EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0427

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/427 z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów dotyczących produkcji produktów ekologicznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2020/51

OJ L 87, 23.3.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/427/oj

23.3.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 87/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/427

z dnia 13 stycznia 2020 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów dotyczących produkcji produktów ekologicznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (1), w szczególności jego art. 12 ust. 2 lit. e), art. 14 ust. 2 lit. c) oraz art. 15 ust. 2 lit. a) i d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozdziale III rozporządzenia (UE) 2018/848 ustanowiono ogólne przepisy dotyczące produkcji produktów ekologicznych, a szczegółowe przepisy dotyczące produkcji są określone w załączniku II do tego rozporządzenia.

(2)

Ponieważ w przypadku produkcji skiełkowanych nasion siewki wykorzystują do wzrostu wyłącznie rezerwy zgromadzone w nasieniu i są bezpośrednio spożywane jako środki spożywcze, nasiona wykorzystywane do produkcji skiełkowanych nasion powinny być ekologiczne.

(3)

Jeśli chodzi o dokarmianie rodzin pszczelich, gdy przetrwanie uli jest zagrożone ze względu na warunki klimatyczne, możliwość wykorzystania pyłku z pszczelarstwa ekologicznego mogłaby zapobiec śmierci głodowej czerwi. Aby zwiększyć szanse na przetrwanie rodzin pszczelich, należy zezwolić na dokarmianie rodzin pszczelich również ekologicznym pyłkiem.

(4)

W odniesieniu do wymogów dotyczących pochodzenia zwierząt akwakultury, w szczególności wychowu osobników młodocianych, chów larw składa się z trzech faz: autotroficzna faza wylęgu jaj, w której larwy zużywają swoje rezerwy z woreczka żółtkowego, faza heterotroficzna, w której larwy są żywione planktonem, oraz faza końcowa, w której wprowadzane są nowe systemy karmienia. W związku z tym, że ostatni etap rozwoju larw prowadzi do rozwoju osobników młodocianych, należy określić nowe warunki wychowu osobników młodocianych, które będą uwzględniać najnowszą wiedzę na temat tego sektora zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej.

(5)

Obecne przepisy dotyczące pasz dla mięsożernych zwierząt akwakultury obejmują ogólne ograniczenie ilościowe dotyczące pasz pochodzenia roślinnego. Ponieważ wynikająca z tego dieta nie zaspokaja potrzeb żywieniowych wszystkich gatunków i we wszystkich stadiach rozwoju, należy znieść to ograniczenie.

(6)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (UE) 2018/848.

(7)

W celu zapewnienia jasności i pewności prawa niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2018/848,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) 2018/848 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 stycznia 2020 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (UE) 2018/848 wprowadza się następujące zmiany:

1)

część I pkt 1.3 otrzymuje brzmienie:

„1.3.

Na zasadzie odstępstwa od pkt 1.1 dozwolone są produkcja skiełkowanych nasion, pod warunkiem że nasiona są ekologiczne, oraz uzyskiwanie główek cykorii, włączając zanurzanie w czystej wodzie.”;

2)

część II pkt 1.9.6.2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

sztuczne dokarmianie rodzin pszczelich dopuszcza się wyłącznie, gdy przetrwanie uli jest zagrożone ze względu na warunki klimatyczne. W takim przypadku w dokarmianiu rodzin pszczelich stosuje się ekologiczny miód, ekologiczny pyłek, ekologiczny syrop cukrowy lub ekologiczny cukier.”;

3)

w części III wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 3.1.2 dodaje się podpunkt w brzmieniu:

„3.1.2.3.

Wychów osobników młodocianych

W chowie larw gatunków ryb morskich można stosować systemy chowu (najlepiej mezokosmos lub chów w zbiornikach o dużej pojemności). Systemy chowu spełniają następujące wymogi:

a)

początkowa gęstość obsady wynosi poniżej 20 jaj lub larw na litr;

b)

objętość zbiornika do chowu larw wynosi co najmniej 20 m3; oraz

c)

larwy żywią się naturalnym planktonem rozwijającym się w zbiorniku, uzupełnianym w miarę potrzeby przez zewnętrznie produkowane fitoplankton i zooplankton.”;

b)

pkt 3.1.3.3 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

ekologiczne materiały paszowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.”.


Top