25.5.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 136/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 432/2012

z dnia 16 maja 2012 r.

ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 zabronione jest stosowanie oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, o ile Komisja nie udzieliła zezwolenia na takie oświadczenia i nie zostały one włączone do wykazu dopuszczonych oświadczeń.

(2)

Artykuł 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 przewiduje, że najpóźniej do dnia 31 stycznia 2008 r. państwa członkowskie dostarczają Komisji krajowe wykazy oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, o których mowa w art. 13 ust. 1 tego rozporządzenia. Do krajowych wykazów oświadczeń należy dołączyć warunki ich stosowania wraz z odwołaniami do konkretnych uzasadnień naukowych.

(3)

Art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 stanowi, że po zasięgnięciu opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, zwanego dalej Urzędem, Komisja w terminie najpóźniej do dnia 31 stycznia 2010 r. przyjmuje wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, o których mowa w art. 13 ust. 1 tego rozporządzenia, oraz wszelkie niezbędne warunki stosowania tych oświadczeń.

(4)

Do dnia 31 stycznia 2008 r. Komisja otrzymała od państw członkowskich wykazy zawierające ponad 44 000 oświadczeń zdrowotnych. Na podstawie analizy krajowych wykazów okazało się, że z powodu wielu powtórzeń i po rozmowach z państwami członkowskimi konieczne było opracowanie na podstawie krajowych wykazów skonsolidowanego wykazu oświadczeń, w sprawie których Urząd powinien wydać opinię naukową, zwanego dalej skonsolidowanym wykazem (2).

(5)

Dnia 24 lipca 2008 r. Komisja skierowała do Urzędu oficjalny wniosek o wydanie opinii naukowej na podstawie art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 wraz z zakresem zadań i pierwszą częścią skonsolidowanego wykazu. Kolejne części skonsolidowanego wykazu zostały przesłane w listopadzie i grudniu 2008 r. Komisja zamknęła skonsolidowany wykaz uzupełnieniem dostarczonym Urzędowi dnia 12 marca 2010 r. Niektóre oświadczenia ze skonsolidowanego wykazu zostały później wycofane przez państwa członkowskie przed ich oceną przez Urząd. Ocena naukowa przeprowadzona przez Urząd zakończyła się publikacją opinii w okresie od października 2009 r. do lipca 2011 r. (3).

(6)

W swojej ocenie Urząd uznał, że niektóre oświadczenia obejmowały różne deklarowane efekty lub łączyły takie same deklarowane efekty. W związku z powyższym oświadczenie zdrowotne ujęte w niniejszym rozporządzeniu może odpowiadać jednej lub większej liczbie pozycji ze skonsolidowanego wykazu.

(7)

W odniesieniu do pewnej liczby oświadczeń zdrowotnych Urząd stwierdził, że na podstawie złożonych danych wykazano związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników a deklarowanym efektem. Na mocy art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 należy zezwolić na stosowanie oświadczeń zdrowotnych odnoszących się do tych wniosków i zgodnych z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 oraz włączyć je do wykazu dopuszczonych oświadczeń.

(8)

Art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 stanowi, że do dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych należy dołączyć wszelkie niezbędne warunki (włącznie z ograniczeniami) ich stosowania. Wykaz dopuszczonych oświadczeń powinien obejmować sformułowanie oświadczeń, szczegółowe warunki ich stosowania oraz, w stosownych przypadkach, warunki lub ograniczenia stosowania lub dodatkowe wyjaśnienia lub ostrzeżenia, zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu (WE) nr 1924/2006 oraz opiniami wydanymi przez Urząd.

(9)

Jednym z celów rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 jest dopilnowanie, by oświadczenia zdrowotne były prawdziwe, rzetelne, zrozumiałe i przydatne dla konsumenta. W związku z tym sposób sformułowania i przedstawiania takich oświadczeń musi być brany pod uwagę. W przypadku gdy oświadczenia mają dla konsumenta taki sam sens jak dopuszczone oświadczenie zdrowotne, ponieważ wskazują na taki sam związek między kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników a zdrowiem, oświadczenia te powinny podlegać takim samym warunkom stosowania jak dopuszczone oświadczenia zdrowotne.

(10)

Komisja zidentyfikowała pewną liczbę oświadczeń przedstawionych do oceny, odnoszących się do substancji roślinnych lub ziołowych, powszechnie znanych jako substancje „botaniczne”, w odniesieniu do których Urząd nie zakończył jeszcze oceny naukowej. Ponadto istnieje szereg oświadczeń zdrowotnych, w odniesieniu do których wymagana jest dalsza ocena, zanim Komisja będzie w stanie rozważyć ich włączenie lub niewłączenie do wykazu dopuszczonych oświadczeń, lub które zostały ocenione, ale z uwagi na inne uzasadnione czynniki na tym etapie ich rozpatrzenie nie może zostać ukończone przez Komisję.

(11)

Oświadczenia, których ocena Urzędu lub rozpatrzenie przez Komisję nie zostały jeszcze zakończone, zostaną opublikowane na stronie internetowej Komisji (4) i mogą nadal być stosowane zgodnie z art. 28 ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

(12)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 oświadczenia zdrowotne muszą się opierać na ogólnie przyjętych dowodach naukowych. W związku z tym nie należy zezwolić na stosowanie oświadczeń zdrowotnych, które nie otrzymały pozytywnej oceny naukowej Urzędu, ponieważ nie stwierdzono, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników a deklarowanym efektem. Zezwolenie może również zgodnie z prawem zostać wstrzymane, jeśli oświadczenia zdrowotne nie spełniają innych ogólnych i szczegółowych wymagań rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, nawet w przypadku pozytywnej oceny naukowej dokonanej przez Urząd. Nie należy stosować oświadczeń zdrowotnych niezgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami żywieniowymi i zdrowotnymi. Urząd stwierdził, że w przypadku jednego oświadczenia (5) dotyczącego wpływu tłuszczów na prawidłowe wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz innego oświadczenia (6) dotyczącego wpływu sodu na utrzymanie prawidłowego funkcjonowania mięśni związek przyczynowo-skutkowy został wykazany. Stosowanie tych oświadczeń zdrowotnych mogłoby jednak nieść ze sobą sprzeczne i niejasne przesłanie dla konsumentów, ponieważ zachęcałoby do spożywania tych substancji odżywczych, w odniesieniu do których na podstawie powszechnie przyjętych zaleceń naukowych organy europejskie, krajowe i międzynarodowe informują konsumentów, że ich spożycie powinno zostać zmniejszone. W związku z powyższym oba oświadczenia nie są zgodne z art. 3 akapit drugi lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, który przewiduje, że stosowanie oświadczeń nie może być niejednoznaczne lub wprowadzające w błąd. Ponadto nawet gdyby te oświadczenia zdrowotne miały być dopuszczone tylko w szczególnych warunkach użycia lub uzupełnione dodatkowymi stwierdzeniami lub ostrzeżeniami, nie byłoby to wystarczające, by zmniejszyć dezorientację konsumentów, i w związku z tym nie należy udzielić zezwolenia na stosowanie przedmiotowych oświadczeń.

(13)

Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane po upływie sześciu miesięcy od daty jego wejścia w życie w celu umożliwienia podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze dostosowanie się do jego wymagań, w tym do zakazu, zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, dotyczącego tych oświadczeń zdrowotnych, których ocena Urzędu i rozpatrzenie przez Komisję zostały ukończone.

(14)

Art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 stanowi, że Komisja tworzy i prowadzi unijny rejestr oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności, zwany dalej rejestrem. Rejestr zawierać będzie dopuszczone oświadczenia oraz między innymi warunki, które mają do nich zastosowanie. Rejestr będzie zawierać także wykaz odrzuconych oświadczeń zdrowotnych i powody ich odrzucenia.

(15)

Oświadczenia zdrowotne, które zostały wycofane przez państwa członkowskie, nie będą ujęte w wykazie odrzuconych oświadczeń zdrowotnych w ramach unijnego rejestru. Rejestr będzie uaktualniany okresowo, gdy zajdzie taka potrzeba w wyniku postępów dotyczących oświadczeń zdrowotnych, dla których nie ukończono jeszcze oceny Urzędu lub rozpatrzenia przez Komisję.

(16)

Podczas ustanawiania środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu w stosowny sposób uwzględniono opinie i stanowiska społeczeństwa oraz zainteresowanych stron, otrzymane przez Komisję.

(17)

Dodawanie substancji do środków spożywczych oraz stosowanie substancji w środkach spożywczych objęte są szczegółowymi przepisami Unii i przepisami krajowymi, podobnie jak klasyfikacja produktów jako środków spożywczych lub produktów leczniczych. Żadna decyzja w sprawie oświadczenia zdrowotnego zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006, np. decyzja o włączeniu do wykazu dopuszczonych oświadczeń, o którym mowa w art. 13 ust. 3 tego rozporządzenia, nie stanowi pozwolenia na dopuszczenie do obrotu substancji, której dotyczy oświadczenie, ani decyzji, czy dana substancja może być stosowana w środkach spożywczych, ani też klasyfikacji danego produktu jako środka spożywczego.

(18)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i nie spotkały się ze sprzeciwem Parlamentu Europejskiego ani Rady,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dopuszczone oświadczenia zdrowotne

1.   Wykaz oświadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, które mogą być stosowane w odniesieniu do środków spożywczych, znajduje się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2.   Oświadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1, mogą być stosowane w odniesieniu do żywności zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm

(4)  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm

(5)  Odpowiada pozycjom ID 670 i ID 2902 skonsolidowanego wykazu.

(6)  Odpowiada pozycji ID 359 skonsolidowanego wykazu.


ZAŁĄCZNIK

WYKAZ DOPUSZCZONYCH OŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Składnik odżywczy, substancja, żywność lub kategoria żywności

Oświadczenie

Warunki stosowania oświadczenia

Warunki lub ograniczenia stosowania danej żywności, dodatkowe wyjaśnienia lub ostrzeżenia

Numer dziennika EFSA

Odpowiedni numer wpisu do skonsolidowanego wykazu przedłożonego EFSA do oceny

Arabinoksylan z bielma pszenicy

Spożycie arabinoksylanu w ramach posiłku pomaga ograniczyć wzrost poziomu glukozy we krwi po tym posiłku

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej co najmniej 8 g bogatego w arabinoksylan błonnika wytworzonego z bielma pszenicy (co najmniej 60 % wagowo arabinoksylanu) na 100 g węglowodanów przyswajalnych w określonej ilościowo porcji w ramach posiłku. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania bogatego w arabinoksylan błonnika wytworzonego z bielma pszenicy w ramach posiłku.

 

2011;9(6):2205

830

Beta-glukany

Beta-glukany pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności, która zawiera co najmniej 1 g beta-glukanów pochodzących z owsa, otrębów owsianych, jęczmienia, otrębów jęczmiennych lub mieszanek tych źródeł na określoną ilościowo porcję. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania dziennie 3 g beta-glukanów pochodzących z owsa, otrębów owsianych, jęczmienia, otrębów jęczmiennych lub mieszanek tych beta-glukanów.

 

2009; 7(9):1254

2011;9(6):2207

754, 755, 757, 801, 1465, 2934

1236, 1299

Beta-glukany z owsa i jęczmienia

Spożycie beta-glukanów pochodzących z owsa lub jęczmienia w ramach posiłku pomaga ograniczyć wzrost poziomu glukozy we krwi po tym posiłku

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej co najmniej 4 g beta-glukanów z owsa lub jęczmienia na każde 30 g węglowodanów przyswajalnych w określonej ilościowo porcji w ramach posiłku. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożycia beta-glukanów pochodzących z owsa lub jęczmienia w ramach posiłku.

 

2011;9(6):2207

821, 824

Betaina

Betaina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu homocysteiny

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej 500 mg betainy na określoną ilościowo porcję. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 1,5 g betainy dziennie.

Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że dzienne spożycie przekraczające 4 g może znacznie zwiększyć poziom cholesterolu we krwi.

2011;9(4):2052

4325

Białko

Białko przyczynia się do wzrostu masy mięśniowej

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem białka, zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO BIAŁKA”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Białko

Białko pomaga w utrzymaniu masy mięśniowej

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem białka, zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO BIAŁKA”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Białko

Białko pomaga w utrzymaniu zdrowych kości

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem białka, zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO BIAŁKA”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

416

4704

Biotyna

Biotyna przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem biotyny zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

114, 117

Biotyna

Biotyna pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem biotyny zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

116

Biotyna

Biotyna przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem biotyny zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

113, 114, 117, 4661

Biotyna

Biotyna pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem biotyny zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1728

120

Biotyna

Biotyna pomaga zachować zdrowe włosy

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem biotyny zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

118, 121, 2876

Biotyna

Biotyna pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem biotyny zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

115

Biotyna

Biotyna pomaga zachować zdrową skórę

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem biotyny zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

115, 121

Błonnik jęczmienny

Błonnik jęczmienny przyczynia się do zwiększenia masy kału

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności o dużej zawartości tego błonnika zgodnie z oświadczeniem „WYSOKA ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA POKARMOWEGO”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

819

Błonnik owsiany

Błonnik owsiany przyczynia się do zwiększenia masy kału

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności o dużej zawartości tego błonnika zgodnie z oświadczeniem „WYSOKA ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA POKARMOWEGO”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006

 

2011;9(6):2249

822

Błonnik z otrębów pszennych

Błonnik z otrębów pszennych przyczynia się do przyspieszenia pasażu jelitowego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności o dużej zawartości tego błonnika zgodnie z oświadczeniem „WYSOKA ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA POKARMOWEGO”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że deklarowane działanie występuje w przypadku spożycia co najmniej 10 g błonnika z otrębów pszennych.

 

2010;8(10):1817

828, 839, 3067, 4699

Błonnik z otrębów pszennych

Błonnik z otrębów pszennych przyczynia się do zwiększenia masy kału

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności o dużej zawartości tego błonnika zgodnie z oświadczeniem „WYSOKA ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA POKARMOWEGO”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006

 

2010;8(10):1817

3066

Błonnik żytni

Błonnik żytni pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu jelit

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności o dużej zawartości tego błonnika zgodnie z oświadczeniem „WYSOKA ZAWARTOŚĆ BŁONNIKA POKARMOWEGO”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006

 

2011;9(6):2258

825

Chitozan

Chitozan pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 3 g chitozanu dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 3 g chitozanu dziennie.

 

2011;9(6):2214

4663

Chlorek

Chlorek pomaga w utrzymaniu prawidłowego trawienia poprzez wytwarzanie w żołądku kwasu chlorowodorowego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem chlorku zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

Oświadczenie to nie może być stosowane w odniesieniu do chloru pochodzącego z chlorku sodu

2010;8(10):1764

326

Cholina

Cholina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu homocysteiny

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej przynajmniej 82,5 mg choliny na 100 g lub 100 ml, lub na pojedynczą porcję żywności.

 

2011;9(4):2056

3090

Cholina

Cholina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu tłuszczów

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej przynajmniej 82,5 mg choliny na 100 g lub 100 ml, lub na pojedynczą porcję żywności.

 

2011;9(4):2056

3186

Cholina

Cholina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej przynajmniej 82,5 mg choliny na 100 g lub 100 ml, lub na pojedynczą porcję żywności.

 

2011;9(4):2056

2011;9(6):2203

1501

712, 1633

Chrom

Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem chromu trójwartościowego zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

260, 401, 4665, 4666, 4667

Chrom

Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem chromu trójwartościowego zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

2011;9(6):2203

262, 4667

4698

Cynk

Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

360

Cynk

Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu węglowodanów

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

382

Cynk

Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

296

Cynk

Cynk pomaga w prawidłowej syntezie DNA

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

292, 293, 1759

Cynk

Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

297, 300

Cynk

Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

2890

Cynk

Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu kwasów tłuszczowych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

302

Cynk

Cynk przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu witaminy A

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Cynk

Cynk pomaga w prawidłowej syntezie białka

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293, 4293

Cynk

Cynk pomaga w utrzymaniu zdrowych kości

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

295, 1756

Cynk

Cynk pomaga zachować zdrowe włosy

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Cynk

Cynk pomaga zachować zdrowe paznokcie

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Cynk

Cynk pomaga zachować zdrową skórę

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293

Cynk

Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

301

Cynk

Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Cynk

Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

291, 1757

Cynk

Cynk pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

294, 1758

Cynk

Cynk bierze udział w procesie podziału komórek

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem cynku zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

292, 293, 1759

Fluorek

Fluorek pomaga w zachowaniu mineralizacji zębów

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem fluorku zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1212

2010;8(10):1797

275, 276, 338, 4238,

Foliany

Foliany przyczyniają się do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem folianów zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2882

Foliany

Foliany pomagają w prawidłowej syntezie aminokwasów

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem folianów zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

195, 2881

Foliany

Foliany pomagają w prawidłowej produkcji krwi

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem folianów zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

79

Foliany

Foliany pomagają w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem folianów zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

80

Foliany

Foliany pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem folianów zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

81, 85, 86, 88

Foliany

Foliany pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem folianów zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

91

Foliany

Foliany przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem folianów zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

84

Foliany

Foliany biorą udział w procesie podziału komórek

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem folianów zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2010;8(10):1760

193, 195, 2881

Fosfor

Fosfor przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem fosforu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

329, 373

Fosfor

Fosfor pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu błon komórkowych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem fosforu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

328

Fosfor

Fosfor pomaga w utrzymaniu zdrowych kości

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem fosforu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Fosfor

Fosfor pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem fosforu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Glukomannan

(konjac mannan)

Glukomannan pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 4 g glukomannanu dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 4 g glukomannanu dziennie.

Należy zawrzeć ostrzeżenie przed ryzykiem zadławienia się w przypadku osób mających trudności z połykaniem lub w przypadku spożycia z niewystarczającą ilością płynu; należy zawrzeć zalecenie spożycia z dużą ilością wody celem zagwarantowania, że substancja dotrze do żołądka.

2009; 7(9):1258

2010;8(10):1798

836, 1560, 3100, 3217

Glukomannan

(konjac mannan)

W ramach diety niskokalorycznej glukomannan pomaga w utracie wagi

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej 1 g glukomannanu na określoną ilościowo porcję. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 3 g glukomannanu dziennie w trzech dawkach po 1 g każda, z 1 lub 2 szklankami wody, przed posiłkiem i w ramach diety niskokalorycznej.

Należy zawrzeć ostrzeżenie przed ryzykiem zadławienia się w przypadku osób mających trudności z połykaniem lub w przypadku spożycia z niewystarczającą ilością płynu; należy zawrzeć zalecenie spożycia z dużą ilością wody celem zagwarantowania, że substancja dotrze do żołądka.

2010;8(10):1798

854, 1556, 3725,

Guma do żucia bez cukru

Guma do żucia bez cukru pomaga w zachowaniu mineralizacji zębów

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do gumy do żucia, która spełnia wymogi stosowania dotyczące oświadczenia żywieniowego „NIE ZAWIERA CUKRÓW”, wymienionego w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

Podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje przy żuciu gumy przez przynajmniej 20 minut po jedzeniu lub piciu.

 

2009; 7(9):1271

2011;9(4):2072

2011;9(6):2266

1151, 1154

486, 562, 1181

Guma do żucia bez cukru

Guma do żucia bez cukru pomaga neutralizować kwasy powodujące powstanie płytki nazębnej

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do gumy do żucia, która spełnia wymogi stosowania dotyczące oświadczenia żywieniowego „NIE ZAWIERA CUKRÓW”, wymienionego w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

Podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje przy żuciu gumy przez przynajmniej 20 minut po jedzeniu lub piciu.

 

2009; 7(9):1271

2011;6(6):2266

1150

485

Guma do żucia bez cukru

Guma do żucia bez cukru pomaga zmniejszyć uczucie suchości w jamie ustnej

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do gumy do żucia, która spełnia wymogi stosowania dotyczące oświadczenia żywieniowego „NIE ZAWIERA CUKRÓW”, wymienionego w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

Podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie osiąga się przez żucie gumy w razie wystąpienia uczucia suchości w ustach.

 

2009; 7(9):1271

1240

Guma do żucia bez cukru, z karbamidem

Guma do żucia bez cukru, z karbamidem neutralizuje kwasy powodujące powstawanie płytki nazębnej skuteczniej niż guma do żucia bez cukru, bez karbamidu

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do gumy do żucia, która spełnia wymogi stosowania dotyczące oświadczenia żywieniowego „NIE ZAWIERA CUKRÓW”, wymienionego w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

Aby oświadczenie mogło być stosowane, każda pojedyncza guma do żucia bez cukru powinna zawierać przynajmniej 20 mg karbamidu. Podaje się informację dla konsumenta, że gumę należy żuć przez przynajmniej 20 minut po jedzeniu lub piciu.

 

2011;9(4):2071

1153

Guma guar

Guma guar pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 10 g gumy guar dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 10 g gumy guar dziennie.

Należy zawrzeć ostrzeżenie przed ryzykiem zadławienia się w przypadku osób mających trudności z połykaniem lub w przypadku spożycia z niewystarczającą ilością płynu; należy zawrzeć zalecenie spożycia z dużą ilością wody celem zagwarantowania, że substancja dotrze do żołądka.

2010;8(2):1464

808

Hydroksypropylometyloceluloza (HPMC)

Spożycie hydroksypropylometylocelulozy wraz z posiłkiem pomaga ograniczyć wzrost poziomu glukozy we krwi po tym posiłku

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej 4 g HPMC na określoną ilościowo porcję w ramach posiłku. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożycia 4 g HPMC w ramach posiłku.

Należy zawrzeć ostrzeżenie przed ryzykiem zadławienia się w przypadku osób mających trudności z połykaniem lub w przypadku spożycia z niewystarczającą ilością płynu; należy zawrzeć zalecenie spożycia z dużą ilością wody celem zagwarantowania, że substancja dotrze do żołądka.

2010;8(10):1739

814

Hydroksypropylometyloceluloza (HPMC)

Hydroksypropylometyloceluloza pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 5 g HPMC dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 5 g HPMC dziennie.

Należy zawrzeć ostrzeżenie przed ryzykiem zadławienia się w przypadku osób mających trudności z połykaniem lub w przypadku spożycia z niewystarczającą ilością płynu; należy zawrzeć zalecenie spożycia z dużą ilością wody celem zagwarantowania, że substancja dotrze do żołądka.

2010;8(10):1739

815

Jedno- lub wielonienasycone kwasy tłuszczowe

Zastępowanie w diecie tłuszczów nasyconych tłuszczami nienasyconymi pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi [jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe są tłuszczami nienasyconymi]

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności o wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych zgodnie z oświadczeniem „WYSOKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW NIENASYCONYCH”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2011;9(4):2069

2011;9(6):2203

621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065

674, 4335

Jod

Jod pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem jodu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Jod

Jod przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem jodu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 402

Jod

Jod pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem jodu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Jod

Jod pomaga zachować zdrową skórę

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem jodu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

370

Jod

Jod pomaga w prawidłowej produkcji hormonów tarczycy i w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem jodu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 1237

Kreatyna

Kreatyna zwiększa wydolność fizyczną w przypadku następujących po sobie krótkich, bardzo intensywnych ćwiczeń fizycznych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 3 g kreatyny dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 3 g kreatyny dziennie.

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności przeznaczonej dla osób dorosłych wykonujących ćwiczenia fizyczne o dużej intensywności.

2011;9(7):2303

739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924

Kwas alfa-linolenowy (ALA)

Kwas alfa-linolenowy (ALA) pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem ALA, zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO KWASÓW TŁUSZCZOWYCH OMEGA-3”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

Podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 2 g ALA dziennie.

 

2009; 7(9):1252

2011;9(6):2203

493, 568

Kwas dokozaheksaenowy (DHA)

Kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego funkcjonowania mózgu

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności, która zawiera przynajmniej 40 mg DHA na 100 g i na 100 kcal. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294

Kwas dokozaheksaenowy (DHA)

Kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności, która zawiera przynajmniej 40 mg DHA na 100 g i na 100 kcal. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294

Kwas eikozapentaenowy/kwas dokozaheksaenowy (EPA/DHA)

Kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem EPA i DHA zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO KWASÓW TŁUSZCZOWYCH OMEGA-3”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg EPA i DHA dziennie.

 

2010;8(10):1796

2011;9(4):2078

504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Kwas linolowy (LA)

Kwas linolowy (LA) pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie dla żywności zawierającej przynajmniej 1,5 g kwasu linolowego (LA) na 100 g i na 100 kcal.

Podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 10 g LA dziennie.

 

2009; 7(9):1276

2011;9(6):2235

489, 2899

Kwas oleinowy

Zastępowanie w diecie tłuszczów nasyconych tłuszczami nienasyconymi pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Kwas oleinowy jest tłuszczem nienasyconym.

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności o wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych zgodnie z oświadczeniem „WYSOKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW NIENASYCONYCH”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2011;9(4):2043

673, 728, 729, 1302, 4334

Kwas pantotenowy

Kwas pantotenowy przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem kwasu pantotenowego zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

Kwas pantotenowy

Kwas pantotenowy przyczynia się do prawidłowej syntezy i metabolizmu hormonów steroidowych, witaminy D i niektórych neuroprzekaźników

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem kwasu pantotenowego zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

181

Kwas pantotenowy

Kwas pantotenowy przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem kwasu pantotenowego zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1758

63

Kwas pantotenowy

Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem kwasu pantotenowego zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

2010;8(10):1758

57, 58

Laktaza

Laktaza poprawia trawienie laktozy u osób mających trudności z trawieniem laktozy

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do suplementów diety o minimalnej dawce 4 500 jednostek FCC (Food Chemicals Codex - Kodeks substancji chemicznych w żywności) z dołączonymi wskazówkami skierowanymi do populacji docelowej zalecającymi spożycie z każdym posiłkiem zawierającym laktozę.

Podaje się także informację dla osób należących do populacji docelowej, że tolerancja laktozy jest zmienna i że powinny one szukać porady odnośnie do roli tej substancji w diecie.

2009; 7(9):1236

2011;9(6):2203

1697, 1818

1974

Laktuloza

Laktuloza przyspiesza pasaż jelitowy

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej 10 g laktulozy na określoną ilościowo, pojedynczą porcję. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania jednorazowo dawki 10 g laktulozy dziennie.

 

2010;8(10):1806

807

Magnez

Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem magnezu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

244

Magnez

Magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem magnezu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

238

Magnez

Magnez przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem magnezu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

240, 247, 248

Magnez

Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem magnezu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

242

Magnez

Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem magnezu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

2010;8(10):1807

241, 380, 3083

Magnez

Magnez pomaga w prawidłowej syntezie białka

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem magnezu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

364

Magnez

Magnez pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem magnezu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

245, 246

Magnez

Magnez pomaga w utrzymaniu zdrowych kości

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem magnezu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnez

Magnez pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem magnezu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnez

Magnez odgrywa rolę w procesie podziału komórek

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem magnezu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

365

Mangan

Mangan przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem manganu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

2010;8(10):1808

311, 405

Mangan

Mangan przyczynia się do utrzymania zdrowych kości

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem manganu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

310

Mangan

Mangan pomaga w prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem manganu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1808

404

Mangan

Mangan pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem manganu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1217

309

Melatonina

Melatonina pomaga w łagodzeniu subiektywnego odczucia zespołu nagłej zmiany strefy czasowej

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej co najmniej 0,5 mg melatoniny na określoną ilościowo porcję. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 0,5 mg krótko przed pójściem spać pierwszego dnia podróży i przez kolejne kilka dni po przybyciu do celu podróży.

 

2010; 8(2):1467

1953

Melatonina

Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej 1 mg melatoniny na określoną ilościowo porcję. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożycia 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać.

 

2011;9(6):2241

1698, 1780, 4080

Miedź

Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanek łącznych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem miedzi zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

265, 271, 1722

Miedź

Miedź przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem miedzi zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

266, 1729

Miedź

Miedź pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem miedzi zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

267, 1723

Miedź

Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji włosów

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem miedzi zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Miedź

Miedź pomaga w prawidłowym transporcie żelaza w organizmie

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem miedzi zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

269, 270, 1727

Miedź

Miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem miedzi zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Miedź

Miedź pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem miedzi zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

264, 1725

Miedź

Miedź pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem miedzi zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

263, 1726

Mięso lub ryby

Mięso lub ryby, spożywane wraz z inną żywnością zawierającą żelazo, pomagają w przyswajaniu żelaza

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej co najmniej 50 g mięsa lub ryb na określoną ilościowo, pojedynczą porcję. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 50 g mięsa lub ryb wraz z żywnością zawierającą żelazo niehemowe.

 

2011;9(4):2040

1223

Molibden

Molibden przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu aminokwasów siarkowych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem molibdenu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1745

313

Monascus purpureus (fermentowany czerwony ryż)

Monakolina K z fermentowanego czerwonego ryżu pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 10 mg monakoliny K z fermentowanego czerwonego ryżu dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 10 mg monakoliny K z produktów z fermentowanego czerwonego ryżu.

 

2011;9(7):2304

1648, 1700

Niacyna

Niacyna przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem niacyny zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

43, 49, 54, 51

Niacyna

Niacyna pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem niacyny zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

44, 53

Niacyna

Niacyna pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem niacyny zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

55

Niacyna

Niacyna pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem niacyny zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

45, 52, 4700

Niacyna

Niacyna pomaga zachować zdrową skórę

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem niacyny zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

45, 48, 50, 52, 4700

Niacyna

Niacyna przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem niacyny zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

47

Orzechy włoskie

Orzechy włoskie przyczyniają się do poprawy elastyczności naczyń krwionośnych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 30 g orzechów włoskich dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 30 g orzechów włoskich dziennie.

 

2011;9(4):2074

1155, 1157

Pektyny

Pektyny pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 6 g pektyn dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 6 g pektyn dziennie.

Należy zawrzeć ostrzeżenie przed ryzykiem zadławienia się w przypadku osób mających trudności z połykaniem lub w przypadku spożycia z niewystarczającą ilością płynu; należy zawrzeć zalecenie spożycia z dużą ilością wody celem zagwarantowania, że substancja dotrze do żołądka.

2010;8(10):1747

818, 4236

Pektyny

Spożywanie pektyn wraz z posiłkiem pomaga ograniczyć wzrost poziomu glukozy we krwi po tym posiłku

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej 10 g pektyn na określoną ilościowo porcję. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 10 g pektyn w ramach posiłku.

Należy zawrzeć ostrzeżenie przed ryzykiem zadławienia się w przypadku osób mających trudności z połykaniem lub w przypadku spożycia z niewystarczającą ilością płynu; należy zawrzeć zalecenie spożycia z dużą ilością wody celem zagwarantowania, że substancja dotrze do żołądka.

2010;8(10):1747

786

Polifenole w oliwie z oliwek

Polifenole w oliwie z oliwek pomagają w ochronie lipidów we krwi przed stresem oksydacyjnym

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do oliwy z oliwek zawierającej przynajmniej 5 mg hydroksytyrozolu i jego pochodnych (np. kompleksu oleuropeiny i tyrozolu) na 20 g oliwy z oliwek. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 20 g oliwy z oliwek dziennie.

 

2011;9(4):2033

1333, 1638, 1639, 1696, 2865

Potas

Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem potasu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

386

Potas

Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem potasu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

320

Potas

Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem potasu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

321

Roztwory węglowodanowo-elektrolitowe

Roztwory węglowodanowo-elektrolitowe pomagają utrzymać wytrzymałość podczas długotrwałych ćwiczeń wytrzymałościowych

Aby oświadczenie mogło być stosowane, roztwory węglowodanowo-elektrolitowe powinny zawierać 80–350 kcal z węglowodanów na litr, a co najmniej 75 % energii powinno pochodzić z węglowodanów wywołujących silną odpowiedź glikemiczną, takich jak glukoza, polimery glukozy i sacharoza. Zawartość sodu w tych napojach powinna wahać się między 20 mmol/l (460 mg/l) a 50 mmol/l (1 150 mg/l), a ich osmolalność powinna wynosić 200–330 mOsm/kg wody.

 

2011;9(6):2211

466, 469

Roztwory węglowodanowo-elektrolitowe

Roztwory węglowodanowo-elektrolitowe zwiększają wchłanianie wody podczas ćwiczeń fizycznych

Aby oświadczenie mogło być stosowane, roztwory węglowodanowo-elektrolitowe powinny zawierać 80–350 kcal z węglowodanów na litr, a co najmniej 75 % energii powinno pochodzić z węglowodanów wywołujących silną odpowiedź glikemiczną, takich jak glukoza, polimery glukozy i sacharoza. Zawartość sodu w tych napojach powinna wahać się między 20 mmol/l (460 mg/l) a 50 mmol/l (1 150 mg/l), a ich osmolalność powinna wynosić 200–330 mOsm/kg wody.

 

2011;9(6):2211

314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

Ryboflawina

(witamina B2)

Ryboflawina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem ryboflawiny zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

29, 35, 36, 42

Ryboflawina

(witamina B2)

Ryboflawina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem ryboflawiny zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

213

Ryboflawina

(witamina B2)

Ryboflawina pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem ryboflawiny zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31

Ryboflawina

(witamina B2)

Ryboflawina pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu czerwonych krwinek

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem ryboflawiny zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

40

Ryboflawina

(witamina B2)

Ryboflawina pomaga zachować zdrową skórę

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem ryboflawiny zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31, 33

Ryboflawina

(witamina B2)

Ryboflawina pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem ryboflawiny zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

39

Ryboflawina

(witamina B2)

Ryboflawina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem ryboflawiny zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

30, 37

Ryboflawina

(witamina B2)

Ryboflawina pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem ryboflawiny zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

207

Ryboflawina

(witamina B2)

Ryboflawina przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem ryboflawiny zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

41

Selen

Selen przyczynia się do prawidłowego przebiegu spermatogenezy

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem selenu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

396

Selen

Selen pomaga zachować zdrowe włosy

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem selenu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Selen

Selen pomaga zachować zdrowe paznokcie

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem selenu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Selen

Selen pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem selenu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

278, 1750

Selen

Selen pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu tarczycy

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem selenu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

2009; 7(9):1220

279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Selen

Selen pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem selenu zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292

Skrobia oporna

Zastąpienie w posiłku skrobi przyswajalnej skrobią oporną pomaga ograniczyć wzrost poziomu glukozy we krwi po tym posiłku

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności, w której skrobię przyswajalną zastąpiono skrobią oporną tak, by ostateczny udział skrobi opornej w całkowitej zawartości skrobi wynosił 14 %.

 

2011;9(4):2024

681

Sterole roślinne/stanole roślinne

Sterole roślinne/stanole roślinne pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi

Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania co najmniej 0,8 g steroli roślinnych/stanoli roślinnych dziennie.

 

2010;8(10):1813

2011;9(6):2203

549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140

568

Substancje zastępujące cukier, tj. substancje o intensywnym działaniu słodzącym;

ksylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, izomalt, erytrytol, sukraloza i polidekstroza D-tagatoza i izomaltuloza

Spożywanie żywności/napojów zawierających <nazwa substancji zastępującej cukier> zamiast cukru (1) prowadzi do mniejszego wzrostu poziomu glukozy we krwi po ich spożyciu niż po spożyciu żywności/napojów zawierających cukier

Aby oświadczenie mogło być stosowane, cukry w żywności lub napojach powinny być zastąpione substancjami zastępującymi cukier, tj. substancjami o intensywnym działaniu słodzącym, ksylitolem, sorbitolem, mannitolem, maltitolem, laktitolem, izomaltem, erytrytolem, sukralozą lub polidekstrozą, lub ich połączeniami, tak aby obniżenie zawartości cukru w żywności lub napojach odpowiadało przynajmniej poziomowi określonemu w oświadczeniu „O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI [NAZWA SKŁADNIKA ODŻYWCZEGO]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

D-tagatoza i izomaltuloza powinny zastąpić równoważne ilości innych cukrów w takim samym stosunku, co stosunek wymieniony w oświadczeniu „O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI [NAZWA SKŁADNIKA ODŻYWCZEGO]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920

4298

Substancje zastępujące cukier, tj. substancje o intensywnym działaniu słodzącym;

ksylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, laktitol, izomalt, erytrytol, sukraloza i polidekstroza D-tagatoza i izomaltuloza

Spożywanie żywności/napojów zawierających <nazwa substancji zastępującej cukier> zamiast cukru (2) pomaga w zachowaniu mineralizacji zębów

Aby oświadczenie mogło być stosowane, cukry w żywności i napojach (które prowadzą do obniżenia pH płytki nazębnej poniżej 5,7) powinny być zastąpione substancjami zastępującymi cukier, tj. substancjami o intensywnym działaniu słodzącym, ksylitolem, sorbitolem, mannitolem, maltitolem, laktitolem, izomaltem, erytrytolem, sukralozą lub polidekstrozą, lub ich połączeniami, i to w takich ilościach, aby spożycie takiej żywności lub takich napojów nie powodowało obniżenia pH płytki nazębnej poniżej 5,7 podczas spożywania i do 30 minut po spożyciu.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

1134, 1167, 1283

Tiamina

Tiamina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem tiaminy zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

21, 24, 28

Tiamina

Tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem tiaminy zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

22, 27

Tiamina

Tiamina pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem tiaminy zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1755

205

Tiamina

Tiamina pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem tiaminy zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

20

Wapń

Wapń przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem wapnia zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

230, 236

Wapń

Wapń przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem wapnia zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

234

Wapń

Wapń pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem wapnia zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

226, 230, 235

Wapń

Wapń pomaga w utrzymaniu prawidłowego przekaźnictwa nerwowego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem wapnia zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

227, 230, 235

Wapń

Wapń pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu enzymów trawiennych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem wapnia zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

355

Wapń

Wapń bierze udział w procesie podziału i specjalizacji komórek

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem wapnia zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1725

237

Wapń

Wapń jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem wapnia zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2009; 7(9):1272

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703

4704

Wapń

Wapń jest potrzebny do utrzymania zdrowych zębów

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem wapnia zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703

4704

Węgiel aktywowany

Węgiel aktywowany pomaga zmniejszyć występujące po jedzeniu nadmierne wzdęcia

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zawierającej 1 g węgla aktywowanego na określoną ilościowo porcję. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożycia 1 g co najmniej 30 minut przed posiłkiem i 1 g krótko po posiłku.

 

2011;9(4):2049

1938

Witamina A

Witamina A przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy A zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

206

Witamina A

Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy A zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 4702

Witamina A

Witamina A pomaga zachować zdrową skórę

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy A zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 17, 4660, 4702

Witamina A

Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy A zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

16, 4239, 4701

Witamina A

Witamina A pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy A zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

2011;9(4):2021

14, 200, 1462

Witamina A

Witamina A odgrywa rolę w procesie specjalizacji komórek

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy A zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

14

Witamina B12

Witamina B12 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B12 zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

99, 190

Witamina B12

Witamina B12 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B12 zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Witamina B12

Witamina B12 pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B12 zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

96, 103, 106

Witamina B12

Witamina B12 pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B12 zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Witamina B12

Witamina B12 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B12 zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

92, 101

Witamina B12

Witamina B12 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B12 zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

107

Witamina B12

Witamina B12 przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B12 zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

108

Witamina B12

Witamina B12 odgrywa rolę w procesie podziału komórek

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B12 zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

2010;8(10):1756

93, 212

Witamina B6

Witamina B6 pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B6 zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

4283

Witamina B6

Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B6 zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

75, 214

Witamina B6

Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B6 zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

66

Witamina B6

Witamina B6 pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B6 zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

73, 76, 199

Witamina B6

Witamina B6 przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu białka i glikogenu

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B6 zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

65, 70, 71

Witamina B6

Witamina B6 pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B6 zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

77

Witamina B6

Witamina B6 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B6 zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

67, 72, 186

Witamina B6

Witamina B6 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B6 zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

68

Witamina B6

Witamina B6 przyczynia się zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B6 zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

78

Witamina B6

Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy B6 zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

69

Witamina C

Witamina C pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego w trakcie intensywnych ćwiczeń fizycznych i po nich

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności zapewniającej spożycie 200 mg witaminy C dziennie. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 200 mg witaminy C dziennie powyżej zalecanej dziennej dawki witaminy C.

 

2009; 7(9):1226

144

Witamina C

Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

130, 131, 149

Witamina C

Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Witamina C

Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Witamina C

Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania dziąseł

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 136, 149

Witamina C

Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 137, 149

Witamina C

Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zębów

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Witamina C

Witamina C przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

135, 2334, 3196

Witamina C

Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

133

Witamina C

Witamina C pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

140

Witamina C

Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

134, 4321

Witamina C

Witamina C pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

129, 138, 143, 148, 3331

Witamina C

Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

139, 2622

Witamina C

Witamina C pomaga w regeneracji zredukowanej formy witaminy E

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

202

Witamina C

Witamina C zwiększa przyswajanie żelaza

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy C zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

132, 147

Witamina D

Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu/wykorzystywaniu wapnia i fosforu

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy D zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

152, 157, 215

Witamina D

Witamina D pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy D zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

2011;9(6):2203

152, 157

215

Witamina D

Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy D zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

150, 151, 158, 350

Witamina D

Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy D zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

155

Witamina D

Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy D zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

151, 158

Witamina D

Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy D zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

154, 159

Witamina D

Witamina D bierze udział w procesie podziału komórek

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy D zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

153

Witamina E

Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy E zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1816

160, 162, 1947

Witamina K

Witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy K zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

124, 126

Witamina K

Witamina K pomaga w utrzymaniu zdrowych kości

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem witaminy K zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

123, 127, 128, 2879

Woda

Woda pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji fizycznych i poznawczych

Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że celem uzyskania deklarowanego działania należy spożywać dziennie co najmniej 2,0 l wody z różnych źródeł.

Oświadczenie to może być stosowanie wyłącznie w odniesieniu do wody zgodnej z wymogami zawartymi w dyrektywach 2009/54/WE lub 98/83/WE.

2011;9(4):2075

1102, 1209, 1294, 1331

Woda

Woda pomaga w utrzymaniu prawidłowej regulacji temperatury organizmu

Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że celem uzyskania deklarowanego działania należy spożywać dziennie co najmniej 2,0 l wody z różnych źródeł.

Oświadczenie to może być stosowanie wyłącznie w odniesieniu do wody zgodnej z wymogami zawartymi w dyrektywach 2009/54/WE lub 98/83/WE.

2011;9(4):2075

1208

Zamiennik posiłku w celu kontroli masy ciała

Zastąpienie jednego posiłku dziennie w diecie niskokalorycznej zamiennikiem posiłku pomaga w utrzymaniu masy ciała po utracie wagi

Aby oświadczenie mogło być stosowane, żywność powinna być zgodna z wymaganiami zawartymi w dyrektywie 96/8/WE w odniesieniu do produktów żywnościowych objętych art. 1 ust. 2 lit. b) tej dyrektywy. Aby wystąpiło deklarowane działanie, jeden posiłek dziennie należy zastąpić zamiennikiem posiłku.

 

2010; 8(2):1466

1418

Zamiennik posiłku w celu kontroli masy ciała

Zastąpienie dwóch posiłków dziennie w diecie niskokalorycznej zamiennikami posiłku pomaga w utracie wagi

Aby oświadczenie mogło być stosowane, żywność powinna być zgodna z wymaganiami zawartymi w dyrektywie 96/8/WE w odniesieniu do produktów żywnościowych objętych art. 1 ust. 2 lit. b) tej dyrektywy. Aby wystąpiło deklarowane działanie, dwa posiłki dziennie należy zastąpić zamiennikami posiłku.

 

2010; 8(2):1466

1417

Żelazo

Żelazo pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem żelaza zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

253

Żelazo

Żelazo przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem żelaza zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

251, 1589, 255

Żelazo

Żelazo pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i hemoglobiny

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem żelaza zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

249, 1589, 374, 2889

Żelazo

Żelazo pomaga w prawidłowym transporcie tlenu w organizmie

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem żelaza zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

250, 254, 256, 255

Żelazo

Żelazo pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem żelaza zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

252, 259

Żelazo

Żelazo przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem żelaza zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2010;8(10):1740

255, 374, 2889

Żelazo

Żelazo odgrywa rolę w procesie podziału komórek

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności będącej przynajmniej źródłem żelaza zgodnie z oświadczeniem „ŹRÓDŁO [NAZWA WITAMINY/WITAMIN] LUB [NAZWA SKŁADNIKA MINERALNEGO/SKŁADNIKÓW MINERALNYCH]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

368

Żywe kultury jogurtowe

Żywe kultury w jogurcie lub mleku fermentowanym poprawiają trawienie zawartej w produkcie laktozy u osób mających trudności z trawieniem laktozy

Aby oświadczenie mogło być stosowane, jogurt lub fermentowane mleko powinny zawierać w jednym gramie co najmniej 108 CFU żywych kultur starterowych (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus i Streptococcus thermophilus).

 

2010;8(10):1763

1143, 2976

Żywność o niskiej lub obniżonej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych

Ograniczenie spożywania nasyconych kwasów tłuszczowych pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności spełniającej przynajmniej wymagania dla żywności o niskiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych zgodnie z oświadczeniem „NISKA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW NASYCONYCH”

lub w odniesieniu do żywności spełniającej przynajmniej wymagania dla żywności o obniżonej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych zgodnie z oświadczeniem

„O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI [NAZWA SKŁADNIKA ODŻYWCZEGO]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2011;9(4):2062

620, 671, 4332

Żywność o niskiej lub obniżonej zawartości sodu

Ograniczenie spożywania sodu pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi

Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności spełniającej przynajmniej wymagania dla żywności o niskiej zawartości sodu/soli zgodnie z oświadczeniem „NISKA ZAWARTOŚĆ SODU/SOLI”

lub żywności spełniającej przynajmniej wymagania dla żywności o obniżonej zawartości sodu/soli zgodnie z oświadczeniem

„O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI [NAZWA SKŁADNIKA ODŻYWCZEGO]”, wymienionym w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006.

 

2011;9(6):2237

336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420


(1)  W przypadku D-tagatozy i izomaltulozy słowo to zastępuje się wyrażeniem „innych cukrów”

(2)  W przypadku D-tagatozy i izomaltulozy słowo to zastępuje się wyrażeniem „innych cukrów”