15.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/47


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2333

z dnia 13 grudnia 2017 r.

określająca limity ilościowe oraz przydział kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8317)

(Jedynie tekst w języku angielskim, chorwackim, czeskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim i włoskim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 September 2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 10 ust. 2 i art. 16 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii przywożonych substancji kontrolowanych podlega limitom ilościowym.

(2)

Komisja jest zobowiązana określić te limity i przyznać kontyngenty przedsiębiorstwom.

(3)

Ponadto Komisja jest zobowiązana ustalić ilości substancji kontrolowanych, innych niż wodorochlorofluorowęglowodory, które mogą być wykorzystywane do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, jak również określić przedsiębiorstwa, które mogą je stosować.

(4)

Określając przyznane kontyngenty do celów nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, należy zagwarantować przestrzeganie limitów ilościowych ustanowionych w art. 10 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, z zastosowaniem rozporządzenia Komisji (UE) nr 537/2011 (2). Te limity ilościowe obejmują pewną ilość wodorochlorofluorowęglowodorów objętą licencjami na zastosowania laboratoryjne i analityczne, zatem produkcja i przywóz wodorochlorofluorowęglowodorów do tych zastosowań powinny również być objęte wspomnianym przydziałem.

(5)

Komisja opublikowała zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2018 r. przywozić do Unii Europejskiej lub wywozić z Unii Europejskiej substancje kontrolowane zubożające warstwę ozonową oraz dla przedsiębiorstw zamierzających produkować lub przywozić takie substancje przeznaczone do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w 2018 r. (3) i otrzymała deklaracje dotyczące planowanego przywozu w 2018 r.

(6)

Limity ilościowe i kontyngenty należy ustalić na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r., zgodnie z rocznym cyklem sprawozdawczym na podstawie Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Limity ilościowe w odniesieniu do dopuszczania do swobodnego obrotu

Ilości substancji kontrolowanych objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do obrotu w Unii w 2018 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, są następujące:

Substancje kontrolowane

Ilość (w przeliczeniu na ODP, tj. potencjał niszczenia ozonu, w kg)

Grupa I (chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115) oraz grupa II (inne całkowicie fluorowcowane chlorofluorowęglowodory)

2 616 350,00

Grupa III (halony)

18 566 550,00

Grupa IV (tetrachlorek węgla)

22 330 561,00

Grupa V (1,1,1-trichloroetan)

1 700 000,00

Grupa VI (bromek metylu)

480 720,00

Grupa VII (wodorobromofluorowęglowodory)

4 630,35

Grupa VIII (wodorochlorofluorowęglowodory)

5 635 808,00

Grupa IX (bromochlorometan)

324 024,00

Artykuł 2

Przyznanie kontyngentów w odniesieniu do dopuszczania do swobodnego obrotu

1.   Kontyngenty na chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115 i inne całkowicie fluorowcowane chlorofluorowęglowodory w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku I.

2.   Kontyngenty na halony w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku II.

3.   Kontyngenty na tetrachlorek węgla w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku III.

4.   Kontyngenty na 1,1,1-trichloroetan w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku IV.

5.   Kontyngenty na bromek metylu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku V.

6.   Kontyngenty na wodorobromofluorowęglowodory w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku VI.

7.   Kontyngenty na wodorochlorofluorowęglowodory w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku VII.

8.   Kontyngenty na bromochlorometan w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. przyznaje się w odniesieniu do celów i przedsiębiorstw wymienionych w załączniku VIII.

9.   Kontyngenty dla poszczególnych przedsiębiorstw określono w załączniku IX.

Artykuł 3

Kontyngenty do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych

Przedsiębiorstwom wymienionym w załączniku X przyznaje się kontyngenty na przywóz i produkcję substancji kontrolowanych do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w 2018 r.

Maksymalne ilości, jakie te przedsiębiorstwa mogą wyprodukować lub objąć przywozem w 2018 r. do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, określono w załączniku XI.

Artykuł 4

Okres obowiązywania

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r. i wygasa ona z dniem 31 grudnia 2018 r.

Artykuł 5

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do następujących przedsiębiorstw:

1

2D Technologies Ltd

Fletton Avenue

Peterbrough

Zjednoczone Królestwo

2

Abcr GmbH

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Niemcy

3

AGC Chemicals Europe, Ltd.

York House, Hillhouse International

FY5 4QD Thornton Cleveleys

Zjednoczone Królestwo

4

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 9

B-1348 Louvain-la-Neuve

Belgia

5

ARKEMA FRANCE

Rue Estienne d'Orves 420

92705 COLOMBES CEDEX

Francja

6

ATELIERS BIGATA SASU

RUE JEAN-BAPTISTE PERRIN 10

33320 EYSINES

Francja

7

BASF Agri-Production S.A.S.

Rue de Verdun 32

76410 Saint-Aubin Les Elbeuf

Francja

8

Baxter S.A.

Boulevard René Branquart 80

7860 Lessines

Belgia

9

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Str. 50

40789 Monheim

Niemcy

10

Biovit d.o.o.

Matka Laginje 13

HR-42000 Varazdin

Chorwacja

11

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG

Buetzflether Sand 2

21683 Stade

Niemcy

12

Butterworth Laboratories Ltd

Waldegrave Road 54-56

TW118NY LONDON

Zjednoczone Królestwo

13

Ceram Optec SIA

Skanstes street 7 K-1

LV-1013 Riga

Łotwa

14

Chemours Netherlands B.V.

Baanhoekweg 22

3313LA Dordrecht

Niderlandy

15

Daikin Refrigerants Europe GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

Niemcy

16

DIVERCHIM SA

RUE DU NOYER, ZAC du Moulin 6

95700 Roissy en France

Francja

17

Dyneon GmbH

Industrieparkstr. 1

84508 Burgkirchen

Niemcy

18

EAF protect s.r.o.

Karlovarská 131/50

35002 Cheb 2

Republika Czeska

19

ESTO Cheb s.r.o.

Palackého 2087/8 A

35002 Cheb

Republika Czeska

20

F-Select GmbH

Grosshesseloherstr. 18

81479 München

Niemcy

21

Fire Fighting Enterprises Ltd

Hunting Gate 9

SG4 0TJ Hitchin

Zjednoczone Królestwo

22

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH

Ruhrstr. 113

22761 Hamburg

Niemcy

23

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI

VIA FERRI ROCCO 32

70022 ALTAMURA

Włochy

24

GlaxoSmithKline

Cobden Street

DD10 8EA Montrose

Zjednoczone Królestwo

25

Halon & Refrigerant Services Ltd

J Reid Trading Estate, Factory Road

CH5 2QJ Sandycroft

Zjednoczone Królestwo

26

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Niderlandy

27

Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH

Wunstorfer Str. 40

30926 Seelze

Niemcy

28

Hovione FarmaCiencia SA

Quinta de S. Pedro - Sete Casas

2674-506 Loures

Portugalia

29

Hudson Technologies Europe S.r.l.

Via delle Macere 20

00060 Formello

Włochy

30

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A.

Koningin Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam

Niderlandy

31

INTERGEO LTD

INDUSTRIAL PARK OF THERMI

57001 THESSALONIKI

Grecja

32

Labmix24 GmbH

Jonas-Elkan-Weg 4

46499 Hamminkeln

Niemcy

33

LABORATORIOS MIRET S.A.

Geminis 4

08228 Terrassa

Hiszpania

34

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Niemcy

35

Ludwig-Maximilians-University

Butenadtstr. 5-13 (HAUS D)

DE-81377 München

Niemcy

36

Lyontech Engineering Ltd

Manor Industrial Estate 39

CH6 5UY Flint

Zjednoczone Królestwo

37

Mebrom NV

Antwerpsesteenweg 45

2830 Willebroek

Belgia

38

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250

64293 Darmstadt

Niemcy

39

Meridian Technical Services Limited

Hailey Road 14

DA18 4AP Erith

Zjednoczone Królestwo

40

Mexichem UK Limited

The Heath Business and Technical Park

WA7 4QX Runcorn, Cheshire

Zjednoczone Królestwo

41

Ministry of Defense - Chemical Laboratory - Den Helder

Bevesierweg 4

1780CA Den Helder

Niderlandy

42

P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

80-392 Gdańsk

Polska

43

PANREAC QUIMICA S.L.U.

C/Garraf 2

E08210 Barcelona

Hiszpania

44

R.P. CHEM s.r.l.

Via San Michele 47

31032 Casale sul Sile (TV)

Włochy

45

Rutherford Appleton Laboratory

Chilton, Didcot, Oxon

OX11 0QX Didcot

Zjednoczone Królestwo

46

Savi Technologie sp. z o.o.

Psary ul. Wolności 20

51-180 Wrocław

Polska

47

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl

Rue de Luzais 80

38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Francja

48

Sigma-Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Niemcy

49

SIGMA-ALDRICH COMPANY LTD

The Old Brickyard, New Road

SP8 4XT Gillingham, DORSET

Zjednoczone Królestwo

50

Solvay Fluor GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Niemcy

51

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

Francja

52

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate

Włochy

53

SPEX CertiPrep LTD

Dalston Gardens 2

HA7 1BQ Stanmore

Zjednoczone Królestwo

54

Sterling Chemical Malta Limited

V. Dimech Street 4

1504 FLORIANA

Malta

55

Sterling SpA

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo - Corciano (PG)

Włochy

56

Syngenta Limited

Priestley Road Surrey Research Park 30

GU2 7YH Guildford

Zjednoczone Królestwo

57

Tazzetti SAU

Calle Roma 2

28813 Torres de la Alameda

Hiszpania

58

Tazzetti SpA

Corso Europa 600/A

10088 Volpiano

Włochy

59

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 18

D-97076 Würzburg

Niemcy

60

Thomas Swan & Co. Ltd.

Rotary Way

DH8 7ND Consett County Durham

Zjednoczone Królestwo

61

VALLISCOR EUROPA LIMITED

3rd Floor Kilmore House Park Lane Spencer Dock

D01 YE64 Dublin 1

Irlandia

 

 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Miguel ARIAS CAÑETE

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 537/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie mechanizmu przyznawania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. L 147 z 2.6.2011, s. 4).

(3)  Dz.U. C 43 z 10.2.2017, s. 5.


ZAŁĄCZNIK I

GRUPY I oraz II

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115 i inne całkowicie fluorowcowane chlorofluorowęglowodory stosowane jako substraty i czynniki ułatwiające procesy chemiczne w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przedsiębiorstwo

Abcr GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Syngenta Limited (UK)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE)


ZAŁĄCZNIK II

GRUPA III

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na halony stosowane jako substraty i przeznaczone do zastosowań krytycznych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przedsiębiorstwo

Abcr GmbH (DE)

ARKEMA FRANCE (FR)

ATELIERS BIGATA SASU (FR)

BASF Agri-Production S.A.S. (FR)

EAF protect s.r.o. (CZ)

ESTO Cheb s.r.o. (CZ)

Fire Fighting Enterprises Ltd (UK)

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI (IT)

Halon & Refrigerant Services Ltd (UK)

INTERGEO LTD (EL)

Lyontech Engineering Ltd (UK)

Meridian Technical Services Limited (UK)

P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o. (PL)

Savi Technologie sp. z o.o. (PL)


ZAŁĄCZNIK III

GRUPA IV

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na tetrachlorek węgla stosowany jako substrat i czynnik ułatwiający procesy chemiczne w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przedsiębiorstwo

Abcr GmbH (DE)

ARKEMA FRANCE (FR)

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE)

Ceram Optec SIA (LV)


ZAŁĄCZNIK IV

GRUPA V

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na 1,1,1-trichloroetan stosowany jako substrat w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przedsiębiorstwo

ARKEMA FRANCE (FR)


ZAŁĄCZNIK V

GRUPA VI

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na bromek metylu stosowany jako substrat w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przedsiębiorstwo

Abcr GmbH (DE)

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE)

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A. (NL)

Mebrom NV (BE)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


ZAŁĄCZNIK VI

GRUPA VII

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na wodorobromofluorowęglowodory stosowane jako substraty w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przedsiębiorstwo

Abcr GmbH (DE)

GlaxoSmithKline (UK)

Hovione FarmaCiencia SA (PT)

R.P. CHEM s.r.l. (IT)

Sterling Chemical Malta Limited (MT)

Sterling SpA (IT)

VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE)


ZAŁĄCZNIK VII

GRUPA VIII

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na wodorochlorofluorowęglowodory stosowane jako substraty w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przedsiębiorstwo

Abcr GmbH (DE)

AGC Chemicals Europe, Ltd. (UK)

ARKEMA FRANCE (FR)

Bayer CropScience AG (DE)

Chemours Netherlands B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)


ZAŁĄCZNIK VIII

GRUPA IX

Kontyngenty przywozowe przyznane importerom zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009 na bromochlorometan stosowany jako substrat w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przedsiębiorstwo

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A. (NL)

LABORATORIOS MIRET S.A. (ES)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Thomas Swan & Co. Ltd. (UK)

VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE)


ZAŁĄCZNIK IX

(Szczególnie chronione informacje handlowe – poufne – nieprzeznaczone do publikacji)


ZAŁĄCZNIK X

Przedsiębiorstwa uprawnione do produkcji lub przywozu na potrzeby zastosowań laboratoryjnych i analitycznych w 2018 r.

Kontyngenty substancji kontrolowanych, które mogą być wykorzystane do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych, przyznaje się następującym podmiotom:

Przedsiębiorstwo

2D Technologies Ltd (UK)

Abcr GmbH (DE)

ARKEMA FRANCE (FR)

Baxter S.A. (BE)

Biovit d.o.o. (HR)

Butterworth Laboratories Ltd (UK)

Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE)

DIVERCHIM SA (FR)

F-Select GmbH (DE)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH (DE)

Hudson Technologies Europe S.r.l. (IT)

Labmix24 GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Ludwig-Maximilians-University (DE)

Merck KGaA (DE)

Mexichem UK Limited (UK)

Ministry of Defense - Chemical Laboratory - Den Helder (NL)

PANREAC QUIMICA S.L.U. (ES)

Rutherford Appleton Laboratory (UK)

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

SIGMA-ALDRICH COMPANY LTD (UK)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

SPEX CertiPrep LTD (UK)

VALLISCOR EUROPA LIMITED (IE)


ZAŁĄCZNIK XI

(Szczególnie chronione informacje handlowe – poufne – nieprzeznaczone do publikacji)