EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2220

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/2220 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

ST/14376/2019/INIT

OJ L 333, 27.12.2019, p. 33–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2220/oj

27.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 333/33


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/2220

z dnia 19 grudnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby zapewnić wystarczające i nieprzerwane dostawy niektórych produktów rolnych i przemysłowych, które są produkowane w Unii w niewystarczających ilościach, oraz aby w ten sposób zapobiec wszelkim zakłóceniom na rynku tych produktów, rozporządzeniem Rady (UE) nr 1388/2013 otwarto autonomiczne kontyngenty taryfowe (1). W ramach tych kontyngentów taryfowych produkty mogą być przywożone do Unii z zastosowaniem obniżonych lub zerowych stawek celnych.

(2)

Ponieważ w interesie Unii leży zapewnienie wystarczających dostaw niektórych produktów przemysłowych oraz uwzględniając fakt, że produkty identyczne, porównywalne lub substytucyjne nie są produkowane w Unii w wystarczających ilościach, niezbędne jest otwarcie nowych kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych od 09.2586 do 09.2593 włącznie z zastosowaniem zerowych stawek celnych dla odpowiednich ilości tych produktów.

(3)

W przypadku kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2594, 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598, 09.2599, 09.2738, 09.2742 i 09.2872 należy zwiększyć wielkość kontyngentu, gdyż zwiększenie to leży w interesie Unii.

(4)

Dla kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2738 odniesienie do „cyny” w opisie produktu należy zastąpić odniesieniem do „cynku”.

(5)

Dla kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2595, 09.2596, 09.2597, 09.2598 i 09.2599 okres obowiązywania kontyngentu należy przedłużyć z sześciu miesięcy do jednego roku.

(6)

Ponieważ zakres kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2652 stał się nieadekwatny do zaspokojenia potrzeb przedsiębiorców w Unii, należy zmienić opis produktu objętego tym kontyngentem.

(7)

Produkty objęte kontyngentem taryfowym o numerze porządkowym 09.2740 należy zaklasyfikować do kodu TARIC 2309903187, a nie do kodu TARIC 2309909697. Należy zatem zmienić oznaczenie mającego zastosowanie kodu CN i podpozycji TARIC w odniesieniu do tych produktów.

(8)

Ponieważ utrzymanie kontyngentów taryfowych o numerach porządkowych 09.2690, 09.2850, 09.2878, 09.2906, 09.2909, 09.2929 i 09.2932 nie leży już w interesie Unii, należy je zamknąć ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r.

(9)

W odniesieniu do kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2828 w interesie Unii leży stosowanie tego kontyngentu wyłącznie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października - w miesiącach, w których występuje największe zapotrzebowanie na dane produkty, a także zmniejszenie objętości kontyngentu o połowę.

(10)

Kontyngent taryfowy o numerze porządkowym 09.2722 został zastosowany jednocześnie z zawieszeniem należności celnych zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1387/2013 (2) w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Z uwagi na fakt, że zawieszenie zostanie zamknięte ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r., w interesie Unii leży zwiększenie wielkości kontyngentu.

(11)

Substancje siarczan dimetylu (CAS RN 77-78-1), 2-metyloanilina (CAS RN 95-53-4) i 4,4’-metanodiylodianilina (CAS RN 101-77-9) są umieszczone na kandydackiej liście substancji, o której mowa w art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), a substancja o numerze CAS RN 101-77-9 jest wymieniona w załączniku XIV do tego rozporządzenia. Z tego powodu istniejące kontyngenty taryfowe na takie produkty będą stopniowo zamykane, a wszelkie nowo otwarte kontyngenty taryfowe będą stosowane przez ograniczony okres. W związku z tym kontyngenty taryfowe o numerach porządkowych 09.2648 i 09.2730 powinny być stosowane wyłącznie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., a odpowiednie wielkości kontyngentów powinny zostać zmniejszone proporcjonalnie. Kontyngent taryfowy o numerze porządkowym 09.2590 powinien zostać otwarty jedynie w tym samym okresie.

(12)

Szybkie wyczerpanie kontyngentu o numerze porządkowym 09.2872 wykazało, że popyt na produkt objęty tym kontyngentem jest wysoki, a moce produkcyjne w Unii są niewystarczające, aby ten popyt zaspokoić. W celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw unijnych wielkość kontyngentu powinna zostać zwiększona z mocą wsteczną, tak aby obejmował on okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

(13)

Biorąc pod uwagę zmiany, które mają zostać wprowadzone, oraz w celu zapewnienia jasności należy zastąpić załącznik do rozporządzenia (UE) nr 1388/2013.

(14)

Aby uniknąć jakichkolwiek przerw w stosowaniu systemu kontyngentów taryfowych oraz aby zapewnić zgodność z wytycznymi zawartymi w komunikacie Komisji z dnia 13 grudnia 2011 r. dotyczącym autonomicznych zawieszeń i kontyngentów taryfowych, zmiany przewidziane w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do kontyngentów taryfowych dla odnośnych produktów powinny być stosowane od dnia 1 stycznia 2020 r., a dla kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2872 – od dnia 1 stycznia 2019 r. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie w trybie pilnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1388/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)

wiersz dotyczący kontyngentu taryfowego o numerze porządkowym 09.2872 otrzymuje brzmienie:

„09.2872

ex 2833 29 80

40

Siarczan cezu (CAS RN 10294-54-9) w postaci stałej lub jako roztwór wodny zawierający 48 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 52 % masy siarczanu cezu

1.1–31.12

200 ton

0 %”

2)

zastępuje się go tekstem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r. Jednakże art. 1 pkt 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2019 r.

W imieniu Rady

K. MIKKONEN

Przewodnicząca


(1)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1388/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 319).

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1387/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe, oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1344/2011 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 201).

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Nr porządkowy

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Okres kontyngentowy

Wielkość kontyngentu

Stawka celna (%)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Kolby kukurydzy (Zea mays var. saccharata) nawet cięte, o średnicy 10 mm lub większej, ale nie większej niż 20 mm, do stosowania do wyrobu produktów przemysłu spożywczego do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie (1)  (2)  (3)

1.1.-31.12.

550 ton

0 %  (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Grzyby z gatunku Auricularia polytricha (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone, do produkcji gotowych dań (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 ton

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Czereśnie z dodatkiem alkoholu, o zawartości cukru nie większej niż 9 % masy, o średnicy nie większej niż 19,9 mm, z pestką, stosowane w produktach czekoladowych (2)

1.1.-31.12.

1 000 ton

10 %

09.2740

ex 2309 90 31

87

Koncentrat białka sojowego zawierający:

60 % (± 10 %) masy białka surowego,

5 % (± 3 %) masy włókna surowego,

5 % (± 3 %) masy popiołu nierozpuszczalnego,

3 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 6,9 % masy skrobi,

stosowany do produkcji materiałów paszowych (2)

1.1.-31.12.

30 000 ton

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Naturalny tytoń nieprzetworzony, nawet pokrojony w regularne kształty, o wartości celnej nie mniejszej niż 450 Euro za 100 kg masy netto, do stosowania jako zawijacz lub pokrywa do produkcji towarów objętych podpozycją 2402 10 00  (2)

1.1.-31.12.

6 000 ton

0 %

09.2586

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Katalitycznie hydroizomeryzowany i odparafinowany olej bazowy zawierający uwodornione, wielkocząsteczkowe węglowodory izoparafinowe, zawierające:

90 % masy lub więcej nasyconych węglowodorów, oraz

nie więcej niż 0,03 % masy siarki,

oraz:

o wskaźniku lepkości 80 lub większym, ale mniejszym niż 120, oraz

o lepkości kinematycznej 5,0 cSt w temperaturze 100 °C lub większej, ale nie większej niż 13,0 cSt w temperaturze 100 °C

1.1.-30.6.

200 000 ton

0 %

09.2587

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Katalitycznie hydroizomeryzowany i odparafinowany olej bazowy zawierający uwodornione, wielkocząsteczkowe węglowodory izoparafinowe, zawierające:

90 % masy lub więcej nasyconych węglowodorów, oraz

nie więcej niż 0,03 % masy siarki,

oraz:

o wskaźniku lepkości 80 lub większym, ale mniejszym niż 120, oraz

o lepkości kinematycznej 5,0 cSt w temperaturze 100 °C lub większej, ale nie większej niż 13,0 cSt w temperaturze 100 °C

1.7-31.12.

200 000 ton

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Parafina zawierająca mniej niż 0,75 % masy oleju

1.4.-31.10.

60 000 ton

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Gacz parafinowy (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 ton

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Wypełniacz krzemionkowy w postaci granulek, o zawartości ditlenku krzemu 97 % masy lub więcej

1.1.-31.12.

1 700 ton

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Tritlenek wolframu, zawierający niebieski tlenek wolframu (CAS RN 1314-35-8 lub CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 ton

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Siarczan cezu (CAS RN 10294-54-9) w postaci stałej lub jako roztwór wodny zawierający 48 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 52 % masy siarczanu cezu

1.1.-31.12.

200 ton

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromochlorometan (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 ton

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Dichlorobenzen (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 ton

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-ol (alkohol propylowy) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 ton

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cyklopropylometanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 ton

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-krezol (CAS RN 95-48-7) o czystości nie mniejszej niż 98,5 % masy

1.1.-31.12.

20 000 ton

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2',2'-tetrakis(hydroksymetylo)-3,3'-oksydipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 ton

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etylowanilina (3-etoksy-4-hydroksybenzaldehyd) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

1 950 ton

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acetyloacetonian wapnia (CAS RN 19372-44-2) stosowany do produkcji układów stabilizujących w tabletkach (2)

1.1.-31.12.

200 ton

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Keton cyklopropylometylowy (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 ton

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Kwas octowy o czystości 99 % masy lub większej (CAS RN 64-19-7)

1.1.-31.12.

1 000 000 ton

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Bezwodnik octowy (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

50 000 ton

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Octan winylu (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

400 000 ton

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Trifluorooctan etylu (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 ton

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Heksa-2,4-dienonian potasu (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 ton

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Chlorek 2,5-dimetylofenyloacetylu (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

400 ton

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Szczawian dietylu (CAS RN 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 ton

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sebacynian dimetylu (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Kwas dodekanodiowy (CAS RN 693-23-2), o czystości większej niż 98,5 % masy

1.1.-31.12.

4 600 ton

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Kwas o-acetylosalicylowy (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 ton

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Propionian oktadecylo 3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylu) (CAS RN 2082-79-3) z

z frakcją przesiewową o uziarnieniu 500 μm więcej niż 99 % masy, oraz

o temperaturze topnienia 49 °C lub większej, ale nie większej niż 54°C,

stosowany do produkcji w przetwórstwie polichlorku winylu stabilizatorów „one-pack” na bazie mieszanin proszków (proszki lub tłoczone granulaty) (2)

1.1.-31.12.

380 ton

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tetrakis(3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian) pentaerytrytolu (CAS RN 6683-19-8)

z frakcją przesiewową o uziarnieniu 250 μm więcej niż 75 % masy i o uziarnieniu 500 μm więcej niż 99 % masy, oraz

o temperaturze topnienia 110 °C lub większej, ale nie większej niż 125 °C,

stosowany do wyrobu wykorzystywanych w przetwórstwie polichlorku winylu stabilizatorów „one-pack” na bazie mieszanin proszków (proszki lub granulaty) (2)

1.1.-31.12.

140 ton

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dibezwodnik benzofenono-3,3’,4,4’-tetrakarboksylowy (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Fosforyn tris(2,4-di-tert-butylofenylu) (CAS RN 31570-04-4)

1.1.-31.12.

6 000 ton

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

70

Siarczan dimetylu (CAS RN 77-78-1)

1.1.-30.6.

9 000 ton

0 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Oktadecyloamina (CAS RN 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 ton

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetyloaminoetylo)(metylo)amina (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 ton

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilina (CAS RN 62-53-3) o czystości 99 % masy lub więcej

1.1.-31.12.

150 000 ton

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluoro-N-(1-metyloetylo)benzenoamina (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 ton

0 %

09.2590

ex 2921 43 00

75

2-Metyloanilina (CAS RN 95-53-4)

1.1.-30.6.

1 000 kg

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

O-fenylenodiamina (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 ton

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

80

4,4 '-Metanodiylodianilina (CAS RN 101-77-9) w postaci granulek, stosowana do produkcji prepolimerów (2)

1.1.-30.6.

100 ton

0 %

09.2591

ex 2922 41 00

10

Chlorowodorek L-lizyny (CAS RN 657-27-2)

1.1.-31.12.

445 000 ton

0 %

09.2592

ex 2922 50 00

25

L-Treonina (CAS RN 72-19-5)

1.1.-31.12.

166 000 ton

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

N butylokarbaminian 3-jodoprop-2-ynylu (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

250 ton

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 ton

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Akrylonitryl (CAS RN 107-13-1), stosowany do produkcji towarów objętych działem 55 i pozycją 6815 (2)

1.1.-31.12.

60 000 ton

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluorometylo)benzonitryl (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 ton

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monometylohydrazyna (CAS 60-34-4) w postaci roztworu wodnego o zawartości 40 (± 5) % masy monometylohydrazyny

1.1.-31.12.

900 ton

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidyna (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 ton

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Disiarczek bis (3-trietoksysililopropylu) (CAS RN 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 ton

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

Kwas 2-chloro-4-(metylosulfonylo)-3-((2,2,2-trifluoroetoksy)metylo] benzoesowy (CAS RN 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 ton

0 %

09.2842

2932 12 00

 

Aldehyd 2-furylowy (furoaldehyd, furfural)

1.1.-31.12.

10 000 ton

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 ton

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Heksan-6-olid (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 ton

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 ton

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetrametylopiperydyn-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0 %

09.2674

ex 2933 39 99

44

Chloropiryfos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.-31.12.

9 000 ton

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 ton

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetyloamino)propylo]heksahydro-1,3,5-triazyna (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 ton

0 %

09.2595

ex 2933 99 80

49

1,4,7,10-Tetraazacyklododekan (CAS RN 294-90-6)

1.1.-31.12.

40 ton

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetyloamino)benzoimidazolon (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 ton

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

Kwas 5-chlorotiofeno-2-karboksylowy (CAS RN 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000 kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

Chlorek 4-[[(2-metoksybenzoilo)amino]sulfonylo]benzoilu (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

(3R,5S,6E)-7-{2-[(etylosulfonyl)amino]-4-(4-fluorofenylo)-6-(propan-2-ylo) pirymidyn-5-ylo}-3,5-dihydroksyhept-6-enian 2,4,4-trimetylopentano-2-aminy (CAS RN 917805-85-7)

1.1.-31.12.

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Ksyloza (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 ton

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Barwnik C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Disperse Yellow 54 wynoszącej 99 % masy lub większej

1.1.-31.12.

250 ton

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparaty na bazie barwnika C.I. Pigment Red 48:2(CAS RN 702361-2) o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 48:2 wynoszącej 60 % masy lub większej, ale mniejszej niż 85 %

1.1.-31.12.

50 ton

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Barwnik C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red 4 wynoszącej 60 % masy lub większej

1.1.-31.12.

150 ton

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Ziemia okrzemkowa kalcynowana topioną sodą

1.1.-31.12.

35 000 ton

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonian sodu (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 ton

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Terpentyna siarczanowa

1.1.-31.12.

25 000 ton

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kalafonia i kwasy żywiczne, otrzymane ze świeżych oleożywic

1.1.-31.12.

280 000 ton

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Preparat zawierający 38 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy pirytionianu cynku (INN) (CAS RN 13463-41-7) dyspersji wodnej

1.1.-31.12.

500 ton

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Dodatki składające się z produktów reakcji difenyloaminy i nonylenów rozgałęzionych zawierające:

28 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 55 % masy 4‐monononylodifenyloaminy,

45 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 65 % masy 4,4’‐dinonylodifenyloaminy, oraz

nie więcej niż 5 % masy łącznie 2, 4-dinonylodifenyloaminy i 2, 4’-dinonylodifenyloaminy,

stosowane do produkcji olejów smarowych (2)

1.1.-31.12.

900 ton

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizator składający się z ditlenku tytanu i tritlenku wolframu

1.1.-31.12.

3 000 ton

0 %

09.2820

ex 3824 79 00

10

Mieszanina zawierająca:

60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy 2‐chloropropenu (CAS RN 557-98-2),

8 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 14 % masy (Z)‐1‐chloropropenu (CAS RN 16136-84-8),

5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 23 % masy 2‐chloropropanu (CAS RN 75-29-6),

nie więcej niż 6 % masy 3-chloropropenu (CAS RN 107-05-1), oraz

nie więcej niż 1 % masy chlorku etylu (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 ton

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Preparat zawierający:

55 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 78 % masy glutaranu dimetylu (CAS RN 1119-40-0),

10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy adypinianu dimetylu (CAS RN 627-93-0), oraz

nie więcej niż 35 % masy bursztynianu dimetylu (CAS RN 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 ton

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Mieszanina tetrasiarczków bis (3-trietoksysililopropylu), (CAS RN 211519-85-6 )

1.1.-31.12.

9 000 ton

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acetofenon (CAS RN 98-86-2) o czystości 60 % masy lub większej, ale nie większej niż 90 %

1.1.-31.12.

2 000 ton

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Mieszania trzeciorzędowych alkilodimetyloamin zawierająca:

60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 80 % masy dodecylodimetyloaminy (CAS RN 112-18-5), oraz

20 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy dimetylo(tetradecylo)aminy (CAS RN 112-75-4)

1.1.-31.12.

25 000 ton

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Suchy wyciąg z pozostałości nierozpuszczalnych w rozpuszczalnikach alifatycznych otrzymany w trakcie ekstrakcji kalafonii z drewna, o następującej charakterystyce:

o zawartości kwasu żywicznego nieprzekraczającej 30 % masy,

o liczbie kwasowej nieprzekraczającej 110, oraz

o temperaturze topnienia 100° C lub większej

1.1.-31.12.

1 600 ton

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Mieszanina fitosteroli, w postaci proszku, zawierająca:

75 % masy lub więcej steroli,

nie więcej niż 25 % masy stanoli,

stosowana do produkcji stanoli/steroli lub estrów stanoli/steroli (2)

1.1.-31.12.

2 500 ton

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poli(alkohol winylowy), nawet zawierający niezhydrolizowane grupy octanowe

1.1.-31.12.

15 000 ton

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poliwinylobutyral(CAS RN 63148-65-2):

zawierający 17,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 20 % masy grup hydroksylowych, oraz

średnim rozmiarze cząstek (D50) większym niż 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 ton

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Mieszanka polimerowa z poliwęglanu i poli(metakrylanu metylu) o zawartości poliwęglanu nie mniejszej niż 98,5 % masy, w formie pastylek lub granulatu, o przepuszczalności światła nie mniejszej niż 88,5 %, mierzonej na próbie o grubości 4 mm przy długości fali λ = 400 nm (zgodnie z normą ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 ton

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(oksy-1,4-fenylenosulfonylo-1,4-fenylenooksy-4,4’-bifenylen)

1.1.-31.12.

5 000 ton

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Płatki octanu celulozy

1.1.-31.12.

75 000 ton

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginian sodu, wyekstrahowany z morszczynu (CAS RN 9005-38-3)

1.1.-31.12.

10 000 ton

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Hialuronian sodu, niesterylny, o:

masie cząsteczkowej wagowo średniej (Mw) nie większej niż 900 000 ,

zawartości endotoksyny nie większej niż 0,008 jednostek endotoksyny (UE)/mg,

zawartości etanolu nie większej niż 1 % masy,

zawartości izopropanolu nie większej niż 0,5 % masy

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Arkusze z poli(metakrylanu metylu) zgodne z normami:

EN 4364 (MIL-P-5425E) i DTD5592A, lub

EN 4365 (MIL-P-8184) i DTD5592A

1.1.-31.12.

100 ton

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Blok komórkowy z celulozy regenerowanej, impregnowany wodą zawierającą chlorek magnezu i czwartorzędowe związki amonu, o wymiarach 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 ton

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Odpady z włókien syntetycznych (włącznie z wyczeskami, odpadami przędzy oraz szarpanką rozwłóknioną) z nylonu lub pozostałych poliamidów (PA6 i PA66)

1.1.-31.12.

10 000 ton

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Materiał włókienniczy, tkany, laminowany, posiadający następujące cechy:

trzy warstwy,

jedną zewnętrzną warstwę składającą się z włókien akrylowych,

drugą zewnętrzną warstwę składającą się z włókna poliestrowego,

środkową warstwę składającą się z gumy z chlorobutylu,

środkową warstwę o masie 452 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 569 g/m2,

materiał włókienniczy o całkowitej masie 952 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 1 159 g/m2, oraz

materiał włókienniczy, o całkowitej grubości 0,8 mm lub większej, ale nie większej niż 4 mm,

stosowany do produkcji wysuwanego dachu pojazdów silnikowych (2)

1.1.-31.12.

375 000 m2

0 %

09.2594

ex 6909 19 00

55

Ceramiczny wkład pochłaniający dwutlenek węgla:

wytłaczany, wypalany, połączony ceramicznie, o wielokomórkowej, cylindrycznej strukturze

10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy węgla aktywowanego,

70 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 90 % masy ceramicznego spoiwa,

o średnicy 29 mm lub większej, ale nie większej niż 41 mm,

o długości nie większej niż 150 mm,

wypalany w temperaturze 800 °C lub wyższej, oraz

przeznaczony do adsorpcji oparów,

w rodzaju stosowanych do montażu w pochłaniaczach oparów paliwa w układach paliwowych pojazdów silnikowych

1.1.-31.12.

1 000 000 sztuk

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Niedoprzędy (roving) ze szkła typu S:

złożone z ciągłych włókien szklanych o średnicy 9 μm (±0,5 μm),

o masie liniowej 200 teksów lub większej, ale nie większej niż 680 teksów,

niezawierające tlenku wapnia, oraz

o wytrzymałości na rozerwanie większej niż 3 550 MPa, określonej w ASTM D2343-09,

stosowane do produkcji lotniczej (2)

1.1.-31.12.

1 000 ton

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Tkanina szklana z włókna szklanego pokryta tworzywem sztucznym, o masie powierzchniowej 120 g/m2 (± 10 g/m2), w rodzaju stosowanej do produkcji zwijanych ekranów ochronnych przeciw insektom, z zamocowanymi ramami

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Żelazochrom zawierający 1,5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 4 % masy węgla i nie więcej niż 70 % masy chromu

1.1.-31.12.

50 000 ton

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Folia i taśmy z miedzi rafinowanej, pokryte elektrolitycznie, o grubości 0,015 mm lub większej

1.1.-31.12.

1 020 ton

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Płyty lub arkusze składające się z:

warstwy ceramicznej z azotku krzemu o grubości 0,32 mm (±0,1 mm) lub większej, ale nie większej niż 1,0 mm (±0,1 mm),

pokryte po obu stronach folią z miedzi rafinowanej o grubości 0,8 mm (±0,1 mm), oraz

po jednej stronie pokryte częściowo powłoką srebra

1.1.-31.12.

7 000 000 sztuk

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Płyty:

składające się przynajmniej z jednej warstwy tkaniny z włókna szklanego, impregnowanej żywicą epoksydową,

pokryte po jednej lub obu stronach folią miedzianą o grubości nie większej niż 0,15 mm,

o stałej dielektrycznej (DK) mniejszej niż 5,4 przy częstotliwości pomiarowej 1 MHz, mierzonej zgodnie z IPC-TM-650 2.5.5.2,

o współczynniku strat poniżej 0,035 przy częstotliwości pomiarowej 1 MHz, mierzonej zgodnie z IPC-TM-650 2.5.5.2,

o porównawczym wskaźniku odporności (CTI) wynoszącym 600 lub więcej

1.1.-31.12.

80 000 m2

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Pręty ze stopu aluminium o średnicy 200 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 300 mm

1.1.-31.12.

2 000 ton

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Pręty ze stopu aluminium o średnicy 300,1 mm lub większej, ale nie większej niż 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 ton

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

83

Taśma lub folia ze stopu aluminium i magnezu:

ze stopu spełniającego normę 5182-H19 lub 5052-H19,

w rolkach o średnicy zewnętrznej co najmniej 1 250 mm, ale nie większej niż 1 350 mm,

o grubości (tolerancja –0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm lub 0,20 mm,

o szerokości (tolerancja ±0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm lub 356 mm,

o tolerancji na zakrzywienie nie większej niż 0,4 mm / 750 mm,

o płaskości wynoszącej I = ± 4,

o wytrzymałości na rozciąganie powyżej (5182-H19) 365 MPa lub (5052-H19) 320 MPa, oraz

o wydłużeniu A50 ponad (5182-H19) 3 % lub (5052-H19) 2,5 %,

stosowana do produkcji listew do żaluzji (2)

1.1.-31.12.

600 ton

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Magnez nieobrobiony plastycznie, zawierający co najmniej 99,8 % masy magnezu

1.1.-31.12.

120 000 ton

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Proszek magnezu:

o czystości 98 % masy lub większej, ale nie większej niż 99,5 %, oraz

o średnicy cząstek 0,2 mm lub większej, ale nie większej niż 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 ton

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Uchwyt teleskopowy z aluminium, stosowany do produkcji bagaży podróżnych  (2)

1.1.-31.12.

1 500 000 sztuk

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Głowica pompy do dwucylindrowej pompy wysokociśnieniowej ze stali kutej:

z frezowanymi łącznikami gwintowanymi o średnicy 10 mm lub większej, ale nie większej niż 36,8 mm, oraz

z wywierconymi kanałami paliwowymi o średnicy 3,5 mm lub większej, ale nie większej niż 10 mm,

w rodzaju stosowanych w układach wtrysku oleju napędowego

1.1.-31.12.

65 000 sztuk

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Koszyki mosiężne typu klatkowego:

odlewane w sposób ciągły lub odśrodkowo,

obrócone,

zawierające 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 38 % masy cynku,

zawierające 0,75 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,25 % masy ołowiu,

zawierające 1,0 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 1,4 % masy aluminium, oraz

o wytrzymałości na rozciąganie 415 Pa lub większej,

w rodzaju stosowanych do produkcji łożysk kulkowych

1.1.-31.12.

50 000 sztuk

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Elektryczny silnik komutatorowy prądu przemiennego, jednofazowy, o mocy wyjściowej 250 W lub większej, o mocy pobieranej 700 W lub większej, ale nie większej niż 2 700 W, o średnicy zewnętrznej większej niż 120 mm (±0,2 mm), ale nie większej niż 135 mm (±0,2 mm), znamionowej prędkości obrotowej większej niż 30 000 obr/min, ale nie większej niż 50 000 obr/min, wyposażony w wentylator indukcyjny, stosowany do produkcji odkurzaczy (2)

1.1.-31.12.

2 000 000 sztuk

0 %

09.2588

ex 8529 90 92

56

Wyświetlacz LCD:

z ekranem dotykowym,

z co najmniej jedną płytką obwodów drukowanych do adresacji pikseli prostego urządzenia podrzędnego (funkcja sterownika czasowego) i sterowania dotykowego, z pamięcią EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) do ustawień wyświetleń,

o przekątnej ekranu 15 cm lub większej, ale nie większej niż 21 cm,

z podświetleniem,

z interfejsem LVDS (Low Voltage Differential Signalling) i wtykiem zasilania,

o kącie widzenia 70 stopni lub większym, oraz

o luminancji 715 cd/m2 lub większej,

stosowany w produkcji pojazdów silnikowych objętych działem 87 (2)

1.1.-30.6.

450 000 sztuk

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Płytka obwodów drukowanych z diodami LED:

wyposażona lub nie w pryzmaty/soczewki, oraz

ze złączami lub bez,

do produkcji elementów podświetlających do towarów objętych pozycją 8528 (2)

1.1.-31.12.

115 000 000 sztuk

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Generator częstotliwości sterowany napięciem, składający się z elementów czynnych i biernych montowanych na obwodzie drukowanym, umieszczony w obudowie o wymiarach nie większych niż 30 mm x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 sztuk

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Wspornik ze stopu aluminium, z otworami montażowymi, nawet z nakrętkami mocującymi, do pośredniego połączenia skrzyni biegów z nadwoziem samochodu, stosowany do produkcji towarów objętych działem 87 (2)

1.1.-31.12.

200 000 sztuk

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Zaciski osi, obudowy, półki przedniego zawieszenia i części zaciskowe, ze stopu aluminium w rodzaju stosowanych do motocykli

1.1.-31.12.

1 000 000 sztuk

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Ramy rowerowe wykonane z włókien węglowych i żywic syntetycznych, stosowane do produkcji rowerów (w tym rowerów elektrycznych) (2)

1.1.-31.12.

350 000 sztuk

0 %

09.2589

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

23

33

70

Rama z aluminium lub aluminium i włókien węglowych, do stosowania w produkcji rowerów (w tym rowerów elektrycznych) (2)

1.1.-31.12.

8 000 000 sztuk

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Nieoprawione soczewki ze szkła, pryzmaty i elementy spojone, stosowane do produkcji lub naprawy towarów objętych kodami CN 9002, 9005, 9013 10 i 9015 (2)

1.1.-31.12.

5 000 000 sztuk

0 %


(1)  Zawieszenie opłat celnych nie ma zastosowania w przypadku, gdy procedurę realizują przedsiębiorstwa handlu detalicznego lub gastronomiczne.

(2)  Zawieszenie ceł podlega dozorowi celnemu ze względu na przeznaczenie towarów zgodnie z art. 254 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

(3)  Zawieszeniu podlegają jedynie cła ad valorem. Cła specyficzne obowiązują bez zmian.”.


Top