02020D1146 — PL — 03.08.2020 — 000.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/1146

z dnia 31 lipca 2020 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1956 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących niektórych urządzeń gospodarstwa domowego, bezpieczników termicznych, urządzeń w sieciach kablowych służących do rozprowadzania sygnałów telewizyjnych, sygnałów dźwiękowych i usług interaktywnych, wyłączników do urządzeń, gaszenia łuku i spawania łukowego, złączek instalacyjnych wtykowo-nasadkowych do trwałych połączeń w instalacjach stałych, transformatorów, dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń, systemu przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych, opasek przewodów i systemów prowadzenia przewodów, aparatów i łączników sterowniczych, oświetlenia awaryjnego, układów elektronicznych stosowanych w oprawach oświetleniowych oraz lamp wyładowczych

(Dz.U. L 250 z 3.8.2020, s. 121)


sprostowana przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 257, 6.8.2020, s.  39 (2020/1146)
▼B

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/1146

z dnia 31 lipca 2020 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1956 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących niektórych urządzeń gospodarstwa domowego, bezpieczników termicznych, urządzeń w sieciach kablowych służących do rozprowadzania sygnałów telewizyjnych, sygnałów dźwiękowych i usług interaktywnych, wyłączników do urządzeń, gaszenia łuku i spawania łukowego, złączek instalacyjnych wtykowo-nasadkowych do trwałych połączeń w instalacjach stałych, transformatorów, dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń, systemu przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych, opasek przewodów i systemów prowadzenia przewodów, aparatów i łączników sterowniczych, oświetlenia awaryjnego, układów elektronicznych stosowanych w oprawach oświetleniowych oraz lamp wyładowczychArtykuł 1

W załączniku I do ►C1  decyzji wykonawczej (UE) 2019/1956 ◄ wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

W załączniku II do ►C1  decyzji wykonawczej (UE) 2019/1956 ◄ wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pkt 1 załącznika I stosuje się od dnia 3 lutego 2022 r.
ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1956 wprowadza się następujące zmiany:

1) 

skreśla się wiersze 2 i 3;

2) 

dodaje się wiersz 2a w brzmieniu:„2a.

EN 60335-1:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 1: Wymagania ogólne

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-1:2012/A1:2019

EN 60335-1:2012/A2:2019

EN 60335-1:2012/A14:2019”

3) 

dodaje się wiersz 3a w brzmieniu:„3a.

EN 60335-2-4:2010

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek do bielizny

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

EN 60335-2-4:2010/A2:2019”

4) 

dodaje się wiersze w brzmieniu:Nr

Odniesienie do normy

„28.

EN 50620:2017

Przewody elektryczne – Przewody do ładowania pojazdów elektrycznych

EN 50620:2017/A1:2019

29.

EN 60335-2-5:2015

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące zmywarek do naczyń

EN 60335-2-5:2015/A11:2019

30.

EN 60335-2-7:2010

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

EN 60335-2-7:2010/A2:2019

31.

EN 60335-2-12:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące tac grzejnych i podobnych urządzeń

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

EN 60335-2-12:2003/A2:2019

EN 60335-2-12:2003/A11:2019

32.

EN 60335-2-13:2010

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące frytownic, patelni i podobnego sprzętu

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

EN 60335-2-13:2010/A1:2019

33.

EN 60335-2-17:2013

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące koców, poduszek, odzieży i podobnego giętkiego sprzętu grzejnego

EN 60335-2-17:2013/A11:2019

34.

EN 60335-2-35:2016

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych ogrzewaczy wody

EN 60335-2-35:2016/A1:2019

35.

EN 60335-2-47:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-47: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kotłów warzelnych dla zakładów zbiorowego żywienia

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

EN 60335-2-47:2003/A2:2019

36.

EN 60335-2-48:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-48: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych opiekaczy i tosterów dla zakładów zbiorowego żywienia

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

EN 60335-2-48:2003/A2:2019

37.

EN 60335-2-49:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-49: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznego sprzętu do przechowywania ciepłej żywności i ciepłych naczyń dla zakładów zbiorowego żywienia

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

EN 60335-2-49:2003/A2:2019

38.

EN 60335-2-52:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do higieny jamy ustnej

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

EN 60335-2-52:2003/A12:2019

39.

EN 60335-2-61:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-61: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

EN 60335-2-61:2003/A11:2019

40.

EN 60335-2-66:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-66: Wymagania szczegółowe dotyczące zespołów grzejnych do łóżek wodnych

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

EN 60335-2-66:2003/A11:2019

41.

EN 60335-2-84:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-84: Wymagania szczegółowe dotyczące toalet elektrycznych

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

EN 60335-2-84:2003/A2:2019

42.

EN 60335-2-87:2002

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-87: Wymagania szczegółowe dla urządzeń do ogłuszania zwierząt

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

EN 60335-2-87:2002/A2:2019

43.

EN 60335-2-98:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-98: Wymagania szczegółowe dotyczące nawilżaczy powietrza

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

EN 60335-2-98:2003/A11:2019

44.

EN 60669-1:2018

Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych – Część 1: Wymagania ogólne

EN 60669-1:2018/AC:2018-11

45.

EN 60691:2016

Bezpieczniki termiczne – Wymagania i przewodnik stosowania

EN 60691:2016/A1:2019

46.

EN 60728-11:2017

Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych – Część 11: Wymagania bezpieczeństwa

EN 60728-11:2017/A11:2018

47.

EN IEC 60934:2019

Wyłączniki do urządzeń (CBE)

48.

EN 60947-5-4:2003

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-4: Aparaty i łączniki sterownicze – Metody zapewnienia styczności styków o małej energii – Badania specjalne

EN 60947-5-4:2003/A1:2019

49.

EN IEC 60947-9-1:2019

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 9-1: Aktywne układy ograniczania skutków zwarć łukowych – Urządzenia do gaszenia łuku

50.

EN IEC 60974-2:2019

Sprzęt do spawania łukowego – Część 2: Systemy chłodzenia cieczą

51.

EN IEC 60974-3:2019

Sprzęt do spawania łukowego – Część 3: Urządzenia do zajarzenia i stabilizacji łuku

52.

EN IEC 60974-5:2019

Sprzęt do spawania łukowego – Część 5: Podajniki drutu

53.

EN IEC 60974-7:2019

Sprzęt do spawania łukowego – Część 7: Uchwyty

54.

EN 61347-2-7:2012

Urządzenia do lamp – Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń elektronicznych zasilanych z akumulatorów, do oświetlenia awaryjnego (z własnym zasilaniem)

EN 61347-2-7:2012/A1:2019

55.

EN 61347-2-11:2001

Urządzenia do lamp – Część 2-11: Wymagania szczegółowe dla różnorodnych układów elektronicznych stosowanych w oprawach oświetleniowych

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

EN 61347-2-11:2001/A1:2019

56.

EN 61386-1:2008

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 1: Wymagania ogólne

EN 61386-1:2008/A1:2019

57.

EN 61439-3:2012

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)

EN 61439-3:2012/AC:2019-04

58.

EN IEC 61535:2019

Złączki instalacyjne wtykowo-nasadkowe do trwałych połączeń w instalacjach stałych

59.

EN 61557-9:2015

Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V – Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych – Część 9: Urządzenia do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach IT

EN 61557-9:2015/AC:2017-02

60.

EN IEC 61558-1:2019

Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików i zespołów takich urządzeń – Część 1: Wymagania ogólne i badania

61.

EN 61643-31:2019

Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia – Część 31: Wymagania i metody badań dla SPD instalacji fotowoltaicznych

62.

EN IEC 61851-1:2019

System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych – Część 1: Wymagania ogólne

63.

EN 62026-3:2015

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Interfejsy sterowników (CDI) – Część 3: Sieć urządzeń

EN 62026-3:2015/AC:2019-12

64.

EN 62035:2014

Lampy wyładowcze (z wyłączeniem świetlówek) - Wymagania bezpieczeństwa

EN 62035:2014/A1:2019

65.

EN IEC 62275:2019

Systemy prowadzenia przewodów – Opaski przewodów do instalacji elektrycznych”
ZAŁĄCZNIK II

W załączniku II do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1956 dodaje się wiersze w brzmieniu:Nr

Odniesienie do normy

Data wycofania

„29.

EN 60335-2-5:2015

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące zmywarek do naczyń

3 lutego 2022

30.

EN 60335-2-7:2010

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pralek

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

3 lutego 2022

31.

EN 60335-2-12:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-12:

Wymagania szczegółowe dotyczące tac grzejnych i podobnych urządzeń

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

3 lutego 2022

32.

EN 60335-2-13:2010

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące frytownic, patelni i podobnego sprzętu

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

3 lutego 2022

33.

EN 60335-2-17:2013

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące koców, poduszek, odzieży i podobnego giętkiego sprzętu grzejnego

3 lutego 2022

34.

EN 60335-2-35:2016

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych ogrzewaczy wody

3 lutego 2022

35.

EN 60335-2-47:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-47: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kotłów warzelnych dla zakładów zbiorowego żywienia

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

3 lutego 2022

36.

EN 60335-2-48:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-48: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych opiekaczy i tosterów dla zakładów zbiorowego żywienia

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

3 lutego 2022

37.

EN 60335-2-49:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-49: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznego sprzętu do przechowywania ciepłej żywności i ciepłych naczyń dla zakładów zbiorowego żywienia

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

3 lutego 2022

38.

EN 60335-2-52:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do higieny jamy ustnej

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

3 lutego 2022

39.

EN 60335-2-61:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-61: Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

3 lutego 2022

40.

EN 60335-2-66:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-66: Wymagania szczegółowe dotyczące zespołów grzejnych do łóżek wodnych

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

3 lutego 2022

41.

EN 60335-2-84:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-84: Wymagania szczegółowe dotyczące toalet elektrycznych

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

3 lutego 2022

42.

EN 60335-2-87:2002

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-87: Wymagania szczegółowe dla urządzeń do ogłuszania zwierząt

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

3 lutego 2022

43.

EN 60335-2-98:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-98: Wymagania szczegółowe dotyczące nawilżaczy powietrza

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

3 lutego 2022

44.

EN 60669-1:2018

Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych – Część 1: Wymagania ogólne

3 lutego 2021

45.

EN 60691:2003

Bezpieczniki termiczne – Wymagania i przewodnik stosowania

EN 60691:2003/A1:2007

EN 60691:2003/A2:2010

3 lutego 2022

46.

EN 60728-11:2010

Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych – Część 11: Wymagania bezpieczeństwa

3 lutego 2022

47.

EN 60934:2001

Wyłączniki do urządzeń (CBE)

EN 60934:2001/A1:2007

EN 60934:2001/A2:2013

3 lutego 2022

48.

EN 60947-5-4:2003

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-4: Aparaty i łączniki sterownicze – Metody zapewnienia styczności styków o małej energii – Badania specjalne

3 lutego 2022

49.

EN 60974-2:2013

Sprzęt do spawania łukowego – Część 2: Systemy chłodzenia cieczą

3 lutego 2022

50.

EN 60974-3:2014

Sprzęt do spawania łukowego – Część 3: Urządzenia do zajarzenia i stabilizacji łuku

3 lutego 2022

51.

EN 60974-5:2013

Sprzęt do spawania łukowego – Część 5: Podajniki drutu

3 lutego 2022

52.

EN 60974-7:2013

Sprzęt do spawania łukowego – Część 7: Uchwyty

3 lutego 2022

53.

EN 61347-2-7:2012

Urządzenia do lamp – Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń elektronicznych zasilanych z akumulatorów, do oświetlenia awaryjnego (z własnym zasilaniem)

3 lutego 2022

54.

EN 61347-2-11:2001

Urządzenia do lamp – Część 2-11: Wymagania szczegółowe dla różnorodnych układów elektronicznych stosowanych w oprawach oświetleniowych

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

3 lutego 2022

55.

EN 61386-1:2008

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów – Część 1: Wymagania ogólne

3 lutego 2022

56.

EN 61439-3:2012

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)

3 lutego 2021

57.

EN 61535:2009

Złączki instalacyjne wtykowo-nasadkowe do trwałych połączeń w instalacjach stałych

EN 61535:2009/A1:2013

3 lutego 2022

58.

EN 61557-9:2015

Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V – Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych – Część 9: Urządzenia do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach IT

3 lutego 2021

59.

EN 61558-1:2005

Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających, dławików i urządzeń podobnych – Część 1: Wymagania ogólne i badania

EN 61558-1:2005/A1:2009

EN 61558-1:2005/AC:2006

3 lutego 2022

60.

EN 61851-1:2011

System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych – Część 1: Wymagania ogólne

3 lutego 2022

61.

EN 62026-3:2015

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Interfejsy sterowników (CDI) – Część 3: Sieć urządzeń

3 lutego 2021

62.

EN 62035:2014

Lampy wyładowcze (z wyłączeniem świetlówek) – Wymagania bezpieczeństwa

3 lutego 2022

63.

EN 62275:2015

Systemy prowadzenia przewodów – Opaski przewodów do instalacji elektrycznych

3 lutego 2022

64.

EN 50178:1997

Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy”