EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0523

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/523 z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej w odniesieniu do podpozycji 90211010 (Przyrządy ortopedyczne)

C/2020/2277

OJ L 116, 15.4.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/523/oj

15.4.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/523

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej w odniesieniu do podpozycji 9021 10 10 (Przyrządy ortopedyczne)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. e),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (EWG) nr 2658/87 ustanowiono nomenklaturę towarową (zwaną dalej „Nomenklaturą scaloną”), zamieszczoną w załączniku I do tego rozporządzenia.

(2)

W celu zapewnienia pewności prawa konieczne jest doprecyzowanie klasyfikacji przyrządów ortopedycznych objętych podpozycją 9021 10 10 Nomenklatury scalonej.

(3)

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych od C-260/00 do C-263/00 (2), Notami wyjaśniającymi do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 9021 oraz uwagą 6 do działu 90, przyrządy ortopedyczne definiuje się jako przyrządy specjalnie zaprojektowane do konkretnego celu ortopedycznego.

(4)

We wspomnianym wyroku Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił, że przyrządy ortopedyczne mają szczególny cel medyczny, w odróżnieniu od zwykłych (prostych) produktów przeznaczonych do użytku ogólnego. Kryteria odróżnienia przyrządów ortopedycznych od zwykłych produktów obejmują również sposób wytwarzania, materiały, z których są wykonane, sposób działania i możliwość przystosowania do określonych niepełnosprawności pacjenta.

(5)

Uwaga 6 do działu 90 stanowi, że przyrządy ortopedyczne służą do profilaktyki lub korekty zdeformowanego ciała lub do podtrzymywania lub utrzymywania części ciała w następstwie choroby, operacji lub urazu.

(6)

W sekcji I Not wyjaśniających do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 9021 przedstawiono przykłady przyrządów ortopedycznych objętych tą pozycją wraz z przykładami produktów, które nie są objęte pozycją 9021. Zakres produktów ustanowiony w tych notach wyjaśniających jest zgodny z treścią nowej uwagi dodatkowej.

(7)

W celu zapewnienia pewności prawa konieczne jest podanie przykładów celów medycznych, do których mogą służyć niektóre produkty i które odróżniają te produkty od przyrządów ortopedycznych, które są specjalnie zaprojektowane do konkretnego celu ortopedycznego.

(8)

W celu zapewnienia pewności prawa należy przedstawić wyjaśnienia dotyczące sposobu działania (wysoki stopień dokładności) przyrządów ortopedycznych, które mają na celu uniknięcie dalszych urazów lub zniekształcenia ciała, w odróżnieniu od zwykłych produktów, które nie są uważane za zaprojektowane z takim samym wysokim stopniem dokładności, i które w związku z tym nie są w stanie całkowicie zapobiec niepożądanym ruchom.

(9)

Do działu 90 części drugiej Nomenklatury scalonej należy zatem wprowadzić nową uwagę dodatkową, aby zapewnić jej jednolitą interpretację.

(10)

Nowa uwaga dodatkowa jest zgodna z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/787 (3) klasyfikującym bandaż na kostkę (tzw. „orteza sznurowana”) oraz z istniejącymi Notami wyjaśniającymi do Nomenklatury scalonej do podpozycji 9021 10 10, a także odzwierciedla ustaloną praktykę w zakresie klasyfikacji stosowaną przez państwa członkowskie.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2658/87.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W dziale 90 części drugiej załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 wprowadza się następujące zmiany:

1)

po uwadze 7. nagłówek „Uwaga dodatkowa” zastępuje się nagłówkiem „Uwagi dodatkowe”;

2)

dodaje się uwagę dodatkową w brzmieniu:

„2.

W podpozycji 9021 10 10 wyrażenie »przyrządy ortopedyczne«, oznacza przyrządy, które są specjalnie zaprojektowane do konkretnego celu ortopedycznego, w przeciwieństwie do produktów, które mogą być wykorzystywane do różnych celów (na przykład produkty przeznaczone dla przeciążonych stawów, więzadeł lub ścięgien spowodowane uprawianiem sportu, pisaniem na maszynie oraz produkty, które jedynie łagodzą ból w niesprawnej lub niepełnosprawnej części ciała, na przykład spowodowany stanem zapalnym).

»Przyrządy ortopedyczne« muszą całkowicie uniemożliwiać wykonywanie konkretnego ruchu przez niesprawne lub niepełnosprawne części ciała (na przykład stawy, więzadła, ścięgna), w celu wykluczenia dalszych urazów lub pogłębienia takich urazów lub deformacji, w odróżnieniu od innych produktów, które zapobiegają ruchom odruchowym (ruchy wykonywane podświadomie), ale nie mogą zapobiec konkretnym ruchom, z uwagi na ich względną sztywność spowodowaną na przykład elastycznymi szynami, podkładkami uciskowymi, nieelastycznymi materiałami włókienniczymi lub taśmami na rzepy ograniczającymi ruch.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 kwietnia 2020 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącą,

Stephen QUEST

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej


(1)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(2)  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2002 r., Lohmann i Medi Bayreuth, sprawy połączone od C-260/00 do C-263/00, ECLI:EU:C:2002:637.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/787 z dnia 25 maja 2018 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz.U. L 134 z 31.5.2018, s. 1).


Top