EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0557

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/557 z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 988/2014 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych Unii Europejskiej na niektóre produkty rolne pochodzące z Republiki Mołdawii

C/2020/2378

OJ L 128, 23.4.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/557/oj

23.4.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/557

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 988/2014 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych Unii Europejskiej na niektóre produkty rolne pochodzące z Republiki Mołdawii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 58 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (2) (zwany dalej „układem”), został zawarty w imieniu Unii w dniu 23 maja 2016 r., w drodze decyzji Rady (UE) 2016/839 (3). Układ wszedł w życie w dniu 1 lipca 2016 r., ale był tymczasowo stosowany od dnia 1 września 2014 r.

(2)

W dniu 18 września 2014 r. przyjęto rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 988/2014 (4) otwierające kontyngenty taryfowe Unii Europejskiej na produkty rolne pochodzące z Republiki Mołdawii i ustalające sposób zarządzania tymi kontyngentami.

(3)

W dniu 16 grudnia 2014 r. decyzją nr 3/2014 (5) Rada Stowarzyszenia przekazała Komitetowi Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu, o którym mowa w art. 438 ust. 4 układu, uprawnienia do aktualizacji lub zmiany niektórych załączników do układu dotyczących kwestii związanych z handlem.

(4)

Po przeprowadzeniu konsultacji z Republiką Mołdawii zgodnie z art. 147 układu Unia zgodziła się na zwiększenie kontyngentów taryfowych w odniesieniu do winogron stołowych i śliwek pochodzących z Mołdawii oraz na wprowadzenie nowego kontyngentu taryfowego na czereśnie (6). W związku z tym Komitet Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu przyjął decyzję nr 1/2020 w sprawie aktualizacji załącznika XV do układu (7).

(5)

Od czasu wejścia w życie unijnego kodeksu celnego oraz aktów wykonawczych do niego i aktów delegowanych Komisja zarządza kontyngentami taryfowymi na podstawie chronologicznego porządku dat przyjęcia zgłoszeń do dopuszczenia do obrotu zgodnie z zasadami zarządzania kontyngentami taryfowymi ustanowionymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 (8).

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 988/2014.

(7)

Decyzja 1/2020 Komitetu Stowarzyszenia UE-Republika Mołdawii weszła w życie w dniu 23 stycznia 2020 r. W celu zapewnienia skutecznego zarządzania i terminowego stosowania kontyngentów określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od tego dnia.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 988/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 4 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 4

Kontyngentami taryfowymi określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia zarządza się zgodnie z art. 49–54 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 (*1).

(*1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).”;"

2)

załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 23 stycznia 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 kwietnia 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.

(2)  Dz.U. L 260 z 30.8.2014, s. 4.

(3)  Decyzja Rady (UE) 2016/839 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 28).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 988/2014 z dnia 18 września 2014 r. otwierające kontyngenty taryfowe Unii Europejskiej na produkty rolne pochodzące z Republiki Mołdawii i ustalające sposób zarządzania tymi kontyngentami (Dz.U. L 278 z 20.9.2014, s. 12).

(5)  Decyzja nr 3/2014 Rady Stowarzyszenia UE–Republika Mołdawii z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień Rady Stowarzyszenia Komitetowi Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu (Dz.U. L 110 z 29.4.2015, s. 40).

(6)  Decyzja Rady (UE) 2019/2245 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Stowarzyszenia w składzie rozstrzygającym kwestie dotyczące handlu ustanowionym na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, odnośnie do aktualizacji załącznika XV (Znoszenie ceł) do Układu (Dz.U. L 336 z 30.12.2019, s. 283).

(7)  Decyzja Nr 1/2020 Komitetu Stowarzyszenia UE-Republika Mołdawii w Składzie Rozstrzygającym Kwestie Dotyczące Handlu z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie aktualizacji załącznika XV (Znoszenie ceł) do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (Dz.U. L 34 z 6.2.2020, s. 52).

(8)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Niezależnie od reguł interpretacji Nomenklatury scalonej treść opisu produktów należy rozumieć jedynie jako wskazówkę, a zakres systemu preferencyjnego określają, w kontekście niniejszego załącznika, kody CN w brzmieniu w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

Numer porządkowy

Kod CN

Opis towarów

Okres obowiązywania kontyngentu

Roczna wielkość kontyngentu

(masa netto w tonach, o ile nie określono inaczej)

09.6800

0702 00 00

Pomidory, świeże lub schłodzone

Od 1.9.2014 do 31.12.2014

2 000

Od 1.1.2015 do 31.12.2015 i na każdy następny rok

2 000

09.6801

0703 20 00

Czosnek, świeży lub schłodzony

Od 1.9.2014 do 31.12.2014

220

Od 1.1.2015 do 31.12.2015 i na każdy następny rok

220

09.6802

0806 10 10

Winogrona stołowe, świeże

Od 1.9.2014 do 31.12.2014

10 000

Od 1.1.2015 do 31.12.2015 i na każdy następny rok do 31.12.2019

10 000

 

 

 

Od 1.1.2020 do 31.12.2020 i na każdy następny rok

20 000

09.6803

0808 10 80

Jabłka, świeże (z wył. jabłek na cydr (cidr), luzem, od dnia 16 września do dnia 15 grudnia)

Od 1.9.2014 do 31.12.2014

40 000

Od 1.1.2015 do 31.12.2015 i na każdy następny rok

40 000

09.6806

0809 29 00

Wiśnie i czereśnie, świeże (z wył. wiśni (Prunus cerasus))

Od 23.1.2020 do 31.12.2020 i na każdy następny rok

1 500

09.6804

0809 40 05

Śliwki, świeże

Od 1.9.2014 do 31.12.2014

10 000

Od 1.1.2015 do 31.12.2015 i na każdy następny rok do 31.12.2019

10 000

 

 

 

Od 1.1.2020 do 31.12.2020 i na każdy następny rok

15 000

09.6805

2009 61 10

Sok winogronowy (włączając moszcz gronowy), niesfermentowany i niezawierający dodatku alkoholu, o liczbie Brixa nieprzekraczającej 30, o wartości przekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej

Od 1.9.2014 do 31.12.2014

500

Od 1.1.2015 do 31.12.2015 i na każdy następny rok

500

 

2009 69 19

Sok winogronowy (włączając moszcz gronowy), niesfermentowany i niezawierający dodatku alkoholu, o liczbie Brixa przekraczającej 67, o wartości przekraczającej 22 EUR za 100 kg masy netto, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej

 

 

 

2009 69 51

2009 69 59

Sok winogronowy (włączając moszcz gronowy), niesfermentowany i niezawierający dodatku alkoholu, o liczbie Brixa przekraczającej 30, ale nieprzekraczającej 67, o wartości przekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej

 

 


Top