02011R0211 — PL — 08.10.2018 — 005.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 211/2011

z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie inicjatywy obywatelskiej

(Dz.U. L 065 z 11.3.2011, s. 1)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  nr

strona

data

 M1

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 268/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r.

  L 89

1

27.3.2012

 M2

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 517/2013 z dnia 13 maja 2013 r.

  L 158

1

10.6.2013

►M3

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 887/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.

  L 247

11

18.9.2013

►M4

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 531/2014 z dnia 12 marca 2014 r.

  L 148

52

20.5.2014

►M5

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1070 z dnia 31 marca 2015 r.

  L 178

1

8.7.2015

►M6

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/1239 z dnia 9 lipca 2018 r.

  L 234

1

18.9.2018


sprostowane przez:

►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 094, 30.3.2012, s.  49 (211/2011)

►C2

Sprostowanie, Dz.U. L 354, 11.12.2014, s.  90 (887/2013)
▼B

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 211/2011

z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie inicjatywy obywatelskiejArtykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia procedury i warunki wymagane w odniesieniu do inicjatywy obywatelskiej, przewidziane w art. 11 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 24 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) „inicjatywa obywatelska” oznacza inicjatywę przedłożoną Komisji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, wzywającą Komisję do przedłożenia, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii; inicjatywa taka otrzymała wsparcie co najmniej miliona kwalifikujących się sygnatariuszy pochodzących z co najmniej jednej czwartej wszystkich państw członkowskich;

2) „sygnatariusze” oznaczają obywateli Unii, który wyrazili poparcie dla danej inicjatywy obywatelskiej poprzez wypełnienie formularza deklaracji poparcia tej inicjatywy;

3) „organizatorzy” oznaczają osoby fizyczne tworzące komitet obywatelski odpowiedzialny za przygotowanie inicjatywy obywatelskiej i przedłożenie jej Komisji.

Artykuł 3

Wymogi w stosunku do organizatorów i sygnatariuszy

1.  Organizatorzy muszą być obywatelami Unii i osiągnąć wiek uprawniający do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

2.  Organizatorzy tworzą komitet obywatelski, w którego skład wchodzi co najmniej siedem osób zamieszkałych w co najmniej siedmiu różnych państwach członkowskich.

Organizatorzy wyznaczają jednego reprezentanta i jednego zastępcę („osoby do kontaktu”), którzy będą pośredniczyć między komitetem obywatelskim a instytucjami Unii w toku całej procedury oraz którzy są upoważnieni do wypowiadania się i działania w imieniu komitetu obywatelskiego.

Organizatorów, którzy są posłami do Parlamentu Europejskiego, nie liczy się do celów osiągnięcia minimalnej liczby wymaganej do utworzenia komitetu obywatelskiego.

Dla celów rejestrowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej zgodnie z art. 4 Komisja rozpatruje jedynie informacje dotyczące siedmiu członków komitetu obywatelskiego, którzy są potrzebni do spełnienia wymogów określonych w ust. 1 niniejszego artykułu i w niniejszym ustępie.

3.  Komisja może zwrócić się do organizatorów o dostarczenie odpowiedniego dowodu potwierdzającego spełnienie wymogów określonych w ust. 1 i 2.

4.  Aby móc poprzeć proponowaną inicjatywę obywatelską, sygnatariusze muszą być obywatelami Unii i osiągnąć wiek uprawniający do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 4

Rejestracja proponowanej inicjatywy obywatelskiej

1.  Przed rozpoczęciem zbierania od sygnatariuszy deklaracji poparcia dla proponowanej inicjatywy obywatelskiej organizatorzy dokonują jej rejestracji w rejestrze Komisji, dostarczając informacje określone w załączniku II, w szczególności informacje dotyczące przedmiotu i celów proponowanej inicjatywy obywatelskiej.

Informacje te dostarcza się w jednym z języków urzędowych Unii, w rejestrze on-line udostępnionym do tego celu przez Komisję („rejestr”).

Dla celów rejestru oraz w stosownych przypadkach na swojej stronie internetowej organizatorzy podają regularnie aktualizowane informacje dotyczące źródeł wsparcia i finansowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej.

Po potwierdzeniu rejestracji zgodnie z ust. 2 organizatorzy mogą zapewnić tłumaczenie proponowanej inicjatywy obywatelskiej na inne języki urzędowe Unii w celu włączenia do rejestru. Za tłumaczenie proponowanej inicjatywy obywatelskiej na inne języki urzędowe Unii odpowiedzialni są organizatorzy.

Komisja ustanawia punkt kontaktowy udzielający informacji i pomocy.

2.   ►C1  W terminie dwóch miesięcy od otrzymania informacji określonych w załączniku II Komisja rejestruje proponowaną inicjatywę obywatelską pod wyłącznym numerem rejestracji i wysyła organizatorowi potwierdzenie ◄ , pod warunkiem że spełniono następujące warunki:

a) utworzono komitet obywatelski i wyznaczono osobę kontaktową zgodnie z art. 3 ust. 2;

b) proponowana inicjatywa obywatelska nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego unijnego aktu prawnego w celu wprowadzenia w życie Traktatów;

c) proponowana inicjatywa obywatelska nie jest oczywistym nadużyciem, nie jest oczywiście niepoważna lub dokuczliwa; oraz

d) proponowana inicjatywa obywatelska nie jest w sposób oczywisty sprzeczna z wartościami Unii określonymi w art. 2 TFUE.

3.  Komisja odmawia rejestracji, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w ust. 2.

W przypadku odmowy rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej Komisja informuje organizatorów o przyczynach tej odmowy oraz o wszystkich możliwych dostępnych dla nich sądowych i pozasądowych środkach prawnych.

4.  Proponowana inicjatywa obywatelska, która została zarejestrowana, jest upubliczniana w rejestrze. Bez uszczerbku dla ich praw na mocy rozporządzenia (WE) nr 45/2001 osoby, których dotyczą dane, mają prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych z rejestru po wygaśnięciu terminu dwóch lat od dnia rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej.

5.  Organizatorzy mogą wycofać proponowaną inicjatywę obywatelską, która została zarejestrowana, w każdym momencie przed złożeniem deklaracji poparcia zgodnie z art. 8. W takim przypadku w rejestrze odnotowuje się wzmiankę o tym fakcie.

Artykuł 5

Procedury i warunki zbierania deklaracji poparcia

1.  Organizatorzy są odpowiedzialni za zbieranie od sygnatariuszy deklaracji poparcia dla proponowanej inicjatywy obywatelskiej, która została zarejestrowana zgodnie z art. 4.

Do celów gromadzenia deklaracji poparcia można wykorzystywać wyłącznie formularze zgodne ze wzorami przedstawionymi w załączniku III i które są sporządzone w jednej z wersji językowych proponowanej inicjatywy obywatelskiej włączonych do rejestru. Przed rozpoczęciem zbierania od sygnatariuszy deklaracji poparcia organizatorzy wypełniają formularze w sposób wskazany w załączniku III. Informacje podane w formularzach muszą odpowiadać informacjom zawartym w rejestrze.

2.  Organizatorzy mogą zbierać deklaracje poparcia w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku deklaracji poparcia zbieranych on-line zastosowanie ma art. 6.

Do celów niniejszego rozporządzenia deklaracje poparcia, które zostały podpisane elektronicznie za pomocą zaawansowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu dyrektywy 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych ( 1 ), traktuje się tak samo, jak deklaracje poparcia w formie papierowej.

3.  Sygnatariusze wypełniają formularze deklaracji poparcia udostępnione przez organizatorów. Podają jedynie te dane osobowe, których wymaga się do celów weryfikacji przez państwa członkowskie, zgodnie z załącznikiem III.

Sygnatariusze mogą wyrazić poparcie dla danej proponowanej inicjatywy obywatelskiej tylko raz.

4.  Państwa członkowskie przesyłają Komisji wszelkie zmiany informacji określonych w załączniku III. Uwzględniając te zmiany, Komisja może przyjmować w drodze aktów delegowanych, zgodnie z art. 17 i z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 18 i 19, zmiany w załączniku III.

5.  Wszystkie deklaracje poparcia zbiera się po dacie rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy.

Z końcem tego okresu rejestr będzie wskazywał, że termin upłynął oraz, w stosownych przypadkach, że nie zebrano wymaganej liczby deklaracji poparcia.

Artykuł 6

Systemy zbierania deklaracji on-line

1.  W przypadku zbierania deklaracji poparcia on-line dane otrzymane poprzez system zbierania deklaracji on-line są przechowywane na terytorium państwa członkowskiego.

System zbierania deklaracji on-line musi być poświadczony zgodnie z ust. 3 w państwie członkowskim, w którym będą przechowywane dane zebrane za pomocą systemu zbierania deklaracji on-line. Organizatorzy mogą wykorzystywać system zbierania deklaracji on-line w celu zbierania deklaracji poparcia w kilku lub we wszystkich państwach członkowskich.

Wzory formularzy deklaracji poparcia można dostosować do potrzeb zbierania deklaracji on-line.

2.  Organizatorzy zapewniają, aby system zbierania deklaracji on-line wykorzystywany w celu zbierania deklaracji poparcia był zgodny z ust. 4.

Przed rozpoczęciem zbierania deklaracji poparcia organizatorzy zwracają się do właściwego organu stosownego państwa członkowskiego o poświadczenie, że system zbierania deklaracji on-line wykorzystywany do tego celu jest zgodny z ust. 4.

Organizatorzy mogą rozpocząć zbieranie deklaracji poparcia za pomocą systemu zbierania deklaracji on-line dopiero po otrzymaniu certyfikatu, o którym mowa w ust. 3. Organizatorzy muszą podać do publicznej wiadomości kopię tego certyfikatu na stronie internetowej służącej do obsługi systemu zbierania deklaracji on-line.

Do dnia 1 stycznia 2012 r. Komisja wprowadza, a następnie aktualizuje otwarte oprogramowanie zawierające stosowne elementy techniczne i zabezpieczenia niezbędne do zapewnienia zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia dotyczącymi systemów zbierania deklaracji on-line. Oprogramowanie udostępnia się bezpłatnie.

3.  W przypadku gdy system zbierania deklaracji on-line jest zgodny z ust. 4, właściwy organ państwa członkowskiego wydaje w tym zakresie w ciągu miesiąca certyfikat zgodny ze wzorem zawartym w załączniku IV.

Państwa członkowskie uznają certyfikaty wydane przez właściwe organy innych państw członkowskich.

4.  Systemy zbierania deklaracji on-line są wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia oraz elementy techniczne w celu zapewnienia, aby:

a) formularz deklaracji poparcia mogła złożyć on-line jedynie osoba fizyczna;

b) dane przekazane on-line były gromadzone i przechowywane w sposób bezpieczny w celu zapewnienia między innymi, aby nie zostały one zmienione ani wykorzystane do celów innych niż wyrażone poparcie dla danej inicjatywy obywatelskiej, oraz w celu ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą lub nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem do nich;

c) system mógł wygenerować deklaracje poparcia w formie zgodnej ze wzorem zawartym w załączniku III, aby umożliwić przeprowadzenie weryfikacji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 8 ust. 2.

5.  Do dnia 1 stycznia 2012 r. Komisja przyjmie specyfikacje techniczne do celów wykonania ust. 4 zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 20 ust. 2.

Artykuł 7

Minimalna liczba sygnatariuszy przypadająca na państwo członkowskie

1.  Sygnatariusze inicjatywy obywatelskiej pochodzą z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich.

2.  W co najmniej jednej czwartej państw członkowskich liczba sygnatariuszy obejmuje co najmniej minimalną liczbę obywateli określoną – w chwili rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej – w załączniku I. Te minimalne liczby odpowiadają liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w każdym z państw członkowskich, pomnożonej przez 750.

3.  Komisja przyjmuje w drodze aktów delegowanych, zgodnie z art. 17 i z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 18 i 19, odpowiednie korekty do załącznika I, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany w składzie Parlamentu Europejskiego.

4.  Uznaje się, że sygnatariusze pochodzą z państwa członkowskiego, które jest odpowiedzialne za weryfikację ich deklaracji poparcia zgodnie z art. 8 ust. 1 akapit drugi.

Artykuł 8

Weryfikacja i poświadczenie przez państwa członkowskie deklaracji poparcia

1.  Po zgromadzeniu niezbędnych deklaracji poparcia od sygnatariuszy zgodnie z art. 5 i 7, organizatorzy przedkładają deklaracje poparcia – w formie papierowej lub elektronicznej – właściwym organom, o których mowa w art. 15, do celów weryfikacji i poświadczenia. W tym celu organizatorzy korzystają z formularza zawartego w załączniku V oraz oddzielają deklaracje poparcia zebrane w formie papierowej, deklaracje poparcia podpisane elektroniczne za pomocą zaawansowanego podpisu elektronicznego i deklaracje poparcia zebrane za pomocą systemu zbierania deklaracji on-line.

Organizatorzy przedkładają deklaracje poparcia właściwym państwom członkowskim według następujących zasad:

a) państwu członkowskiemu miejsca zamieszkania lub obywatelstwa sygnatariusza, zgodnie z załącznikiem III część C pkt 1; lub

b)  ►C1  państwu członkowskiemu, które wydało osobisty numer identyfikacyjny lub osobisty dokument tożsamości wskazany w deklaracji poparcia, zgodnie z załącznikiem III część C pkt 2. ◄

2.  W okresie nieprzekraczającym trzech miesięcy od otrzymania wniosku właściwe organy weryfikują przedłożone deklaracje poparcia w drodze odpowiednich czynności kontrolnych, zgodnie z prawem krajowym lub z praktyką krajową, w zależności od przypadku. Na tej podstawie dostarczają organizatorom certyfikat zgodny z wzorem zawartym w załączniku VI, poświadczający liczbę ważnych deklaracji poparcia z danego państwa członkowskiego.

W celu weryfikacji deklaracji poparcia nie jest wymagane uwierzytelnienie podpisów.

3.  Certyfikat, o którym mowa w ust. 2, jest wydawany bezpłatnie.

Artykuł 9

Przedłożenie inicjatywy obywatelskiej Komisji

Po uzyskaniu certyfikatów przewidzianych w art. 8 ust. 2 oraz pod warunkiem dopełnienia wszystkich stosownych procedur i warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu organizatorzy mogą przedłożyć inicjatywę obywatelską Komisji, załączając informacje dotyczące wszelkiego wsparcia i finansowania otrzymanego na rzecz tej inicjatywy. Informacje te zostają opublikowane w rejestrze.

Wysokość wsparcia i finansowania otrzymanego z jakiegokolwiek źródła, powyżej której należy dostarczyć informacji, jest taka sama, jak ta określona w rozporządzeniu (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania ( 2 ).

Do celów niniejszego artykułu organizatorzy korzystają z formularza zawartego w załączniku VII oraz przedkładają wypełniony formularz wraz z kopiami, w wersji papierowej lub elektronicznej, certyfikatów przewidzianych w art. 8 ust. 2.

Artykuł 10

Procedura badania inicjatywy obywatelskiej przez Komisję

1.  W przypadku otrzymania inicjatywy obywatelskiej zgodnie z art. 9 Komisja:

a) niezwłocznie publikuje inicjatywę obywatelską w rejestrze;

b) przyjmuje organizatorów na odpowiednim szczeblu, aby mogli szczegółowo wyjaśnić kwestie, których dotyczy inicjatywa obywatelska;

c) w ciągu trzech miesięcy wydaje komunikat zawierający prawne i polityczne wnioski Komisji dotyczące tej inicjatywy obywatelskiej, informacje na temat ewentualnych działań, jakie zamierza podjąć, oraz uzasadnienie podjęcia lub niepodjęcia tych działań.

2.  O komunikacie, o którym mowa w ust. 1 lit. c), powiadamia się organizatorów, a także Parlament Europejski i Radę oraz podaje się go do wiadomości publicznej.

Artykuł 11

Wysłuchanie publiczne

W przypadku gdy spełnione zostały warunki z art. 10 ust. 1 lit. a) i b), oraz w terminie ustanowionym w art. 10 ust. 1 lit. c), organizatorom umożliwia się przedstawienie inicjatywy obywatelskiej na wysłuchaniu publicznym. Komisja i Parlament Europejski zapewniają, aby wysłuchanie to zorganizowano w Parlamencie Europejskim, w stosownych przypadkach z udziałem innych instytucji i organów Unii, które zgłoszą chęć udziału, oraz aby Komisja była reprezentowana na właściwym szczeblu.

Artykuł 12

Ochrona danych osobowych

1.  Przetwarzając dane osobowe na mocy niniejszego rozporządzenia, organizatorzy inicjatywy obywatelskiej i właściwe organy państwa członkowskiego przestrzegają przepisów dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów krajowych przyjętych na mocy tej dyrektywy.

2.  Do celów przetwarzania przez nich danych osobowych organizatorów inicjatywy obywatelskiej i właściwe organy wyznaczone zgodnie z art. 15 ust. 2 uważa się za administratorów danych zgodnie z art. 2 lit. d) dyrektywy 95/46/WE.

3.  Organizatorzy zapewniają, aby dane osobowe zebrane do celów danej inicjatywy obywatelskiej nie były wykorzystywane do żadnych innych celów niż udzielenie poparcia dla tej inicjatywy, oraz niszczą wszystkie deklaracje poparcia otrzymane w związku z tą inicjatywą oraz wszelkie ich kopie najpóźniej w ciągu miesiąca od przedłożenia tej inicjatywy Komisji zgodnie z art. 9 lub w ciągu 18 miesięcy od daty rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

4.  Właściwy organ wykorzystuje dane osobowe, które otrzymał w związku z daną inicjatywą obywatelską, wyłącznie w celu zweryfikowania deklaracji poparcia zgodnie z art. 8 ust. 2 oraz niszczy wszystkie deklaracje poparcia oraz wszelkie ich kopie najpóźniej w ciągu miesiąca od wydania poświadczenia, o którym mowa w tym artykule.

5.  Deklaracje poparcia danej inicjatywy obywatelskiej i ich kopie można zachować na czas przekraczający terminy określone w ust. 3 i 4, jeżeli jest to konieczne ►C1  do celów postępowań sądowych lub administracyjnych związanych z proponowaną inicjatywą obywatelską. ◄ Organizatorzy i właściwy organ niszczą wszystkie deklaracje poparcia i ich kopie najpóźniej tydzień po dniu zakończenia wspomnianych procedur w drodze decyzji ostatecznej.

6.  Organizatorzy wprowadzają w życie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem do nich, w szczególności w przypadku gdy przetwarzanie takich danych obejmuje ich przesyłanie za pomocą sieci, oraz przed wszystkimi innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.

Artykuł 13

Odpowiedzialność

Zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody, które spowodują w trakcie organizacji inicjatywy obywatelskiej.

Artykuł 14

Sankcje

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby organizatorzy podlegali odpowiednim sankcjom za naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia, a zwłaszcza za:

a) składanie nieprawdziwych oświadczeń przez organizatorów;

b) bezprawne wykorzystywanie danych.

2.  Sankcje, o których mowa w ust. 1, muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Artykuł 15

Właściwe organy w państwach członkowskich

1.  Do celów wykonania art. 6 ust. 3 państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie certyfikatu przewidzianego w tym przepisie.

2.  Do celów wykonania art. 8 ust. 2 każde z państw członkowskich wyznacza jeden właściwy organ odpowiedzialny za koordynowanie procesu weryfikacji deklaracji poparcia oraz dostarczanie certyfikatów przewidzianych w tym przepisie.

3.  Najpóźniej w dniu 1 marca 2012 r. państwa członkowskie przesyłają Komisji nazwy i adresy właściwych organów.

4.  Komisja udostępnia publicznie wykaz właściwych organów.

Artykuł 16

Zmiana załączników

Komisja może przyjmować w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 17 i z zastrzeżeniem warunków zawartych w art. 18 i 19, zmiany do załączników do niniejszego rozporządzenia, w zakresie stosownych przepisów niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 17

Wykonanie przekazanych uprawnień

1.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 16, powierza się Komisji na czas nieokreślony.

2.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

3.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w art. 18 i 19.

Artykuł 18

Odwołanie przekazanych uprawnień

1.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 16, może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę.

2.  Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu zadecydowania, czy zamierza ona odwołać przekazanie uprawnień, stara się poinformować drugą instytucję oraz Komisję, w rozsądnym terminie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane, oraz możliwe przyczyny tego odwołania.

3.  Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Decyzja ta nie wpływa na ważność aktów delegowanych już obowiązujących. Zostaje ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 19

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1.  Parlament Europejski lub Rada może wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy od daty powiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o dwa miesiące.

2.  Jeśli po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, zostaje on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim przewidzianym.

Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i może wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli Parlament Europejski i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają wyrażać sprzeciwu.

3.  Jeśli Parlament Europejski albo Rada wyrażą sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie, o którym mowa w ust. 1, nie wchodzi on w życie. Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.

Artykuł 20

Komitet

1.  W celu wykonania art. 6 ust. 5 Komisję wspomaga komitet.

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

Artykuł 21

Zgłoszenie przepisów krajowych

Każde z państw członkowskich zgłasza Komisji przepisy szczegółowe przyjęte w celu wykonania niniejszego rozporządzenia.

Komisja informuje o tym pozostałe państwa członkowskie.

Artykuł 22

Przegląd

Do dnia 1 kwietnia 2015 r., a następnie co trzy lata, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 23

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

▼M4
ZAŁĄCZNIK IMINIMALNA LICZBA SYGNATARIUSZY PRZYPADAJĄCA NA PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

Belgia

15 750

Bułgaria

12 750

Republika Czeska

15 750

Dania

9 750

Niemcy

72 000

Estonia

4 500

Irlandia

8 250

Grecja

15 750

Hiszpania

40 500

Francja

55 500

Chorwacja

8 250

Włochy

54 750

Cypr

4 500

Łotwa

6 000

Litwa

8 250

Luksemburg

4 500

Węgry

15 750

Malta

4 500

Niderlandy

19 500

Austria

13 500

Polska

38 250

Portugalia

15 750

Rumunia

24 000

Słowenia

6 000

Słowacja

9 750

Finlandia

9 750

Szwecja

15 000

Zjednoczone Królestwo

54 750

▼M3
ZAŁĄCZNIK II

INFORMACJE WYMAGANE W CELU ZAREJESTROWANIA PROPONOWANEJ INICJATYWY OBYWATELSKIEJ

1. Tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej – nie więcej niż 100 znaków.

▼C2

2. Przedmiot — nie więcej niż 200 znaków.

▼M3

3. Opis celów proponowanej inicjatywy obywatelskiej, w odniesieniu do której wzywa się Komisję do działania – nie więcej niż 500 znaków.

4. Postanowienia Traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań.

5. Imiona i nazwiska, adresy pocztowe, obywatelstwa i daty urodzenia siedmiu członków komitetu obywatelskiego, ze wskazaniem przedstawiciela i zastępcy oraz ich adresów e-mail i numerów telefonu ( 3 ).

6. Dokumenty potwierdzające imiona i nazwiska, adresy pocztowe, obywatelstwa i daty urodzenia siedmiu członków komitetu obywatelskiego.

7. Wszystkie źródła wsparcia i finansowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej w momencie rejestracji (3) .

Organizatorzy mogą podać bardziej szczegółowe informacje na temat przedmiotu, celów i kontekstu proponowanej inicjatywy obywatelskiej w załączniku. Organizatorzy mogą również, jeśli tego chcą, przedłożyć projekt aktu prawnego.

▼M5
ZAŁĄCZNIK III

image

image

►(1) M6  

image

image

►(1) M6  

Część C

1.    Wymogi dotyczące danych w odniesieniu do państw członkowskich, w których nie wymaga się osobistego numeru identyfikacyjnego/numeru osobistego dokumentu tożsamości (formularz deklaracji poparcia – część A)Państwo członkowskie

Sygnatariusze, których deklaracje poparcia należy przedkładać danemu państwu członkowskiemu

Belgia

— osoby mające miejsce zamieszkania w Belgii

— obywatele Belgii mający miejsce zamieszkania poza tym krajem, jeżeli poinformowali organy krajowe o swoim miejscu zamieszkania

Dania

— osoby mające miejsce zamieszkania w Danii

— obywatele Danii mający miejsce zamieszkania poza tym krajem, jeżeli poinformowali organy krajowe o swoim miejscu zamieszkania

Niemcy

— osoby mające miejsce zamieszkania w Niemczech

— obywatele Niemiec mający miejsce zamieszkania poza tym krajem, jeżeli poinformowali organy krajowe o swoim miejscu zamieszkania

Estonia

— osoby mające miejsce zamieszkania w Estonii

— obywatele Estonii mający miejsce zamieszkania poza tym krajem

Irlandia

— osoby mające miejsce zamieszkania w Irlandii

Luksemburg

— osoby mające miejsce zamieszkania w Luksemburgu

— obywatele Luksemburga mający miejsce zamieszkania poza tym krajem, jeżeli poinformowali organy krajowe o swoim miejscu zamieszkania

Niderlandy

— osoby mające miejsce zamieszkania w Niderlandach

— obywatele Niderlandów mający miejsce zamieszkania poza tym krajem

Słowacja

— osoby mające miejsce zamieszkania na Słowacji

— obywatele Słowacji mający miejsce zamieszkania poza tym krajem

Finlandia

— osoby mające miejsce zamieszkania w Finlandii

— obywatele Finlandii mający miejsce zamieszkania poza tym krajem

Zjednoczone Królestwo

— osoby mające miejsce zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie

2.    Lista państw członkowskich, w których wymaga się osobistego numeru identyfikacyjnego/numeru osobistego dokumentu tożsamości, określonych poniżej i wydanych przez dane państwo członkowskie (formularz deklaracji poparcia – część B)

BUŁGARIA

 Единен граждански номер (numer osobisty)

REPUBLIKA CZESKA

 Občanský průkaz (krajowy dowód tożsamości)

 Cestovní pas (paszport)

GRECJA

 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (dowód tożsamości)

 Διαβατήριο (paszport)

 Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (poświadczenie zamieszkania/poświadczenie stałego miejsca pobytu)

HISZPANIA

 Documento Nacional de Identidad (dowód tożsamości)

 Pasaporte (paszport)

 Número de Identidad de Extranjero, de la tarjeta o certificado, correspondiente a la inscripción en el Registro Central de Extranjeros (numer identyfikacyjny cudzoziemca (NIE), karty lub certyfikatu, odpowiadający rejestracji w Centralnym Rejestrze Cudzoziemców)

FRANCJA

 Passeport (paszport)

 Carte nationale d'identité (krajowy dowód tożsamości)

CHORWACJA

 Osobni identifikacijski broj (osobisty numer identyfikacyjny)

WŁOCHY

 Passaporto (paszport), inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio (wraz ze wskazaniem organu wydającego)

 Carta di identità (dowód tożsamości), inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio (wraz ze wskazaniem organu wydającego)

CYPR

 Δελτίο Ταυτότητας (dowód tożsamości obywatela lub osoby zamieszkałej)

 Διαβατήριο (paszport)

ŁOTWA

 Personas kods (osobisty numer identyfikacyjny)

LITWA

 Asmens kodas (numer osobisty)

WĘGRY

 személyazonosító igazolvány (dowód tożsamości)

 útlevél (paszport)

 személyi azonosító szám (személyi szám) (osobisty numer identyfikacyjny)

MALTA

 Karta tal-Identità (dowód tożsamości)

 Dokument ta 'residenza (dokument pobytowy)

AUSTRIA

 Reisepass (paszport)

 Personalausweis (dowód tożsamości)

POLSKA

 Numer ewidencyjny PESEL

PORTUGALIA

 Bilhete de identitade (dowód tożsamości)

 Passaporte (paszport)

 Cartão de Cidadão (karta obywatela)

RUMUNIA

 carte de identitate (dowód tożsamości)

 pașaport (paszport)

 certificat de înregistrare (poświadczenie rejestracji)

 carte de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (karta stałego pobytu dla obywateli UE)

 Cod Numeric Personal (osobisty numer identyfikacyjny)

SŁOWENIA

 Enotna matična številka občana (osobisty numer identyfikacyjny)

SZWECJA

 Personnummer (osobisty numer identyfikacyjny).

▼B
ZAŁĄCZNIK IV

CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY ZGODNOŚĆ SYSTEMU ZBIERANIA DEKLARACJI ON-LINE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 211/2011 Z DNIA 16 LUTEGO 2011 R. W SPRAWIE INICJATYWY OBYWATELSKIEJ

… (nazwa właściwego organu) z … (nazwa państwa członkowskiego) niniejszym poświadcza, że system zbierania deklaracji on-line … (adres strony internetowej) wykorzystywany do zbierania deklaracji poparcia dla … (tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej) jest zgodny z odpowiednimi przepisami rozporządzenia (UE) nr 211/2011.

Data, podpis i oficjalna pieczęć właściwego organu:

▼M5
ZAŁĄCZNIK V

FORMULARZ PRZEDŁOŻENIA DEKLARACJI POPARCIA WŁAŚCIWYM ORGANOM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

image

▼B
ZAŁĄCZNIK VI

CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY LICZBĘ WAŻNYCH DEKLARACJI POPARCIA ZEBRANYCH DLA … (NAZWA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO)

… (nazwa właściwego organu) z … (nazwa państwa członkowskiego) po przeprowadzeniu niezbędnych weryfikacji wymaganych na mocy art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej niniejszym poświadcza, że … deklaracji/deklaracje poparcia dla proponowanej inicjatywy obywatelskiej o numerze rejestracji … jest ważnych/są ważne zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

Data, podpis i oficjalna pieczęć właściwego organu:

▼M5
ZAŁĄCZNIK VII

FORMULARZ STOSOWANY W CELU PRZEDŁOŻENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ INICJATYWY OBYWATELSKIEJ

image( 1 ) Dz.U. L 13 z 19.1.2000, s. 12.

( 2 ) Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 1.

( 3 ) Oświadczenie o ochronie danych osobowych: zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych informuje się osoby, których dane te dotyczą, że Komisja gromadzi te dane osobowe na potrzeby procedury dotyczącej proponowanej inicjatywy obywatelskiej. ►C2  W rejestrze on-line Komisji publicznie udostępnione zostaną jedynie: imiona i nazwiska organizatorów, adresy e-mail osób do kontaktu oraz informacje dotyczące źródeł wsparcia i finansowania. ◄ Osoby, których dotyczą dane, mają prawo sprzeciwić się publikacji swoich danych osobowych, podając uzasadnione powody związane z ich szczególną sytuacją oraz żądać w każdej chwili korekty i usunięcia swoich danych osobowych z rejestru on-line Komisji po wygaśnięciu okresu dwóch lat od dnia rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej.