24.5.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 136/105


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 494/2011 z dnia 20 maja 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (kadm)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 134 z dnia 21 maja 2011 r. )

Strona 3, art. 2 akapit drugi:

zamiast:

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 10 stycznia 2012 r.”,

powinno być:

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 10 grudnia 2011 r.”.

Strona 4, załącznik, pkt 1– akapit trzeci zmienionej tabeli:

zamiast:

„W drodze odstępstwa akapit drugi nie ma zastosowania do wyrobów wprowadzonych do obrotu przed dniem 10 stycznia 2012 r.”,

powinno być:

„W drodze odstępstwa akapit drugi nie ma zastosowania do wyrobów wprowadzonych do obrotu przed dniem 10 grudnia 2011 r.”.

Strona 5, załącznik, pkt 2 – pkt 11 zmienionej tabeli:

zamiast:

„11.

W drodze odstępstwa pkt 10 nie ma zastosowania do wyrobów wprowadzonych do obrotu przed dniem 10 stycznia 2012 r. ani do biżuterii starszej niż 50 lat w dniu 10 stycznia 2012 r.”,

powinno być:

„11.

W drodze odstępstwa pkt 10 nie ma zastosowania do wyrobów wprowadzonych do obrotu przed dniem 10 grudnia 2011 r. ani do biżuterii starszej niż 50 lat w dniu 10 grudnia 2011 r.”.