EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1168

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1168 z dnia 6 sierpnia 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/587 w odniesieniu do energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego pojazdów wykorzystującego diody elektroluminescencyjne w samochodach osobowych, które mogą być zasilane określonymi paliwami alternatywnymi (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2020/5332

OJ L 258, 7.8.2020, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1168/oj

7.8.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/27


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/1168

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/587 w odniesieniu do energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego pojazdów wykorzystującego diody elektroluminescencyjne w samochodach osobowych, które mogą być zasilane określonymi paliwami alternatywnymi

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 17 kwietnia 2019 r. określające normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i (UE) nr 510/2011 (1), w szczególności jego art. 11 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 19 listopada 2019 r. producenci FCA Italy S.p.A, Jaguar Land Rover LTD, OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroen, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s oraz Ford-Werke GmbH („wnioskodawcy”) wspólnie przedłożyli wniosek zgodnie z art. 12a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 725/2011 (2) w sprawie zmiany decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/587 (3), tak aby energooszczędne oświetlenie zewnętrzne pojazdów wykorzystujące diody elektroluminescencyjne (LED) zatwierdzone jako technologia innowacyjna na mocy tej decyzji obejmowało oświetlenie w samochodach osobowych, które mogą być zasilane określonymi paliwami alternatywnymi.

(2)

W szczególności wnioskodawcy zwrócili się z wnioskiem o objęcie decyzją wykonawczą (UE) 2016/587 energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego pojazdów wykorzystującego LED w samochodach osobowych, które mogą być zasilane gazem płynnym (LPG), sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub etanolem (E85) oraz o odpowiednie dostosowanie określonych współczynników w metodzie badania w celu określenia oszczędności CO2.

(3)

Komisja oceniła wniosek zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) 2019/631, rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 725/2011 oraz wytycznymi technicznymi dotyczącymi przygotowania wniosków o zatwierdzenie technologii innowacyjnych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (4) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 (5) (wersja z lipca 2018 r.) (6).

(4)

W związku z coraz większym wykorzystaniem LPG i CNG w nowych samochodach osobowych należy wyjaśnić, że oszczędności CO2 wynikające ze stosowania energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego LED w pojazdach, które mogą być napędzane takimi paliwami, powinny zostać uwzględnione jako oszczędności CO2 związane z technologią innowacyjną.

(5)

W odniesieniu do pojazdów napędzanych LPG i CNG, z zastrzeżeniem dodania niektórych współczynników dotyczących paliwa, uznaje się, że metoda badania określona w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/587 jest odpowiednia do określenia oszczędności CO2 wynikających z oświetlenia LED w samochodach osobowych zasilanych tymi paliwami.

(6)

Jeżeli chodzi o E85, z uwagi na jego ograniczoną dostępność na rynku unijnym jako całości, paliwa tego nie należy odróżniać od benzyny do celów określania oszczędności emisji CO2.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2016/587,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji wykonawczej (UE) 2016/587 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„1.   Producent może zwrócić się o poświadczenie oszczędności CO2 z jednego lub kilku zewnętrznych oświetleń LED przeznaczonych do stosowania w pojazdach kategorii M1 z silnikiem spalinowym spalania wewnętrznego lub w hybrydowych pojazdach elektrycznych niedoładowywanych zewnętrznie typu M1 (NOVC-HEV), które spełniają wymogi pkt 5.3.2 ppkt 3 załącznika 8 do regulaminu nr 101 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym takich pojazdach, które poza benzyną lub olejem napędowym mogą być zasilane gazem płynnym (LPG), sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub E85, lub mieszanką tych paliw, i pod warunkiem że pojazdy te są wyposażone w z co najmniej jeden zestaw poniższych świateł LED:”;

b)

w akapicie drugim odniesienie do art. 9 ust. 1 zastępuje się odniesieniem do „art. 9 ust. 1 lit. a)”;

2)

w art. 3 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3.   W przypadku gdy energooszczędne oświetlenie zewnętrzne LED jest zainstalowane w pojeździe dwupaliwowym lub pojeździe typu flex-fuel organ udzielający homologacji zapisuje oszczędności CO2 w następujący sposób:

a)

dla pojazdu dwupaliwowego wykorzystującego benzynę i paliwa gazowe – wartość oszczędności CO2 w odniesieniu do LPG lub CNG;

b)

w odniesieniu do pojazdu typu flex-fuel, w którym stosuje się benzynę i E85 – wartość ograniczenia emisji CO2 w odniesieniu do benzyny.

4.   Poświadczone oszczędności CO2 odpowiadające kodowi ekoinnowacji nr 19 można uwzględniać jedynie przy obliczaniu średniego indywidualnego poziomu emisji producentów do dnia 31 grudnia 2020 r.”;

3)

w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 2 wprowadza się następujące zmiany;

(i)

pozycja CF otrzymuje brzmienie:

„CF – Współczynnik konwersji zdefiniowany w tabeli 3”;

(ii)

pozycja VPe otrzymuje brzmienie:

„VPe – Zużycie mocy skutecznej określone w tabeli 2”;

b)

w pkt 6 pozycja VPe, wraz z tabelą 2, oraz pozycja CF, wraz z tabelą 3, otrzymują brzmienie:

„VPe Zużycie mocy skutecznej zdefiniowane w tabeli 2

Tabela 2

Zużycie mocy skutecznej

Rodzaj silnika

Zużycie mocy skutecznej (Vpe) [l/kWh]

Silniki benzynowe/E85

0,264

Silniki benzynowe/E85 z turbodoładowaniem

0,280

Silniki na olej napędowy

0,220

LPG

0,342

Silniki na LPG z turbodoładowaniem

0,363

 

Zużycie mocy skutecznej (Vpe) [m3/kWh]

Silniki na CNG (G20)

0,259

Silniki na CNG (G20) z turbodoładowaniem

0,275

CF: Współczynnik konwersji zdefiniowany w tabeli 3

Tabela 3

Współczynnik konwersji paliw (CF)

Rodzaj paliwa

Współczynnik konwersji (CF) [gCO2/l]

Benzyna/E85

2 330

Olej napędowy

2 640

LPG

1 629

 

Współczynnik konwersji (CF) [gCO2/m3]

CNG (G20)

1 795 ”

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 sierpnia 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 111 z 25.4.2019, s. 13.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 725/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. ustanawiające procedurę zatwierdzania i poświadczania technologii innowacyjnych umożliwiających zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U. L 194 z 26.7.2011, s. 19).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/587 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia technologii stosowanej w energooszczędnym oświetleniu zewnętrznym pojazdów wykorzystującym diody elektroluminescencyjne jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U. L 101 z 16.4.2016, s. 17).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 z dnia 11 maja 2011 r. określające normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (Dz.U. L 145 z 31.5.2011, s. 1).

(6)  https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf


Top