EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0735

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/735 z dnia 2 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do stosowania mączki mięsno-kostnej jako paliwa w obiektach energetycznego spalania (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2020/3433

OJ L 172, 3.6.2020, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/735/oj

3.6.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 172/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/735

z dnia 2 czerwca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do stosowania mączki mięsno-kostnej jako paliwa w obiektach energetycznego spalania

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (1), w szczególności jego art. 15 ust. 1 lit. e) i art. 27 akapit pierwszy lit. i),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 142/2011 (2) określono środki wykonawcze do przepisów dotyczących zdrowia publicznego i przepisów o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt z rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, w tym wymogi dotyczące stosowania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych jako paliwa w obiektach energetycznego spalania.

(2)

Mączka mięsno-kostna jest białkiem zwierzęcym uzyskanym z przetwarzania materiałów kategorii 1 lub kategorii 2. Przez ostatnie dziesięciolecia mączka mięsno-kostna była usuwana jako odpady w drodze spalania lub współspalania zgodnie z art. 12 lit. a) lub b) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009. Mając na uwadze zrównoważone wykorzystanie źródeł energii przemysł opracował technologię stosowania mączki mięsno-kostnej jako paliwa w urządzeniach wykorzystujących procesy spalania zgodnie z art. 12 lit. e) tego rozporządzenia w celu wykorzystania ciepła powstającego w wyniku takiego spalania.

(3)

W art. 6 rozporządzenia (UE) nr 142/2011 przewidziano przepisy dotyczące zatwierdzania obiektów energetycznego spalania wykorzystujących obornik zwierząt gospodarskich jako paliwo do spalania. Należy zmienić ten artykuł, aby uwzględnić zasady dotyczące stosowania mączki mięsno-kostnej jako paliwa do spalania.

(4)

W rozdziale V załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 ustanowiono zasady dotyczące rodzajów obiektów i paliw, które można wykorzystywać do spalania oraz wymogi szczegółowe dla określonych rodzajów obiektów. Należy ustanowić przepisy dotyczące obiektów energetycznego spalania, w których stosuje się mączkę mięsno-kostną jako paliwo do spalania, z uwzględnieniem dopuszczalnych wielkości emisji i wymogów w zakresie monitorowania. W celu spełnienia odpowiednich norm środowiskowych dopuszczalne wielkości emisji i wymogi w zakresie monitorowania, mające zastosowanie do obiektów energetycznego spalania wykorzystujących jako paliwo obornik pochodzący od drobiu, powinny mieć również zastosowanie do obiektów energetycznego spalania o całkowitej nominalnej mocy cieplnej dostarczonej w paliwie nieprzekraczającej 50 MW, wykorzystujących jako paliwo mączkę mięsno-kostną.

(5)

Niniejsze rozporządzenie powinno pozostawać bez uszczerbku dla obowiązków określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (3), przewidującej kompleksowy zbiór zasad dotyczących zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom powstającym w wyniku działalności przemysłowej oraz zasad dotyczących kontroli tych zanieczyszczeń. Wspomniana dyrektywa ustanawia również zasady mające na celu zapobieganie emisjom do powietrza, wody i ziemi oraz, w przypadku braku takiej możliwości, mające na celu ich redukcję i zapobieganie wytwarzaniu odpadów, w celu osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości. Instalacje przetwarzające produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego podlegają zakresowi tej dyrektywy pod warunkiem, że ich wydajność przekracza 10 ton dziennie. Dyrektywa nakłada na wszystkie instalacje podlegające jej zakresowi obowiązek posiadania zezwolenia opartego o najlepsze dostępne techniki (BAT). Konkluzje dotyczące BAT, stanowiące część dokumentów referencyjnych dotyczących najlepszych dostępnych technik opublikowanych przez Komisję Europejską, służą jako odniesienie przy ustalaniu warunków pozwolenia (4).

(6)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 (5) wprowadziła dopuszczalne wielkości emisji dla niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania o całkowitej nominalnej mocy cieplnej dostarczonej w paliwie nieprzekraczającej 50 MW, które obejmują wszystkie rodzaje paliw stałych. Ponadto rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w sposób kompleksowy określa środki i warunki spalania poszczególnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w takich obiektach. Wówczas nie określono jednak środków i warunków stosowania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego ani produktów pochodnych innych niż obornik pochodzący od drobiu z gospodarstwa jako paliwa w obiektach energetycznego spalania. W związku z tym konieczne jest ustalenie zasad i wymogów stosowania mączki mięsno-kostnej jako paliwa w obiektach energetycznego spalania o całkowitej nominalnej mocy cieplnej dostarczonej w paliwie nieprzekraczającej 50 MW w ramach przepisów regulujących produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego wraz z poszczególnymi dopuszczalnymi wielkościami emisji.

(7)

Wymogi określone w rozporządzeniu (UE) nr 142/2011 powinny być wystarczająco rygorystyczne, aby odpowiadały dopuszczalnym wielkościom emisji dla innych paliw stałych z dyrektywy (UE) 2015/2193. Niniejsze rozporządzenie przewiduje również, że możliwy niekorzystny wpływ spalania mączki mięsno-kostnej na środowisko i zdrowie ludzi nie jest większy niż w przypadku spalania odpadów.

(8)

Dopuszczalne wielkości emisji w przypadku stosowania różnych materiałów jako paliwa w obiektach energetycznego spalania o całkowitej nominalnej mocy cieplnej dostarczonej w paliwie przekraczającej 50 MW określono w dyrektywie 2010/75/UE, która ma zastosowanie w przypadku stosowania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, w tym mączki mięsno-kostnej, jako paliwa w takich obiektach energetycznego spalania.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić art. 6 rozporządzenia (UE) nr 142/2011 i załącznik III do tego rozporządzenia.

(10)

Niniejsze rozporządzenie powinno umożliwiać właściwym organom przyznawanie istniejącym obiektom energetycznego spalania okresu przejściowego w celu spełnienia wymogów dotyczących kontrolowanego wzrostu temperatury gazu spalinowego, pod warunkiem że w czasie okresu przejściowego emisje te nie stwarzają ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt lub środowiska. Przepisy regulujące produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego nie uniemożliwiają państwom członkowskim stosowania odpowiednich zasad obliczania dopuszczalnych wielkości emisji, które określono w dyrektywie (UE) 2015/2193, w przypadku gdy mączka mięsno-kostna jest spalana w połączeniu z innymi paliwami lub odpadami.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Art. 6 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 142/2011 otrzymuje brzmienie:

„8.   W przypadku wykorzystania obornika pochodzącego od zwierząt gospodarskich lub mączki mięsno-kostnej jako paliwa do spalania zgodnie z załącznikiem III rozdział V oprócz zasad, o których mowa w ust. 7 niniejszego artykułu, zastosowanie mają następujące zasady:

a)

wniosek o zatwierdzenie składany przez podmiot właściwemu organowi zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 musi zawierać dowody, potwierdzone przez właściwy organ lub przez organizację zawodową upoważnioną przez właściwe organy państwa członkowskiego, świadczące o tym, że obiekt energetycznego spalania, w którym wykorzystuje się obornik pochodzący od zwierząt gospodarskich lub mączkę mięsno-kostną jako paliwo, w pełni spełnia wymogi określone w sekcji B pkt 3 w przypadku obornika i wymogi określone w sekcji D w przypadku mączki mięsno-kostnej, jak również wymogi określone dla obu rodzajów paliwa w rozdziale V sekcja B pkt 4 i 5 załącznika III do niniejszego rozporządzenia, nie naruszając możliwości przyznania przez właściwe organy państwa członkowskiego odstępstwa od przestrzegania niektórych przepisów zgodnie z rozdziałem V sekcja C pkt 4 załącznika III;

b)

procedura zatwierdzenia przewidziana w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 nie jest zakończona, dopóki w ciągu pierwszych sześciu miesięcy działania obiektu energetycznego spalania nie zostaną przeprowadzone przez właściwy organ lub przez organizację zawodową upoważnioną przez ten organ co najmniej dwie następujące po sobie kontrole, przy czym jedna z nich musi być niezapowiedziana, a wszystkie muszą obejmować niezbędne pomiary temperatury i emisji. Ostateczne zatwierdzenie może zostać przyznane po stwierdzeniu, że wyniki tych kontroli wykazują zgodność z wymogami określonymi w sekcji B pkt 3, 4 i 5 w odniesieniu do obornika, w sekcji D w odniesieniu do mączki mięsno-kostnej oraz, w stosownych przypadkach, w rozdziale V sekcja C pkt 4 lub sekcja D pkt 5 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

c)

nie dopuszcza się spalania mączki mięsno-kostnej w obiektach energetycznego spalania, o których mowa w rozdziale V sekcje A, B i C załącznika III do niniejszego rozporządzenia.”.

Artykuł 2

W załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z tekstem w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 czerwca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17).

(4)  Komisja Europejska przyjęła dokument referencyjny BAT w odniesieniu do rzeźni i sektora produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w dniu 15 kwietnia 2005 r. https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

Zawiera on przepisy dotyczące spalania mączki mięsno-kostnej.

(5)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dz.U. L 313 z 28.11.2015, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W rozdziale V załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 dodaje się sekcję D w brzmieniu:

„D.

Obiekty energetycznego spalania, w których wykorzystuje się mączkę mięsno-kostną jako paliwo do spalania

1.

Typ instalacji:

Obiekt energetycznego spalania o całkowitej nominalnej mocy cieplnej dostarczonej w paliwie nieprzekraczającej 50 MW.

2.

Materiał wyjściowy:

Mączka mięsno-kostna materiałów kategorii 1 i kategorii 2 do wykorzystania jako paliwo do spalania zgodnie z wymogami określonymi w pkt 3, oddzielnie lub w mieszaninie mączki mięsno-kostnej, wytopionego tłuszczu zwierzęcego i obornika.

3.

Szczegółowe wymogi stosowania mączki mięsno-kostnej jako paliwa do spalania:

a)

mączkę mięsno-kostną przechowuje się na terenie obiektu energetycznego spalania w zamkniętej strefie składowania w sposób bezpieczny i uniemożliwiający dostęp zwierzętom i nie wysyła się jej do innego miejsca przeznaczenia, chyba że właściwy organ zezwolił na to w przypadku awarii lub nieprawidłowych warunków działania;

b)

obiekt energetycznego spalania musi być wyposażony w:

(i)

automatyczny lub ciągły system zarządzania paliwem w celu umieszczenia paliwa bezpośrednio w komorze spalania bez potrzeby dalszego kontaktu z nim;

(ii)

palnik pomocniczy używany podczas rozruchu i zatrzymywania eksploatacji w celu zapewnienia, by przez cały czas trwania tych operacji i przez cały czas pozostawania niespalonego materiału w komorze spalania spełnione były wymogi dotyczące temperatury określone w rozdziale IV sekcja 2 pkt 2.

4.

Metoda:

Obiekty energetycznego spalania, w których stosuje się mączkę mięsno-kostną z materiałów kategorii 1 lub kategorii 2 jako paliwo, muszą spełniać wymogi ogólne określone w rozdziale IV i wymogi szczegółowe określone w sekcji B pkt 4 i 5 niniejszego rozdziału.

5.

Odstępstwo i okres przejściowy:

Właściwy organ państwa członkowskiego odpowiedzialny za kwestie środowiskowe może na zasadzie odstępstwa od pkt 3 lit. b) ppkt (ii) przyznać obiektom energetycznego spalania funkcjonującym w dniu 3 czerwca 2020 r. dodatkowy okres wynoszący maksymalnie 4 lata na osiągnięcie zgodności z przepisami rozdziału IV sekcja 2 pkt 2 akapit drugi.”.


Top