22.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 288/58


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1368/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 1372/2013 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 366 z dnia 20 grudnia 2014 r. )

Strona 15, art. 1:

zamiast:

„Artykuł 1

1)   W załączniku 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się sekcję »DANIA – WŁOCHY«;

2)   w sekcji »FRANCJA – LUKSEMBURG« lit. b) zastępuje się tekstem w brzmieniu:

»b)

Wymiana listów z dnia 17 lipca i 20 września 1995 r. w sprawie warunków zaspokajania wzajemnych roszczeń na podstawie art. 93, 95 i 96 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 oraz Wymiana listów z dnia 10 lipca i dnia 30 sierpnia 2013 r.«.”,

powinno być:

„Artykuł 1

W załączniku 1 do rozporządzenia (WE) nr 987/2009 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się sekcję »DANIA – WŁOCHY«;

b)

w sekcji »FRANCJA – LUKSEMBURG« lit. b) zastępuje się tekstem w brzmieniu:

»b)

Wymiana listów z dnia 17 lipca i 20 września 1995 r. w sprawie warunków zaspokajania wzajemnych roszczeń na podstawie art. 93, 95 i 96 rozporządzenia (EWG) nr 574/72 oraz Wymiana listów z dnia 10 lipca i dnia 30 sierpnia 2013 r.«.”.