18.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/109


DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2018/741

z dnia 1 marca 2018 r.

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia w przypadku zastosowania ołowiu jako pierwiastka stopowego w miedzi

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1), w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2011/65/UE nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzany do obrotu nie zawierał ołowiu.

(2)

Pkt 6c) załącznika III do dyrektywy 2011/65/UE przewiduje wyłączenie stosowania ołowiu jako pierwiastka stopowego w miedzi zawierającej do 4 % ołowiu masowo do dnia 21 lipca 2016 r. Komisja otrzymała wniosek o przedłużenie tego wyłączenia w odniesieniu do kategorii 1–7 i 10 przed dniem 21 stycznia 2015 r. zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy 2011/65/UE.

(3)

Ołów w stopach miedzi ułatwia łamanie wiórów, działa jako smar, nadaje stopom miedzi dobrą przydatność do obróbki skrawaniem i nadaje gotowym komponentom również inne właściwości, takie jak odporność na korozję.

(4)

Obecnie alternatyw dla stosowania stopów miedzi zawierających do 4 % ołowiu masowo nie można uznać za naukowo lub technicznie wykonalne. W związku z tym przedłużenie wyłączenia na okres pięciu lat po upływie pierwszej daty wygaśnięcia jest uzasadnione, ponieważ umożliwi przeprowadzenie szczegółowej analizy łańcucha dostaw.

(5)

W odniesieniu do kategorii 1–7 i 10 wyłączenie powinno zostać przedłużone do dnia 21 lipca 2021 r., aby umożliwić przeprowadzenie kompleksowej analizy łańcucha dostaw w celu zawężenia zakresu wyłączenia w momencie następnego przeglądu. W odniesieniu do kategorii innych niż kategorie 1–7 i 10 obecne wyłączenie pozostaje ważne w okresach określonych w art. 5 ust. 2 dyrektywy 2011/65/UE.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2011/65/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2019 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lipca 2019 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 marca 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.


ZAŁĄCZNIK

Pkt 6c) załącznika III do dyrektywy 2011/65/UE otrzymuje brzmienie:

„6c)

Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo

Wygasa:

dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 1–7 i 10,

dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych,

dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8,

dnia 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz dla kategorii 11.”