g/m2, w zwojach lub arkuszach

kg

S

 

17.12.35.40

Papier z makulatury na pokrycie tektury falistej (testliner), niepowleczony, o gramaturze większej niż 150 g/m2, w zwojach lub arkuszach

kg

S

 

CPA: 17.12.41

Pozostały papier siarczanowy niepowleczony; papier siarczanowy workowy, krepowany lub marszczony

17.12.41.20

Papier workowy siarczanowy, niepowleczony, niebielony (z wyłączeniem papieru do pisania, druku lub innych celów graficznych, kart dziurkowanych i dziurkowanej taśmy papierowej)

kg

S

 

17.12.41.40

Papier workowy siarczanowy, niepowleczony (z wyłączeniem papieru niebielonego, do pisania, druku lub innych celów graficznych, kart dziurkowanych i dziurkowanej taśmy papierowej)

kg

S

 

17.12.41.60

Papier i tektura, siarczanowe, niepowleczone, o gramaturze nie większej niż 150 g/m2 (z wyłączeniem papieru siarczanowego na warstwę pokryciową tektury falistej, papieru workowego siarczanowego, papieru do pisania, druku lub innych celów graficznych itp.)

kg

S

 

17.12.41.80 z

Krepowany lub marszczony papier workowy siarczanowy, w zwojach lub arkuszach

kg

S

 

CPA: 17.12.42

Papier pakowy siarczynowy i pozostały papier niepowleczony, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych

17.12.42.20

Papier pakowy siarczynowy, w zwojach lub arkuszach

kg

S

 

17.12.42.40

Pozostały papier i tektura, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, o gramaturze nie większej niż 150 g/m2 (z wyłączeniem produktów objętych pozycją HS 4802 , papieru na warstwę pofalowaną, pokryciowego (testliner), pakowego siarczynowego, papieru i tektury filtracyjnych i dachowych)

kg

S

 

17.12.42.60

Pozostały papier i tektura, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, o gramaturze > 150 g/m2 lecz < 225 g/m2 (z wyłączeniem produktów objętych pozycją HS 4802 , papieru na warstwę pofalowaną, pokryciowego (testliner), pakowego siarczynowego, papieru i tektury filtracyjnych i dachowych)

kg

S

 

17.12.42.80

Pozostały papier i tektura, niepowleczone, w zwojach lub arkuszach, o gramaturze nie mniejszej niż 225 g/m2 (z wyłączeniem produktów objętych pozycją HS 4802 , papieru na warstwę pofalowaną, pokryciowego (testliner), pakowego siarczynowego, papieru i tektury filtracyjnych i dachowych