EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2154

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2154 z dnia 16 grudnia 2019 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2020 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014

C/2019/8887

OJ L 327, 17.12.2019, p. 66–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2154/oj

17.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 327/66


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/2154

z dnia 16 grudnia 2019 r.

otwierające kontyngent taryfowy na rok 2020 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 i (WE) nr 614/2009 (1), w szczególności jego art. 16 ust. 1 lit. a),

uwzględniając decyzję Rady 2004/859/WE z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie Wymiany Listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii, odnośnie do Protokołu 2 do dwustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (2), w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2001 z dnia 23 listopada 2001 r. zmieniającą protokoły 2 i 3 do Porozumienia EOG dotyczące przetworzonych i innych produktów rolnych (3), określono uzgodnienia handlowe między Unią a Królestwem Norwegii dotyczące niektórych produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych między Umawiającymi się Stronami.

(2)

Decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2001 przewidziano zerową stawkę celną dla wód zawierających dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub wód aromatyzowanych, objętych kodem CN 2202 10 00, oraz dla innych napojów bezalkoholowych, niezawierających produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404 ani tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404, objętych kodami CN 2202 91 00 i 2202 99.

(3)

Unijną zerową stawkę celną dla wspomnianych wód i innych napojów tymczasowo zawieszono na czas nieokreślony w stosunku do Norwegii na mocy Umowy w formie Wymiany Listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie Protokołu nr 2 do obustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (4) („umowa w formie wymiany listów”). Zgodnie z umową w formie wymiany listów bezcłowy przywóz towarów objętych kodami CN 2202 10 00, ex 2202 91 00 i ex 2202 99 pochodzących z Norwegii jest dozwolony tylko w granicach kontyngentu bezcłowego. Za przywóz towarów przekraczający ten kontyngent bezcłowy należy zapłacić cło.

(4)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1968 (5) otwierającym kontyngent taryfowy na rok 2019 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem (UE) nr 510/2014 otwarto kontyngent taryfowy na rok 2019 na przywóz do Unii towarów pochodzących z Norwegii i sklasyfikowanych w ramach kodów CN 2202 10 00, ex 2202 91 00 i ex 2202 99.

(5)

Umowa w formie wymiany listów stanowi, że jeżeli kontyngent taryfowy ustanowiony rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/1968 zostanie wyczerpany do dnia 31 października 2019 r., kontyngent taryfowy obowiązujący od dnia 1 stycznia następnego roku należy zwiększyć o 10 %.

(6)

Roczny kontyngent taryfowy na 2019 r. na przedmiotowe wody i napoje, otwarty rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/1968 i wynoszący 20,936 mln litrów, został wyczerpany dnia 4 września 2019 r. W związku z tym w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. należy otworzyć zwiększony roczny kontyngent taryfowy dla tych wód i napojów. Zgodnie z umową w formie wymiany listów kontyngent na rok 2020 powinien być otwarty dla ilości większej o 10 % czyli 23,029 milionów litrów.

(7)

Kontyngentem taryfowym otwartym niniejszym rozporządzeniem należy zarządzać zgodnie z odpowiednimi przepisami ustanowionymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 (6).

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Handlu Produktami Rolnymi Przetworzonymi, Niewymienionymi w Załączniku I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. otwiera się określony w załączniku bezcłowy kontyngent taryfowy na towary pochodzące z Norwegii wymienione w tym załączniku, na zasadach w nim określonych.

2.   Do towarów wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie reguły pochodzenia określone w Protokole 3 do dwustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii.

3.   Do przywożonych ilości przekraczających wielkość kontyngentu ustanowioną w załączniku stosuje się preferencyjne cło w wysokości 0,047 EUR/litr.

Artykuł 2

Bezcłowy kontyngent taryfowy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, jest zarządzany przez Komisję zgodnie z art. 49–54 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 1.

(2)  Dz.U. L 370 z 17.12.2004, s. 70.

(3)  Dz.U. L 22 z 24.1.2002, s. 34.

(4)  Dz.U. L 370 z 17.12.2004, s. 72.

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1968 z dnia 12 grudnia 2018 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2019 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 (Dz.U. L 316 z 13.12.2018, s. 9).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).


ZAŁĄCZNIK

Bezcłowy kontyngent taryfowy na rok 2020 obowiązujący w odniesieniu do przywozu do Unii określonych towarów pochodzących z Norwegii

Numer porządkowy

Kod CN

Kod TARIC

Opis towarów

Wielkość kontyngentu

09.0709

2202 10 00

 

—Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane

23,029 mln litrów

ex 2202 91 00

10

— Piwo bezalkoholowe zawierające cukier

ex 2202 99 11

11

19

—Napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8 % masy lub większej, zawierające cukier (sacharozę lub cukier inwertowany)

ex 2202 99 15

11

19

—Napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8 % masy; napoje na bazie orzechów objętych działem 8 unijnego kodeksu celnego, zbóż objętych działem 10 unijnego kodeksu celnego lub nasion objętych działem 12 unijnego kodeksu celnego, zawierające cukier (sacharozę lub cukier inwertowany)

ex 2202 99 19

11

19

—Pozostałe napoje bezalkoholowe zawierające cukier (sacharozę lub cukier inwertowany)


Top