EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1079

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1079 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie weryfikacji i korekty danych, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2018/956 w sprawie monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycia paliwa przez takie pojazdy (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2020/4793

OJ L 235, 22.7.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1079/oj

22.7.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 235/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1079

z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie weryfikacji i korekty danych, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2018/956 w sprawie monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycia paliwa przez takie pojazdy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/956 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości w odniesieniu do emisji CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycia paliwa przez takie pojazdy (1), w szczególności jego art. 8 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/956 zobowiązuje Komisję do zweryfikowania jakości danych przekazywanych przez państwa członkowskie oraz przez producentów pojazdów ciężkich zgodnie z art. 4 i 5 tego rozporządzenia. Zobowiązuje on również Komisję do korygowania rozbieżności stwierdzonych podczas takiej weryfikacji.

(2)

Należy zatem określić środki weryfikacji i korekty danych zgłoszonych przez producentów pojazdów ciężkich. W szczególności konieczne jest ustanowienie procedury weryfikacji, czy dane zgłaszane przez producentów pojazdów ciężkich zgodnie z częścią B pkt 2 załącznika I do rozporządzenia (UE) 2018/956 odpowiadają właściwym źródłom danych, tj. świadectwu homologacji typu silnika wydanemu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 595/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) oraz dokumentacji producenta.

(3)

Liczba pojazdów ciężkich, w przypadku których jakość danych ma być zweryfikowana, powinna być wystarczająco wysoka, aby umożliwić Komisji wykrycie ewentualnych rozbieżności w zgłoszonych danych i ustalić, czy charakter tych rozbieżności jest systematyczny.

(4)

W celu zapewnienia rzetelności procesu sprawozdawczego weryfikacja powinna polegać na kontroli danych zgłoszonych przez producentów przez porównanie ich ze świadectwem homologacji typu silnika i dokumentacją producenta.

(5)

Producenci powinni mieć możliwość skorygowania danych w przypadku stwierdzenia przez Komisję rozbieżności. Jeżeli rozbieżności te mają charakter systematyczny, producenci powinni dostarczyć skorygowane dane w odniesieniu do wszystkich pojazdów zarejestrowanych w danym okresie sprawozdawczym.

(6)

W celu zapewnienia prawidłowości danych, w przypadku gdy producenci nie dostarczyli Komisji skorygowanych danych, Komisja powinna być w stanie sama je skorygować. Aby zapewnić przekazywanie Komisji prawidłowych danych przez producentów, jeżeli stwierdzone rozbieżności mają charakter systematyczny, Komisja powinna skorygować te dane, stosując współczynnik korygujący emisji CO2 dla wszystkich pojazdów ciężkich zarejestrowanych w danym okresie sprawozdawczym.

(7)

Dla celów przejrzystości, z danych zawartych w centralnym rejestrze danych dotyczących pojazdów ciężkich powinno jasno wynikać, czy zostały one skorygowane przez Komisję.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Zmian Klimatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Pojazdy ciężkie, w przypadku których należy zweryfikować jakość danych

1.   Po zgłoszeniu przez producentów danych zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/956 Komisja weryfikuje jakość danych w odniesieniu do pewnej liczby pojazdów ciężkich wyprodukowanych przez każdego producenta, zarejestrowanych w danym okresie sprawozdawczym. W odniesieniu do okresu sprawozdawczego obejmującego rok 2019 Komisja weryfikuje jedynie jakość danych w odniesieniu do pojazdów ciężkich, które zostały zarejestrowane poczynając od dnia 1 stycznia 2020 r.

2.   Pojazdy ciężkie, o których mowa w ust. 1, Komisja wybiera losowo. Liczba wybranych pojazdów ciężkich wynosi od 2 % do 10 % liczby pojazdów ciężkich wyprodukowanych przez każdego producenta, które zostały zarejestrowane w danym okresie sprawozdawczym.

Artykuł 2

Powiadamianie przez Komisję oraz informacje przekazywane przez producentów i państwa członkowskie

1.   Komisja powiadamia zainteresowanych producentów o numerach identyfikacyjnych pojazdów ciężkich wybranych zgodnie z art. 1 ust. 2.

2.   W terminie jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, producenci przekazują Komisji informacje dotyczące każdego wybranego pojazdu ciężkiego:

a)

oryginalną dokumentację producenta, sporządzoną zgodnie z częścią I załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2400 (3);

b)

kopię świadectwa homologacji typu silnika wydanego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 595/2009.

3.   Na wniosek Komisji producenci i państwa członkowskie, w których pojazdy ciężkie, o których mowa w ust. 1, zostały po raz pierwszy zarejestrowane, przekazują dodatkowe informacje w celu zaradzenia potencjalnym problemom.

Artykuł 3

Weryfikacja poprawności wartości skrótu kryptograficznego i danych przekazanych przez producentów

1.   Komisja, w odniesieniu do pojazdów ciężkich wybranych zgodnie z art. 1 ust. 2, porównuje wartość skrótu kryptograficznego w oryginalnej dokumentacji producenta przekazanej zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. a) z odpowiednią wartością stopki ze skrótem kryptograficznym przekazanej przez zainteresowane państwo członkowskie zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z części A lit. k) załącznika I do rozporządzenia (UE) 2018/956.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w wartościach skrótu kryptograficznego i na wniosek Komisji producenci sprawdzają prawidłowość danych przekazanych Komisji oraz informują Komisję o wyniku tej weryfikacji w terminie jednego miesiąca.

2.   Komisja, w odniesieniu do pojazdów ciężkich wybranych zgodnie z art. 1 ust. 2, porównuje dane zgłoszone zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) 2018/956 z odpowiadającymi im danymi w oryginalnej dokumentacji producenta sporządzonej zgodnie z częścią I załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2017/2400.

3.   Komisja może, w odniesieniu do pojazdów ciężkich wybranych zgodnie z art. 1 ust. 2, porównać dane dotyczące silnika zgłoszone zgodnie z częścią B pkt 2 pozycje 75–78 załącznika I do rozporządzenia (UE) 2018/956 z odpowiadającymi im wartościami w świadectwie homologacji typu silnika wydanym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 595/2009.

Artykuł 4

Powiadomienie o ustaleniach

1.   Komisja albo potwierdza dokładność danych zweryfikowanych zgodnie z art. 3, albo powiadamia producentów o wszelkich rozbieżnościach stwierdzonych między danymi zgłoszonymi zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) 2018/956 a odpowiadającymi im danymi w dokumentacji producenta i świadectwie homologacji typu silnika przekazanym zgodnie z art. 2 ust. 2.

2.   W terminie jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, producenci przekazują Komisji skorygowane dane dotyczące pojazdów ciężkich wybranych zgodnie z art. 1 ust. 2 oraz wyjaśnienie przyczyn rozbieżności, o których mowa w tym powiadomieniu.

3.   Jeżeli Komisja stwierdzi, że rozbieżności mają charakter systematyczny, producenci przekazują Komisji, w terminie jednego miesiąca od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, skorygowane dane dotyczące wszystkich pojazdów ciężkich zgłoszonych w danym okresie sprawozdawczym oraz wyjaśnienie przyczyn rozbieżności.

4.   Producenci przekazują skorygowane dane, o których mowa w ust. 2 i 3, za pomocą elektronicznego przekazu danych do repozytorium danych biznesowych zarządzanego przez Europejską Agencję Środowiska.

Artykuł 5

Korekta danych

1.   Jeżeli Komisja jest zadowolona z wyjaśnienia i z korekty danych dostarczonych przez producentów zgodnie z art. 4, uwzględnia skorygowane dane w końcowym zbiorze danych, które zostaną opublikowane w centralnym rejestrze danych dotyczących pojazdów ciężkich, i oznacza je jako poprawione.

2.   Jeżeli Komisja nie uzna wyjaśnienia lub korekty danych dostarczonych przez producentów za zadowalające lub jeżeli producenci nie dostarczą skorygowanych danych w terminie określonym w art. 4 ust. 2 i 3, wówczas Komisja:

a)

koryguje emisje CO2 wyrażone w g/tkm dla pojazdów ciężkich wybranych zgodnie z art. 1 ust. 2, których dotyczą rozbieżności, w oparciu o informacje dostarczone przez producenta zgodnie z art. 2 ust. 2 i 3;

b)

w przypadku rozbieżności o charakterze systematycznym koryguje emisje CO2 wszystkich pojazdów ciężkich zarejestrowanych w danym okresie sprawozdawczym poprzez zastosowanie współczynnika korygującego.

3.   Współczynnik korygujący, o którym mowa w ust. 2 lit. b), określa się na podstawie stwierdzonych rozbieżności w emisjach CO2 wyrażonych w g/tkm w odniesieniu do pojazdów ciężkich wybranych zgodnie z art. 1 ust. 2.

4.   Komisja uwzględnia skorygowane dane w końcowym zbiorze danych, które zostaną opublikowane w centralnym rejestrze danych dotyczących pojazdów ciężkich, i oznacza je jako poprawione.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 lipca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 173 z 9.7.2018, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2400 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do określania emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy ciężkie i zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011 (Dz.U. L 349 z 29.12.2017, s. 1).


Top