EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0683

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/683 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów

C/2020/2138

OJ L 163, 26.5.2020, p. 1–226 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/683/oj

26.5.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/683

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE (1), w szczególności jego art. 24 ust. 4, art. 28 ust. 3, art. 30 ust. 3, art. 36 ust. 4, art. 38 ust. 3, art. 41 ust. 4, art. 42 ust. 5, art. 44 ust. 5 i art. 45 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia przejrzystości, przewidywalności i uproszczenia dokumentów wykorzystywanych do celów homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów dokumenty te należy znormalizować, w oparciu o dotychczasową praktykę, by zmniejszyć obciążenia dla producentów pojazdów.

(2)

Aby zwiększyć przejrzystość i zapewnić, by wymagane informacje na temat homologacji typu były przedstawiane w jednolity sposób, należy określić wzory świadectw homologacji typu.

(3)

Aby zapewnić jednolity wygląd dokumentu wydawanego przez producentów w celu poświadczenia, że wyprodukowany pojazd jest zgodny z homologowanym typem, należy ustanowić wzory świadectw zgodności. W celu zapewnienia przejrzystości na świadectwie zgodności należy dodać datę produkcji pojazdu.

(4)

Aby wyraźnie zidentyfikować akty prawne, które mają zastosowanie do pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych, należy ustanowić zharmonizowany system numeracji świadectw homologacji typu.

(5)

Należy ujednolicić sposób przedstawiania najistotniejszych informacji w sprawozdaniach z badań. Konieczne jest zatem ustanowienie minimalnego zbioru wymogów dotyczących formatu tych sprawozdań z badań.

(6)

W celu lepszej identyfikacji wyników badań przeprowadzanych na homologowanym typie pojazdu należy ustanowić zharmonizowany arkusz wyników badań zawierający minimalny zestaw informacji.

(7)

Aby umożliwić producentom otrzymanie homologacji typu lub wprowadzenie do obrotu nowych pojazdów zgodnie z art. 91 akapit trzeci rozporządzenia (UE) 2018/858, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 5 lipca 2020 r.

(8)

Uprawnienia zawarte w art. 24 ust. 4, art. 28 ust. 3, art. 30 ust. 3, art. 36 ust. 4, art. 38 ust. 3, art. 41 ust. 4, art. 42 ust. 5, art. 44 ust. 5 i art. 45 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2018/858 mają na celu wprowadzenie zharmonizowanych wzorów, modeli i formatów niezbędnych do celów homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, a także w celu wprowadzania ich do obrotu. Ponieważ uprawnienia te są ściśle związane przez przedmiot, którego dotyczą, należy je zawrzeć w niniejszym rozporządzeniu.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych [o którym mowa w art. 83 rozporządzenia (UE) 2018/858],

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wzory dokumentu informacyjnego

1.   Wzór określony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia stosuje się w przypadku dokumentu informacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/858, do celów następujących homologacji typu UE:

a)

jednostopniowej homologacji typu całego pojazdu;

b)

mieszanej homologacji typu całego pojazdu;

c)

wielostopniowej homologacji typu całego pojazdu;

d)

homologacji typu układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych.

2.   W przypadku dokumentu informacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2018/858 stosowanego do celów homologacji typu UE całego pojazdu krok po kroku, stosuje się wzór określony w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wzory świadectw homologacji typu UE, w tym świadectw homologacji typu UEdla pojazdów produkowanych w małych seriach, i świadectw indywidualnego dopuszczenia UE pojazdu

1.   W przypadku świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/858, jeżeli świadectwo to dotyczy homologacji typu UE całego pojazdu, oraz w przypadku świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 41 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/858, stosuje się wzór A określony w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

2.   W przypadku świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/858, jeżeli świadectwo to dotyczy homologacji typu UE układu, stosuje się wzór B z załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

3.   W przypadku świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/858, jeżeli świadectwo to dotyczy homologacji typu UE komponentu lub homologacji typu UE oddzielnego zespołu technicznego, stosuje się wzór C określony w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

4.   W przypadku świadectwa unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 44 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/858, stosuje się wzór D określony w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Wzory świadectw krajowej homologacji typu dla pojazdów produkowanych w małych seriach i świadectw krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu

1.   W przypadku świadectwa homologacji typu, o którym mowa w art. 42 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/858, stosuje się wzór A określony w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

2.   W przypadku świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu, o którym mowa w art. 45 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2018/858, stosuje się wzór E określony w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

System numeracji dla świadectw homologacji

Świadectwom homologacji, o których mowa w art. 28 ust. 2, art. 41 ust. 3, art. 42 ust. 4, art. 44 ust. 4 i art. 45 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2018/858, nadaje się numery zgodnie z metodą określoną w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Wzór znaku homologacji typu UE dla komponentów i oddzielnych zespołów technicznych

W przypadku znaku homologacji typu UE dla komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, o którym mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/858, stosuje się wzór określony w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Wzór arkusza wyników badań

W przypadku arkusza wyników badań, o którym mowa w art. 28 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2018/858, stosuje się wzór określony w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Format sprawozdań z badań

Sprawozdania z badań, o których mowa w art. 30 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/858, opracowuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi formatu sprawozdań z badań określonymi w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Wzory i inne wymogi dotyczące świadectw zgodności

W przypadku świadectwa zgodności w wersji papierowej, o którym mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/858, stosuje się wzory i wymogi określone w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 5 lipca 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 kwietnia 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 151 z 14.6.2018, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

OBJAŚNIENIA

(1)

Wyłącznie homologacja na podstawie rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1).

(2)

Jeśli sposób identyfikacji typu zawiera znaki niemające znaczenia dla opisu typu pojazdu, układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego, objętych tym dokumentem informacyjnym dotyczącym homologacji typu, znaki te przedstawia się w dokumentacji symbolem „?” (np. ABC??123??).

(3)

Sklasyfikowane według definicji zawartej w części A załącznika I do rozporządzenia (UE) 2018/858.

(4)

Niepotrzebne skreślić (istnieją przypadki, w których nie trzeba nic skreślać, jeśli zastosowanie ma więcej niż jedna możliwość).

(5)

W przypadku osi wyposażonych w koła w podwójnym (bliźniaczym) układzie liczbę kół liczy się jako cztery.

(6)

Oznaczenie wg EN 10027-1: 2016. Jeżeli nie jest to możliwe, podaje się następujące informacje:

opis materiału;

granicę plastyczności;

wytrzymałość na rozciąganie;

wydłużenie (w %);

twardość w skali Brinella.

(7)

„Wysunięta do przodu konfiguracja układu kierowniczego” to konfiguracja, w której więcej niż połowa długości silnika znajduje się za najdalej wysuniętym do przodu punktem obramowania szyby przedniej, a środek koła kierownicy znajduje się w przedniej ćwiartce długości pojazdu zgodnie z definicją zawartą w części 1 dodatek 1 uwagi lit. z) w załączniku 1 do regulaminu 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w zakresie ich budowy ogólnej (Dz.U. L 52 z 23.2.2018, s. 1).

(8)

Zgodnie z definicją w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 oraz uchylającym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 631/2009, (UE) nr 406/2010, (UE) nr 672/2010, (UE) nr 1003/2010, (UE) nr 1005/2010, (UE) nr 1008/2010, (UE) nr 1009/2010, (UE) nr 19/2011, (UE) nr 109/2011, (UE) nr 458/2011, (UE) nr 65/2012, (UE) nr 130/2012, (UE) nr 347/2012, (UE) nr 351/2012, (UE) nr 1230/2012 i (UE) 2015/166 (Dz.U. L 325 z 16.12.2019, s. 1).

(9)

W przypadku gdy jest jedna wersja z normalną kabiną i jedna z kabiną sypialną, należy podać oba zestawy mas i wymiarów.

(10)

Norma ISO 612:1978 – Pojazdy drogowe – Wymiary pojazdów samochodowych i pojazdów ciągniętych – terminy i definicje.

(11)

Należy określić wyposażenie dodatkowe, które wpływa na wymiary pojazdu.

(12)

Zgodnie z definicjami odpowiednio 25 (rozstaw osi) i 26 (odstęp między osiami) z rozporządzenia (UE) nr 1230/2012. Uwaga: W przypadku przyczepy z osią centralną oś sprzęgu uważa się za oś najbardziej wysuniętą do przodu.

(13)

Całkowity rozstaw osi stanowi sumę wszystkich rozstawów osi od osi najbardziej wysuniętej do przodu do osi najbardziej wysuniętej do tyłu.

(14)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań w zakresie homologacji typu dotyczących mas i wymiarów pojazdów silnikowych oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 353 z 21.12.2012, s. 31).

(15)

Pkt 6.19.2.

(16)

Pkt 6.20.

(17)

Pkt 6.5.

(18)

Pkt 6.1 oraz w przypadku pojazdów innych niż należące do kategorii M1: dodatek 1 do załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1230/2012. W przypadku przyczep, długości podaje się jak określono w normie ISO 612:1978 pkt 6.1.2.

(19)

Pkt 6.17.

(20)

Pkt 6.2 oraz w przypadku pojazdów innych niż należące do kategorii M1: dodatek 1 do załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1230/2012.

(21)

Pkt 6.3 oraz w przypadku pojazdów innych niż należące do kategorii M1: dodatek 1 do załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1230/2012.

(22)

W przypadku pojazdu niekompletnego.

(23)

Pkt 6.6.

(24)

Pkt 6.10.

(25)

Pkt 6.7.

(26)

Pkt 6.11.

(27)

Pkt 6.18.1.

(28)

Pkt 6.9.

(29)

Dyrektywa Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz.U. L 235 z 17.9.1996, s. 59).

(30)

Zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 1230/2012.

Układy zawierające płyny (z wyjątkiem układów zawierających zużytą wodę, które muszą pozostać puste, i układów zawierających paliwo) są wypełnione do 100 % pojemności określonej przez producenta. Nie ma konieczności dostarczania informacji określonych w pkt 2.6 lit. b) i w pkt 2.6.1 lit. b) w odniesieniu do pojazdów kategorii N2, N3, M2, M3, O3 i O4.

(31)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań w zakresie homologacji typu dotyczących mas i wymiarów pojazdów silnikowych oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady – tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.U. L 353 z 21.12.2012, s. 31).

(32)

W przypadku przyczep i naczep oraz pojazdów łączonych z przyczepą lub naczepą, które stanowią znaczące pionowe obciążenie dla urządzenia sprzęgającego lub dla siodła, obciążenie to, podzielone przez przyspieszenie ziemskie, jest uwzględnione w maksymalnej masie.

(33)

Należy wpisać górne i dolne wartości dla każdego wariantu.

(34)

„Zwis sprzęgu” jest odległością w płaszczyźnie poziomej między sprzęgiem przyczep z osią centralną a linią środkową osi tylnej(-ych).

(35)

Jedynie do celów definicji pojazdów terenowych.

(36)

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1).

(37)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 199 z 28.7.2008, s. 1).

(38)

W przypadku pojazdu, który może być napędzany różnymi paliwami (benzyną, olejem napędowym itd.) albo ich połączeniem, należy powtórzyć odpowiednie pozycje. W przypadku niekonwencjonalnych silników i układów dane równoważne z danymi tu określonymi przekazuje producent.

(39)

Liczbę tę należy zaokrąglić do dziesiątej części milimetra.

(40)

Wartość tę należy obliczyć (π = 3,1416) i zaokrąglić z dokładnością do jednego cm3.

(41)

Określić tolerancję.

(42)

W przypadku silnika lub pojazdu dwupaliwowego dual-fuel.

(43)

Określana zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 715/2007 lub rozporządzenia (WE) nr 595/2009, w zależności od tego, które z nich ma zastosowanie.

(44)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011 z dnia 25 maja 2011 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz zmieniające załączniki I III do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 167 z 25.6.2011, s. 1).

(45)

Pojazdy zasilane zarówno benzyną, jak i paliwem gazowym, w których układ zasilania benzyną jest przeznaczony jedynie do wykorzystywania w sytuacjach awaryjnych lub do rozruchu silnika oraz których pojemność zbiornika na benzynę nie przekracza 15 litrów, uważa się na potrzeby badań za pojazdy, które mogą być zasilane jedynie paliwem gazowym.

(46)

Należy udokumentować, jeśli nie wykazano w dokumentacji, o której mowa w pkt 3.2.12.2.7.1.

(47)

Należy udokumentować w przypadku pojedynczej rodziny silników OBD oraz jeśli jeszcze nie uwzględniono w pakietach) dokumentacji, o których mowa w pkt 3.2.12.2.7.0.4.

(48)

Należy udokumentować, jeśli nie uwzględniono w dokumentacji, o której mowa w pkt 3.2.12.2.7.0.5.

(49)

Należy udokumentować w przypadku pojedynczej rodziny silników OBD oraz jeśli jeszcze nie uwzględniono w pakietach) dokumentacji, o których mowa w pkt 3.2.12.2.7.0.4.

(50)

Regulamin ONZ nr 49 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące działań, jakie mają zostać podjęte przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników o zapłonie samoczynnym oraz z silników o zapłonie iskrowym stosowanych w pojazdach (Dz.U. L 171 z 24.6.2013, s. 1).

(51)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 (Dz.U. L 751 z 7.7.2017, s. 1).

(52)

Regulamin ONZ nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik (Dz.U. L 42 z 15.2.2012, s. 1).

(53)

Regulamin ONZ nr 67 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące I. Homologacji specjalnego wyposażenia pojazdów kategorii M i N wykorzystujących w układzie napędowym skroplony gaz ropopochodny (LPG); II. Homologacji pojazdów kategorii M i N wyposażonych w specjalny układ wykorzystujący w układach napędowych skroplony gaz ropopochodny w zakresie montażu tego wyposażenia [2016/1829] (Dz.U. L 285 z 20.10.2016, s. 1).

(54)

Regulamin ONZ nr 110 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Specjalnych elementów składowych pojazdów silnikowych wykorzystujących w swoim układzie napędowym sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG); II. Pojazdów w odniesieniu do montażu homologowanych specjalnych elementów składowych służących do wykorzystywania w ich układzie napędowym sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG) [2015/999] (Dz.U. L 166 z 30.6.2015, s. 1).

(55)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 79/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE (Dz.U. L 35 z 4.2.2009, s. 32).

(56)

Ustalone zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie nr 101 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych wyposażonych wyłącznie w silnik spalinowy spalania wewnętrznego lub wyposażonych w hybrydowy elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa i/lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną oraz pojazdów kategorii M1 i N1 wyposażonych w elektryczny układ napędowy w zakresie pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną (Dz.U. L 138 z 26.5.2012, s. 1).

(57)

Z wyjątkiem silników lub pojazdów dwupaliwowych dual-fuel.

(58)

W przypadku silników dwupaliwowych dual-fuel typu 1B, 2B i 3B.

(59)

Wartość dla łącznego badania WHTC, w tym dla części zimnej i gorącej, zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia (UE) nr 582/2011.

(60)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 1).

(61)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 z dnia 11 maja 2011 r. określające normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (Dz.U. L 145 z 31.5.2011, s. 1).

(62)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 725/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. ustanawiające procedurę zatwierdzania i poświadczania technologii innowacyjnych umożliwiających zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U. L 194 z 26.7.2011, s. 19).

(63)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 427/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. ustanawiające procedurę zatwierdzania i poświadczania technologii innowacyjnych umożliwiających zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z lekkich pojazdów dostawczych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 (Dz.U. L 125 z 26.4.2014, s. 57).

(64)

W razie konieczności rozszerzyć tabelę, stosując jeden dodatkowy wiersz dla każdej ekoinnowacji.

(65)

Numer decyzji Komisji zatwierdzającej ekoinnowację.

(66)

Przypisany w decyzji Komisji zatwierdzającej ekoinnowację.

(67)

Jeśli za zgodą organu udzielającego homologacji typu zamiast cyklu badań typu 1 stosowana jest metoda modelowania, wartość ta jest wartością uzyskaną w wyniku metody modelowania.

(68)

Suma ograniczeń emisji CO2 pochodzących z poszczególnych ekoinnowacji.

(69)

Pojazd reprezentatywny jest badany zgodnie z metodą rodziny macierzy obciążenia drogowego.

(70)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 136/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) (Dz.U. L 43 z 13.2.2014, s. 12).

(71)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2400 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do określania emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy ciężkie i zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011 (Dz.U. L 349 z 29.12.2017, s. 1).

(72)

Zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) 2017/2400.

(73)

Regulamin ONZ nr 85 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych lub elektrycznych układów napędowych przeznaczonych do napędzania pojazdów silnikowych kategorii M i N w zakresie pomiaru mocy netto oraz maksymalnej mocy 30-minutowej elektrycznych układów napędowych (Dz.U. L 323 z 7.11.2014, s. 52).

(74)

Badanie ESC.

(75)

Tylko badanie ETC.

(76)

Wymagane dane należy podawać dla każdego z proponowanych wariantów.

(77)

W odniesieniu do przyczep, maksymalna prędkość dozwolona przez producenta.

(78)

Regulamin ONZ nr 39 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie zespołów prędkościomierza i hodometru oraz ich montażu (Dz.U. L 302 z 28.11.2018, s. 106).

(79)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do sygnalizatorów zmiany biegów i zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 28 z 31.1.2012, s. 24).

(80)

W przypadku opon należących do kategorii Z przeznaczonych do zamontowania w pojazdach, których maksymalna prędkość przekracza 300 km/h, należy podać równoważne informacje.

(81)

Regulamin ONZ nr 21 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do wyposażenia wnętrza (Dz.U. L 188 z 16.7.2018, s. 32).

(82)

Regulamin ONZ nr 121 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie rozmieszczenia i oznaczenia ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników [2016/18] (Dz.U. L 5 z 8.1.2016, s. 9).

(83)

Liczba miejsc siedzących, którą należy podać, jest równa liczbie miejsc siedzących podczas ruchu pojazdu. W przypadku układu modułowego może być określony zakres.

(84)

„Punkt R” lub „punkt odniesienia miejsca siedzącego” oznacza punkt konstrukcyjny określony przez producenta pojazdu dla każdego miejsca siedzącego i ustalony w odniesieniu do trójwymiarowego układu odniesienia, o którym mowa w załączniku III do regulaminu ONZ nr 17 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do siedzeń, ich mocowań i zagłówków (Dz.U. L 230 z 31.8.2010, s. 81).

(85)

Regulamin ONZ nr 26 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do wystających części zewnętrznych (Dz.U. L 215 z 14.8.2010, s. 27).

(86)

Tabelę w razie potrzeby można rozszerzyć w celu uwzględnienia pojazdów mających więcej niż dwa rzędy siedzeń lub pojazdów, które mają na swojej szerokości więcej niż trzy siedzenia.

(87)

Regulamin ONZ nr 14 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa, systemów kotwiczeń ISOFIX, kotwiczeń górnego paska mocującego ISOFIX i miejsc siedzących i-Size [2015/1406] (Dz.U. L 218 z 19.8.2015, s. 27).

(88)

Symbole i znaki, które należy stosować, opisano w pkt 5.3.4. regulamin ONZ nr 16 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Pasów bezpieczeństwa, urządzeń przytrzymujących, urządzeń przytrzymujących dla dzieci oraz urządzeń przytrzymujących ISOFIX dla dzieci przeznaczonych dla osób znajdujących się w pojazdach silnikowych; II. Pojazdów wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, urządzeń przypominających o zapięciu pasów, urządzeń przytrzymujących, urządzeń przytrzymujących dla dzieci, urządzeń przytrzymujących ISOFIX dla dzieci oraz urządzeń przytrzymujących i-Size dla dzieci [2018/629] (Dz.U. L 109 z 27.4.2018, s. 1). W przypadku pasów typu „S” należy określić rodzaj typu (typów).

(89)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1009/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu osłon kół pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz.U. L 292 z 10.11.2010, s. 21).

(90)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 19/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu dotyczących tabliczki znamionowej producenta oraz numeru identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz.U. L 8 z 12.1.2011, s. 1).

(91)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 109/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymagań dotyczących homologacji typu niektórych kategorii pojazdów silnikowych i ich przyczep odnoszących się do osłon przeciwrozbryzgowych kół (Dz.U. L 34 z 9.2.2011, s. 2).

(92)

Regulamin ONZ nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej (Dz.U. L 14 z 16.1.2019, s. 42).

(93)

Regulamin ONZ nr 10 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. L 41 z 17.2.2017, s. 1).

(94)

Regulamin ONZ nr 138 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji cichych pojazdów transportu drogowego w odniesieniu do ich zmniejszonej słyszalności [2017/71] (Dz.U. L 9 z 13.1.2017, s. 33).

(95)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie poziomu dźwięku pojazdów silnikowych i zamiennych układów tłumiących oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE i uchylające dyrektywę 70/157/EWG, tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.U. L 158 z 27.5.2014, s. 131).

(96)

Regulamin ONZ nr 66 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej (Dz.U. L 84 z 30.3.2011, s. 1).

(97)

Regulamin ONZ nr 105 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów przeznaczonych do przewozu ładunków niebezpiecznych w odniesieniu do ich szczególnych cech konstrukcyjnych (Dz.U. L 230 z 31.8.2010, s. 253).

(98)

Te pojęcia są zdefiniowane w normie ISO 22628:2002 – Pojazdy drogowe – zdolność do recyklingu i odzysku – sposób obliczenia.

(99)

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1).

(100)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 199 z 28.7.2008, s. 1).

(101)

Wymieniony w taki sposób, aby wartość rzeczywista występowała wyraźnie dla każdej konfiguracji technicznej typu pojazdu.

(102)

Powinny być wskazane, jeżeli producent stosuje art. 28 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2018/858, w którym to przypadku w drugiej kolumnie należy podać stosowany akt prawny.

(103)

Umawiające się strony zrewidowanego porozumienia z 1958 r.

(104)

Powinny być wskazane, jeżeli informacji o nich nie można uzyskać z numeru świadectwa homologacji typu.

(105)

Jeżeli informacja ta nie jest dostępna w momencie udzielania homologacji typu, punkt ten należy uzupełnić najpóźniej z chwilą wprowadzenia pojazdu do obrotu.

(106)

Należy wpisać „nie dotyczy” w przypadku homologacji typu UE krok po kroku, gdy organ udzielający homologacji zbiera cały zestaw świadectw homologacji typu UE lub świadectw homologacji typu ONZ i organ ten zredagował ostateczne świadectwo homologacji typu całego pojazdu.

(107)

Zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (UE) 2018/858.

(108)

Lub wizualne przedstawienie „zaawansowanego podpisu elektronicznego” zgodnego z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE ( Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73), w tym dane do weryfikacji.

(109)

Jedna fotografia widok ¾ z przodu, jedna fotografia widok ¾ z tyłu.

(110)

Jedna fotografia widok ¾ z przodu, jedna fotografia widok ¾ z tyłu.

(111)

Pozycję tę wypełnia się jedynie w przypadku, gdy pojazd ma dwie osie.

(112)

W przypadku więcej niż jednego silnika elektrycznego należy podać łączny skutek wszystkich silników.

(113)

Stosuje się kody opisane w części C załącznika I do rozporządzenia (UE) 2018/858.

(114)

Wskazać kolor lub kolory należące do następujących kolorów podstawowych: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, fioletowy, niebieski, zielony, szary, brązowy lub czarny.

(115)

Z wyłączeniem siedzeń przeznaczonych do wykorzystania jedynie w czasie postoju pojazdu i liczby miejsc przystosowanych do przewozu wózków inwalidzkich.

(116)

Dodać liczbę poziomu Euro i, w zależności od przypadku, znak odpowiadający przepisom zastosowanym w odniesieniu do homologacji typu.

(117)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 1).

(118)

Nieobowiązkowe.

(119)

Sporządzona zgodnie ze wzorem zamieszczonym w części I załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2017/2400.

(120)

Sporządzona zgodnie ze wzorem zamieszczonym w części II załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2017/2400.

(121)

Ma zastosowanie tylko w przypadku pojazdu homologowanego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 595/2009 i jeżeli dokumentacja informacyjna przeznaczona dla klientów została sporządzona zgodnie ze wzorem zamieszczonym w części II załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2017/2400.

(122)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1008/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej niektórych pojazdów silnikowych oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz.U. L 292 z 10.11.2010, s. 2).

(123)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 19/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu dotyczących tabliczki znamionowej producenta oraz numeru identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz.U. L 8 z 12.1.2011, s. 1).

(124)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 249/2012 z dnia 21 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 19/2011 w odniesieniu do wymogów w zakresie homologacji typu dotyczących tabliczki znamionowej producenta pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz.U. L 82 z 22.3.2012, s. 1).

(125)

Regulamin ONZ nr 13-H Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych w zakresie hamowania [2015/2364] (Dz.U. L 335 z 22.12.2015, s. 1).

(126)

Regulamin ONZ nr 46 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite wymagania dotyczące homologacji urządzeń widzenia pośredniego oraz homologacji pojazdów silnikowych w odniesieniu do instalacji tych urządzeń (Dz.U. L 237 z 8.8.2014, s. 24).

(127)

Regulamin nr 28 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dźwiękowych urządzeń ostrzegawczych oraz pojazdów silnikowych w odniesieniu do sygnałów dźwiękowych (Dz.U. L 323 z 6.12.2011, s. 33).

(128)

Jeżeli w odniesieniu do paliwa mają zastosowanie ograniczenia, należy wskazać te ograniczenia (np. dla gazu ziemnego zakres L lub H).

(129)

Pojazdy zasilane zarówno benzyną, jak i paliwem gazowym, w których układ zasilania benzyną jest przeznaczony jedynie do wykorzystywania w sytuacjach awaryjnych lub do rozruchu silnika oraz których pojemność zbiornika na benzynę nie przekracza 15 litrów, uważa się na potrzeby badań za pojazdy, które mogą być zasilane jedynie paliwem gazowym.

(130)

W przypadku pojazdów dwupaliwowych tabelę powtarza się dla obu paliw.

(131)

W przypadku pojazdów typu flex fuel, jeżeli badanie ma być wykonane dla obu paliw zgodnie z rys. I.2.4 w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1151. Dla pojazdów napędzanych LPG lub gazem ziemnym/biometanem, jedno- albo dwupaliwowych, tabelę powtarza się dla poszczególnych gazów wzorcowych użytych w badaniu, a w dodatkowej tabeli wykazuje się najgorsze otrzymane wyniki zgodnie z [jeżeli wymaga tego] pkt 3.1.4 załącznika 12 do regulaminu ONZ nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik (Dz.U. L 42 z 15.2.2012, s. 1). Wyniki w tabeli należy wskazać, jeżeli są one zmierzone lub obliczone.

(132)

Jeżeli dotyczy.

(133)

W odniesieniu do Euro VI ESC rozumie się jako WHSC, a ETC jako WHTC.

(134)

W odniesieniu do Euro VI, jeżeli silniki zasilane CNG i LPG są badane z użyciem różnych paliw wzorcowych, tabelę należy powtórzyć dla każdego badanego paliwa wzorcowego.

(135)

W razie konieczności rozszerzyć tabelę, stosując jeden dodatkowy wiersz dla każdej ekoinnowacji.

(136)

Jednostkę „l/100 km” zastępuje się jednostką „m3/100 km” w przypadku pojazdów zasilanych NG i H2NG, oraz jednostką „kg/100 km” w przypadku pojazdów zasilanych wodorem.

(137)

Format identyfikatora rodziny interpolacji podano w pkt 5.0 załącznika XXI do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 (Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 1).

(138)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1152 z dnia 2 czerwca 2017 r. ustanawiające metodę określania parametrów korelacji niezbędnych do odzwierciedlenia zmian w regulacyjnej procedurze badań w odniesieniu do lekkich samochodów dostawczych oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 293/2012 (Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 644).

(139)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1153 z dnia 2 czerwca 2017 r. ustanawiające metodę określania parametrów korelacji niezbędnych do odzwierciedlenia zmian w regulacyjnej procedurze badań oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1014/2010 (Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 679).

(140)

Format identyfikatora rodziny interpolacji podano w pkt 5.0 załącznika XXI do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1151.

(141)

Tabelę powtórzyć dla każdego wariantu/wersji pojazdu.

(142)

W razie konieczności rozszerzyć tabelę, stosując jeden dodatkowy wiersz dla każdej ekoinnowacji.

(143)

Regulamin ONZ nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik ( Dz.U. L 42 z 15.2.2012, s. 1).

(144)

Decyzja Komisji zatwierdzająca ekoinnowację. Art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 1).

(145)

Przypisany w decyzji Komisji zatwierdzającej ekoinnowację.

(146)

Jeśli zamiast cyklu badań typu 1 stosowana jest metoda modelowania, wartość ta jest wartością uzyskaną w wyniku metody modelowania.

(147)

= pkt 3.5.1.3 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji XX/XXX z dnia ...... w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów.

(148)

Suma wyników z ograniczenia emisji CO2 w wyniku zastosowania poszczególnych ekoinnowacji w cyklu NEDC obliczona w ostatniej kolumnie tabeli zgodnie z załącznikiem XII do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1151.

(149)

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 (Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 1).

(150)

Suma wyników z ograniczenia emisji CO2 w wyniku zastosowania poszczególnych ekoinnowacji w cyklu WLTP obliczona w ostatniej kolumnie tabeli zgodnie z załącznikiem XII do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1151.

(151)

Ogólny kod ekoinnowacji składa się z następujących elementów oddzielonych spacją:

Kod organu udzielającego homologacji określony w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego Komisji XX/XXX z dnia XXXX w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów.

indywidualny kod dla każdej ekoinnowacji zamontowanej w pojeździe, wskazany w porządku chronologicznym wydania decyzji zatwierdzających Komisji.

(Np. kod ogólny trzech ekoinnowacji zatwierdzonych chronologicznie jako 10, 15 i 16 i zamontowanych w pojeździe certyfikowanym przez organ udzielający homologacji typu w Niemczech powinien mieć następującą postać: „e1 10 15 16”).

(152)

ISO/IEC 17025:2017 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Data publikacji: 2017-11.

(153)

Wskazać kod identyfikacyjny.

(154)

Wskazać, czy pojazd jest przystosowany do ruchu prawostronnego, lewostronnego czy zarówno do prawostronnego, jak i lewostronnego.

(155)

Wskazać, czy zamontowany prędkościomierz lub hodometr wskazuje prędkość według metrycznego układu jednostek miar, czy według układu metrycznego i brytyjskiego.

(156)

Niniejsze oświadczenie nie ogranicza prawa państw członkowskich do żądania przeprowadzenia dostosowań technicznych celem dopuszczenia do rejestracji pojazdu w państwie członkowskim innym niż państwo, do którego pojazd był przeznaczony, w przypadku gdy ruch prowadzony jest po przeciwnej stronie drogi.

(157)

Pozycje 4 i 4.1 należy wypełnić zgodnie z definicjami odpowiednio 25 (rozstaw osi) i 26 (odstęp między osiami) z rozporządzenia (UE) nr 1230/2012.

(158)

Masy należy zaokrąglić do najbliższej pełnej liczby.

(159)

W przypadku pojazdów hybrydowych wskazać moc dla obu napędów.

(160)

Wyposażenie dodatkowe oraz dodatkowe zespoły opona/koło w ramach tej litery można dodać w pozycji „Uwagi”. Jeżeli pojazd jest dostarczony z kompletnym zestawem standardowych kół i opon oraz kompletnym zestawem opon śniegowych (oznaczonych symbolem góry o trzech szczytach z płatkiem śniegu – 3PMS) z kołami lub bez, opony śniegowe i ich koła w stosownych przypadkach uważa się za dodatkowe zespoły opona/koło, niezależnie od kół/opon faktycznie zamontowanych w pojeździe.

(161)

Stosuje się wyłącznie do pojedynczych pojazdów z rodziny macierzy obciążenia drogowego (RLMF).

(162)

Powtórzyć dla różnych paliw, które mogą być stosowane. Pojazdy, które mogą być zasilane zarówno benzyną, jak i paliwem gazowym, ale w których układ zasilania benzyną jest przeznaczony jedynie do wykorzystywania w sytuacjach awaryjnych lub do rozruchu silnika oraz których pojemność zbiornika na benzynę nie przekracza 15 litrów, uważa się za pojazdy, które mogą być zasilane jedynie paliwem gazowym.

(163)

W przypadku silników i pojazdów dwupaliwowych dual-fuel EURO VI powtórzyć w stosownych przypadkach.

(164)

Podaje się jedynie emisje ocenione zgodnie z mającymi zastosowanie aktami prawnymi.

(165)

Jeżeli pojazd jest wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz zgodnie z decyzją Komisji z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 24 GHz dla celów tymczasowego użycia przez samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu we Wspólnocie (Dz.U. L 21 z 25.1.2005, s. 15), producent wskazuje w tym miejscu: „Pojazd wyposażony w urządzenie radarowe bliskiego zasięgu w paśmie 24 GHz”.

(166)

Producent może wypełnić te pozycje w odniesieniu do ruchu międzynarodowego, ruchu krajowego albo w odniesieniu do obu tych kategorii. W przypadku ruchu krajowego należy wskazać kod państwa, w którym pojazd ma zostać zarejestrowany. Kod ma być zgodny z normą ISO 3166-1:2013. W przypadku ruchu międzynarodowego należy podać numer dyrektywy (np. „96/53/WE” w przypadku dyrektywy Rady 96/53/WE).

(167)

Z wyłączeniem siedzeń przeznaczonych do wykorzystania jedynie w czasie postoju pojazdu i liczby miejsc przystosowanych do przewozu wózków inwalidzkich. W przypadku autokarów należących do kategorii pojazdów M3 liczba członków załogi jest wliczana do liczby pasażerów.

(168)

W przypadku pojazdów skompletowanych kategorii N1 wchodzących w zakres rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

(169)

Ma zastosowanie tylko w przypadku pojazdu homologowanego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 595/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczącym homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylającym dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 1).

(170)

Ma zastosowanie tylko w przypadku pojazdu homologowanego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 595/2009 i jeżeli dokumentacja informacyjna przeznaczona dla klientów została sporządzona zgodnie ze wzorem zamieszczonym w części II załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2017/2400.

(171)

Jak określono w pkt 2.3 dokumentacji informacyjnej przeznaczonej dla klientów sporządzonej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w części II załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2017/2400.

(172)

Jak określono w pkt 2.4 dokumentacji informacyjnej przeznaczonej dla klientów sporządzonej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w części II załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2017/2400.

(173)

Regulamin ONZ nr 105 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów przeznaczonych do przewozu ładunków niebezpiecznych w odniesieniu do ich szczególnych cech konstrukcyjnych. (Dz.U. L 230 z 31.8.2010, s. 253).

(174)

Jeżeli chodzi o pojęcie urządzenia sprzęgającego „0”, zob. część A pkt 3.1.2 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 19/2011.

WZÓR DOKUMENTU INFORMACYJNEGO DO CELÓW HOMOLOGACJI TYPU UE POJAZDU, UKŁADÓW, KOMPONENTÓW LUB ODDZIELNYCH ZESPOŁÓW TECHNICZNYCH

Dokumenty informacyjne, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2018/858 w odniesieniu do homologacji typu UE całego pojazdu i w odniesieniu do homologacji typu UE układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego, powinny składać się wyłącznie z wyciągów wskazanych w poniższym wykazie zgodnie z figurującym w nim systemem numeracji pozycji.

Należy upewnić się, że poszczególne elementy są przedstawione na rysunkach i ilustracjach w sposób wystarczająco szczegółowy i odrębny oraz są widoczne po wydrukowaniu w formacie A4.

Jeżeli układy, komponenty lub oddzielne zespoły techniczne, o których mowa w niniejszym załączniku, są sterowane elektronicznie, należy dostarczyć informacje dotyczące ich działania.

0.   INFORMACJE OGÓLNE

0.1.

Marka (nazwa handlowa producenta): …

0.2.

Typ: …

0.2.0.1.

Podwozie: …

0.2.0.2.

Nadwozie/pojazd kompletny: …

0.2.1.

Nazwa(-y) handlowa(-e) (o ile występuje(-ą)): …

0.2.2.

W przypadku pojazdów homologowanych wielostopniowo, informacje dotyczące homologacji typu pojazdu podstawowego/pojazdu na poprzednim etapie, podać informacje dla każdego etapu; (można je podać w tabeli)

Typ:

Wariant(-y):

Wersja(-e):

Numer świadectwa homologacji typu wraz z numerem rozszerzenia ...

0.2.2.1.

Dopuszczalne wartości parametrów w ramach wielostopniowej homologacji typu przeprowadzanej przy wykorzystaniu wartości emisji zanieczyszczeń generowanych przez pojazd podstawowy (w stosownych przypadkach należy podać zakres) (1):

Masa pojazdu końcowego gotowego do jazdy (w kg): …

Powierzchnia czołowa pojazdu końcowego (w cm2): …

Opór toczenia (kg/t): …

Pole przekroju poprzecznego przepływu powietrza przez maskownicę (w cm2): …

0.2.3.

Identyfikatory (1):

0.2.3.1.

Identyfikator rodziny interpolacji: …

0.2.3.2.

Identyfikator rodziny ATCT: …

0.2.3.3.

Identyfikator rodziny PEMS: …

0.2.3.4.

Identyfikator rodziny obciążenia drogowego

0.2.3.4.1.

Rodzina obciążenia drogowego VH: …

0.2.3.4.2.

Rodzina obciążenia drogowego VL: …

0.2.3.4.3.

Rodziny obciążenia drogowego właściwe dla rodziny interpolacji: …

0.2.3.5.

Identyfikator rodziny macierzy obciążenia drogowego: …

0.2.3.6.

Identyfikator rodziny okresowej regeneracji: …

0.2.3.7.

Identyfikator rodziny badania emisji par: …

0.2.3.8.

Identyfikator rodziny OBD: …

0.2.3.9.

Identyfikator innej rodziny: …

0.3.

Sposób identyfikacji typu, jeżeli oznaczono go na pojeździe/komponencie/oddzielnym zespole technicznym (1) (2): …

0.3.0.1.

Podwozie: …

0.3.0.2.

Nadwozie/pojazd kompletny: …

0.3.1.

Umiejscowienie tego oznakowania: …

0.3.1.1.

Podwozie: …

0.3.1.2.

Nadwozie/pojazd kompletny: …

0.4.

Kategoria pojazdu (3): …

0.4.1.

Klasyfikacja(-e) według towarów niebezpiecznych, do przewozu których przeznaczony jest pojazd: …

0.5.

Nazwa przedsiębiorstwa i adres producenta: …

0.5.1.

W przypadku pojazdów homologowanych wielostopniowo, nazwa przedsiębiorstwa i adres producenta pojazdu podstawowego/pojazdu na poprzednim etapie (poprzednich etapach): …

0.6.

Umiejscowienie i sposób umieszczenia tabliczek znamionowych oraz położenie numeru identyfikacyjnego pojazdu: …

0.6.1.

Na podwoziu: …

0.6.2.

Na nadwoziu: …

0.7.

(Nie przypisano)

0.8.

Nazwy i adresy zakładów montażowych: …

0.9.

Nazwa i adres przedstawiciela producenta (w stosownych przypadkach): …

1.   OGÓLNE CECHY KONSTRUKCYJNE

1.1.

Fotografie lub rysunki reprezentatywnego pojazdu/komponentu/oddzielnego zespołu technicznego (4): …

1.2.

Zwymiarowany rysunek całego pojazdu (w stosownych przypadkach najwęższy i najszerszy rozstaw osi): …

1.3.

Liczba osi: … i kół (5): …

1.3.1.

Liczba i położenie osi z kołami bliźniaczymi: …

1.3.2.

Liczba i pozycja osi kierowanych: …

1.3.3.

Osie napędowe (liczba, pozycja, współpraca): …

1.4.

Podwozie, o ile występuje (rysunek ogólny – w stosownych przypadkach najwęższy i najszerszy rozstaw osi): …

1.5.

Materiał zastosowany w podłużnicach ramy (6): …

1.6.

Położenie i układ silnika: …

1.7.

Kabina maszynisty: z wysuniętą do przodu konfiguracją układu kierowniczego (7)/z kabiną z maską/z kabiną sypialną (4): …

1.8.

Kierunek ruchu drogowego: lewostronny/prawostronny (4).

1.8.1.

Pojazd przystosowany do jazdy w ruchu prawo-/lewostronnym (4).

1.9.

Określić, czy pojazd ciągnący jest przeznaczony do ciągnięcia naczep lub innych przyczep i określić, czy przyczepa jest naczepą, przyczepą z wózkiem skrętnym, z osią centralną czy ze sztywnym dyszlem: …

1.10.

Określić, czy pojazd jest specjalnie zaprojektowany do przewozu towarów w określonej temperaturze: …

1.11.

Określić, czy pojazd jest niezautomatyzowany/zautomatyzowany/w pełni zautomatyzowany (4) (8)

2.   MASY I WYMIARY (9) (10) (11)

(w kg i mm) (w razie potrzeby należy odwołać się do rysunku)

2.1.   Rozstawy osi (pojazd w pełni obciążony) (1 2):

2.1.1.

Pojazdy dwuosiowe: …

2.1.2.

Pojazdy o co najmniej trzech osiach

2.1.2.1.

Rozstaw osi pomiędzy kolejnymi osiami, od osi najbardziej wysuniętej do przodu do osi najbardziej wysuniętej do tyłu: …

2.1.2.2.

Całkowity rozstaw osi (1 3): …

2.2.   Siodło

2.2.1.

W przypadku naczep

2.2.1.1.

Odległość pomiędzy osią sworznia siodłowego a tylnym obrysem naczepy: …

2.2.1.2.

Maksymalna odległość pomiędzy osią sworznia siodłowego a dowolnym punktem przedniej części naczepy: …

2.2.1.3.

Szczególny rozstaw osi naczepy (zgodnie z definicją określoną w części D pkt 3.2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1230/2012 (1 4)

2.2.2.

W przypadku pojazdów ciągnących naczepy

2.2.2.1.

Obciążenie siodła (maksymalne i minimalne; podać wielkości dopuszczalne w przypadku pojazdu niekompletnego) (1 5): …

2.2.2.2.

Maksymalny wznios siodła (znormalizowany) (16): …

2.3.   Rozstaw(-y) kół i szerokość(-ci) osi

2.3.1.

Rozstaw kół każdej osi kierowanej (1 7): …

2.3.2.

Rozstaw kół wszystkich pozostałych osi (17): …

2.3.3.

Szerokość najszerszej osi tylnej (z wyłączeniem odkształcenia opon w pobliżu jezdni): …

2.3.4.

Szerokość osi najbardziej wysuniętej w przód (z wyłączeniem odkształcenia opon w pobliżu jezdni): …

2.4.   Zakres wymiarów pojazdu (gabarytowych)

2.4.1.

Dla podwozia bez zabudowy

2.4.1.1.

Długość (1 8): …

2.4.1.1.1.

Maksymalna dopuszczalna długość: …

2.4.1.1.2.

Minimalna dopuszczalna długość: …

2.4.1.1.3.

W przypadku przyczep maksymalna dopuszczalna długość dyszla (1 9): …

2.4.1.2.

Szerokość (20): …

2.4.1.2.1.

Maksymalna dopuszczalna szerokość: …

2.4.1.2.2.

Minimalna dopuszczalna szerokość: …

2.4.1.3.

Wysokość (w stanie gotowym do jazdy) (21) (w przypadku zawieszenia o regulowanej wysokości wskazać normalne położenie podczas jazdy): …

2.4.1.3.1.

Maksymalna dopuszczalna wysokość (22): …

2.4.1.4.

Zwis przedni (2 3): …

2.4.1.4.1.

Kąt natarcia (24): …… stopni.

2.4.1.5.

Zwis tylny (25): …

2.4.1.5.1.

Kąt zejścia (26): …… stopni.

2.4.1.5.2.

Minimalny i maksymalny dopuszczalny zwis w punkcie sprzęgu (27): …

2.4.1.5.3.

Maksymalny dopuszczalny zwis tylny (22): …

2.4.1.6.

Prześwit pojazdu (określony w części A pkt 4.5 załącznika I do rozporządzenia (UE) 2018/858)

2.4.1.6.1.

Pomiędzy osiami: …

2.4.1.6.2.

Pod osią(-ami) przednią(-mi): …

2.4.1.6.3.

Pod osią(-ami) tylną(-ymi): …

2.4.1.7.

Kąt rampowy (28): …… stopni.

2.4.1.8.

Zakres współrzędnych dopuszczalnych położeń środka ciężkości nadwozia lub elementów wyposażenia lub ładunku: …

2.4.2.

W przypadku podwozia z zabudową

2.4.2.1.

Długość (18): …

2.4.2.1.1.

Długość przestrzeni ładunkowej: …

2.4.2.1.2.

W przypadku przyczep maksymalna dopuszczalna długość dyszla (28): …

2.4.2.1.3.

Wydłużona kabina zgodna z art. 9a dyrektywy Rady 96/53/WE (29): tak/nie (4)

2.4.2.2.

Szerokość (20): …

2.4.2.2.1.

Grubość ścian (w przypadku pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów w regulowanej temperaturze): …

2.4.2.3.

Wysokość (w stanie gotowym do jazdy) (21) (w przypadku zawieszenia o regulowanej wysokości wskazać normalne położenie podczas jazdy): …

2.4.2.4.

Zwis przedni (23): …

2.4.2.4.1.

Kąt natarcia (24): …… stopni.

2.4.2.5.

Zwis tylny (25): …

2.4.2.5.1.

Kąt zejścia (26): …… stopni.

2.4.2.5.2.

Minimalny i maksymalny dopuszczalny zwis w punkcie sprzęgu (27): …

2.4.2.5.3.

Maksymalny dopuszczalny zwis tylny: …

2.4.2.6.

Prześwit pojazdu (określony w części A pkt 4.1 i 4.2 załącznika I do rozporządzenia (UE) 2018/858)

2.4.2.6.1.

Pomiędzy osiami: …

2.4.2.6.2.

Pod osią(-ami) przednią(-mi): …

2.4.2.6.3.

Pod osią(-ami) tylną(-ymi): …

2.4.2.7.

Kąt rampowy (28): …… stopni.

2.4.2.8.

Skrajne dopuszczalne położenia środka ciężkości ładunku (w przypadku nierównomiernego obciążenia): …

2.4.2.9.

Położenie środka ciężkości pojazdu (M2 i M3) w kierunku podłużnym, poprzecznym oraz na wysokości przy maksymalnej masie całkowitej pojazdu: …

2.4.3.

Dla nadwozia homologowanego bez podwozia (pojazdy M2 i M3)

2.4.3.1.

Długość (18): …

2.4.3.2.

Szerokość (20): …

2.4.3.3.

Wysokość (pojazd gotowy do jazdy) (21) dla przewidywanego podwozia (w przypadku zawieszenia o regulowanej wysokości podać dla normalnej pozycji jazdy): …

2.5.

Minimalna masa przypadająca na oś kierowaną (osie kierowane) w przypadku pojazdów niekompletnych: …

2.6.   Masa pojazdu gotowego do jazdy (30)

a)

minimalna i maksymalna dla każdego wariantu: …

b)

masa każdej wersji (należy dostarczyć zestawienie): …

2.6.1.

Rozkład tej masy na osie i, w przypadku naczepy, przyczepy z osią centralną lub przyczepy ze sztywnym dyszlem, masa w punkcie sprzęgu:

a)

minimalna i maksymalna dla każdego wariantu: …

b)

masa każdej wersji (należy dostarczyć zestawienie): …

2.6.2.

Maksymalna masa wyposażenia dodatkowego (zob. definicja w art. 2 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1230/2012) (31): …

2.6.2.1.

Rozkład tej masy na poszczególne osie i, w przypadku naczepy lub przyczepy z osią centralną, obciążenie w punkcie sprzęgu: …

2.6.3.

Masa obrotowa (1): 3 % sumy masy pojazdu gotowego do jazdy i 25 kg lub wartość na oś (kg): …

2.6.4.

Dodatkowa masa do napędu alternatywnego: … kg

2.6.5.

Wykaz wyposażenia do napędu alternatywnego (i wskazanie masy części):…

2.7.

Minimalna masa skompletowanego pojazdu podana przez producenta w przypadku pojazdu niekompletnego: …

2.7.1.

Rozkład tej masy na poszczególne osie i, w przypadku naczepy lub przyczepy z osią centralną, obciążenie w punkcie sprzęgu: …

2.7.2.

Maksymalna dopuszczalna masa rzeczywista podana przez producenta w przypadku pojazdu niekompletnego: …

2.8.

Maksymalna masa całkowita podana przez producenta (32) (33): …

2.8.1.

Rozkład tej masy na poszczególne osie i, w przypadku naczepy lub przyczepy z osią centralną, obciążenie w punkcie sprzęgu (33): …

2.9.

Technicznie dopuszczalna maksymalna masa na każdą oś: …

2.10.

Maksymalna masa przypadająca na każdą grupę osi: …

2.11.

Technicznie dopuszczalna maksymalna masa ciągnięta przez pojazd ciągnący

w przypadku:

2.11.1.

przyczepy z wózkiem skrętnym: …

2.11.2.

naczepy: …

2.11.3.

przyczepy z osią centralną: …

2.11.3.1.

Maksymalny stosunek zwisu sprzęgu (34) do rozstawu osi: …

2.11.3.2.

Maksymalna wartość siły pionowej V: …… kN.

2.11.4.

przyczepy ze sztywnym dyszlem: …

2.11.5.

Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (33): …

2.11.6.

Maksymalna masa przyczepy bez hamulca: …

2.12.

Technicznie dopuszczalna maksymalna masa w punkcie sprzęgu:

2.12.1.

pojazdu ciągnącego: …

2.12.2.

naczepy, przyczepy z osią centralną lub przyczepy ze sztywnym dyszlem: …

2.12.3.

Maksymalna dopuszczalna masa urządzenia sprzęgającego (jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażany przez producenta): …

2.13.

Tylne wychylenie (część B pkt 8/część C pkt 7 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1230/2012): …

2.14.

Stosunek mocy silnika do maksymalnej masy całkowitej pojazdu: …… kW/kg.

2.14.1.

Stosunek mocy silnika do maksymalnej masy całkowitej zespołu pojazdów (pkt 6 części B załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 1230/2012): …… kW/kg.

2.15.

Zdolność ruszania pod górę (przez pojedynczy pojazd) (35): …… %.

2.16.

Maksymalne dopuszczalne masy do celów rejestracyjnych i eksploatacyjnych, kategorie pojazdów M2, M3, N2, N3, O3 i O4 (fakultatywne)

2.16.1.

Maksymalna dopuszczalna masa całkowita do celów rejestracyjnych i eksploatacyjnych: …

2.16.2.

Maksymalna dopuszczalna masa do celów rejestracyjnych i eksploatacyjnych przypadająca na każdą oś oraz, w przypadku naczepy lub przyczepy z osią centralną, podane przez producenta obciążenie w punkcie sprzęgu, o ile jest mniejsze niż technicznie dopuszczalna maksymalna masa w punkcie sprzęgu: …

2.16.3.

Maksymalna dopuszczalna masa do celów rejestracyjnych i eksploatacyjnych przypadająca na każdą grupę osi: …

2.16.4.

Maksymalna dopuszczalna masa ciągnięta do celów rejestracyjnych i eksploatacyjnych (dla każdej konfiguracji technicznej możliwe jest podanie kilku wartości) (101): …

2.16.5.

Maksymalna dopuszczalna masa zespołu pojazdów do celów rejestracyjnych i eksploatacyjnych: …

2.17.

Pojazd przedstawiony do wielostopniowej homologacji typu (tylko w przypadku niekompletnych lub skompletowanych pojazdów kategorii N1 wchodzących w zakres rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady (36): tak/nie (4)

2.17.1.

Masa pojazdu podstawowego gotowego do jazdy: … kg

2.17.2.

Dodana masa standardowa, obliczona zgodnie z pkt 5 załącznika XII do rozporządzenia (WE) Komisji nr 692/2008 (37): … kg

3.   PRZETWORNIK ENERGII NAPĘDOWEJ (38)

3.1.

Producent przetworników energii napędowej: …

3.1.1.

Kod nadany przez producenta (zaznaczony na przetworniku energii napędowej lub inny sposób oznaczenia): …

3.1.2.

Numer świadectwa homologacji (w stosownych przypadkach) wraz z oznaczeniem identyfikacji paliwa: …

(dotyczy tylko pojazdów ciężkich)

3.2.

Silnik spalania wewnętrznego

3.2.1.

Dokładny opis silnika

3.2.1.1.

Zasada działania: zapłon iskrowy/zapłon samoczynny/zasilanie dwupaliwowe (4)

Cykl: czterosuwowy/dwusuwowy/o tłoku obrotowym (4)

3.2.1.1.1.

Typ silnika dwupaliwowego dual-fuel: Typ 1 A/typ 1B/typ 2 A/typ 2B/typ 3B (4) (4 2)

3.2.1.1.2.

Wskaźnik energetyczny gazu w części gorącej cyklu badania WHTC: … %

3.2.1.2.

Liczba i położenie cylindrów: …

3.2.1.2.1.

Średnica cylindra (39): …… mm

3.2.1.2.2.

Skok (39): …… mm

3.2.1.2.3.

Kolejność zapłonu: …

3.2.1.3.

Pojemność skokowa silnika (40): …… cm3

3.2.1.4.

Stopień sprężania (41): …

3.2.1.5.

Rysunki komory spalania, denka tłoka i, w przypadku silnika silnik o zapłonie iskrowym, pierścieni tłokowych: …

3.2.1.6.

Zwykła prędkość obrotowa silnika na biegu jałowym (41): …… min-1

3.2.1.6.1.

Podwyższona prędkość obrotowa biegu jałowego (41): …… min-1

3.2.1.6.2.

Praca na biegu jałowym przy zasilaniu olejem napędowym: tak/nie (4) (42)

3.2.1.7.

Objętościowa zawartość tlenku węgla w spalinach przy prędkości obrotowej biegu jałowego podana przez producenta (41): …… % (tylko w przypadku silnika o zapłonie iskrowym)

3.2.1.8.

Maksymalna moc netto (43): ... kW przy … min-1 (wartość podana przez producenta)

3.2.1.9.

Maksymalna prędkość obrotowa silnika wg producenta: … min-1

3.2.1.10.

Maksymalny moment obrotowy netto silnika (43): … Nm przy … min-1 (wartość podana przez producenta)

3.2.1.11.

Odniesienia producenta do pakietu dokumentacji i poszerzonego pakietu dokumentacji wymaganych na mocy art. 5, 7 i 9 rozporządzenia (UE) nr 582/2011 (44) lub art. 3 i 5 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1151 umożliwiające organowi udzielającemu homologacji ocenę strategii kontroli emisji oraz systemów znajdujących się w silniku lub w pojeździe w celu zapewnienia prawidłowego działania środków kontroli emisji.

3.2.2.

Paliwo

3.2.2.1.

Olej napędowy/benzyna/LPG/NG lub biometan/etanol (E 85)/biodiesel napędowy/wodór

(4) (45)

3.2.2.1.1.

Liczba oktanowa (RON), benzyna bezołowiowa: …

3.2.2.2.

Pojazdy ciężarowe: olej napędowy/benzyna/LPG/NG-H/NG-L/NG-HL/etanol (ED95)/etanol (E85)/LNG/LNG20 (4) (45)

3.2.2.2.1.

(Tylko Euro VI) Paliwa odpowiednie do napędzania silnika, deklarowane przez producenta zgodnie z pkt 1.1.2 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 582/2011 (stosownie do przypadku)

3.2.2.3.

Wlew paliwa: specjalna zwężka/naklejka (4)

3.2.2.4.

Typ zasilania: Jednopaliwowe, dwupaliwowe (bi fuel/dual-fuel), flex fuel typ 1 A/typ 1B/typ 2 A/typ 2B/typ 3B (4)

3.2.2.5.

Maksymalna ilość biopaliwa dopuszczalna w paliwie (wartość podana przez producenta): … % obj.

3.2.3.

Zbiornik(-i) paliwa

3.2.3.1.

Zbiornik(-i) podstawowy(-e)

3.2.3.1.1.

Liczba i pojemność każdego zbiornika: …

3.2.3.1.1.1.

Materiał: …

3.2.3.1.2.

Rysunki i opis techniczny zbiornika(-ów) z pełnym oprzyrządowaniem i układem mocowania: …

3.2.3.1.3.

Rysunek przedstawiający położenie zbiornika(-ów) w pojeździe: …

3.2.3.2.

Zbiornik(-i) rezerwowy(-e)

3.2.3.2.1.

Liczba i pojemność każdego zbiornika: …

3.2.3.2.1.1.

Materiał: …

3.2.3.2.2.

Rysunki i opis techniczny zbiornika(-ów) z pełnym oprzyrządowaniem i układem mocowania: …

3.2.3.2.3.

Rysunek przedstawiający położenie zbiornika(-ów) w pojeździe: …

3.2.4.

Rodzaj zasilania paliwem

3.2.4.1.

Gaźnikowy(-e): tak/nie (4)

3.2.4.2.

Wtrysk paliwa (jedynie zapłon samoczynny lub silnik dwupaliwowy dual-fuel): tak/nie (4)

3.2.4.2.1.

Opis układu (wtrysk zasobnikowy/zespoły wtryskiwaczy/pompa rozdzielcza itp.): …

3.2.4.2.2.

Zasada działania: wtrysk bezpośredni/komora wstępna/komora wirowa (4)

3.2.4.2.3.

Pompa wtryskowa/zasilająca

3.2.4.2.3.1.

Marka/marki: …

3.2.4.2.3.2.

Typ/typy: …

3.2.4.2.3.3.

Maksymalna dawka paliwa (4) (41): … mm3/suw lub cykl, przy prędkości obrotowej silnika: … min -1 lub, alternatywnie, wykres charakterystyki: …

(Jeśli jest stosowane urządzenie sterujące doładowaniem, podać charakterystykę dawkowania paliwa i ciśnienia doładowania w funkcji prędkości obrotowej)

3.2.4.2.3.4.

Statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku (41): …

3.2.4.2.3.5.

Przebieg kąta wyprzedzenia wtrysku (41): …

3.2.4.2.3.6.

Procedura kalibracji: na stanowisku/na silniku (4)

3.2.4.2.4.

Sterowanie ograniczeniem prędkości obrotowej silnika

3.2.4.2.4.1.

Typ: …

3.2.4.2.4.2.

Punkt odcięcia wtrysku

3.2.4.2.4.2.1.

Prędkość, przy której zaczyna się odcięcie wtrysku przy obciążeniu …… min-1

3.2.4.2.4.2.2.

Maksymalna prędkość bez obciążenia: …… min-1

3.2.4.2.4.2.3.

Prędkość obrotowa biegu jałowego: ….. min-1

3.2.4.2.5.

Przewody wtryskowe (dotyczy tylko pojazdów ciężkich)

3.2.4.2.5.1.

Długość: …… mm

3.2.4.2.5.2.

Średnica wewnętrzna: …… mm

3.2.4.2.5.3.

Wtrysk zasobnikowy, marka i typ: …

3.2.4.2.6.

Wtryskiwacz(-e)

3.2.4.2.6.1.

Marka/marki: …

3.2.4.2.6.2.

Typ/typy: …

3.2.4.2.6.3.

Ciśnienie otwarcia (41): … kPa lub wykres charakterystyki (41): …

3.2.4.2.7.

Układ zimnego rozruchu

3.2.4.2.7.1.

Marka/marki: …

3.2.4.2.7.2.

Typ/typy: …

3.2.4.2.7.3.

Opis: …

3.2.4.2.8.

Dodatkowe urządzenie rozruchowe

3.2.4.2.8.1.

Marka/marki: …

3.2.4.2.8.2.

Typ/typy: …

3.2.4.2.8.3.

Opis działania: …

3.2.4.2.9.

Wtrysk sterowany elektronicznie: tak/nie (4)

3.2.4.2.9.1.

Marka/marki: …

3.2.4.2.9.2.

Typ/typy:

3.2.4.2.9.3.

Opis układu

3.2.4.2.9.3.1.

Marka i typ sterownika (ECU): …

3.2.4.2.9.3.1.1.

Numer identyfikacyjny oprogramowania ECU: …

3.2.4.2.9.3.2.

Marka i typ regulatora paliwa: …

3.2.4.2.9.3.3.

Marka i typ przepływomierza powietrza: …

3.2.4.2.9.3.4.

Marka i typ rozdzielacza paliwa: …

3.2.4.2.9.3.5.

Marka i typ obudowy przepustnicy: …

3.2.4.2.9.3.6.

Marka i typ czujnika temperatury wody: …

3.2.4.2.9.3.7.

Marka i typ czujnika temperatury powietrza: …

3.2.4.2.9.3.8.

Marka i typ czujnika ciśnienia powietrza: …

3.2.4.3.

Wtrysk paliwa (jedynie silniki o zapłonie iskrowym): tak/nie (4)

3.2.4.3.1.

Zasada działania: wtrysk do kolektora dolotowego [jedno-/wielopunktowy (4)/wtrysk bezpośredni/inne (wymienić)]: …

3.2.4.3.2.

Marka/marki: …

3.2.4.3.3.

Typ/typy: …

3.2.4.3.4.

Opis układu (w przypadku układów innych niż o działaniu ciągłym podać dane równoważne): …

3.2.4.3.4.1.

Marka i typ sterownika (ECU): …

3.2.4.3.4.1.1.

Numer identyfikacyjny oprogramowania ECU: …

3.2.4.3.4.2.

Marka i typ regulatora paliwa: …

3.2.4.3.4.3.

Marka i typ lub zasada działania czujnika przepływu powietrza: …

3.2.4.3.4.4.

Marka i typ rozdzielacza paliwa: …

3.2.4.3.4.5.

Marka i typ regulatora ciśnienia: …

3.2.4.3.4.6.

Marka i typ mikroprzełącznika: …

3.2.4.3.4.7.

Marka i typ regulacji biegu jałowego: …

3.2.4.3.4.8.

Marka i typ obudowy przepustnicy: …

3.2.4.3.4.9.

Marka i typ czujnika temperatury wody: …

3.2.4.3.4.10.

Marka i typ czujnika temperatury powietrza: …

3.2.4.3.4.11.

Marka i typ czujnika ciśnienia powietrza: …

3.2.4.3.4.12.

Numery identyfikacyjne oprogramowania: …

3.2.4.3.5.

Wtryskiwacze

3.2.4.3.5.1.

Marka i typ …

3.2.4.3.6.

Kąt wyprzedzenia wtrysku: …

3.2.4.3.7.

Układ zimnego rozruchu

3.2.4.3.7.1.

Zasada(-y) działania: …

3.2.4.3.7.2.

Zakres działania/nastawy (4) (41): …

3.2.4.4.

Pompa paliwowa

3.2.4.4.1.

Ciśnienie (41): … kPa lub wykres charakterystyki (41): …

3.2.4.4.2.

Marka/marki: ….

3.2.4.4.3.

Typ/typy: …

3.2.5.

Instalacja elektryczna

3.2.5.1.

Napięcie znamionowe: …… V, plus/minus połączony z masą (41)

3.2.5.2.

Prądnica

3.2.5.2.1.

Marka i typ …

3.2.5.2.2.

Moc znamionowa: …… VA

3.2.6.

Układ zapłonowy (tylko silniki o zapłonie iskrowym)

3.2.6.1.

Marka/marki: …

3.2.6.2.

Typ/typy: …

3.2.6.3.

Zasada działania: …

3.2.6.4.

Krzywa wyprzedzenia zapłonu lub mapa (41): …

3.2.6.5.

Statyczny kąt wyprzedzenia zapłonu (41): …… stopni przed górnym martwym punktem

3.2.6.6.

Świece zapłonowe

3.2.6.6.1.

Marka: …

3.2.6.6.2.

Typ: …

3.2.6.6.3.

Odstęp elektrod: …… mm

3.2.6.7.

Cewka(-i) zapłonowa(-e)

3.2.6.7.1.

Marka: …

3.2.6.7.2.

Typ: …

3.2.7.

Układ chłodzenia: ciecz/powietrze (4)

3.2.7.1.

Znamionowe nastawy urządzenia sterowania temperaturą silnika: …

3.2.7.2.

Chłodzenie cieczą

3.2.7.2.1.

Rodzaj cieczy: …

3.2.7.2.2.

Pompa(-y) cyrkulacyjna(-e): tak/nie4

3.2.7.2.3.

Właściwości: ………. lub

3.2.7.2.3.1.

Marka/marki: …

3.2.7.2.3.2.

Typ/typy: …

3.2.7.2.4.

Przełożenie(-a): …

3.2.7.2.5.

Opis wentylatora i jego napędu: …

3.2.7.3.

Chłodzenie powietrzem

3.2.7.3.1.

Wentylator: tak/nie (4)

3.2.7.3.2.

Właściwości: ……. lub

3.2.7.3.2.1.

Marka/marki: …

3.2.7.3.2.2.

Typ/typy: …

3.2.7.3.3.

Przełożenie(-a): …

3.2.8.

Układ dolotowy

3.2.8.1.

Doładowanie: tak/nie (4)

3.2.8.1.1.

Marka/marki: …

3.2.8.1.2.

Typ/typy: …

3.2.8.1.3.

Opis układu doładowania (np. maksymalne ciśnienie doładowania: …… kPa; zawór upustowy, o ile występuje): …

3.2.8.2.

Chłodnica międzystopniowa: tak/nie (4)

3.2.8.2.1.

Typ: powietrze-powietrze/powietrze-woda4

3.2.8.3.

Podciśnienie w układzie dolotowym przy znamionowej prędkości obrotowej i pełnym obciążeniu silnika (dotyczy jedynie silników z zapłonem samoczynnym)

3.2.8.3.1.

dopuszczalne minimum: ………. kPa

3.2.8.3.2.

dopuszczalne maksimum: ……… kPa

3.2.8.3.3.

(Tylko Euro VI) Rzeczywiste podciśnienie w układzie dolotowym przy znamionowej prędkości obrotowej silnika i przy 100 % obciążenia pojazdu: kPa

3.2.8.4.

Opis i rysunki układu dolotowego i jego osprzętu (komory wyrównawczej, urządzeń podgrzewających, dodatkowych wlotów powietrza itp.): …

3.2.8.4.1.

Opis kolektora dolotowego (z włączeniem rysunków lub fotografii): …

3.2.8.4.2.

Rysunki filtra powietrza: …

3.2.8.4.2.1.

Marka/marki: …

3.2.8.4.2.2.

Typ/typy: …

3.2.8.4.3.

Rysunki tłumika ssania: …

3.2.8.4.3.1.

Marka/marki: …

3.2.8.4.3.2.

Typ/typy: …

3.2.9.

Układ wydechowy

3.2.9.1.

Opis i rysunek kolektora wydechowego: …

3.2.9.2.

Opis i rysunek układu wydechowego: …

3.2.9.2.1.

(Tylko Euro VI) Opis lub rysunek elementów układu wydechowego stanowiących część układu silnika

3.2.9.3.

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wsteczne wydechu przy znamionowej prędkości obrotowej i pełnym obciążeniu silnika (dotyczy jedynie silników z zapłonem samoczynnym): …… kPa

3.2.9.3.1.

(Tylko Euro VI) Rzeczywiste ciśnienie wsteczne wydechu przy znamionowej prędkości obrotowej i pełnym obciążeniu pojazdu (dotyczy jedynie silników z zapłonem samoczynnym): … kPa

3.2.9.4.

Marki i typy tłumików wydechu: …

W przypadkach gdy ma to zastosowanie ze względu na hałas zewnętrzny, środki ograniczenia emisji hałasu znajdujące się w komorze silnika oraz w silniku: …

3.2.9.5.

Umiejscowienie wylotu układu wydechowego: …

3.2.9.6.

Tłumik wydechu zawierający materiały włókniste: …

3.2.9.6.1.

Opis położenia i typ zastosowanych materiałów włóknistych: …

3.2.9.7.

Całkowita pojemność układu wydechowego: … dm3

3.2.9.7.1.

(Tylko Euro VI) Dopuszczalna pojemność układu wydechowego: … dm3

3.2.9.7.2.

(Tylko Euro VI) Pojemność układu wydechowego stanowiącego część układu silnika: … dm3

3.2.10.

Minimalne powierzchnie przekroju poprzecznego otworów dolotowych i wylotowych: …

3.2.11.

Czas rozrządu lub równoważne dane

3.2.11.1.

Maksymalne wzniosy zaworów, kąty otwarcia i zamknięcia lub szczegóły dotyczące alternatywnych układów rozrządu, w odniesieniu do martwych punktów. Dla zmiennych faz rozrządu minimalny i maksymalny czas rozrządu: …

3.2.11.2.

Dane regulacyjne lub kontrolne (4): …

3.2.12.

Środki ograniczające zanieczyszczenie powietrza

3.2.12.0.

Właściwości w zakresie emisji związane z homologacją typu (1)

3.2.12.1.

Układ recyrkulacji gazów ze skrzyni korbowej (opis i rysunki): …

3.2.12.1.1.

(Tylko Euro VI) Układ recyrkulacji gazów ze skrzyni korbowej: tak/nie (41)

Jeśli tak, opis i rysunki:

Jeśli nie, wymagana zgodność z załącznikiem V do rozporządzenia (UE) nr 582/2011.

3.2.12.2.

Urządzenia kontrolujące emisję zanieczyszczeń (jeżeli nie są ujęte w innym dziale)

3.2.12.2.1.

Reaktor katalityczny

3.2.12.2.1.1.

Liczba reaktorów katalitycznych i ich elementy (należy podać informację poniżej dla każdej oddzielnej jednostki): …

3.2.12.2.1.2.

Wymiary, kształt i pojemność reaktora(-ów) katalitycznego(-ych): …

3.2.12.2.1.3.

Zasada działania reaktora katalitycznego: … (utleniający, trójdrożny, pochłaniacz NOx z mieszanki ubogiej, SCR, katalizator NOx z mieszanki ubogiej lub inne)

3.2.12.2.1.4.

Całkowita zawartość metali szlachetnych: …

3.2.12.2.1.5.

Zawartość względna: …

3.2.12.2.1.6.

Podkład (budowa i materiał): …

3.2.12.2.1.7.

Gęstość komórek: …

3.2.12.2.1.8.

Typ obudowy reaktora(-ów) katalitycznego(-ych): …

3.2.12.2.1.9.

Położenie reaktora(-ów) katalitycznego(-ych) (miejsce i odległość odniesienia w linii układu wydechowego): …

3.2.12.2.1.10.

Osłona termiczna: tak/nie (4)

3.2.12.2.1.11.

Normalny zakres temperatury roboczej: … °C

3.2.12.2.1.12.

Marka reaktora katalitycznego: …

3.2.12.2.1.13.

Numer identyfikacyjny części: …

3.2.12.2.2.

Czujniki

3.2.12.2.2.1.

Czujnik tlenu: tak/nie4

3.2.12.2.2.1.1.

Marka i typ …

3.2.12.2.2.1.2.

Położenie: …

3.2.12.2.2.1.3.

Zakres pomiaru: ….

3.2.12.2.2.1.4.

Typ lub zasada działania: …

3.2.12.2.2.1.5.

Numer identyfikacyjny części: …

3.2.12.2.2.2.

Czujnik NOx: tak/nie (4)

3.2.12.2.2.2.1.

Marka: …

3.2.12.2.2.2.2.

Typ: …

3.2.12.2.2.2.3.

Położenie: …

3.2.12.2.2.3.

Czujnik cząstek stałych: tak/nie (4)

3.2.12.2.2.3.1.

Marka: …

3.2.12.2.2.3.2.

Typ: …

3.2.12.2.2.3.3.

Położenie: …

3.2.12.2.3.

Wtrysk powietrza: tak/nie (4)

3.2.12.2.3.1.

Typ (drgania powietrza, pompa powietrza itp.): …

3.2.12.2.4.

Recyrkulacja spalin (EGR): tak/nie (4)

3.2.12.2.4.1.

Właściwości (marka, typ, przepływ, wysokie ciśnienie/niskie ciśnienie/ciśnienie łączne itp.): …

3.2.12.2.4.2.

Układ chłodzony wodą (określić dla każdego układu EGR np. niskie ciśnienie/wysokie ciśnienie/ciśnienie łączne: tak/nie (4)

3.2.12.2.5.

Układ kontroli emisji par (tylko dla silników zasilanych benzyną i etanolem): tak/nie (4)

3.2.12.2.5.1.

Szczegółowy opis urządzeń: ….

3.2.12.2.5.2.

Rysunek układu kontroli emisji par paliwa: …

3.2.12.2.5.3.

Rysunek zbiornika z węglem aktywowanym: …

3.2.12.2.5.3.1.

Marka i typ zbiornika z węglem aktywnym: …

3.2.12.2.5.4.

Masa suchego węgla aktywnego: … g

3.2.12.2.5.4.1.

Typ suchego węgla aktywnego: …

3.2.12.2.5.5.

Schematyczny rysunek zbiornika paliwa (tylko dla silników zasilanych benzyną i etanolem): …

3.2.12.2.5.5.1.

Pojemność układu zbiornika paliwa, materiał, z jakiego wykonano ten układ, oraz jego konstrukcja: …

3.2.12.2.5.5.2.

Opis materiału, z którego wykonano wąż do odprowadzania oparów, materiału, z którego wykonano przewód paliwowy, oraz techniki ich podłączenia do układu paliwowego: …

3.2.12.2.5.5.3.

Uszczelniony układ zbiornika: tak/nie (4)

3.2.12.2.5.5.4.

Opis ustawienia zaworu nadmiarowego zbiornika paliwa (pobór i odprowadzanie powietrza): …

3.2.12.2.5.5.5.

Opis układu kontroli zanieczyszczeń: …

3.2.12.2.5.6.

Opis i schemat osłony termicznej pomiędzy zbiornikiem paliwa a układem wydechowym: …

3.2.12.2.5.7.

Współczynnik przepuszczalności: …

3.2.12.2.6.

Filtr cząstek stałych: tak/nie (4)

3.2.12.2.6.1.

Wymiary, kształt i pojemność filtra cząstek stałych: …

3.2.12.2.6.2.

Konstrukcja filtra cząstek stałych: …

3.2.12.2.6.3.

Położenie (odległość odniesienia względem układu wydechowego): …

3.2.12.2.6.4.

Marka filtra cząstek stałych: …

3.2.12.2.6.5.

Numer identyfikacyjny części: …

3.2.12.2.6.7.

Normalna temperatura robocza: … (K) i ciśnienia pracy … (KPa)

(dotyczy tylko pojazdów ciężkich)

3.2.12.2.6.8.

W przypadku okresowej regeneracji (dotyczy tylko pojazdów ciężkich)

3.2.12.2.6.8.1.

Liczba cykli badania ETC (Europejski test niestacjonarny) pomiędzy 2 regeneracjami (n1): … (nie dotyczy Euro VI)

3.2.12.2.6.8.1.1.

(Tylko Euro VI) Liczba cykli badań WHTC bez regeneracji (n):

3.2.12.2.6.8.2.

Liczba cykli badania ETC (Europejski test niestacjonarny) podczas regeneracji (n2): … (nie dotyczy Euro VI)

3.2.12.2.6.8.2.1.

(Tylko Euro VI) Liczba cykli badań WHTC z regeneracją (nR):

3.2.12.2.6.9.

Inne układy: tak/nie (4)

3.2.12.2.6.9.1.

Opis i działanie

3.2.12.2.7.

Pokładowy układ diagnostyczny (OBD): tak/nie (4): …

3.2.12.2.7.0.1.

(Tylko Euro VI) Liczba rodzin silników OBD w rodzinie silników

3.2.12.2.7.0.2.

(Tylko Euro VI) Wykaz rodzin silników OBD (jeśli ma zastosowanie)

3.2.12.2.7.0.3.

(Tylko Euro VI) Liczba rodzin silników OBD, do których należy silnik macierzysty/członek rodziny silników …

3.2.12.2.7.0.4.

(Tylko Euro VI) Odniesienia producenta do dokumentacji OBD wymaganej na mocy art. 5 ust. 4 lit. c) i art. 9 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 582/2011 i określonej w załączniku X do wspomnianego rozporządzenia do celów homologacji układu OBD

3.2.12.2.7.0.5.

(Tylko Euro VI) W stosownych przypadkach odniesienie producenta do dokumentacji dotyczącej instalacji w pojeździe silnika wyposażonego w układ OBD

3.2.12.2.7.0.6.

(Tylko Euro VI) W stosownych przypadkach odniesienie producenta do pakietu dokumentacji dotyczącej instalacji w pojeździe układu OBD homologowanego silnika

3.2.12.2.7.0.7.

Pisemny opis lub rysunek wskaźnika nieprawidłowego działania (46): …

3.2.12.2.7.0.8.

Pisemny opis lub rysunek interfejsu komunikacji zewnętrznej układu OBD (46)

3.2.12.2.7.1.

Pisemny opis lub rysunek wskaźnika nieprawidłowego działania: …

3.2.12.2.7.2.

Wykaz i rola wszystkich komponentów monitorowanych przez pokładowy układ diagnostyczny: …

3.2.12.2.7.3.

Pisemny opis (ogólne zasady działania) dla

3.2.12.2.7.3.1.

Silników o zapłonie iskrowym

3.2.12.2.7.3.1.1.

Monitorowanie katalizatora: …

3.2.12.2.7.3.1.2.

Wykrywanie przerw zapłonu: …

3.2.12.2.7.3.1.3.

Monitorowanie czujnika tlenu: …

3.2.12.2.7.3.1.4.

Monitorowanie filtra cząstek stałych: …

3.2.12.2.7.3.1.5.

Pozostałe komponenty monitorowane przez pokładowy układ diagnostyczny: …

3.2.12.2.7.3.2.

Silników wysokoprężnych: …

3.2.12.2.7.3.2.1.

Monitorowanie katalizatora: …

3.2.12.2.7.3.2.2.

Monitorowanie filtra cząstek stałych: …

3.2.12.2.7.3.2.3.

Monitorowanie elektroniczne układu paliwowego: …

3.2.12.2.7.3.2.4.

Monitorowanie układu DeNOx: …

3.2.12.2.7.3.2.5

Pozostałe komponenty monitorowane przez pokładowy układ diagnostyczny: …

3.2.12.2.7.4.

Kryteria aktywowania wskaźników nieprawidłowego działania (ustalona liczba cykli jazdy lub metoda statystyczna): …

3.2.12.2.7.5.

Wykaz wszystkich wykorzystywanych kodów i formatów pokładowego układu diagnostycznego (wraz z objaśnieniem do każdego z nich): …

3.2.12.2.7.6.

Producent pojazdu dostarcza następujące dodatkowe informacje dla celów umożliwienia produkcji części zamiennych lub serwisowych kompatybilnych z pokładowym układem diagnostycznym lub narzędzi diagnostycznych oraz wyposażenia badawczego.

3.2.12.2.7.6.1.

Opis typu i liczby cykli kondycjonowania zastosowanych do pierwotnej homologacji pojazdu.

3.2.12.2.7.6.2.

Opis typu cyklu demonstracyjnego układu OBD, wykorzystywanego przy pierwotnej homologacji typu pojazdu dla komponentu monitorowanego przez układ OBD.

3.2.12.2.7.6.3.

Kompleksowy dokument opisujący wszystkie komponenty, do których podłączono czujniki wraz ze strategią wykrywania usterek i aktywacji wskaźników nieprawidłowego działania (ustalona liczba cykli jazdy lub metoda statystyczna), włączając wykaz odpowiednich odczytanych parametrów wtórnych dla każdego komponentu monitorowanego przez układ OBD. Wykaz wszystkich kodów wyjściowych pokładowego układu OBD i stosowanych formatów (z wyjaśnieniem każdego z nich) w odniesieniu do poszczególnych komponentów zespołu napędowego związanych z emisją, a także poszczególnych komponentów niezwiązanych z emisją, jeżeli monitorowanie tych komponentów służy do wyboru aktywacji wskaźników nieprawidłowego działania, w szczególności należy wyczerpująco wyjaśnić dane z serwisu USD05 Test ID USD21 do FF oraz dane z serwisu USD06.

W przypadku typów pojazdów, które wykorzystują łącze komunikacyjne zgodnie z ISO 15765-4:2016 „Pojazdy drogowe, diagnostyka w lokalnej sieci sterującej (CAN) – część 4: wymagania dla systemów związanych z emisją zanieczyszczeń”, należy dostarczyć wyczerpujące wyjaśnienie danych z serwisu USD06 Test ID USD00 do FF, dla każdego monitora układu OBD wspomaganego identyfikatorem (ID).

3.2.12.2.7.6.4.

Informacje te można podać w formie następującej tabeli:

3.2.12.2.7.6.4.1.

Pojazdy lekkie

Komponent

Kod usterki

Strategia monitorowania

Kryteria wykrywania usterki

Kryteria aktywacji wskaźników nieprawidłowego działania

Parametry wtórne

Kondycjonowanie

Badanie demonstracyjne

Katalizator

P0420

Czujnik tlenu 1 i 2-sygnałowy

Różnica pomiędzy czujnikiem 1 a 2-sygnałowym

Trzeci cykl

Prędkość obrotowa silnika, obciążenie silnika, tryb A/F, temperatura katalizatora

Dwa cykle typu I

Typ I

3.2.12.2.7.6.4.2.

Pojazdy ciężkie

Komponent

Kod usterki

Strategia monitorowania

Kryteria wykrywania usterki

Kryteria aktywacji wskaźników nieprawidłowego działania

Parametry wtórne

Kondycjonowanie

Badanie demonstracyjne

Katalizator SCR

Pxxx

Czujnik NOx 1 i 2-sygnałowy

Różnica pomiędzy czujnikiem 1 a 2-sygnałowym

Trzeci cykl

Prędkość obrotowa silnika, obciążenie silnika, temperatura katalizatora, aktywność odczynnika

Trzy cykle badania OBD (3 krótkie cykle ESC)

Cykl badania OBD (krótki cykl ESC)

3.2.12.2.7.6.5.

(Tylko Euro VI) Standardowy protokół komunikacji OBD (47):

3.2.12.2.7.7.

(Tylko Euro VI) Odniesienie producenta do informacji dotyczących OBD wymaganych na mocy art. 5 ust. 4 lit. d) i art. 9 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 582/2011 do celów zgodności z przepisami w sprawie dostępu do informacji dotyczących OBD oraz naprawy i konserwacji pojazdów, lub

3.2.12.2.7.7.1.

Ewentualnie zamiast odniesienia producenta, o którym mowa w pkt 3.2.12.2.7.7, odniesienie do uzupełnienia do dokumentu informacyjnego określonego w dodatku 4 do załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 582/2011 zawiera tabelę zgodną z poniższym przykładem:

komponent: kod usterki – strategia monitorowania – kryteria wykrywania usterki – kryteria aktywacji wskaźników nieprawidłowego działania – parametry wtórne – kondycjonowanie – badanie demonstracyjne

katalizator – P0420 – czujnik tlenu 1- i 2- sygnałowy – różnica między czujnikiem 1- a czujnikiem 2- sygnałowym – trzeci cykl – prędkość obrotowa silnika, obciążenie silnika, tryb A/F, temperatura katalizatora – dwa cykle typu 1 – typ 1

3.2.12.2.7.8.

(Tylko Euro VI) Komponenty układu OBD znajdujące się w pojeździe

3.2.12.2.7.8.0.

Alternatywna homologacja przewidziana w pkt 2.4.1 załącznika X do rozporządzenia (UE) nr 582/2011: tak/nie (4)

3.2.12.2.7.8.1.

Wykaz komponentów układu OBD znajdujących się w pojeździe

3.2.12.2.7.8.2.

Pisemny opis lub rysunek wskaźnika nieprawidłowego działania (48)

3.2.12.2.7.8.3.

Pisemny opis lub rysunek interfejsu komunikacji zewnętrznej układu OBD (48)

3.2.12.2.8.

Inny układ: …

3.2.12.2.8.1.

(Tylko Euro VI) Układy zapewniające właściwe działanie środków kontroli NOx

3.2.12.2.8.2.

System wymuszający

3.2.12.2.8.2.1.

(Tylko Euro VI) Silnik z trwale dezaktywowanym systemem wymuszającym, przeznaczony do użycia przez służby ratownicze lub w pojazdach wskazanych w art. 2 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 2018/858: tak/nie (4)

3.2.12.2.8.2.2.

Aktywacja trybu pełzania

„wyłączenie po ponownym uruchomieniu”/„wyłączenie po tankowaniu”/„wyłączenie po parkowaniu” (4) (49)

3.2.12.2.8.2.3.

Rodzaj systemu wymuszającego: po zakończeniu odliczania niemożliwe ponowne uruchomienie silnika/brak możliwości uruchomienia po zatankowaniu/zablokowanie wlewu paliwa/ograniczenie osiągów

3.2.12.2.8.2.4.

Opis systemu wymuszającego

3.2.12.2.8.2.5.

Równoważny ze średnim zasięgiem jazdy pojazdu z pełnym zbiornikiem paliwa: … km

3.2.12.2.8.3.

(Tylko Euro VI) Liczba rodzin silników wyposażonych w pokładowy układ diagnostyczny w rodzinie silników rozpatrywanej w związku z zapewnieniem właściwego działania środków kontroli NOx

3.2.12.2.8.3.1.

(Tylko Euro VI) Wykaz rodzin silników OBD w rodzinie silników rozpatrywanej w związku z zapewnieniem właściwego działania środków kontroli NOx (w stosownych przypadkach)

3.2.12.2.8.3.2.

(Tylko Euro VI) Liczba rodzin silników OBD, do których należy silnik macierzysty/członek rodziny silników

3.2.12.2.8.4.

(Tylko Euro VI) Wykaz rodzin silników OBD (jeśli ma zastosowanie): …

3.2.12.2.8.5.

(Tylko Euro VI) Liczba rodzin silników OBD, do których należy silnik macierzysty/członek rodziny silników

3.2.12.2.8.6.

(Tylko Euro VI) Najniższe stężenie aktywnego składnika obecnego w reagencie nieaktywujące systemu ostrzegania (CDmin): % (obj.)

3.2.12.2.8.7.

(Tylko Euro VI) W stosownych przypadkach odniesienie producenta do dokumentacji dotyczącej instalacji w pojeździe systemów zapewniających właściwe działanie środków kontroli NOx

3.2.12.2.8.8.

(Tylko Euro VI) Wykaz znajdujących się w pojeździe komponentów systemów zapewniających właściwe działanie środków kontroli NOx

3.2.12.2.8.8.1.

Wykaz znajdujących się w pojeździe komponentów systemów zapewniających właściwe działanie środków kontroli NOx

3.2.12.2.8.8.2.

W stosownych przypadkach odniesienie producenta do pakietu dokumentacji dotyczącej instalacji w pojeździe systemu zapewniającego właściwe działanie środków kontroli NOx homologowanego silnika

3.2.12.2.8.8.3.

Pisemny opis lub rysunek sygnału ostrzegawczego (48)

3.2.12.2.8.8.4.

Alternatywna homologacja przewidziana w pkt 2.1 załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 582/2011: tak/nie (4)

3.2.12.2.8.8.5.

Podgrzewany/niepodgrzewany zbiornik odczynnika i układ dozowania (zob. pkt 2.4 załącznika 11 do regulaminu ONZ nr 49 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) (50)

3.2.12.2.9.

Ogranicznik momentu obrotowego: tak/nie (4)

3.2.12.2.9.1.

Opis aktywacji ogranicznika momentu obrotowego (dotyczy tylko pojazdów ciężkich): …

3.2.12.2.9.2.

Opis ograniczenia krzywej przy pełnym obciążeniu (dotyczy tylko pojazdów ciężkich): …

3.2.12.2.10.

Układ okresowej regeneracji: (podać informacje dla każdego oddzielnego zespołu)

3.2.12.2.10.1.

Metoda lub układ regeneracji, opis lub rysunek: ….

3.2.12.2.10.2.

Liczba cykli operacyjnych typu 1 lub równoważnych cykli na hamowni silnikowej, występujących pomiędzy dwoma cyklami, podczas których występują fazy regeneracji, zgodnie z warunkami równoważnymi dla badania typu 1 (odległość „D” na rysunku A6.App1/1 w dodatku 1 do subzałącznika 6 do załącznika XXI do rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1151 (51) lub na rysunku A13/1 w załączniku 13 do regulaminu ONZ nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) (52) (stosownie do przypadku)): …

3.2.12.2.10.2.1.

Mający zastosowanie cykl typu 1 (wskazać obowiązującą procedurę: Subzałącznik 4 do załącznika XXI do rozporządzenia (UE) 2017/1151 lub regulamin ONZ nr 83): …

3.2.12.2.10.3.

Opis metod zastosowanych do określenia liczby cykli pomiędzy dwoma cyklami, podczas których występuje faza regeneracji: …

3.2.12.2.10.4.

Parametry służące określeniu poziomu obciążenia wymaganego przed wystąpieniem regeneracji (tj. temperatura, ciśnienie itd.): …

3.2.12.2.10.5.

Opis metod stosowanych do obciążenia układu w procedurze badania opisanej w ust. 3.1 załącznika 13 do regulaminu ONZ nr 83): ….

3.2.12.2.11.

Układy reaktorów katalitycznych, w których stosuje się zużywalne odczynniki (podać informacje dla każdego oddzielnego zespołu) tak/nie (4)

3.2.12.2.11.1.

Typ i stężenie niezbędnego odczynnika: …

3.2.12.2.11.2.

Normalny zakres temperatur roboczych odczynnika: …

3.2.12.2.11.3.

Norma międzynarodowa: …

3.2.12.2.11.4.

Częstotliwość uzupełniania odczynnika: stale/podczas przeglądów (w stosownych przypadkach):

3.2.12.2.11.5.

Wskaźnik poziomu odczynnika (opis i umiejscowienie): …

3.2.12.2.11.6.

Zbiornik odczynnika

3.2.12.2.11.6.1.

Pojemność: …

3.2.12.2.11.6.2.

Układ ogrzewania: tak/nie (4)

3.2.12.2.11.6.2.1.

Opis lub rysunek: …

3.2.12.2.11.7.

Sterownik odczynnika: tak/nie (4)

3.2.12.2.11.7.1.

Marka: …

3.2.12.2.11.7.2.

Typ: …

3.2.12.2.11.8.

Wtryskiwacz odczynnika (marka, typ i umiejscowienie): …

3.2.12.2.12.

Wtrysk wody: tak/nie (4)

3.2.13.

Zadymienie spalin

3.2.13.1.

Umiejscowienie oznaczenia współczynnika absorpcji (dotyczy silników z zapłonem samoczynnym): …

3.2.13.2.

Moc w sześciu punktach pomiarowych (zob. dodatek 2 do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 692/2008)

3.2.13.3.

Moc silnika mierzona na hamowni/w pojeździe

3.2.13.3.1.

Deklarowane prędkości obrotowe silnika i moce

Punkty pomiarowe

Prędkość obrotowa silnika (min-1)

Moc (kW)

1……

 

 

2……

 

 

3……

 

 

4……

 

 

5……

 

 

6……

 

 

3.2.14.

Szczegółowe dane dotyczące wszelkich urządzeń mających wpływ na zużycie paliwa (jeżeli nie są ujęte w innych pozycjach): …

3.2.15.

Układ zasilania LPG: tak/nie (4)

3.2.15.1.

Numer świadectwa homologacji typu wydanego zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia lub regulaminem ONZ nr 67 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) (53): …

3.2.15.2.

Elektroniczny układ sterowania silnika dla zasilania LPG

3.2.15.2.1.

Marka/marki: …

3.2.15.2.2.

Typ/typy: …

3.2.15.2.3.

Możliwości regulowania w zależności od emisji: …

3.2.15.3.

Dalsza dokumentacja

3.2.15.3.1.

Opis zabezpieczenia katalizatora przy przechodzeniu z zasilania benzyną na zasilanie LPG lub odwrotnie: …

3.2.15.3.2.

Rozplanowanie układu (połączenia elektryczne, połączenia podciśnieniowe, przewody kompensacyjne itp.): …

3.2.15.3.3.

Rysunek symbolu: …

3.2.16.

Układ zasilania NG: tak/nie (4)

3.2.16.1.

Numer świadectwa homologacji typu wydanego zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia lub regulaminem ONZ nr 110 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) (54): …

3.2.16.2.

Elektroniczny układ sterowania silnika dla zasilania gazem ziemnym

3.2.16.2.1.

Marka/marki: …

3.2.16.2.2.

Typ/typy: …

3.2.16.2.3.

Możliwości regulowania w zależności od emisji: …

3.2.16.3.

Dalsza dokumentacja

3.2.16.3.1.

Opis zabezpieczenia katalizatora przy przechodzeniu z zasilania benzyną na zasilanie gazem ziemnym lub odwrotnie: …

3.2.16.3.2.

Rozplanowanie układu (połączenia elektryczne, połączenia podciśnieniowe, przewody kompensacyjne itp.): …

3.2.16.3.3.

Rysunek symbolu: …

3.2.17.

Szczegółowe informacje dotyczące silników gazowych i dwupaliwowych dual-fuel dla pojazdów ciężkich (w przypadku układów o innej konfiguracji podać równoważne informacje) (w stosownych przypadkach)

3.2.17.1.

Paliwo: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL (4)

3.2.17.2.

Regulatory ciśnienia lub parowniki/regulatory ciśnienia (4)

3.2.17.2.1.

Marka/marki: …

3.2.17.2.2.

Typ/typy: …

3.2.17.2.3.

Liczba etapów redukcji ciśnienia: …

3.2.17.2.4.

Ciśnienie na etapie końcowym minimalne: ….. kPa — maksymalne: …. kPa

3.2.17.2.5.

Liczba głównych punktów pracy regulatora: …

3.2.17.2.6.

Liczba punktów pracy regulatora biegu jałowego: …

3.2.17.2.7.

Numer świadectwa homologacji typu: …

3.2.17.3.

Układ zasilania: zespół mieszający/wtryskiwanie gazu/wtryskiwanie płynu/wtrysk bezpośredni (4)

3.2.17.3.1.

Regulacja stężenia mieszanki: …

3.2.17.3.2.

Opis układu lub schemat i rysunki: …

3.2.17.3.3.

Numer świadectwa homologacji typu: …

3.2.17.4.

Zespół mieszający

3.2.17.4.1.

Liczba: …

3.2.17.4.2.

Marka/marki: …

3.2.17.4.3.

Typ/typy: …

3.2.17.4.4.

Położenie: …

3.2.17.4.5.

Możliwości regulowania: …

3.2.17.4.6.

Numer świadectwa homologacji typu: …

3.2.17.5.

Wtrysk przez kolektor dolotowy

3.2.17.5.1.

Wtrysk: jednopunktowy/wielopunktowy (4)

3.2.17.5.2.

Wtrysk: ciągły/równoczesny/sekwencyjny (4)

3.2.17.5.3.

Urządzenie wtryskowe

3.2.17.5.3.1.

Marka/marki: …

3.2.17.5.3.2.

Typ/typy: …

3.2.17.5.3.3.

Możliwości regulowania: …

3.2.17.5.3.4.

Numer świadectwa homologacji typu: …

3.2.17.5.4.

Pompa zasilająca (jeśli stosowana)

3.2.17.5.4.1.

Marka/marki: …

3.2.17.5.4.2.

Typ/typy: …

3.2.17.5.4.3.

Numer świadectwa homologacji typu: …

3.2.17.5.5.

Wtryskiwacz(-e) …

3.2.17.5.5.1.

Marka/marki: …

3.2.17.5.5.2.

Typ/typy: …

3.2.17.5.5.3.

Numer świadectwa homologacji typu: …

3.2.17.6.

Wtrysk bezpośredni

3.2.17.6.1.

Pompa wtryskowa/regulator ciśnienia (4)

3.2.17.6.1.1.

Marka/marki: …

3.2.17.6.1.2.

Typ/typy: …

3.2.17.6.1.3.

Kąt wyprzedzenia wtrysku: …

3.2.17.6.1.4.

Numer świadectwa homologacji typu: …

3.2.17.6.2.

Wtryskiwacz(-e) …

3.2.17.6.2.1.

Marka/marki: …

3.2.17.6.2.2.

Typ/typy: …

3.2.17.6.2.3.

Ciśnienie otwarcia lub wykres charakterystyki (41): …

3.2.17.6.2.4.

Numer świadectwa homologacji typu: …

3.2.17.7.

Sterownik elektroniczny (ECU)

3.2.17.7.1.

Marka/marki: …

3.2.17.7.2.

Typ/typy: …

3.2.17.7.3.

Możliwości regulowania: …

3.2.17.7.4.

Numer(-y) kalibracji oprogramowania: …

3.2.17.8.

Specjalne wyposażenie dla gazu ziemnego

3.2.17.8.1.

Wariant 1 (tylko w przypadku homologacji silników dla niektórych specjalnych składów paliwa)

3.2.17.8.1.0.1.

(Tylko Euro VI) Samodostosowanie? tak/nie (4)

3.2.17.8.1.0.2.

(Tylko Euro VI) Kalibracja dla szczególnego składu gazu: NG-H/NG-L/NG-HL/LNG (4)

Przekształcenie dla szczególnego składu gazu: NG-Ht/NG-Lt/NG-HLt (4)

3.2.17.8.1.1.

Skład paliwa:

metan (CH4):

bazowy: ……. % molowy

min. …. % molowy

maks. ….. % molowy

etan (C2H6):

bazowy: ……. % molowy

min. …. % molowy

maks. ….. % molowy

propan (C3H8):

bazowy: ……. % molowy

min. …. % molowy

maks. ….. % molowy

butan (C4H10):

bazowy: ……. % molowy

min. …. % molowy

maks. ….. % molowy

C5/C5+:

bazowy: ……. % molowy

min. …. % molowy

maks. ….. % molowy

tlen (O2):

bazowy: ……. % molowy

min. …. % molowy

maks. ….. % molowy

gaz obojętny (N2, He itp.):

bazowy: ……. % molowy

min. …. % molowy

maks. ….. % molowy

3.2.17.8.1.2.

Wtryskiwacz(-e)

3.2.17.8.1.2.1.

Marka/marki: …

3.2.17.8.1.2.2.

Typ/typy: …

3.2.17.8.1.3.

Inne (jeśli stosowane): …

3.2.17.8.2.

Wariant 2 (tylko w przypadku homologacji dla niektórych specjalnych składów paliwa)

3.2.17.9.

W stosownych przypadkach odniesienie producenta do dokumentacji dotyczącej instalacji w pojeździe silnika dwupaliwowego dual-fuel (42)

3.2.18.

Układ zasilania wodorem: tak/nie (4)

3.2.18.1.

Numer świadectwa homologacji typu UE wydanego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 79/2009 (55): …

3.2.18.2.

Elektroniczny układ sterowania silnika dla zasilania wodorem

3.2.18.2.1.

Marka/marki: …

3.2.18.2.2.

Typ/typy: …

3.2.18.2.3.

Możliwości regulowania w zależności od emisji: …

3.2.18.3.

Dalsza dokumentacja

3.2.18.3.1.

Opis zabezpieczenia katalizatora przy przechodzeniu z zasilania benzyną na zasilanie wodorem lub odwrotnie: …

3.2.18.3.2.

Budowa układu (połączenia elektryczne, przewody ciśnieniowe, giętkie przewody kompensacyjne połączeń podciśnieniowych itp.): …

3.2.18.3.3.

Rysunek symbolu: …

3.2.19.

Układ zasilania mieszaniną wodoru i gazu ziemnego (H2NG): tak/nie (4)

3.2.19.1.

Udział procentowy wodoru w paliwie (maksymalny udział określony przez producenta): …

3.2.19.2.

Numer świadectwa homologacji typu UE wydanego zgodnie z regulaminem ONZ nr 110: …

3.2.19.3.

Elektroniczne urządzenie regulacji silnika dla zasilania mieszaniną wodoru i gazu ziemnego (H2NG)

3.2.19.3.1.

Marka/marki: …

3.2.19.3.2.

Typ/typy: …

3.2.19.3.3.

Możliwości regulowania w zależności od emisji: …

3.2.19.4.

Dalsza dokumentacja

3.2.19.4.2.

Budowa układu (połączenia elektryczne, przewody ciśnieniowe, giętkie przewody kompensacyjne połączeń podciśnieniowych itp.): …

3.2.19.4.3.

Rysunek symbolu: …

3.2.20.

Informacje o akumulacji ciepła (1)

3.2.20.1.

Urządzenie aktywnej akumulacji ciepła: tak/nie (4)

3.2.20.1.1.

Entalpia: … (J)

3.2.20.2.

Materiały izolacyjne: tak/nie (4)

3.2.20.2.1.

Materiał izolacyjny: …

3.2.20.2.2.

Objętość izolacji: …

3.2.20.2.3.

Waga izolacji: …

3.2.20.2.4.

Umiejscowienie izolacji: …

3.2.20.2.5.

Podejście uwzględniające najgorszy scenariusz – ochłodzenie pojazdu: tak/nie (4)

3.2.20.2.5.1.

(podejście inne niż podejście uwzględniające najgorszy scenariusz) Minimalny czas stabilizacji temperatury, tsoak_ATCT (godziny): …

3.2.20.2.5.2.

(podejście inne niż podejście uwzględniające najgorszy scenariusz) Punkt pomiaru temperatury silnika: …

3.2.20.2.6.

Pojedyncza rodzina interpolacji w ramach podejścia bazującego na rodzinie ATCT: tak/nie (4)

3.3.   Urządzenie elektryczne

(opisać oddzielnie informacje o każdym typie urządzenia elektrycznego)

3.3.1.

Typ (uzwojenie, wzbudzanie): …

3.3.1.1.1.

Maksymalna moc netto (43) … kW (wartość deklarowana przez producenta)

3.3.1.1.2.

Maksymalna moc 30-minutowa (43) … kW (wartość deklarowana przez producenta)

3.3.1.2.

Napięcie robocze: … V

3.3.2.

REESS

3.3.2.1.

Liczba ogniw: …

3.3.2.2.

Masa: …… kg

3.3.2.3.

Pojemność: …… Ah (amperogodzin)

3.3.2.4.

Umiejscowienie: …

3.4.   Zespoły przetworników energii napędowej

3.4.1.

Pojazd hybrydowy z napędem elektrycznym: tak/nie (4)

3.4.2.

Kategoria pojazdu hybrydowego z napędem elektrycznym: pojazd doładowywany zewnętrznie/niedoładowywany zewnętrznie (4):

3.4.3.

Przełącznik trybu działania: z/bez (4)

3.4.3.1.

Tryby wybieralne

3.4.3.1.1.

Wyłącznie elektryczny: tak/nie (4)

3.4.3.1.2.

Tylko zużywający paliwo: tak/nie (4)

3.4.3.1.3.

Tryby hybrydowe: tak/nie (4)

(jeżeli tak, podać krótki opis): …

3.4.4.

Opis urządzenia do magazynowania energii: (REESS, kondensator, koło zamachowe/prądnica)

3.4.4.1.

Marka/marki: …

3.4.4.2.

Typ/typy: …

3.4.4.3.

Numer identyfikacyjny: …

3.4.4.4.

Rodzaj ogniwa elektrochemicznego: …

3.4.4.5.

Energia: … (dla REESS: napięcie i pojemność Ah w 2 h, dla kondensatora: J, …)

3.4.4.6.

Ładowarka: pokładowa/zewnętrzna/brak (4)

3.4.5.

Urządzenie elektryczne (opisać oddzielnie każdy typ urządzenia elektrycznego)

3.4.5.1.

Marka: …

3.4.5.2.

Typ: …

3.4.5.3.

Użycie podstawowe: silnik trakcyjny/generator (4)

3.4.5.3.1.

W przypadku stosowania jako silnik trakcyjny: pojedynczy/wielosilnikowy (liczba silników) (4): …

3.4.5.4.

Maksymalna moc: …… kW

3.4.5.5.

Zasada działania

3.4.5.5.5.1.

Prąd stały/prąd przemienny/liczba faz: …

3.4.5.5.2.

Oddzielne wzbudzenie/seria/złożone (4)

3.4.5.5.3.

Synchroniczne/asynchroniczne (4)

3.4.6.

Sterownik

3.4.6.1.

Marka/marki: …

3.4.6.2.

Typ/typy: …

3.4.6.3.

Numer identyfikacyjny: …

3.4.7.

Regulator mocy

3.4.7.1.

Marka: …

3.4.7.2.

Typ: …

3.4.7.3.

Numer identyfikacyjny: …

3.5.

Wartości podane przez producenta w celu określenia emisji CO2/zużycia paliwa/zużycia energii elektrycznej/zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną oraz szczegółowe dane dotyczące ekoinnowacji (w stosownych przypadkach) (56)

3.5.1.

Emisja masowe CO2

3.5.1.1.

Emisja masowa CO2 (warunki miejskie): … g/km

3.5.1.2.

Emisja masowa CO2 (warunki pozamiejskie): … g/km

3.5.1.3.

Emisja masowe CO2 (cykl mieszany): … g/km

3.5.2.

Zużycie paliwa (podać szczegółowe informacje dla każdego zbadanego paliwa wzorcowego)

3.5.2.1.

Zużycie paliwa (warunki miejskie) … l/100 km lub m3/100 km lub kg/100 km (4)

3.5.2.2.

Zużycie paliwa (warunki pozamiejskie) … l/100 km lub m3/100 km lub kg/100 km (4)

3.5.2.3.

Zużycie paliwa (średnia ważona) … l/100 km lub m3/100 km lub kg/100 km (4)

3.5.3.

Zużycie energii elektrycznej w przypadku pojazdów elektrycznych

3.5.3.1.

Zużycie energii elektrycznej w przypadku pojazdów wyłącznie elektrycznych … Wh/km

3.5.3.2.

Zużycie energii elektrycznej w przypadku pojazdów hybrydowych z napędem elektrycznym z doładowaniem zewnętrznym

3.5.3.2.1.

Zużycie energii elektrycznej (warunek A, cykl mieszany) … Wh/km

3.5.3.2.2.

Zużycie energii elektrycznej (warunek B, cykl mieszany) … Wh/km

3.5.3.2.3.

Zużycie energii elektrycznej (wartość ważona, cykl mieszany) … Wh/km

3.5.4.

Emisja CO2 z silników pojazdów ciężarowych (tylko Euro VI)

3.5.4.1.

Emisja masowa CO2 w badaniu WHSC (57): … g/kWh

3.5.4.2.

Emisja masowa CO2 w badaniu WHSC w trybie dieslowskim (58): … g/kWh

3.5.4.3.

Emisja masowa CO2 w badaniu WHSC w trybie dwupaliwowym dual-fuel (42): … g/kWh

3.5.4.4.

Emisja masowa CO2 w badaniu WHTC (57) (59): … g/kWh

3.5.4.5.

Emisja masowa CO2 w badaniu WHTC w trybie dieslowskim (58) (59): … g/kWh

3.5.4.6.

Emisja masowa CO2 w badaniu WHTC w trybie dwupaliwowym dual-fuel (42) (59): … g/kWh

3.5.5.

Zużycie paliwa przez silniki pojazdów ciężarowych (tylko Euro VI)

3.5.5.1.

Zużycie paliwa w badaniu WHSC (57): … g/kWh

3.5.5.2.

Zużycie paliwa w badaniu WHSC w trybie dieslowskim (58): … g/kWh

3.5.5.3.

Zużycie paliwa w badaniu WHSC w trybie dwupaliwowym dual-fuel (42): … g/kWh

3.5.5.4.

Zużycie paliwa w badaniu WHTC (57) (59): … g/kWh

3.5.5.5.

Zużycie paliwa w badaniu WHTC w trybie dieslowskim (58) (59): … g/kWh

3.5.5.6.

Zużycie paliwa w badaniu WHTC w trybie dwupaliwowym dual-fuel (42) (59): … g/kWh

3.5.6.

Pojazd wyposażony w innowacje ekologiczne w rozumieniu art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (60) dla pojazdów kategorii M1 lub art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 (61) dla pojazdów kategorii N1: tak/nie (4)

3.5.6.1.

Typ/wariant/wersja pojazdu referencyjnego, jak określono w art. 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 725/2011 (62) dla pojazdów kategorii M1, lub w art. 5 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 427/2014 (63) dla pojazdów kategorii N1 (w stosownych przypadkach):

3.5.6.2.

Występowanie interakcji pomiędzy różnymi ekoinnowacjami: tak/nie (4)

3.5.6.3.

Dane dotyczące emisji zanieczyszczeń związane ze stosowaniem ekoinnowacji (tabelę powtórzyć dla każdego zbadanego paliwa wzorcowego) (64)

Decyzja zatwierdzająca ekoinnowację (65)

Kod ekoinnowacji (66)

1. Emisja CO2 z pojazdu referencyjnego (g/km)

2. Emisja CO2 z pojazdu ekoinnowacyjnego (g/km)

3. Emisja CO2 z pojazdu referencyjnego w cyklu badań typu 1 (67)

4. Emisja CO2 z pojazdu ekoinnowacyjnego w cyklu badań typu 1 (= 3.5.1.3)

5. Współczynnik stosowania (UF), tj. czasowy udział stosowania technologii przy normalnych warunkach eksploatacji

Ograniczenia emisji CO2

((1-2-(3-4))*5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całkowite ograniczenie emisji CO2 (g/km) (68)

 

3.5.7.

(wartości podane przez producenta)

3.5.7.1.

Parametry badanego pojazdu (1)

Pojazd

Pojazd Low (pojazd o niskiej emisji) jeśli istnieje

Pojazd High (pojazd o wysokiej emisji)

VM (pojazd o średniej emisji) jeśli istnieje

Pojazd reprezentatywny (tylko dla rodziny macierzy obciążenia drogowego) (69)

Wartości domyślne

Pojazd (wariant/wersja)

 

 

 

 

Stosowana metoda określenia obciążenia drogowego (pomiar lub obliczanie na podstawie rodziny obciążenia drogowego)

 

 

 

Informacje dotyczące obciążenia drogowego:

 

Marka i typ opon, w przypadku zastosowania metody pomiaru

 

 

 

 

Wymiary opon (przednie/tylne), w przypadku zastosowania metody pomiaru

 

 

 

 

Opór toczenia opon (przednie/tylne) (kg/t)

 

 

 

 

 

Ciśnienie w oponach (przednie/tylne) (kPa), w przypadku zastosowania metody pomiaru

 

 

 

 

 

Delta CD× A pojazdu L w porównaniu z pojazdem H (IP_H minus IP_L)

 

 

Delta CD× A w porównaniu z pojazdem L należącym do rodziny obciążenia drogowego (IP_H/L minus RL_L), w przypadku dokonywania obliczeń na podstawie rodziny obciążenia drogowego

 

 

 

Masa próbna pojazdu (kg)

 

 

 

 

 

Współczynniki obciążenia drogowego

 

f0 (N)

 

 

 

 

 

f1 (N/(km/h))

 

 

 

 

 

f2 (N/(km/h) (2)

 

 

 

 

 

Powierzchnia czołowa, m2 (0,000 m2)

 

 

Zapotrzebowanie na energię w cyklu (J)

 

 

 

 

 

3.5.7.1.1.

Paliwo wykorzystywane w badaniu typu 1 i wybrane do pomiaru mocy netto zgodnie z załącznikiem XX do rozporządzenia Komisji (UE) nr 136/2014 (2): …

3.5.7.2.

Emisje masowe CO2 w cyklu mieszanym

3.5.7.2.1.

Masowe natężenie emisji CO2 dla pojazdów wyposażonych wyłącznie w silniki spalinowe i pojazdów NOVC-HEV.

3.5.7.2.1.0.

Minimalne i maksymalne wartości CO2 w ramach rodziny interpolacji.

3.5.7.2.1.1.

Pojazd High: … g/km

3.5.7.2.1.1.0.

Pojazd High (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.2.

Pojazd Low (w stosownych przypadkach): … g/km

3.5.7.2.1.2.0.

Pojazd Low (w stosownych przypadkach) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.1.3.

Pojazd M (w stosownych przypadkach): … g/km

3.5.7.2.1.3.0.

Pojazd M (w stosownych przypadkach) (NEDC): … g/km

3.5.7.2.2.

Masowe natężenie emisji CO2 w trybie ładowania podtrzymującego dla OVC-HEV

3.5.7.2.2.1.

Masowe natężenie emisji CO2 w trybie ładowania podtrzymującego dla pojazdu High: g/km

3.5.7.2.2.1.0.

Masowe natężenie emisji CO2 w cyklu mieszanym dla pojazdu High (warunek B NEDC): g/km

3.5.7.2.2.2.

Masowe natężenie emisji CO2 w trybie ładowania podtrzymującego dla pojazdu Low (w stosownych przypadkach): g/km

3.5.7.2.2.2.0.

Masowe natężenie emisji CO2 w cyklu mieszanym dla pojazdu Low (w stosownych przypadkach) (warunek B NEDC): g/km

3.5.7.2.2.3.

Masowe natężenie emisji CO2 w trybie ładowania podtrzymującego dla pojazdu M (w stosownych przypadkach): g/km

3.5.7.2.2.3.0.

Masowe natężenie emisji CO2 w cyklu mieszanym dla pojazdu M (w stosownych przypadkach) (warunek B NEDC): g/km

3.5.7.2.3.

Masowe natężenie emisji CO2 w trybie rozładowania i masowe natężenie emisji CO2 w przypadku hybrydowych pojazdów elektrycznych doładowywanych zewnętrznie (OVC-HEV)

3.5.7.2.3.1.

Masowe natężenie emisji CO2 w trybie rozładowania dla pojazdu High: … g/km

3.5.7.2.3.1.0.

Masowe natężenie emisji CO2 w trybie rozładowania dla pojazdu High (warunek A NEDC): … g/km

3.5.7.2.3.2.

Masowe natężenie emisji CO2 w trybie rozładowania dla pojazdu Low (w stosownych przypadkach): … g/km

3.5.7.2.3.2.0.

Masowe natężenie emisji CO2 w trybie rozładowania dla pojazdu Low (w stosownych przypadkach) (warunek A NEDC): … g/km

3.5.7.2.3.3.

Masowe natężenie emisji CO2 w trybie rozładowania dla pojazdu M (w stosownych przypadkach): … g/km

3.5.7.2.3.3.0.

Masowe natężenie emisji CO2 w trybie rozładowania dla pojazdu M (w stosownych przypadkach) (warunek A NEDC): … g/km

3.5.7.2.3.4.

Minimalne i maksymalne ważone wartości CO2 w ramach rodziny interpolacji OVC: … g/km

3.5.7.3.

Zasięg przy zasilaniu energią elektryczną dla pojazdów elektrycznych

3.5.7.3.1.

Zasięg przy zasilaniu energią wyłącznie elektryczną (PER) dla PEV

3.5.7.3.1.1.

Pojazd High: … km

3.5.7.3.1.2.

Pojazd Low (w stosownych przypadkach): … km

3.5.7.3.2.

Zasięg tylko przy zasilaniu energią elektryczną AER dla OVC-HEV

3.5.7.3.2.1.

Pojazd High: … km

3.5.7.3.2.2.

Pojazd Low (w stosownych przypadkach): … km

3.5.7.3.2.3.

Pojazd M (w stosownych przypadkach): … km

3.5.7.4.

Zużycie paliwa w trybie ładowania podtrzymującego (FCCS) dla FCHV

3.5.7.4.1.

Pojazd High: … kg/100 km

3.5.7.4.2.

Pojazd Low (w stosownych przypadkach): … kg/100 km

3.5.7.5.

Zużycie energii elektrycznej w przypadku pojazdów elektrycznych

3.5.7.5.1.

Zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym (ECWLTC) w przypadku pojazdów wyłącznie elektrycznych

3.5.7.5.1.1.

Pojazd High: … Wh/km

3.5.7.5.1.2.

Pojazd Low (w stosownych przypadkach): … Wh/km

3.5.7.5.2.

Zużycie energii elektrycznej ważone UF w trybie rozładowania ECAC,CD (cykl mieszany).

3.5.7.5.2.1.

Pojazd High: … Wh/km

3.5.7.5.2.2.

Pojazd Low (w stosownych przypadkach): … Wh/km

3.5.7.5.2.3.

Pojazd M (w stosownych przypadkach): … Wh/km

3.5.8.

Pojazd wyposażony w ekoinnowację w rozumieniu art. 12 rozporządzenia (WE) nr 443/2009 dla pojazdów kategorii M1 lub art. 12 rozporządzenia (UE) nr 510/2011 dla pojazdów kategorii N1: tak/nie (4)

3.5.8.1.

Typ/wariant/wersja pojazdu referencyjnego, jak określono w art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 725/2011 dla pojazdów kategorii M1, lub w art. 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 427/2014 dla pojazdów kategorii N1 (w stosownych przypadkach): …

3.5.8.2.

Występowanie interakcji pomiędzy różnymi ekoinnowacjami: tak/nie (4)

3.5.8.3.

Dane dotyczące emisji zanieczyszczeń związane ze stosowaniem ekoinnowacji (tabelę powtórzyć dla każdego zbadanego paliwa wzorcowego) (64)

Decyzja zatwierdzająca ekoinnowację (65)

Kod ekoinnowacji (66)

1. Emisja CO2 z pojazdu referencyjnego (g/km)

2. Emisja CO2 z pojazdu ekoinnowacyjnego (g/km)

3. Emisja CO2 z pojazdu referencyjnego w cyklu badań typu 1 (67)

4. Emisja CO2 z pojazdu ekoinnowacyjnego w cyklu badań typu 1

5. Współczynnik stosowania (UF), tj. czasowy udział stosowania technologii przy normalnych warunkach eksploatacji

Ograniczenia emisji CO2 ((1 – 2) – (3 – 4)) * 5

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Całkowite ograniczenie emisji CO2 w cyklu NEDC (g/km) (68)

Całkowite ograniczenie emisji CO2 w cyklu WLTP (g/km) (68)

3.5.9.

Certyfikat dotyczący emisji CO2 i zużycia paliwa (w odniesieniu do pojazdów ciężkich zgodnie z art. 6 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2400 (71))

3.5.9.1.

Numer licencji narzędzia symulacyjnego: …

3.5.9.2.

Bezemisyjny pojazd ciężki: tak/nie (4) (72) (169)

3.5.9.3.

Pojazd specjalistyczny: tak/nie (4) (72) (170)

3.5.10.

Deklarowane maksymalne wartości RDE (w stosownych przypadkach)

Całkowity przejazd w badaniu RDE: NOx: ..., cząstki stałe (liczba): ...

Miejska część przejazdu w badaniu RDE: NOx: ..., cząstki stałe (liczba): ...

3.6.   Temperatury pracy dopuszczone przez producenta

3.6.1.

Układ chłodzenia

3.6.1.1.

Chłodzenie cieczą

Maksymalna temperatura przy wylocie cieczy z silnika: …… K

3.6.1.2.

Chłodzenie powietrzem

3.6.1.2.1.

Punkt odniesienia: …

3.6.1.2.2.

Maksymalna temperatura w punkcie odniesienia: …… K

3.6.2.

Maksymalna temperatura na wlocie do chłodnicy międzystopniowej: …… K

3.6.3.

Maksymalna temperatura gazów wydechowych w miejscu rury (rur) wydechowej (-ych) sąsiadujących z kołnierzem(-ami) kolektora wydechowego lub turbosprężarki doładowującej: …… K

3.6.4.

Temperatura paliwa

minimalna: …… K — maksymalna: …… K

Dla silników wysokoprężnych na wlocie do pompy wtryskowej, dla silników zasilanych gazem na ostatnim stopniu regulatora ciśnienia

3.6.5.

Temperatura oleju smarnego

minimalna: …. K – maksymalna: …… K

3.6.6.

Ciśnienie paliwa

minimalne: ….. kPa — maksymalne: …… kPa

Na ostatnim stopniu regulatora ciśnienia, jedynie dla silników zasilanych NG.

3.7.   Wyposażenie napędzane przez silnik

Moc pochłaniana przez urządzenia pomocnicze potrzebne do pracy silnika zgodnie ze specyfikacją i w warunkach pracy określonych w pkt 2.3.1 załącznika 5 do regulaminu ONZ nr 85 (73)

Wyposażenie

Moc pochłaniana (kW) przy różnych prędkościach obrotowych silnika

Bieg jałowy

Niska prędkość

Wysoka prędkość

Prędkość A (74)

Prędkość B (74)

Prędkość C (74)

Prędkość odniesienia (75)

P(a)

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenia pomocnicze potrzebne do pracy silnika (należy odjąć od mierzonej mocy silnika).

 

 

 

 

 

 

 

3.8.   Układ smarowania

3.8.1.

Opis układu

3.8.1.1.

Położenie zbiornika oleju: …

3.8.1.2.

Układ smarowania (pompa/wtrysk do układu dolotowego/mieszanie z paliwem itp.) (4)

3.8.2.

Pompa olejowa

3.8.2.1.

Marka/marki: …

3.8.2.2.

Typ/typy: …

3.8.3.

Mieszanie z paliwem

3.8.3.1.

Procentowy stosunek oleju do paliwa: …

3.8.4.

Chłodnica oleju: tak/nie (4)

3.8.4.1.

Rysunek(-i): …… lub

3.8.4.1.1.

Marka/marki: …

3.8.4.1.2.

Typ/typy: …

3.8.5.

Specyfikacja środka smarującego: … W …

3.9.   Napęd wodorowy

3.9.1.

Instalacja wodorowa przeznaczona do stosowania z wodorem ciekłym/instalacja wodorowa przeznaczona do stosowania z wodorem sprężonym (gazowym) (4)

3.9.1.1.

Opis i rysunek instalacji wodorowej: …

3.9.1.2.

Nazwa i adres producentów instalacji wodorowej stosowanej jako źródło napędu pojazdu: …

3.9.1.3.

Kody fabryczne instalacji (zgodny z oznaczeniem na instalacji lub inny sposób identyfikacji): ...

3.9.1.4.

Automatyczne zawory odcinające: tak/nie (4)

3.9.1.4.1.

Marka/marki: …

3.9.1.4.2.

Typ/typy: …

3.9.1.4.3.

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (MAWP) (4) (41): …MPa

3.9.1.4.4.

Nominalne ciśnienie lub ciśnienia robocze oraz, za pierwszym regulatorem ciśnienia, maksymalne dopuszczalne ciśnienie lub ciśnienia robocze (4) (41): … MPa

3.9.1.4.5.

Temperatura robocza (4): …

3.9.1.4.6.

Liczba cykli napełniania lub cykli roboczych (odpowiednio) (4): …

3.9.1.4.7.

Numer świadectwa homologacji typu: …

3.9.1.4.8.

Materiał: …

3.9.1.4.9.

Zasady działania: …

3.9.1.4.10.

Opis i rysunek: …

3.9.1.5.

Zawory zwrotne lub jednokierunkowe: tak/nie (4)

3.9.1.5.1.

Marka/marki: …

3.9.1.5.2.

Typ/typy: …

3.9.1.5.3.

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.5.4.

Nominalne ciśnienie lub ciśnienia robocze oraz, za pierwszym regulatorem ciśnienia, maksymalne dopuszczalne ciśnienie lub ciśnienia robocze (4) (41): … MPa

3.9.1.5.5.

Temperatura robocza (4): …

3.9.1.5.6.

Liczba cykli napełniania lub cykli roboczych (odpowiednio) (4): …

3.9.1.5.7.

Numer świadectwa homologacji typu: …

3.9.1.5.8.

Materiał: …

3.9.1.5.9.

Zasady działania: …

3.9.1.5.10.

Opis i rysunek: …

3.9.1.6.

Zbiorniki i zespół zbiorników: tak/nie (4)

3.9.1.6.1.

Marka/marki: …

3.9.1.6.2.

Typ/typy: …

3.9.1.6.3.

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.6.4.

Nominalne ciśnienie robocze (4) (41): … MPa

3.9.1.6.5.

Liczba cykli napełniania (4): …

3.9.1.6.6.

Temperatura robocza (4): …

3.9.1.6.7.

Pojemność: … litry

(woda)

3.9.1.6.8.

Numer świadectwa homologacji typu: …

3.9.1.6.9.

Materiał: …

3.9.1.6.10.

Zasady działania: …

3.9.1.6.11.

Opis i rysunek: …

3.9.1.7.

Osprzęt: tak/nie (4)

3.9.1.7.1.

Marka/marki: …

3.9.1.7.2.

Typ/typy: …

3.9.1.7.3.

Nominalne ciśnienia robocze oraz, za pierwszym regulatorem ciśnienia, maksymalne dopuszczalne ciśnienia robocze (41): … MPa

3.9.1.7.4.

Liczba cykli napełniania lub cykli roboczych (odpowiednio): …

3.9.1.7.5.

Numer świadectwa homologacji typu: …

3.9.1.7.6.

Materiał: …

3.9.1.7.7.

Zasady działania: …

3.9.1.7.8.

Opis i rysunek: …

3.9.1.8.

Elastyczne przewody paliwowe: tak/nie (4)

3.9.1.8.1.

Marka/marki: …

3.9.1.8.2.

Typ/typy: …

3.9.1.8.3.

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.8.4.

Nominalne ciśnienie lub ciśnienia robocze oraz, za pierwszym regulatorem ciśnienia, maksymalne dopuszczalne ciśnienie lub ciśnienia robocze (4) (41): … MPa

3.9.1.8.5.

Temperatura robocza (4): …

3.9.1.8.6.

Liczba cykli napełniania lub cykli roboczych (odpowiednio) (4): …

3.9.1.8.7.

Numer świadectwa homologacji typu: …

3.9.1.8.8.

Materiał: …

3.9.1.8.9.

Zasady działania: …

3.9.1.8.10.

Opis i rysunek: …

3.9.1.9.

Wymienniki ciepła: tak/nie (4)

3.9.1.9.1.

Marka/marki: …

3.9.1.9.2.

Typ/typy: …

3.9.1.9.3.

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.9.4.

Nominalne ciśnienie lub ciśnienia robocze oraz, za pierwszym regulatorem ciśnienia, maksymalne dopuszczalne ciśnienie lub ciśnienia robocze (4) (41): … MPa

3.9.1.9.5.

Temperatura robocza (4): …

3.9.1.9.6.

Liczba cykli napełniania lub cykli roboczych (odpowiednio) (4): …

3.9.1.9.7.

Numer świadectwa homologacji typu: …

3.9.1.9.8.

Materiał: …

3.9.1.9.9.

Zasady działania: …

3.9.1.9.10.

Opis i rysunek: …

3.9.1.10.

Filtry wodoru: tak/nie (4)

3.9.1.10.1.

Marka/marki: …

3.9.1.10.2.

Typ/typy: …

3.9.1.10.3.

Nominalne ciśnienie lub ciśnienia robocze oraz, za pierwszym regulatorem ciśnienia, maksymalne dopuszczalne ciśnienie lub ciśnienia robocze (4) (41): … MPa

3.9.1.10.4.

Liczba cykli napełniania lub cykli roboczych (odpowiednio) (4): …

3.9.1.10.5.

Numer świadectwa homologacji typu: …

3.9.1.10.6.

Materiał: …

3.9.1.10.7.

Zasady działania: …

3.9.1.10.8.

Opis i rysunek: …

3.9.1.11.

Czujniki wycieku wodoru: …

3.9.1.11.1.

Marka/marki: …

3.9.1.11.2.

Typ/typy: …

3.9.1.11.3.

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.11.4.

Nominalne ciśnienie lub ciśnienia robocze oraz, za pierwszym regulatorem ciśnienia, maksymalne dopuszczalne ciśnienie lub ciśnienia robocze (4) (41): … MPa

3.9.1.11.5.

Temperatura robocza (4): …

3.9.1.11.6.

Liczba cykli napełniania lub cykli roboczych (odpowiednio) (4): …

3.9.1.11.7.

Wartości zadane: …

3.9.1.11.8.

Numer świadectwa homologacji typu: …

3.9.1.11.9.

Materiał: …

3.9.1.11.10.

Zasady działania: …

3.9.1.11.11.

Opis i rysunek: …

3.9.1.12.

Zawory ręczne lub automatyczne: tak/nie (4)

3.9.1.12.1.

Marka/marki: …

3.9.1.12.2.

Typ/typy: …

3.9.1.12.3.

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.12.4.

Nominalne ciśnienie lub ciśnienia robocze oraz, za pierwszym regulatorem ciśnienia, maksymalne dopuszczalne ciśnienie lub ciśnienia robocze (4) (41): … MPa

3.9.1.12.5.

Temperatura robocza (4): …

3.9.1.12.6.

Liczba cykli napełniania lub cykli roboczych (odpowiednio) (4): …

3.9.1.12.7.

Numer świadectwa homologacji typu: …

3.9.1.12.8.

Materiał: …

3.9.1.12.9.

Zasady działania: …

3.9.1.12.10.

Opis i rysunek: …

3.9.1.13.

Czujniki ciśnienia lub temperatury lub wodoru lub przepływu (4): tak/nie (4)

3.9.1.13.1.

Marka/marki: …

3.9.1.13.2.

Typ/typy: …

3.9.1.13.3.

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.13.4.

Nominalne ciśnienie lub ciśnienia robocze oraz, za pierwszym regulatorem ciśnienia, maksymalne dopuszczalne ciśnienie lub ciśnienia robocze (4) (41): … MPa

3.9.1.13.5.

Temperatura robocza (4): …

3.9.1.13.6.

Liczba cykli napełniania lub cykli roboczych (odpowiednio) (4): …

3.9.1.13.7.

Wartości zadane: …

3.9.1.13.8.

Numer świadectwa homologacji typu: …

3.9.1.13.9.

Materiał: …

3.9.1.13.10.

Zasady działania: …

3.9.1.13.11.

Opis i rysunek: …

3.9.1.14.

Regulatory ciśnienia: tak/nie (4)

3.9.1.14.1.

Marka/marki: …

3.9.1.14.2.

Typ/typy: …

3.9.1.14.3.

Liczba głównych punktów pracy regulatora: …

3.9.1.14.4.

Opis zasady regulacji w głównych punktach regulacji: …

3.9.1.14.5.

Liczba punktów pracy regulatora biegu jałowego: …

3.9.1.14.6.

Opis zasady regulacji w punktach regulacji biegu jałowego: …

3.9.1.14.7.

Inne możliwości regulacji: jeśli istnieją i jakie (opis i rysunki): …

3.9.1.14.8.

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.14.9.

Nominalne ciśnienie lub ciśnienia robocze oraz, za pierwszym regulatorem ciśnienia, maksymalne dopuszczalne ciśnienie lub ciśnienia robocze (4) (41): … MPa

3.9.1.14.10.

Temperatura robocza (4): …

3.9.1.14.11.

Liczba cykli napełniania lub cykli roboczych (odpowiednio) (4): …

3.9.1.14.12.

Ciśnienie wejściowe i wyjściowe: …

3.9.1.14.13.

Numer świadectwa homologacji typu: …

3.9.1.14.14.

Materiał: …

3.9.1.14.15.

Zasady działania: …

3.9.1.14.16.

Opis i rysunek: …

3.9.1.15.

Urządzenie nadmiarowe ciśnieniowe: tak/nie (4)

3.9.1.15.1.

Marka/marki: …

3.9.1.15.2.

Typ/typy: …

3.9.1.15.3.

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.15.4.

Temperatura robocza (4): …

3.9.1.15.5.

Ciśnienie zadane (4): …

3.9.1.15.6.

Temperatura zadana (4): …

3.9.1.15.7.

Wydajność wydmuchu (4): …

3.9.1.15.8.

Normalna maksymalna temperatura robocza (4) (41): … °C

3.9.1.15.9.

Nominalne ciśnienia robocze (4) (41): … MPa

3.9.1.15.10.

Liczba cykli napełniania (wyłącznie komponenty klasy 0) (4): …

3.9.1.15.11.

Numer świadectwa homologacji typu: …

3.9.1.15.12.

Materiał: …

3.9.1.15.13.

Zasady działania: …

3.9.1.15.14.

Opis i rysunek: …

3.9.1.16.

Ciśnieniowy zawór nadmiarowy: tak/nie (4)

3.9.1.16.1.

Marka/marki: …

3.9.1.16.2.

Typ/typy: …

3.9.1.16.3.

Nominalne ciśnienie lub ciśnienia robocze oraz, za pierwszym regulatorem ciśnienia, maksymalne dopuszczalne ciśnienie lub ciśnienia robocze (4) (41): … MPa

3.9.1.16.4.

Ciśnienie zadane (4): …

3.9.1.16.5.

Liczba cykli napełniania lub cykli roboczych (odpowiednio) (4): …

3.9.1.16.6.

Numer świadectwa homologacji typu: …

3.9.1.16.7.

Materiał: …

3.9.1.16.8.

Zasady działania: …

3.9.1.16.9.

Opis i rysunek: …

3.9.1.17.

Złącze lub gniazdo do tankowania: tak/nie (4)

3.9.1.17.1.

Marka/marki: …

3.9.1.17.2.

Typ/typy: …

3.9.1.17.3.

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (MAWP) (4) (41): … MPa

3.9.1.17.4.

Temperatura robocza (4): …

3.9.1.17.5.

Nominalne ciśnienia robocze (4) (41): … MPa

3.9.1.17.6.

Liczba cykli napełniania (wyłącznie komponenty klasy 0) (4): …

3.9.1.17.7.

Numer świadectwa homologacji typu: …

3.9.1.17.8.

Materiał: …

3.9.1.17.9.

Zasady działania: …

3.9.1.17.10.

Opis i rysunek: …

3.9.1.18.

Złącze odłączanego układu zbiornikowego: tak/nie (4)

3.9.1.18.1.

Marka/marki: …

3.9.1.18.2.

Typ/typy: …

3.9.1.18.3.

Nominalne ciśnienia robocze i maksymalne dopuszczalne ciśnienia robocze (41): … MPa

3.9.1.18.4.

Liczba cykli roboczych: …

3.9.1.18.5.

Numer świadectwa homologacji typu: …

3.9.1.18.6.

Materiał: …

3.9.1.18.7.

Zasady działania: …

3.9.1.18.8.

Opis i rysunek: …

3.9.2.

Dalsza dokumentacja

3.9.2.1.

Schemat technologiczny (blokowy) instalacji wodorowej:

3.9.2.2.

Rozplanowanie układu, w tym połączeń elektrycznych i innych instalacji/układów zewnętrznych (wejścia lub wyjścia itp.)

3.9.2.3.

Objaśnienia symboli stosowanych w dokumentacji

3.9.2.4.

Parametry regulacji urządzeń nadmiarowych ciśnieniowych i regulatorów ciśnienia:

3.9.2.5.

Rozplanowanie układów chłodzenia/ogrzewania, w tym nominalnego lub maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego i temperatur roboczych

3.9.2.6.

Rysunki przedstawiające wymagania w zakresie montażu i eksploatacji.

4.   PRZENIESIENIE NAPĘDU (76)

4.1.

Rysunek układu napędowego: …

4.2.

Typ (mechaniczny, hydrauliczny, elektryczny itp.): …

4.2.1.

Krótki opis komponentów elektrycznych/elektronicznych (jeżeli występują): …

4.3.

Moment bezwładności koła zamachowego silnika: …

4.3.1.

Dodatkowy moment bezwładności na biegu luzem: …

4.4.   Sprzęgła: …

4.4.1.

Typ: …

4.4.2.

Maksymalny przenoszony moment obrotowy: …

4.5.   Skrzynia biegów

4.5.1.

Typ: Ręcznie sterowana/automatyczna/przekładnia CVT (bezstopniowa)/stały napęd/zautomatyzowana/inna/piasta (4)

4.5.1.4.

Wartość znamionowa momentu obrotowego (dla pojazdów ciężarowych): …

4.5.1.5.

Liczba sprzęgieł: …

4.5.2.

Położenie względem silnika: …

4.5.3.

Sposób sterowania: …

4.5.4.

Dodatkowa skrzynia biegów do napędów alternatywnych: …

4.6.   Przełożenia

Bieg

Przełożenia w skrzyni biegów (stosunek obrotów silnika do obrotów wałka wyjściowego skrzyni biegów)

Przełożenie(-a) przekładni głównej (stosunek obrotów wałka wyjściowego skrzyni biegów do obrotów kół napędzanych)

Przełożenia całkowite

Maksimum dla CVT

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Minimum dla CVT

Bieg wsteczny

 

 

 

4.6.1.

Zmiana biegu (1)

4.6.1.1.

Bieg 1 wyłączony: tak/nie (4)

4.6.1.2.

n_95_high dla każdego biegu: … min-1

4.6.1.3.

nmin_drive

4.6.1.3.1.

Pierwszy bieg: … min-1

4.6.1.3.2.

Od pierwszego biegu do drugiego: … min-1

4.6.1.3.3.

Od drugiego biegu do zatrzymania: … min-1

4.6.1.3.4.

Drugi bieg: … min-1

4.6.1.3.5.

Trzeci bieg i wyższe: … min-1

4.6.1.4.

n_min_drive_set dla faz przyspieszania/stałej prędkości (n_min_drive_up): … min-1

4.6.1.5.

n_min_drive_set dla faz zwalniania (nmin_drive_down):

4.6.1.6.

Okres początkowy

4.6.1.6.1.

t_start_phase: … s

4.6.1.6.2.

n_min_drive_start: … min-1

4.6.1.6.3.

n_min_drive_up_start: … min-1

4.6.1.7.

Czy zastosowano ASM: tak/nie (4)

4.6.1.7.1.

Wartości ASM: