7.6.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 202/198


Artykuł 356

(dawny artykuł 312 TWE)

Niniejszy Traktat zawiera się na czas nieograniczony.