18.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/39


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2068

z dnia 17 listopada 2015 r.

ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę etykiet dla produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (1), w szczególności jego art. 12 ust. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Do art. 12 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 włączono niektóre wymogi dotyczące etykietowania produktów i urządzeń, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest uzależnione od fluorowanych gazów cieplarnianych, określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1494/2007 (2), oraz dodano wymogi dotyczące etykietowania pianki i fluorowanych gazów cieplarnianych wprowadzanych do obrotu dla określonych zastosowań.

(2)

W celu zapewnienia jasności należy określić dokładnie treść informacji, które mają być podane na etykietach, o których mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, oraz ustanowić wymogi zapewniające widoczność i czytelność takich etykiet w odniesieniu do ich układu graficznego i ich umieszczenia.

(3)

Aby zapewnić stosowanie jednolitych etykiet na produktach zawierających fluorowane gazy cieplarniane, które są również objęte zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (3), w szczególności w odniesieniu do etykietowania opakowań, w tym butli, bębnów, cystern samochodowych i cystern kolejowych, informacje dotyczące etykietowania określone w rozporządzeniu (UE) nr 517/2014 należy wskazać w sekcji na etykiecie poświęconej informacjom uzupełniającym.

(4)

Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 1494/2007.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 24 rozporządzenia (UE) nr 517/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa formę etykiet, jakie stosuje się w odniesieniu do rodzajów produktów i urządzeń wymienionych w art. 12 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, jak również do fluorowanych gazów cieplarnianych, o których mowa w art. 12 ust. 6–12 tego rozporządzenia.

Artykuł 2

Forma etykiety

1.   Informacje na etykiecie muszą wyraźnie odróżniać się od tła etykiety, a ich rozmiar i odstępy muszą zapewniać wyraźną czytelność. W przypadku gdy informacje wymagane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są dodawane do etykiety już umieszczonej na produkcie lub urządzeniu, rozmiar zastosowanej czcionki nie może być mniejszy niż rozmiar najmniejszej czcionki, jaką zapisane są inne informacje na etykiecie lub na istniejących tabliczkach, lub na etykietach z informacjami o innych produktach.

2.   Cała etykieta i jej treść muszą być zaprojektowane w sposób gwarantujący, że pozostaną one na stałe na produkcie lub urządzeniu i będą czytelne w normalnych warunkach eksploatacyjnych przez cały okres, w jakim produkt lub urządzenie będzie zawierać fluorowane gazy cieplarniane.

3.   Produkty i urządzenia, o których mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, opatruje się etykietą zawierającą informacje określone w art. 12 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 i obejmujące sformułowanie „Zawiera fluorowane gazy cieplarniane”.

4.   Masa fluorowanych gazów cieplarnianych jest wyrażana w kilogramach, a ekwiwalent CO2 wyraża się w tonach.

5.   Gdy urządzenie jest fabrycznie napełniane fluorowanymi gazami cieplarnianymi lub gdy jego działanie jest uzależnione od takich gazów i gazy te mogą być uzupełniane poza miejscem wytwarzania, a ich ostateczna łączna ilość nie została określona przez producenta, etykieta wskazuje na ilość, jaką napełniono urządzenie w miejscu wytwarzania, lub ilość, na którą urządzenie jest zaprojektowane, i przewidziane jest na niej miejsce na wpisanie ilości uzupełnionych poza miejscem wytwarzania oraz ostatecznej łącznej ilości fluorowanych gazów cieplarnianych.

6.   Jeżeli produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane lub przedmieszki poliolowe, etykietuje się go również zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, a na etykiecie umieszcza się informacje określone w art. 12 ust. 3 i 5–12 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 w sekcji poświęconej informacjom uzupełniającym, o których mowa w art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

7.   Gdy fluorowane gazy cieplarniane mają służyć do niektórych zastosowań zgodnie z art. 12 ust. 6–12 rozporządzenia (UE) nr 517/2014, na etykiecie należy zamieścić następujący tekst:

a)   „100 % zregenerowane” lub „100 % poddane recyklingowi”: w przypadku gdy pochodzące z regeneracji lub z recyklingu fluorowane gazy cieplarniane nie zawierają pierwotnych fluorowanych gazów cieplarnianych. Adres zakładu, w którym gazy poddano regeneracji lub recyklingowi, obejmuje adres pocztowy w Unii;

b)   „Przywożone wyłącznie w celu zniszczenia”: w przypadku ilości fluorowanych gazów cieplarnianych przywożonych do zniszczenia;

c)   „Jedynie do celów bezpośredniego wywozu luzem poza UE”: w przypadku ilości fluorowanych gazów cieplarnianych dostarczanych przedsiębiorstwu przez producenta lub importera w celu bezpośredniego wywozu luzem poza Unię;

d)   „Jedynie do stosowania w sprzęcie wojskowym”: w przypadku ilości fluorowanych gazów cieplarnianych, które mają być stosowane w sprzęcie wojskowym;

e)   „Jedynie do celów trawienia/czyszczenia w branży półprzewodników”: w przypadku ilości fluorowanych gazów cieplarnianych, które mają być stosowane do trawienia i czyszczenia w branży półprzewodników;

f)   „Jedynie do stosowania jako substrat”: w przypadku ilości fluorowanych gazów cieplarnianych służących jako substraty;

g)   „Jedynie do produkcji inhalatorów ciśnieniowych z dozownikiem”: w przypadku ilości fluorowanych gazów cieplarnianych służących do podawania składników farmaceutycznych w inhalatorach ciśnieniowych z dozownikiem (MDI).

8.   Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne oraz pompy ciepła, które są izolowane pianką spienianą przy użyciu fluorowanych gazów cieplarnianych, oznacza się etykietą z następującym tekstem: „Pianka spieniana przy użyciu fluorowanych gazów cieplarnianych”.

9.   Etykiety umieszcza się zgodnie z art. 12 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 i jeśli to możliwe, obok istniejących tabliczek lub etykiet z informacjami o produkcie lub urządzeniu, które zawiera fluorowany gaz cieplarniany.

Artykuł 3

Uchylenie

Rozporządzenie (WE) nr 1494/2007 traci moc. Art. 2 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1494/2007 ma nadal zastosowanie do dnia 1 stycznia 2017 r.; jednakże aby spełniać wymogi tego przepisu przed 1 stycznia 2017 r., przedsiębiorstwa mogą już stosować art. 12 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 517/2014.

Odesłania do rozporządzenia (WE) nr 1494/2007 należy traktować jako odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytuje się je zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1494/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. określające, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, formę etykiet oraz dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania produktów i urządzeń zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U. L 332 z 18.12.2007, s. 25).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 1494/2007

Niniejsze rozporządzenie

Art. 1

Art. 1

Art. 2 ust. 1

Art. 2 ust. 3 i 4

Art. 2 ust. 2

Art. 2 ust. 8

Art. 2 ust. 3

Art. 2 ust. 5

Art. 2 ust. 4

Art. 3 ust. 1

Art. 3 ust. 2

Art. 2 ust. 1

Art. 3 ust. 3

Art. 2 ust. 2

Art. 4 ust. 1

Art. 2 ust. 9

Art. 4 ust. 2

Art. 5

Art. 4