EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1035

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1035 z dnia 3 czerwca 2020 r. potwierdzająca lub zmieniająca wstępne obliczenia średnich indywidualnych poziomów emisji CO2 oraz docelowych indywidualnych poziomów emisji dla producentów samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych w roku kalendarzowym 2018 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 (Jedynie teksty w języku angielskim, czeskim, francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2020/3536

OJ L 227, 16.7.2020, p. 37–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1035/oj

16.7.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 227/37


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/1035

z dnia 3 czerwca 2020 r.

potwierdzająca lub zmieniająca wstępne obliczenia średnich indywidualnych poziomów emisji CO2 oraz docelowych indywidualnych poziomów emisji dla producentów samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych w roku kalendarzowym 2018 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631

(Jedynie teksty w języku angielskim, czeskim, francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 17 kwietnia 2019 r. określające normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i (UE) nr 510/2011 (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/631 oraz, w odniesieniu do docelowych indywidualnych poziomów emisji i średnich indywidualnych poziomów emisji w roku kalendarzowym 2018, z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (2) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 (3), Komisja jest zobowiązana do określenia każdego roku średniego indywidualnego poziom emisji CO2 oraz docelowego indywidualnego poziomu emisji dla każdego producenta samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych w Unii, a także dla każdej grupy producentów. Ustalone na tej podstawie wyniki producentów lub grup producentów umożliwiają sprawdzenie, czy przestrzegają oni obowiązku nieprzekraczania swoich docelowych indywidualnych poziomów emisji.

(2)

Szczegółowe dane wykorzystywane do obliczenia średnich indywidualnych poziomów emisji CO2 oraz docelowych indywidualnych poziomów emisji producentów są oparte na rejestracjach nowy pojazdów osobowych i nowych lekkich pojazdów użytkowych w państwach członkowskich w roku kalendarzowym 2018.

(3)

Wszystkie państwa członkowskie przekazały Komisji swoje dane za 2018 r., jednak z pewnymi opóźnieniami w stosunku do terminu składania sprawozdań przypadającego na dzień 28 lutego 2019 r. W przypadkach, w których weryfikacja przeprowadzona przez Komisję wyraźnie wykazała, iż pewnych danych brakuje lub są one rażąco błędne, Komisja kontaktowała się z odnośnymi państwami członkowskimi i, za zgodą tych państw członkowskich, odpowiednio korygowała lub uzupełniała dane. Jeżeli osiągnięcie porozumienia z państwem członkowskim nie było możliwe, wstępne dane przekazane przez dane państwo członkowskie nie były korygowane.

(4)

W dniu 24 czerwca 2019 r. Komisja opublikowała wstępne dane i powiadomiła 95 producentów samochodów osobowych i 67 producentów lekkich pojazdów użytkowych oraz odpowiednie grupy producentów o wstępnych obliczeniach ich średnich indywidualnych poziomów emisji CO2 oraz ich docelowych indywidualnych poziomów emisji w 2018 r.

(5)

Wstępne dane notyfikowane przez Komisję obejmowały współczynniki korekcji, zarówno w odniesieniu do samochodów, obliczone zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153 (4), jak i dla lekkich pojazdów użytkowych, obliczone zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1152 (5). Określenie współczynników korekcji jest częścią procedur korelacji ustanowionych w celu odzwierciedlenia zmiany w regulacyjnej procedurze badań dotyczącej pomiaru indywidualnych poziomów emisji CO2. Służą one zapewnieniu, aby tolerancje proceduralne niezbędne do korelacji wartości emisji CO2 były stosowane zgodnie z przeznaczeniem, a nie jako sposób na sztuczne zaniżenie tych wartości.

(6)

Współczynnik korekcji oblicza się w oparciu o współczynniki odchylenia i weryfikacji określone dla statystycznej próby pojazdów, która powinna być reprezentatywna dla parku nowych pojazdów danego producenta. Biorąc pod uwagę bardzo małą liczbę lekkich pojazdów użytkowych homologowanych zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania pojazdów lekkich określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151 (6) w 2018 r., próba nie może być uznana za statystycznie reprezentatywną i w związku z tym nie zastosowano żadnych współczynników korekcji przy ustalaniu poziomu emisji producentów lekkich pojazdów użytkowych.

(7)

Producentów poproszono o weryfikację wstępnych danych zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 510/2011, w szczególności współczynników odchylenia i weryfikacji, na podstawie których oblicza się współczynnik korekcji, oraz o powiadomienie Komisji o wszelkich błędach w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania powiadomienia. 60 producentów samochodów osobowych i 34 producentów lekkich pojazdów użytkowych złożyło powiadomienia o błędach. W przypadku dwóch producentów samochodów potwierdzono możliwość zastosowania współczynnika korekcji do ich średnich indywidualnych poziomów emisji. W przypadku dwóch producentów samochodów osobowych i jednego producenta lekkich pojazdów użytkowych żadne pojazdy zgłoszone we wstępnym zestawie danych nie wchodziły w zakres rozporządzenia (UE) 2019/631.

(8)

W odniesieniu do pozostałych 35 producentów samochodów osobowych i 33 producentów lekkich pojazdów użytkowych, którzy nie powiadomili o żadnych błędach w zestawach danych ani nie przesłali innej odpowiedzi, należy zatwierdzić wstępne dane i wstępne obliczenia średnich indywidualnych poziomów emisji oraz docelowych indywidualnych poziomów emisji. W przypadku żadnego z tych producentów nie miał zastosowania współczynnik korekcji.

(9)

Komisja zweryfikowała zgłoszone przez producentów błędy oraz uzasadnienia konieczności ich skorygowania i potwierdziła lub skorygowała wstępne zestawy danych. Zachowano tylko te zapisy, które obejmują wartości masy i emisji CO2. W związku z tym należy potwierdzić lub zmienić wstępne dane dotyczące 94 producentów samochodów osobowych i 66 producentów lekkich pojazdów użytkowych.

(10)

Zgodnie z art. 4 rozporządzeń (WE) nr 443/2009 i (UE) nr 510/2011 producenta należy uznać za spełniającego docelowe indywidualne poziomy emisji, jeżeli jego średni indywidualny poziom emisji CO2 wskazany w niniejszej decyzji nie przekracza jego docelowego indywidualnego poziomu emisji. W przypadku producentów będących członkami grupy producentów zgodność należy oceniać na poziomie grupy zgodnie z art. 7 ust. 7 przedmiotowych rozporządzeń.

(11)

Ewidencja zawierająca kompletne dane dotyczące masy w stanie gotowym do jazdy i emisji CO2, ale bez numerów identyfikacyjnych pojazdów lub z nieprawidłowymi numerami identyfikacyjnymi pojazdów, powinna zostać uwzględniona przy obliczaniu docelowych indywidualnych poziomów emisji oraz średnich indywidualnych poziomów emisji. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że producenci nie mogą weryfikować ani korygować tych zapisów. W związku z tym przy określaniu odległości do poziomu docelowego dla danego producenta należy zastosować margines błędu.

(12)

Margines błędu jest obliczany jako różnica między odległościami pomiędzy średnimi indywidualnymi poziomami emisji a docelowym indywidualnym poziomem emisji obliczonym z uwzględnieniem i wyłączeniem wszystkich rejestracji pojazdów, których producent nie może zweryfikować. Margines błędu jest stosowany, tak aby zawsze poprawiał wynik producenta w stosunku do określonego dla niego docelowego poziomu emisji, niezależnie od tego, czy powyższa różnica jest wartością dodatnią, czy ujemną.

(13)

W przypadku gdy po uwzględnieniu marginesu błędu odległość do poziomu docelowego producenta lub grupy producentów, w zależności od przypadku, jest większa od zera, nakłada się opłatę z tytułu przekroczenia poziomu emisji, zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) 2019/631. Dotyczy to producenta samochodów osobowych Automobili Lamborghini S.p.A. Opłatę z tytułu przekroczenia poziomu emisji oblicza się zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 443/2009.

(14)

Zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzeń (WE) nr 443/2009 i (UE) nr 510/2011 producenci odpowiedzialni za mniej niż 1 000 nowych rejestracji pojazdów w danym roku kalendarzowym są zwolnieni z obowiązku osiągnięcia docelowego indywidualnego poziomu emisji. Należy jednak obliczyć i zgłosić ich średni indywidualny poziom emisji oraz liczbę zarejestrowanych nowych pojazdów.

(15)

Konieczne są dalsze wyjaśnienia ze strony producenta Dr Ing. h.c. F. Porsche AG w odniesieniu do ewentualnych nieprawidłowości w zakresie emisji CO2 podanych w homologacji typu w odniesieniu do emisji dla dwóch modeli pojazdów. W związku z tym wstępnych danych na lata kalendarzowe 2014–2018 w odniesieniu do grupy Volkswagen i jej członka Dr Ing. h.c. F. Porsche AG nie można potwierdzić ani zmienić.

(16)

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 725/2011 (7) Komisja przeprowadziła doraźną weryfikację oszczędności CO2 poświadczonych poprzez odniesienie do decyzji wykonawczej Komisji 2013/341/UE (8) i decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/158 (9). Weryfikacja wykazała zadowalające wyniki w odniesieniu do oszczędności CO2 poświadczonych poprzez odniesienie do decyzji wykonawczej 2013/341/UE. Jednak jeśli chodzi o decyzję wykonawczą (UE) 2015/158, stwierdzono różnicę między poświadczonymi oszczędnościami CO2 wynikającymi z zastosowania dwóch wysokosprawnych alternatorów zamontowanych w pojazdach produkowanych przez Daimler AG, a oszczędnościami zweryfikowanymi przez Komisję – wynosiły one odpowiednio 9 % i 23 %. Komisja powiadomiła Daimler AG o stwierdzonych odstępstwach i zwróciła się do producenta o przedstawienie dowodów potwierdzających prawidłowość poświadczonych oszczędności CO2.

(17)

Na podstawie informacji przedstawionych przez Daimler AG Komisja stwierdziła, że różnica w oszczędnościach wynikała z różnicy w sposobie stosowania metodyki badania do celów certyfikacji i weryfikacji oszczędności CO2. Ściślej rzecz biorąc, przed badaniem certyfikacyjnym przeprowadzono rozruch wysokosprawnych alternatorów, mimo że metodyka badań, o której mowa w decyzji wykonawczej (UE) 2015/158, nie nakazuje przeprowadzenia rozruchu wysokosprawnych alternatorów poza badaniem certyfikacyjnym ani nie pozwala na jego przeprowadzenie.

(18)

Z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i (UE) nr 510/2011 wynika, że w celu uwzględnienia oszczędności CO2 wynikających z technologii innowacyjnych przy obliczaniu średniego indywidualnego poziomu emisji producenta w 2018 r., oszczędności te muszą mieć zweryfikowany udział w redukcji emisji CO2, zgodnie z metodyką badania, która umożliwia uzyskanie sprawdzalnych, powtarzalnych i porównywalnych wyników. Ponieważ weryfikacja przeprowadzona na podstawie metodyki badania, o której mowa w decyzji wykonawczej (UE) 2015/158, nie potwierdziła poświadczonych oszczędności CO2 wynikających z zastosowania dwóch wysokosprawnych alternatorów w niektórych pojazdach wyprodukowanych przez Daimler AG, poświadczonych oszczędności CO2 przypisywanych tej innowacji ekologicznej – wynoszących 0,429 g CO2/km na poziomie parku pojazdów – nie należy uwzględniać przy obliczaniu średniego indywidualnego poziomu emisji producenta Daimler AG. Na tej samej podstawie nie należy uwzględniać oszczędności emisji CO2 przypisanych do tych ekoinnowacji – wynoszących 0,428 g CO2/km na poziomie parku pojazdów – przy obliczaniu średniego indywidualnego poziomu emisji grupy Daimler AG.

(19)

Wartości dotyczące wyników producenta potwierdzone lub zmienione niniejszą decyzją mogą zostać zmienione w przypadku, gdy odpowiednie organy krajowe potwierdzą istnienie nieprawidłowości dotyczących wartości emisji CO2 przedłożonych w celu ustalenia, czy dany producent spełnia wymogi dotyczące docelowego indywidualnego poziomu emisji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Wartości odnoszące się do wyników producentów samochodów osobowych w odniesieniu do roku kalendarzowego 2018 są określone w załączniku I.

2.   Wartości odnoszące się do wyników producentów lekkich pojazdów użytkowych w odniesieniu do roku kalendarzowego 2018 są określone w załączniku II.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do następujących producentów indywidualnych i grup producentów utworzonych zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) 2019/631:

1)

ADIDOR VOITURES SAS

2/4 Rue Hans List

78290 Croissy-sur-Seine

FRANCJA

2)

ALFA ROMEO SPA

C.so Settembrini, 40

Gate 8 – Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47

10135 Torino

WŁOCHY

3)

ALKE SRL

via Vigonovese 123

35127 Padova

WŁOCHY

4)

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG

Alpenstraße 35–37

86807 Buchloe

NIEMCY

5)

SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE

1 Avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

FRANCJA

6)

ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE

Via Lanzo 27

10071 Borgaro Torinese

WŁOCHY

7)

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

Gaydon Engineering Centre

Banbury Road Gaydon

CV35 0DB Warwickshire

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

8)

AUDI AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

NIEMCY

9)

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

NIEMCY

10)

AUDI SPORT GMBH

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

NIEMCY

11)

AUTOMOBILES CITROËN

7 rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

FRANCJA

12)

AUTOMOBILES PEUGEOT

7 rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

FRANCJA

13)

AVTOVAZ JSC

Reprezentowany w Unii przez:

CS AUTOLADA

211 Konevova

130 00 Praga 3

CZECHY

14)

BEE BEE AUTOMOTIVE

182 RT Beaugé

72700 Rouillon

FRANCJA

15)

BENTLEY MOTORS LTD

Pyms Lane

CW1 3PL

Crewe Cheshire

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

16)

BLUECAR SAS

31–32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

FRANCJA

17)

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

Petuelring 130

80788 München

NIEMCY

18)

BMW M GMBH

Petuelring 130

80788 München

NIEMCY

19)

BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD

Kriegsbergstraße 11

70174 Stuttgart

NIEMCY

20)

BUGATTI AUTOMOBILES S.A.S

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

NIEMCY

21)

CATERHAM CARS LIMITED

2 Kennet Road

DA1 4QN Dartford

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

22)

CHEVROLET ITALIA SPA

Reprezentowany w Unii przez:

Intertrust, Grüneburgweg 58–62

60322 Frankfurt am Main

NIEMCY

23)

FCA US LLC

C.so Settembrini, 40

Gate 8 – Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47

10135 Torino

WŁOCHY

24)

CNG-TECHNIK GMBH

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Straße 1

50735 Köln

NIEMCY

25)

AUTOMOBILE DACIA SA

1 Avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

FRANCJA

26)

DAIHATSU MOTOR CO LTD

Reprezentowany w Unii przez:

Toyota Motor Europe

Avenue du Bourget, 60

1140 Brussels

BELGIA

27)

DAIMLER AG

F403, EA/R

70546 Stuttgart

NIEMCY

28)

FABBRICA DALLARA SRL

Via Guglielmo Marconi,18

43040 Varano de’Melegari (PR)

WŁOCHY

29)

DFSK MOTOR CO LTD

Reprezentowany w Unii przez:

Giotti Victoria Sr.l. Pisana Road, 11/a

50021 Barberino, Val D’Elsa (FI)

WŁOCHY

30)

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

Pascallaan 96

8218 NJ Lelystad

NIDERLANDY

31)

DR AUTOMOBILES SRL

Zona Industriale, Snc

86070 Macchia d’Isernia

WŁOCHY

32)

DR MOTOR COMPANY SRL

S S 85 Venafrana km 37500

86070 Macchia d’Isernia

WŁOCHY

33)

ESAGONO ENERGIA SRL

Via Puecher 9

20060 Pozzuolo Martesana (MI)

WŁOCHY

34)

FERRARI SPA

Via Emilia Est 1163

41122 Modena

WŁOCHY

35)

FCA ITALY SPA

C.so Settembrini, 40

Gate 8 – Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47

10135 Torino

WŁOCHY

36)

FORD INDIA PRIVATE LIMITED

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry Ford Straße 1

50735 Köln

NIEMCY

37)

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry Ford Straße 1

50735 Köln

NIEMCY

38)

FORD MOTOR COMPANY

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry Ford Straße 1

50735 Köln

NIEMCY

39)

FORD-WERKE GMBH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry Ford Straße 1

50735 Köln

NIEMCY

40)

GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC

Bouwhuispad 1

8121 PX Olst

NIDERLANDY

41)

GONOW AUTO CO LTD

Via della Muratella, 797

00054 Maccarese (RM)

WŁOCHY

42)

GOUPIL INDUSTRIE SA

Route de Villeneuve

47320 Bourran

FRANCJA

43)

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

Great Wall Motor Europe Technical Center

Otto-Hahn-Str. 5

63128 Dietzenbach

NIEMCY

44)

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD

Cain Road, Bracknell

RG12 1HL Berkshire

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

45)

HONDA AUTOMOBILE THAILAND CO LTD

Cain Road, Bracknell

RG12 1HL Berkshire

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

46)

HONDA MOTOR CO. LTD

Cain Road, Bracknell

RG12 1HL Berkshire

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

47)

HONDA TURKIYE AS

Cain Road, Bracknell

RG12 1HL Berkshire

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

48)

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

Cain Road, Bracknell

RG12 1HL Berkshire

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

49)

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

NIEMCY

50)

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

NIEMCY

51)

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

NIEMCY

52)

HYUNDAI MOTOR EUROPE GMBH

Kaiserleipromenade 5

63067 Offenbach

NIEMCY

53)

ISUZU MOTORS LIMITED

Bist 12

2630 Aartselaar

BELGIA

54)

ITALDESIGN GIUGIARO SPA

via A. Grandi 25

10024 Moncalieri (TO)

WŁOCHY

55)

IVECO SPA

Via Puglia 35

10156 Torino

WŁOCHY

56)

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

Abbey Road Whitley

CV3 4LF Coventry

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

57)

KIA MOTORS CORPORATION

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt/M

NIEMCY

58)

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt/M

NIEMCY

59)

KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB

Valhall Park

262 74 ÄNGELHOLM

SZWECJA

60)

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

Stallhofnerstraße 3

5230 Mattighofen

AUSTRIA

61)

LADA AUTOMOBILE GMBH

Erlengrund 7

21614 Buxtehude

NIEMCY

62)

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA

via Modena 12

40019 Sant’Agata Bolognese (BO)

WŁOCHY

63)

LONDON EV COMPANY

Li Close, Ansty Park,

CV7 9RF Coventry

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

64)

LOTUS CARS LIMITED

Hethel Norwich

NR14 8EZ Norfolk

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

65)

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

WĘGRY

66)

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

Via Cancelliera 35

00072 Ariccia (Roma)

WŁOCHY

67)

MAN TRUCK & BUS AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

NIEMCY

68)

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

WĘGRY

69)

MASERATI SPA

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modena

WŁOCHY

70)

MAZDA MOTOR CORPORATION

European R&D Centre

Hiroshimastr. 1

61440 Oberursel/Taunus

NIEMCY

71)

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

Chertsey Road Woking

GU21 4YH Surrey

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

72)

MERCEDES-AMG GMBH

Zimmer 229 HPC F 403

Mercedesstr. 137/1

70327 Stuttgart

NIEMCY

73)

MFTBC

F403, EA/R

70546 Stuttgart

NIEMCY

74)

MG MOTOR UK LIMITED

Westar House, 139–151 Marylebone Road

NW1 5QE London

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

75)

MICRO-VETT SRL

Via Lago Maggiore, 48

36077 Altavilla Vicentina (VI)

WŁOCHY

76)

MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION

F403, EA/R

70546 Stuttgart

NIEMCY

77)

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

Reprezentowany w Unii przez:

Mitsubishi Motors Europe BV

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

NIDERLANDY

78)

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

NIDERLANDY

79)

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO. LTD MMTH

Reprezentowany w Unii przez:

Mitsubishi Motors Europe BV

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

NIDERLANDY

80)

MORGAN TECHNOLOGIES LTD

Pickersleigh Road Malvern Link

WR14 2LL Worcestershire

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

81)

NISSAN INTERNATIONAL SA

Renault Nissan Representation Office

Avenue des Arts 40

1040 Brussels

BELGIA

82)

NOBLE AUTOMOTIVE LTD

24a Centurion Way

Meridian Business Park

LE19 1WH Leicester

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

83)

ADAM OPEL GMBH

Bahnhofsplatz 1IPC 39–12

65423 Rüsslesheim

NIEMCY

84)

OPEL AUTOMOBILE GMBH

Bahnhofsplatz 1IPC 39–12

65423 Rüsslesheim

NIEMCY

85)

PAGANI AUTOMOBILI SPA

Via dell’Artigianato 5

41018 San Cesario sul Panaro (Modena),

WŁOCHY

86)

PGO AUTOMOBILES

ZA de la Pyramide

30380 Saint Christol-Les-Alès

FRANCJA

87)

PIAGGIO & C SPA

Viale Rinaldo Piaggio, 25

56025 Pontedera (PI)

WŁOCHY

88)

DR ING HCF PORSCHE AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

NIEMCY

89)

PSA AUTOMOBILES SA

2–10 boulevard de l’Europe

78300 Poissy

FRANCJA

90)

RENAULT SAS

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

FRANCJA

91)

RENAULT TRUCKS

99 Route de Lyon TER L10 0 01

69806 Saint Priest Cedex

FRANCJA

92)

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

Petuelring 130

80788 München

NIEMCY

93)

ROMANITAL SRL

Via delle Industrie, 107

90040 Isola delle Femmine PA

WŁOCHY

94)

SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD

President Building

37 A avenue J.F. Kennedy

1855 Luxembourg

LUKSEMBURG

95)

SEAT SA

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

NIEMCY

96)

SECMA SAS

Rue Denfert Rochereau

59580 Aniche

FRANCJA

97)

SKODA AUTO AS

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

NIEMCY

98)

SSANGYONG MOTOR COMPANY

Herriotstrasse 1

60528 Frankfurt/M

NIEMCY

99)

STREETSCOOTER GMBH

Jülicher Straße 191

52070 Aachen

NIEMCY

100)

SUBARU CORPORATION

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

BELGIA

101)

SUZUKI MOTOR CORPORATION

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

WĘGRY

102)

SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

WĘGRY

103)

TECNO MECCANICA IMOLA SPA

via Selice provinciale, 42/E

40026 Imola Bologna

WŁOCHY

104)

TESLA MOTORS LTD

7–9 Atlasstraat

5047 RG Tilburg

NIDERLANDY

105)

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

Avenue du Bourget 60

1140 Brussels

BELGIA

106)

UAZ

Moskovskoye shosse, 92

432034 Ulyanovsk

ROSJA

107)

UNIVERS VE HELEM

14 rue Federico Garcia Lorca

32000 Auch

FRANCJA

108)

VOLKSWAGEN AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

NIEMCY

109)

VOLVO CAR CORPORATION

Automotive Regulatory Compliance (Dep 58800)

PVE reception, Assar Gabrielssons väg

40531 Göteborg

SZWECJA

Sporządzono w Brukseli dnia 3 czerwca 2020 r.

W imieniu Komisji

Frans TIMMERMANS

Wiceprzewodniczący wykonawczy


(1)  Dz.U. L 111 z 25.4.2019, s. 13.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 z dnia 11 maja 2011 r. określające normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (Dz.U. L 145 z 31.5.2011, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1153 z dnia 2 czerwca 2017 r. ustanawiające metodę określania parametrów korelacji niezbędnych do odzwierciedlenia zmian w regulacyjnej procedurze badań oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1014/2010 (Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 679).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1152 z dnia 2 czerwca 2017 r. ustanawiające metodę określania parametrów korelacji niezbędnych do odzwierciedlenia zmian w regulacyjnej procedurze badań w odniesieniu do lekkich samochodów dostawczych oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 293/2012 (Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 644).

(6)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 (Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 1).

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 725/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. ustanawiające procedurę zatwierdzania i poświadczania technologii innowacyjnych umożliwiających zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U. L 194 z 26.7.2011, s. 19).

(8)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/341/UE z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wysokosprawnego alternatora Valeo („Valeo Efficient Generation Alternator”) jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U. L 179 z 29.6.2013, s. 98).

(9)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/158 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia dwóch wysokosprawnych alternatorów Robert Bosch GmbH jako technologii innowacyjnych umożliwiających redukcję emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U. L 26 z 31.1.2015, s. 31).


ZAŁĄCZNIK I

Tabela 1

Wyniki w roku kalendarzowym 2018 poszczególnych producentów samochodów osobowych zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) 2019/631

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Nazwa producenta

Grupy producentów iodstępstwa

Liczba rejestracji

Średnia masa

Średnie indywidualne poziomy emisji CO2

Docelowy indywidualny poziom emisji

Odległość do poziomu docelowego

Oszczędności emisji CO2wynikające z innowacjiekologicznych

Współczynnik korekcji

Margines błędu

ADIDOR VOITURES SAS

DMD

100

1301,10

155,900

 

 

0,000

1,000

 

ALFA ROMEO SPA

P3

78696

1519,81

127,881

135,823

–7,942

0,000

1,000

0,000

ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG

D

663

1930,56

200,919

218,000

–17,081

0,000

1,000

0,000

SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES ALPINE

P10

1533

1163,38

139,738

119,534

20,201

0,000

1,000

0,003

ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE

DMD

1

1600,00

242,000

 

 

0,000

1,000

 

ASTON MARTIN LAGONDA LTD

D

2096

1858,37

262,180

297,000

–34,820

0,000

1,000

0,000

AUDI AG

P14

675059

1563,21

127,279

137,806

–10,527

0,000

1,000

0,000

AUDI HUNGARIA MOTOR KFT

P14

4519

1400,83

146,996

130,385

16,611

0,000

1,000

0,000

AUDI SPORT GMBH

P14

13361

1698,14

195,848

143,972

51,876

0,000

1,000

0,000

AUTOMOBILES CITROËN

P9

626462

1199,54

108,035

121,186

–13,151

0,000

1,000

0,000

AUTOMOBILES PEUGEOT

P9

982942

1265,18

106,936

124,186

–17,250

0,000

0,989

0,000

AVTOVAZ JSC

P10

3874

1268,16

181,385

124,322

57,063

0,000

1,000

0,000

BEE BEE AUTOMOTIVE

DMD

3

759,67

0,000

 

 

0,000

1,000

 

BENTLEY MOTORS LTD

D

2859

2458,08

271,047

286,000

–14,953

0,000

1,000

0,000

BLUECAR SAS

DMD

415

1499,19

0,000

 

 

0,000

1,000

 

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

P1

963438

1586,85

125,035

138,886

–13,851

0,267

1,000

0,000

BMW M GMBH

P1

14599

1732,90

189,521

145,561

43,960

0,040

1,000

0,000

BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD

DMD

42

1843,62

218,452

 

 

0,000

1,000

 

BUGATTI AUTOMOBILES S.A.S

P14

19

2070,00

516,000

160,966

355,034

0,000

1,000

0,000

CATERHAM CARS LIMITED

DMD

120

621,96

138,367

 

 

0,000

1,000

 

CHEVROLET ITALIA SPA

 

2

1324,00

96,500

126,874

–30,374

0,000

1,000

0,000

FCA US LLC

P3

162851

1592,89

142,728

139,162

3,566

0,007

1,000

0,000

CNG-TECHNIK GMBH

P4

615

1608,55

118,081

139,878

–21,797

0,000

1,000

0,000

AUTOMOBILE DACIA SA

P10

381173

1168,18

118,433

119,753

–1,322

0,000

1,000

0,002

DAIHATSU MOTOR CO LTD

DMD

5

1271,20

176,000

 

 

0,000

1,000

 

DAIMLER AG

P2

929187

1601,16

133,376

139,540

–6,165

0,352

1,000

0,001

FABBRICA DALLARA SRL

DMD

3

1010,00

220,667

 

 

0,000

1,000

 

DFSK MOTOR CO LTD

DMD

18

1543,06

211,556

 

 

0,000

1,000

 

DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV

DMD

6

866,83

178,000

 

 

0,000

1,000

 

DR AUTOMOBILES SRL

DMD

995

1399,45

156,198

 

 

0,000

1,000

 

DR MOTOR COMPANY SRL

DMD

446

1264,39

151,471

 

 

0,000

1,000

 

FERRARI SPA

D

2899

1714,30

281,353

289,000

–7,647

0,000

1,000

0,000

FCA ITALY SPA

P3

710420

1181,29

119,853

120,352

–0,499

0,003

1,000

0,000

FORD INDIA PRIVATE LIMITED

P4

37257

1087,83

115,107

116,081

–0,974

0,000

1,000

0,000

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P4

1

2277,00

228,000

170,426

57,574

0,000

1,000

0,000

FORD MOTOR COMPANY

P4

25430

1604,16

164,667

139,677

24,875

0,000

1,024

0,115

FORD-WERKE GMBH

P4

926639

1418,92

126,733

131,212

–4,496

0,014

1,035

0,017

GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC

D

2728

1884,67

257,338

267,000

–9,662

0,000

1,000

0,000

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

19

1655,53

197,895

 

 

0,000

1,000

 

HONDA AUTOMOBILE CHINA CO LTD

P5

6

1294,83

124,333

125,541

–1,208

0,000

1,000

0,000

HONDA MOTOR CO. LTD

P5

87718

1292,33

122,757

125,427

–2,670

0,126

1,000

0,000

HONDA AUTOMOBILE THAILAND CO LTD

P5

12

1327,42

125,417

127,030

–1,613

0,000

1,000

0,000

HONDA TURKIYE AS

P5

497

1367,32

130,599

128,854

1,745

0,200

1,000

0,000

HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD

P5

42967

1502,68

134,341

135,040

–0,699

0,043

1,000

0,000

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P6

145300

1402,69

114,279

130,470

–16,197

0,000

1,000

0,006

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS

P6

161170

1060,81

116,553

114,846

1,706

0,000

1,000

0,001

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P6

218567

1432,92

136,500

131,852

4,644

0,000

1,000

0,004

HYUNDAI MOTOR EUROPE GMBH

P6

2205

1501,39

144,088

134,981

9,107

0,000

1,000

0,000

ITALDESIGN GIUGIARO SPA

DMD

1

1625,00

287,000

 

 

0,000

1,000

 

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

P12/ND

227361

1981,10

155,414

178,025

–22,617

0,037

1,000

0,006

KIA MOTORS CORPORATION

P7

331126

1294,67

114,242

125,534

–11,299

0,000

1,000

0,007

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

P7

151023

1431,15

136,109

131,771

4,334

0,000

1,000

0,004

KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB

DMD

1

1483,00

381,000

 

 

0,000

1,000

 

KTM-SPORTMOTORCYCLE AG

DMD

60

890,00

197,200

 

 

0,000

1,000

 

LADA AUTOMOBILE GMBH

DMD

953

1286,15

215,534

 

 

0,000

1,000

 

AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA

D

1420

1810,61

336,404

315,000

21,404

0,000

1,000

0,000

LONDON EV COMPANY

DMD

33

2302,88

28,545

 

 

0,000

1,000

 

LOTUS CARS LIMITED

D

687

1158,64

207,897

225,000

–17,103

0,000

1,000

0,000

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

P11/ND

85918

1227,81

124,668

123,114

1,554

0,000

1,000

0,000

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

D

1043

1419,14

158,123

171,000

–12,877

0,000

1,000

0,000

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

P11/ND

14025

968,48

104,549

123,114

–18,565

0,000

1,000

0,000

MASERATI SPA

D

7192

2131,48

218,326

239,000

–20,701

0,000

1,000

0,027

MAZDA MOTOR CORPORATION

P13

224027

1337,55

134,325

127,493

6,832

0,196

1,000

0,000

MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED

D

986

1516,66

251,133

265,000

–13,867

0,000

1,000

0,000

MERCEDES-AMG GMBH

P2

3382

1702,64

252,533

144,178

108,355

0,000

1,000

0,000

MG MOTOR UK LIMITED

D

8974

P1305,06

133,461

146,000

–12,539

0,000

1,000

0,000

MICRO-VETT SRL

DMD

1

1367,00

0,000

 

 

0,000

1,000

 

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P8

93803

1605,87

128,699

139,756

–11,057

0,000

1,000

0,000

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P8

1823

1506,39

134,607

135,209

–0,602

0,000

1,000

0,000

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO. LTD MMTH

P8

34410

929,90

99,856

108,864

–9,008

0,000

1,000

0,000

MORGAN TECHNOLOGIES LTD

DMD

427

1081,44

194,419

 

 

0,000

1,000

 

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

478323

1369,89

115,098

128,971

–13,873

0,000

1,000

0,000

NOBLE AUTOMOTIVE LTD

D

3

1416,00

336,333

338,000

–1,667

0,000

1,000

0,000

ADAM OPEL GMBH

P9

28237

1340,68

122,002

127,636

–5,644

0,000

1,000

0,010

OPEL AUTOMOBILE GMBH

P9

834250

1310,00

125,586

126,234

–0,648

0,005

1,000

0,000

PAGANI AUTOMOBILI SPA

DMD

2

1489,00

343,000

 

 

0,000

1,000

 

PGO AUTOMOBILES

DMD

9

1163,89

169,000

 

 

0,000

1,000

 

DR ING HCF PORSCHE AG

P14

63874

1855,42

181,861

151,160

30,701

0,145

1,000

0,000

PSA AUTOMOBILES SA

P9

46177

1526,33

120,427

136,121

–15,694

0,000

1,000

0,000

RENAULT SAS

P10

1247559

1314,05

110,494

126,419

–15,926

0,000

1,000

0,001

RENAULT TRUCKS

DMD

96

2185,65

182,188

 

 

0,000

1,000

 

ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD

P1

606

2570,57

327,853

183,842

144,011

0,000

1,000

0,000

SEAT SA

P14

436731

1273,55

117,468

124,569

–7,101

0,000

1,000

0,000

SECMA SAS

DMD

43

683,14

133,233

 

 

0,000

1,000

 

SKODA AUTO AS

P14

688387

1324,22

117,110

126,884

–9,779

0,075

1,000

0,005

SSANGYONG MOTOR COMPANY

ND

14372

1664,63

164,017

167,573

–3,556

0,000

1,000

0,000

SUBARU CORPORATION

ND

32371

1580,98

160,843

164,616

–3,773

0,000

1,000

0,000

SUZUKI MOTOR CORPORATION

P11/ND

120434

979,50

109,573

123,114

–13,541

0,000

1,000

0,000

SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD

P11/ND

17534

883,68

98,545

123,114

–24,569

0,000

1,000

0,000

TECNO MECCANICA IMOLA SPA

DMD

2

712,00

0,000

 

 

0,000

1,000

 

TESLA MOTORS LTD

 

19017

2331,98

0,000

172,939

–172,939

0,000

1,000

0,000

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

P13

734897

1341,77

102,128

127,686

–25,558

0,000

1,000

0,000

VOLKSWAGEN AG

P14

1666765

1410,03

119,790

130,806

–11,017

0,000

1,000

0,001

VOLVO CAR CORPORATION

 

288764

1759,24

132,233

146,765

–14,532

0,000

1,000

0,000


Tabela 2

Wyniki w roku kalendarzowym 2018 grup producentów samochodów osobowych zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) 2019/631

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Nazwa grupy

Grupy producentów i odstępstwa

Liczba rejestracji

Średnia masa

Średnie indywidualne poziomy emisji CO2

Docelowy indywidualnypoziom emisji

Odległość do poziomu docelowego

Oszczędności emisji CO2wynikające zinnowacji ekologicznych

Współczynnik korekcji

Margines błędu

BMW GROUP

P1

978643

1589,64

126,123

139,014

–12,891

0,263

1,000

0,000

DAIMLER AG

P2

932569

1601,53

133,808

139,557

–5,750

0,351

1,000

0,001

FCA ITALY SPA

P3

951967

1279,69

124,430

124,849

–0,419

0,003

1,000

0,000

FORD-WERKE GMBH

P4

989942

1411,34

127,464

130,866

–3,415

0,013

1,035

0,013

HONDA MOTOR EUROPE LTD

P5

131200

1361,51

126,581

128,588

–2,007

0,099

1,000

0,000

HYUNDAI

P6

527242

1311,13

124,310

126,286

–1,980

0,000

1,000

0,004

KIA

P7

482149

1337,42

121,092

127,487

–6,400

0,000

1,000

0,005

MITSUBISHI MOTORS

P8

130036

1425,60

121,150

131,517

–10,367

0,000

1,000

0,000

PSA-OPEL

P9

2518068

1269,33

113,926

124,376

–10,451

0,001

0,997

0,001

RENAULT

P10

1634139

1279,77

112,541

124,853

–12,313

0,000

1,000

0,001

SUZUKI POOL

P11/ND

237911

1061,46

113,916

123,114

–9,199

0,000

1,000

0,001

TATA MOTORS LTD, JAGUAR CARS LTD, LAND ROVER

P12/ND

227361

1981,10

155,414

178,025

–22,617

0,037

1,000

0,006

TOYOTA-MAZDA

P13

958924

1340,78

109,650

127,641

–17,991

0,046

1,000

0,000

VW GROUP PC

P14

3548716

1414,82

121,849

131,025

–9,176

0,017

1,000

0,000

Objaśnienia do tabel 1 i 2:

Kolumna A:

Tabela 1: „Nazwa producenta” oznacza nazwę producenta zgłoszoną Komisji przez zainteresowanego producenta lub, w przypadku braku takiego zgłoszenia, nazwę podaną przez państwo członkowskie.

Tabela 2: „Nazwa grupy producentów” oznacza nazwę grupy producentów zadeklarowaną przez zarządzającego grupą producentów.

Kolumna B:

„D” oznacza, że przyznano odstępstwo zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/631 dla roku kalendarzowego 2018 (drobny producent).

„ND” oznacza, że zgodnie z art. 10 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2019/631 przyznano odstępstwo na rok kalendarzowy 2018 (producent niszowy).

„DMD” oznacza, że stosuje się wyłączenie de minimis zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2019/631, w związku z czym producent nie musi osiągać docelowego indywidualnego poziomu emisji w 2018 r.;

„P” oznacza, że producent jest członkiem jednej z grup producentów (której numer jest wymieniony w kolumnie B w tabeli 2) utworzonych na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE) 2019/631, a umowa powołująca grupę producentów jest ważna na rok kalendarzowy 2018.

Kolumna C:

„Liczba rejestracji” oznacza całkowitą liczbę nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w Unii Europejskiej i Islandii w roku kalendarzowym 2018, za które odpowiada producent (tabela 1) lub członkowie grupy producentów (tabela 2).

Kolumna D:

„Średnia masa” (kg) oznacza średnią masy w stanie gotowym do jazdy wszystkich nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w Unii Europejskiej i Islandii w roku kalendarzowym 2018, za które odpowiada producent (tabela 1) lub członkowie grupy producentów (tabela 2).

Kolumna E:

„Średnie indywidualne poziomy emisji CO2” (g CO2/km) oznaczają średnie indywidualne poziomy emisji CO2 wszystkich nowych samochodów osobowych zarejestrowanych w Unii Europejskiej i Islandii w roku kalendarzowym 2018, za które odpowiada producent (tabela 1) lub członkowie grupy producentów (tabela 2). Przy obliczaniu średnich indywidualnych poziomów emisji CO2 uwzględniono, w stosownych przypadkach:

oszczędności emisji CO2 wynikające z zastosowania innowacyjnych technologii, o których mowa w art. 11 rozporządzenia (UE) 2019/631 (kolumna H),

współczynnik korekcji, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1153 (kolumna I).

Kolumna F:

„Docelowy indywidualny poziom emisji” (g CO2/km) oznacza docelowy indywidualny poziom emisji producenta (tabela 1) lub grupy producentów (tabela 2) obliczone zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i przy M0 równym 1 392,4 lub odstępstwie od celu przyznanym na podstawie art. 10 rozporządzenia (UE) 2019/631. W przypadku gdy producent korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 2 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2019/631, nie określa się żadnych docelowych indywidualnych poziomów emisji.

Kolumna G:

„Odległość do poziomu docelowego” (g CO2/km) oznacza różnicę między średnim indywidualnym poziomem emisji CO2 określonym w kolumnie E a docelowym indywidualnym poziomem emisji określonym w kolumnie F, od którego odejmuje się margines błędu określony w kolumnie J.

Jeżeli wartość w kolumnie G jest większa od zera, oznacza to, że docelowy indywidualny poziom emisji został przekroczony.

W przypadku producenta, który jest członkiem grupy producentów, zgodność z docelowym indywidualnym poziomem emisji ocenia się na poziomie grupy producentów.

Kolumna H:

„Oszczędności emisji CO2 wynikające z innowacji ekologicznych” (g CO2/km) oznaczają oszczędności emisji uwzględniane do celów obliczenia średnich indywidualnych poziomów emisji CO2 wymienionych w kolumnie E, wynikające z zastosowania technologii innowacyjnych mających zweryfikowany udział w redukcji emisji CO2 i zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) 2019/631.

Kolumna I:

„Współczynnik korekcji” oznacza współczynnik korygujący obliczony zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1153, który został wykorzystany przy obliczaniu średniego indywidualnego poziomu emisji CO2 producenta (tabela 1) lub grupy producentów (tabela 2).

Kolumna J:

„Margines błędu” (g CO2/km) oznacza wartość, o którą skorygowano różnicę między średnim indywidualnym poziomem emisji CO2 (kolumna E) a docelowym indywidualnym poziomem emisji (kolumna F) przy obliczaniu odległości do poziomu docelowego (kolumna G) w celu uwzględnienia zapisów zgłoszonych Komisji przez producenta (tabela 1) lub grupę producentów (tabela 2) z kodem błędu B, jak określono w art. 9 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1014/2010.

Taki margines błędu oblicza się zgodnie z następującym wzorem:

 

Margines błędu = wartość bezwzględna [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

 

AC1 = średnie indywidualne poziomy emisji CO2, z uwzględnieniem zapisów z kodem błędu B;

 

TG1 = docelowy indywidualny poziom emisji, z uwzględnieniem zapisów z kodem błędu B (jak określono w kolumnie E);

 

AC2 = średnie indywidualne poziomy emisji CO2 z wyłączeniem zapisów z kodem błędu B;

 

TG2 = docelowy indywidualny poziom emisji, z wyłączeniem zapisów z kodem błędu B.


ZAŁĄCZNIK II

Tabela 1

Wyniki w roku kalendarzowym 2018 poszczególnych producentów lekkich pojazdów użytkowych zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) 2019/631

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nazwa producenta

Grupy producentów i odstępstwa

Liczba rejestracji

Średnia masa

Średnie indywidualne poziomy emisji CO2

Docelowy indywidualnypoziom emisji

Odległość do poziomu docelowego

Oszczędności emisji CO2wynikające z innowacjiekologicznych

Margines błędu

ALFA ROMEO SPA

 

3

1616,00

122,667

161,013

–38,346

0,000

0,000

ALKE SRL

DMD

34

1096,65

0,000

 

 

0,000

 

JIANGSU AOXIN NEW ENERGY AUTOMOBILE CO LTD

DMD

3

1171,67

0,000

 

 

0,000

 

AUDI AG

P8

1 237

1700,40

132,193

168,862

–36,669

0,000

0,000

AUDI SPORT GMBH

P8

4

1585,00

192,000

158,130

33,870

0,000

0,000

AUTOMOBILES CITROËN

P10

156 785

1638,78

132,161

163,131

–30,970

0,000

0,000

AUTOMOBILES PEUGEOT

P10

176 718

1675,98

134,975

166,591

–31,616

0,000

0,000

AVTOVAZ JSC

P7

326

1283,71

216,890

130,110

86,780

0,000

0,000

BEE BEE AUTOMOTIVE

DMD

1

755,00

0,000

 

 

0,000

 

BLUECAR SAS

DMD

5

1325,00

0,000

 

 

0,000

 

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

DMD

142

1933,20

161,000

 

 

0,000

 

BMW M GMBH

DMD

163

2066,35

167,742

 

 

0,000

 

FCA US LLC

P2

4

1681,50

147,250

167,104

–19,854

0,000

0,000

CNG– TECHNIK GMBH

P3

5

1714,40

141,800

170,164

–28,364

0,000

0,000

AUTOMOBILE DACIA SA

P7

30 544

1270,26

119,307

128,859

–9,552

0,000

0,000

DAIMLER AG

P1

152 530

2151,97

187,662

210,858

–23,199

0,000

0,003

DFSK MOTOR CO LTD

DMD

505

1259,47

182,531

 

 

0,000

 

ESAGONO ENERGIA SRL

DMD

23

1204,70

0,000

 

 

0,000

 

FCA ITALY SPA

P2

143 455

1681,92

149,882

167,143

–17,261

0,000

0,000

FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED

P3

44 561

2277,28

216,090

222,512

–6,422

0,000

0,000

FORD MOTOR COMPANY

P3

308

2196,27

208,519

214,978

–6,459

0,000

0,000

FORD–WERKE GMBH

P3

250 171

1982,08

161,564

195,058

–33,495

0,000

0,001

MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION

P1

564

2089,22

243,333

205,022

38,311

0,000

0,000

GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC

P4

364

1884,77

176,225

186,008

–9,783

0,000

0,000

GONOW AUTO CO LTD

D

12

991,25

160,167

175,000

–14,833

0,000

0,000

GOUPIL INDUSTRIE SA

DMD

477

1090,22

0,000

 

 

0,000

 

GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

DMD

193

1938,99

243,202

 

 

0,000

 

HONDA MOTOR CO. LTD

DMD

13

1439,54

133,154

 

 

0,000

 

HYUNDAI MOTOR COMPANY

P9

2 061

2296,79

212,560

224,326

–11,766

0,000

0,000

HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE

P9

30

999,67

112,800

103,694

9,106

0,000

0,000

HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO

P9

48

1414,23

111,229

142,248

–31,019

0,000

0,000

ISUZU MOTORS LIMITED

 

12 572

2064,51

195,424

202,724

–7,300

0,000

0,000

IVECO SPA

 

20 117

2423,87

203,975

236,145

–32,170

0,000

0,000

JAGUAR LAND ROVER LIMITED

 

1 610

2325,62

188,3

227,007

–38,737

0,000

0,030

KIA MOTORS CORPORATION

P5

1 076

1467,89

122,808

147,239

–24,431

0,000

0,000

KIA MOTORS SLOVAKIA SRO

P5

316

1397,71

122,801

140,712

–17,911

0,000

0,000

LADA AUTOMOBILE GMBH

DMD

5

1250,60

214,200

 

 

0,000

 

MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

DMD

2

1509,66

111,000

 

 

0,000

 

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

DMD

206

1899,05

207,782

 

 

0,000

 

MAN TRUCK & BUS AG

P8

4 999

2208,39

200,974

216,105

–15,131

0,000

0,000

MAZDA MOTOR CORPORATION

DMD

60

1508,28

142,800

 

 

0,000

 

MFTBC

P1

103

2475,15

238,379

240,914

–2,535

0,000

0,000

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC

P6/D

423

1840,39

176,934

190,000

–13,066

0,000

0,000

MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME

P6/D

2

1765,00

167,500

190,000

–22,500

0,000

0,000

MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO. LTD MMTH

P6/D

15 645

1934,39

187,475

190,000

–2,525

0,000

0,000

NISSAN INTERNATIONAL SA

 

50 758

1899,13

162,292

187,344

–25,058

0,000

0,006

ADAM OPEL GMBH

 

16 896

1509,68

142,775

151,125

–8,355

0,000

0,005

OPEL AUTOMOBILE GMBH

P10

63 580

1870,26

168,492

184,659

–16,190

0,000

0,023

PIAGGIO & C SPA

D

3 528

1096,22

150,196

155,000

–4,804

0,000

0,000

DR ING HCF PORSCHE AG

P8

35

1910,71

179,886

188,421

–8,535

0,000

0,000

PSA AUTOMOBILES SA

P10

8 675

1428,54

112,147

143,579

–31,432

0,000

0,000

RENAULT SAS

P7

232 645

1741,78

149,397

172,710

–23,314

0,000

0,001

RENAULT TRUCKS

 

8 439

2326,70

208,896

227,108

–18,212

0,000

0,000

ROMANITAL SRL

DMD

56

1259,20

155,000

 

 

0,000

 

SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD

DMD

171

2178,66

246,988

 

 

0,000

 

SEAT SA

P8

172

1183,85

107,256

120,823

–13,567

0,000

0,000

SKODA AUTO AS

P8

3 924

1261,69

112,210

128,062

–15,852

0,000

0,000

SSANGYONG MOTOR COMPANY

D

1 088

2104,94

202,024

210,000

–7,976

0,000

0,000

STREETSCOOTER GMBH

DMD

14

1588,86

0,000

 

 

0,000

 

SUBARU CORPORATION

DMD

28

1609,75

156,714

 

 

0,000

 

SUZUKI MOTOR CORPORATION

DMD

9

1083,33

131,000

 

 

0,000

 

TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

 

40 369

1923,84

166,188

189,642

–23,456

0,000

0,002

UAZ

DMD

1

2070,00

287,000

 

 

0,000

 

UNIVERS VE HELEM

DMD

10

1062,00

0,000

 

 

0,000

 

VOLKSWAGEN AG

P8

202 567

1911,00

164,161

188,448

–24,287

0,000

0,000

VOLVO CAR CORPORATION

DMD

394

1669,99

118,863

 

 

0,000

 


Tabela 2

Wyniki w roku kalendarzowym 2018 grup producentów lekkich pojazdów użytkowych zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) 2019/631

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nazwa grupy

Grupy producentów i odstępstwa

Liczba rejestracji

Średnia masa

Średnie indywidualne poziomy emisji CO2

Docelowy indywidualnypoziom emisji

Odległość do poziomu docelowego

Oszczędności emisji CO2wynikające z innowacjiekologicznych

Margines błędu

DAIMLER

P1

153 197

2151,96

187,901

210,857

–22,959

0,000

0,003

FCA ITALY SPA

P2

143 459

1681,92

149,882

167,143

–17,261

0,000

0,000

FORD-WERKE GMBH

P3

295 045

2026,89

169,848

199,226

–29,378

0,000

0,000

GROUPE PSA

P10

405 758

1686,76

138,652

167,593

–28,942

0,000

0,001

HYUNDAI

P9

2 139

2258,80

208,887

220,793

–11,906

0,000

0,000

KIA

P5

1 392

1451,96

122,806

145,757

–22,951

0,000

0,000

MITSUBISHI MOTORS

P6/D

16 070

1931,89

187,195

190,000

–2,805

0,000

0,000

RENAULT

P7

263 515

1686,56

145,993

167,575

–21,582

0,000

0,000

VOLKSWAGEN GROUP LCV

P8

212 938

1904,20

163,839

187,815

–23,976

0,000

0,000

Objaśnienia do tabel 1 i 2:

Kolumna A:

Tabela 1: „Nazwa producenta” oznacza nazwę producenta zgłoszoną Komisji przez zainteresowanego producenta lub, w przypadku braku takiego zgłoszenia, nazwę podaną przez państwo członkowskie.

Tabela 2: „Nazwa grupy producentów” oznacza nazwę grupy producentów zadeklarowaną przez zarządzającego grupą producentów.

Kolumna B:

„D” oznacza, że przyznano odstępstwo zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2019/631 dla roku kalendarzowego 2018 (drobny producent).

„DMD” oznacza, że stosuje się wyłączenie de minimis zgodnie z art. 2 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2019/631, w związku z czym producent nie musi osiągać docelowego indywidualnego poziomu emisji w 2018 r.;

„P” oznacza, że producent jest członkiem jednej z grup producentów (której numer jest wymieniony w kolumnie B w tabeli 2) utworzonych na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE) 2019/631, a umowa powołująca grupę producentów jest ważna na rok kalendarzowy 2018.

Kolumna C:

„Liczba rejestracji” oznacza całkowitą liczbę nowych lekkich pojazdów użytkowych zarejestrowanych w Unii Europejskiej i Islandii w roku kalendarzowym 2018, za które odpowiada producent (tabela 1) lub członkowie grupy producentów (tabela 2).

Kolumna D:

„średnia masa” (kg) oznacza średnią masy w stanie gotowym do jazdy wszystkich nowych lekkich pojazdów użytkowych zarejestrowanych w Unii Europejskiej i Islandii w roku kalendarzowym 2018, za które odpowiada producent (tabela 1) lub członkowie grupy producentów (tabela 2).

Kolumna E:

„Średnie indywidualne poziomy emisji CO2” (g CO2/km) oznaczają średnie indywidualne poziomy emisji CO2 wszystkich nowych lekkich pojazdów użytkowych zarejestrowanych w Unii Europejskiej i Islandii w roku kalendarzowym 2018, za które odpowiada producent (tabela 1) lub członkowie grupy producentów (tabela 2). Przy obliczaniu średniego indywidualnego poziomu emisji CO2 uwzględniono, w stosownych przypadkach, oszczędności emisji CO2 wynikające z zastosowania technologii innowacyjnych, o których mowa w art. 11 rozporządzenia (UE) 2019/631 (kolumna H).

Kolumna F:

„Docelowy indywidualny poziom emisji” (g CO2/km) oznacza docelowy indywidualny poziom emisji producenta (tabela 1) lub grupy producentów (tabela 2) obliczone zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 510/2011 i przy M0 równym 1 766,4 lub odstępstwie od celu przyznanym na podstawie art. 10 rozporządzenia (UE) 2019/631. W przypadku gdy producent korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 2 ust. 4, nie określa się żadnych docelowych indywidualnych poziomów emisji.

Kolumna G:

„Odległość do poziomu docelowego” (g CO2/km) oznacza różnicę między średnim indywidualnym poziomem emisji CO2 określonym w kolumnie E a docelowym indywidualnym poziomem emisji określonym w kolumnie F, od którego odejmuje się margines błędu określony w kolumnie I.

Jeżeli wartość w kolumnie G jest większa od zera, oznacza to, że docelowy indywidualny poziom emisji został przekroczony.

W przypadku producenta, który jest członkiem grupy producentów, zgodność z docelowym indywidualnym poziomem emisji ocenia się na poziomie grupy producentów.

Kolumna H:

„Oszczędności emisji CO2 wynikające z innowacji ekologicznych” (g CO2/km) oznaczają oszczędności emisji uwzględniane do celów obliczenia średnich indywidualnych poziomów emisji CO2 wymienionych w kolumnie E, wynikające z zastosowania technologii innowacyjnych mających zweryfikowany udział w redukcji emisji CO2 i zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) 2019/631.

Kolumna I:

„Margines błędu” (g CO2/km) oznacza wartość, o którą skorygowano różnicę między średnim indywidualnym poziomem emisji CO2 (kolumna E) a docelowym indywidualnym poziomem emisji (kolumna F) przy obliczaniu odległości od poziomu docelowego (kolumna G) w celu uwzględnienia zapisów zgłoszonych Komisji przez producenta (tabela 1) lub grupę producentów (tabela 2) z kodem błędu B, jak określono w art. 10a ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 293/2012 (1).

Taki margines błędu oblicza się zgodnie z następującym wzorem:

 

Margines błędu = wartość bezwzględna [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)]

 

AC1 = średnie indywidualne poziomy emisji CO2, z uwzględnieniem zapisów z kodem błędu B;

 

TG1 = docelowy indywidualny poziom emisji, z uwzględnieniem zapisów z kodem błędu B (jak określono w kolumnie E);

 

AC2 = średnie indywidualne poziomy emisji CO2 z wyłączeniem zapisów z kodem błędu B;

 

TG2 = docelowy indywidualny poziom emisji, z wyłączeniem zapisów z kodem błędu B.


(1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 293/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych lekkich samochodów dostawczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 (Dz.U. L 98 z 4.4.2012, s. 1).


Top