EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1166

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1166 z dnia 6 sierpnia 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu dotyczącego Stanów Zjednoczonych w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych produktów drobiowych, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2020/5351

OJ L 258, 7.8.2020, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1166/oj

7.8.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/11


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1166

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu dotyczącego Stanów Zjednoczonych w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych produktów drobiowych, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 formułę wprowadzającą, art. 8 pkt 1 akapit pierwszy, art. 8 pkt 4 oraz art. 9 ust. 4 lit. c),

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (2), w szczególności jej art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 798/2008 (3) ustanowiono wymogi w zakresie wystawiania świadectw weterynaryjnych dotyczących przywozu do Unii oraz tranzytu przez Unię, w tym składowania podczas tranzytu, drobiu i produktów drobiowych („towary”). Rozporządzenie to stanowi, że towary mogą być przywożone do Unii i przewożone tranzytem przez jej terytorium jedynie z państw trzecich, terytoriów, stref lub grup wyszczególnionych w kolumnach 1 i 3 tabeli w części 1 załącznika I do tego rozporządzenia.

(2)

W rozporządzeniu (WE) nr 798/2008 ustanowiono także warunki uznania państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy za wolne od wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

(3)

Stany Zjednoczone wymieniono w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 jako państwo trzecie, z którego przywóz towarów do Unii i ich tranzyt przez terytorium Unii nie podlega ograniczeniom wynikającym z obecności HPAI.

(4)

W Umowie między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi („umowa”) (4), która została zatwierdzona decyzją Rady 98/258/WE (5), przewidziano wzajemne uznawanie środków regionalizacji w razie wystąpienia ognisk choroby w Unii lub w Stanach Zjednoczonych.

(5)

Dnia 8 kwietnia 2020 r. Stany Zjednoczone potwierdziły wystąpienie HPAI podtyp H7N3 w gospodarstwie prowadzącym chów drobiu w hrabstwie Chesterfield w stanie Karolina Południowa. W związku z wystąpieniem ogniska HPAI organy weterynaryjne Stanów Zjednoczonych wprowadziły strefę objętą kontrolą w promieniu 10 km wokół dotkniętego gospodarstwa, która obejmowała części hrabstw Chesterfield, Lancaster i Kershaw w stanie Karolina Południowa, oraz wdrożyły politykę likwidacji stad w celu zwalczenia HPAI i ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby.

(6)

Przyjmując rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/544 (6), Komisja wprowadziła ograniczenia dotyczące wprowadzania do Unii towarów drobiowych z obszaru w stanie Karolina Południowa dotkniętego HPAI, który został objęty ograniczeniami przez organy weterynaryjne Stanów Zjednoczonych ze względu na wystąpienie ogniska tej choroby.

(7)

Stany Zjednoczone przedłożyły zaktualizowane informacje o sytuacji epidemiologicznej na swoim terytorium oraz o środkach wprowadzonych celem zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się HPAI, a Komisja przeanalizowała te informacje. Stany Zjednoczone zgłosiły ponadto zakończenie w dniu 7 maja 2020 r. czyszczenia i dezynfekcji po likwidacji stad drobiu w gospodarstwie drobiarskim, w którym w kwietniu 2020 r. potwierdzono ognisko HPAI.

(8)

Na podstawie oceny informacji przedstawionych przez Stany Zjednoczone należy wskazać w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 datę 5 sierpnia 2020 r., tj. 90 dni po zakończeniu realizacji polityki likwidacji stad oraz środków w zakresie czyszczenia i dezynfekcji, jako datę, od której to państwo trzecie może ponownie, zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 798/2008, zostać uznane za wolne od HPAI i od której należy ponownie zezwolić na przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych produktów drobiowych pochodzących z tego państwa trzeciego.

(9)

Należy zatem zmienić wpis dotyczący Stanów Zjednoczonych w tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008, tak aby uwzględnić likwidację HPAI w tym państwie trzecim. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 sierpnia 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(2)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 74.

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1).

(4)  Dz.U. L 118 z 21.4.1998, s. 3.

(5)  Decyzja Rady 98/258/WE z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (Dz.U. L 118 z 21.4.1998, s. 1).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/544 z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu dotyczącego Stanów Zjednoczonych w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych produktów drobiowych, w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. L 121 I z 20.4.2020, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 wpis dotyczący Stanów Zjednoczonych otrzymuje brzmienie:

Kod ISO i nazwa państwa trzeciego lub terytorium

Kod państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy

Opis państwa trzeciego, terytorium, strefy lub grupy

Świadectwo weterynaryjne

Szczególne warunki

Szczególne warunki

Status nadzoru pod kątem ptasiej grypy

Status szczepień przeciwko ptasiej grypie

Status zwalczania salmonelli(6)

Wzór/Wzory

Dodatkowe gwarancje

Data zakończenia(1)

Data rozpoczęcia(2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

„US – Stany Zjednoczone

US-0

Cały kraj

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US-1

Całe Stany Zjednoczone z wyjątkiem obszaru US-2

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

 

 

A

 

S3, ST1

US-2

Następujące części terytorium Stanów Zjednoczonych:

 

 

 

 

 

 

 

 

US-2.1

w stanie Tennessee:

hrabstwo Lincoln

hrabstwo Franklin

hrabstwo Moore

WGM

VIII

P2

4.3.2017

11.8.2017

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.2

w stanie Alabama:

hrabstwo Madison

hrabstwo Jackson

WGM

VIII

P2

4.3.2017

11.8.2017

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.3

w stanie Karolina Południowa:

hrabstwo Chesterfield/hrabstwo Lancaster/hrabstwo Kershaw:

obszar o promieniu 10 km rozpoczynający się w punkcie N na granicy kolistej strefy objętej kontrolą Chesterfield 02 i sięgający w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara:

a)

na północy: 2 km na południe od autostrady nr 9, 0,03 km na wschód od punktu przecięcia się Airport Rd z Raymond Deason Rd;

b)

na północnym wschodzie: 1 km na południowy zachód od punktu przecięcia się autostrady nr 268 z Cross Roads Church Rd;

c)

na wschodzie: 5,1 km na zachód od autostrady stanowej 109, 1,6 km na zachód od Angelus Rd i Refuge Dr;

d)

na południowym wschodzie: 3,2 km na północny zachód od punktu przecięcia się autostrady nr 145 z Lake Bee Rd;

e)

na południu: 2,7 km na wschód od punktu przecięcia się autostrady nr 151 z Catarah Rd;

f)

na południowym zachodzie: 1,5 km na wschód od punktu przecięcia się McBee Hwy z Mt Pisgah Rd;

g)

na zachodzie: 1,3 km na wschód od punktu przecięcia się Texahaw Rd z Buzzards Roost Rd;

h)

na północnym zachodzie: punktu przecięcia się White Plains Church Rd z Graves Rd.

WGM

VIII

P2

8.4.2020

5.8.2020

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1”


Top