EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1873

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1873 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie obowiązujących w punktach kontroli granicznej procedur skoordynowanego przeprowadzania przez właściwe organy wzmożonych kontroli urzędowych dotyczących produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2019/7906

OJ L 289, 8.11.2019, p. 50–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1873/oj

8.11.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/50


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1873

z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie obowiązujących w punktach kontroli granicznej procedur skoordynowanego przeprowadzania przez właściwe organy wzmożonych kontroli urzędowych dotyczących produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), w szczególności jego art. 65 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/625 niektóre kategorie zwierząt i towarów podlegają systematycznym kontrolom w punktach kontroli granicznej przed wprowadzeniem do Unii.

(2)

Z art. 65 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/625 wynika, że jeżeli podejrzewa się nieuczciwe lub oszukańcze praktyki ze strony podmiotu odpowiedzialnego za przesyłkę lub jeżeli ma miejsce poważne lub wielokrotne naruszenie przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, właściwe organy powinny nasilić w punktach kontroli granicznej kontrole urzędowe przesyłek o takim samym zastosowaniu lub pochodzeniu. Zgodnie z art. 65 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/625 o decyzji właściwych organów o przeprowadzaniu wzmożonych kontroli należy powiadomić Komisję i państwa członkowskie za pośrednictwem systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych (system IMSOC), o którym mowa w art. 131 wspomnianego rozporządzenia.

(3)

Aby zapewnić zharmonizowane podejście do skoordynowanego przeprowadzania wzmożonych kontroli urzędowych dotyczących niektórych towarów wprowadzanych do Unii, należy ustanowić szczegółowe procedury skoordynowanego przeprowadzania tych kontroli, w tym zasady dotyczące roli systemu IMSOC w tym kontekście. Ze względów praktycznych skoordynowane przeprowadzanie wzmożonych kontroli na granicach powinno być ograniczone do kategorii przesyłek, w przypadku których można określić zakład pochodzenia wymieniony w wykazie, tj. do przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych.

(4)

Po otrzymaniu powiadomień od właściwych organów zgodnie z art. 65 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/625 Komisja powinna w szczególności ocenić, czy niezgodność z przepisami polega na podejrzewanych nieuczciwych lub oszukańczych praktykach, czy na potencjalnie poważnym lub wielokrotnym naruszeniu przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625 – na przykład na wprowadzeniu do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, w których poziomy zanieczyszczeń lub pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych przekraczają najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości, lub produktów, które nie są zgodne z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005 (2).

(5)

Aby poddanie małych przesyłek kontrolom urzędowym pozwoliło zmniejszyć ryzyko nieuczciwych lub oszukańczych praktyk, łączna masa przesyłek zgodnych z przepisami wymagana do zakończenia skoordynowanego przeprowadzania wzmożonych kontroli urzędowych powinna wynosić co najmniej dziesięć razy więcej, niż wynosi masa przesyłki, z powodu której wprowadzono ten środek. Aby jednak zapobiec niedopuszczalnemu obciążeniu administracyjnemu i finansowemu właściwych organów i podmiotów, należy ustalić maksymalną łączną masę przesyłek zgodnych z przepisami wymaganą do zakończenia skoordynowanego przeprowadzania wzmożonych kontroli urzędowych.

(6)

Jeżeli podczas skoordynowanego przeprowadzania wzmożonych kontroli urzędowych trzy przesyłki wprowadzane do Unii wykażą ten sam rodzaj naruszenia, o którym mowa w powiadomieniu zgodnie z art. 65 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/625, należy kontynuować skoordynowane przeprowadzanie wzmożonych kontroli urzędowych aż do momentu, gdy wyniki tych kontroli oraz działania właściwych organów zainteresowanych państw trzecich będą zadowalające. W takim przypadku Komisja powinna zwrócić się do właściwych organów państw trzecich o przeprowadzenie niezbędnych dochodzeń i wprowadzenie środków w celu rozwiązania problemu w zakładzie pochodzenia oraz o złożenie Komisji sprawozdania na ten temat.

(7)

Ze względu na skuteczność systemu kontroli państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyłączenia pewnych przesyłek ze skoordynowanego przeprowadzania wzmożonych kontroli urzędowych, jeżeli te przesyłki mają być objęte zakazem wprowadzenia do Unii z powodów innych niż naruszenie, w odniesieniu do którego prowadzi się skoordynowane wzmożone kontrole urzędowe.

(8)

Ze względu na to, że rozporządzenie (UE) 2017/625 stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r., niniejsze rozporządzenie powinno również stosować się od tej daty.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady związane z obowiązującymi w punktach kontroli granicznej procedurami skoordynowanego przeprowadzania przez właściwe organy wzmożonych kontroli urzędowych dotyczących produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych, które wprowadza się do Unii w celu wprowadzenia ich do obrotu.

Artykuł 2

Definicja

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia „zakład pochodzenia” oznacza zakład pochodzenia w państwie trzecim, w tym statki państw trzecich, wymieniony w wykazach sporządzonych w odniesieniu do wywozu do Unii – zgodnie z odpowiednimi przepisami Unii – produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych.

Artykuł 3

Wprowadzenie skoordynowanego przeprowadzania wzmożonych kontroli urzędowych

1.   Powiadamiając Komisję i pozostałe państwa członkowskie za pośrednictwem systemu IMSOC o swojej decyzji zgodnie z art. 65 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/625, właściwe organy wskazują zakład pochodzenia, kategorię towarów, w tym ich opis i kod według Nomenklatury scalonej zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (3), oraz naruszenie, w odniesieniu do którego należy wprowadzić skoordynowane przeprowadzanie wzmożonych kontroli urzędowych.

2.   Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Komisja ocenia, czy spełnione są następujące warunki:

a)

powiadomienie dotyczy podejrzewanych nieuczciwych lub oszukańczych praktyk lub potencjalnie poważnego lub wielokrotnego naruszenia przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625;

b)

powiadomienie dotyczy działania lub zaniechania, za które odpowiada zakład pochodzenia przedmiotowej przesyłki;

c)

dana przesyłka nie jest już przedmiotem skoordynowanego przeprowadzania wzmożonych kontroli urzędowych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem; oraz

d)

przedmiotowa przesyłka nie podlega środkom nadzwyczajnym wprowadzonym zgodnie z art. 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (4) lub art. 261 rozporządzenia (UE) 2016/429 (5) lub środkom szczególnym wprowadzonym zgodnie z art. 128 rozporządzenia (UE) 2017/625, dotyczącym takiego samego naruszenia, jak naruszenie wskazane w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1.

3.   Komisja rejestruje w systemie IMSOC wyniki swojej oceny, o której mowa w ust. 2.

4.   Jeżeli wyniki oceny, o której mowa w ust. 2, wskazują, że wymagane warunki zostały spełnione, właściwe organy w punktach kontroli granicznej we wszystkich państwach członkowskich przeprowadzają skoordynowane wzmożone kontrole urzędowe.

Artykuł 4

Procedury skoordynowanego przeprowadzania wzmożonych kontroli urzędowych

1.   Właściwe organy w punktach kontroli granicznej we wszystkich państwach członkowskich przeprowadzają kontrole identyfikacyjne i kontrole bezpośrednie, o których mowa w art. 49 rozporządzenia (UE) 2017/625, w przypadku każdej przesyłki pochodzącej z tego samego zakładu pochodzenia i zawierającej taką samą kategorię towarów, w odniesieniu do tego samego rodzaju naruszenia, które wskazano w systemie IMSOC zgodnie z art. 3 ust. 1.

2.   Przesyłki na potrzeby kontroli, o których mowa w ust. 1, wybiera się na podstawie kodów z Nomenklatury scalonej wskazanych w systemie IMSOC zgodnie z art. 3 ust. 1.

3.   Jeżeli te kody nie są dostatecznie szczegółowe, aby umożliwić właściwą identyfikację kategorii towarów, właściwe organy w punktach kontroli granicznej obejmują przesyłki wybrane na podstawie tych kodów skoordynowanym przeprowadzaniem wzmożonych kontroli urzędowych wyłącznie wówczas, gdy odpowiadają one opisowi produktów wskazanemu zgodnie z art. 3 ust. 1.

4.   Właściwe organy rejestrują w systemie IMSOC powody, dla których wybranej przesyłki nie można objąć skoordynowanym przeprowadzaniem wzmożonych kontroli urzędowych zgodnie z ust. 3.

Artykuł 5

Wymagane kontrole

1.   Jeżeli podczas skoordynowanego przeprowadzania wzmożonych kontroli urzędowych trzy przesyłki wprowadzane do Unii wykażą ten sam rodzaj naruszenia, o którym mowa w powiadomieniu określonym w art. 3 ust. 1, Komisja zwraca się do właściwego organu państwa trzeciego, w którym znajduje się zakład pochodzenia przesyłek niezgodnych z przepisami, o:

a)

przeprowadzenie niezbędnych dochodzeń w celu określenia przyczyn naruszenia przepisów („wymagane kontrole”);

b)

przyjęcie planu działania dotyczącego zakładu pochodzenia w celu skutecznego naprawienia sytuacji; oraz

c)

złożenie sprawozdania z działań, o których mowa w lit. a) i b), w tym z wyników planu działania.

2.   Komisja ściśle monitoruje wyniki wymaganych kontroli i plan działania oraz podejmuje dalsze działania, w tym środki zgodnie z art. 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i art. 127 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/625, jeżeli:

a)

właściwy organ państwa trzeciego nie podejmuje odpowiednich działań w celu skutecznego naprawienia sytuacji; lub

b)

właściwe organy państw członkowskich w dalszym ciągu powiadamiają o niezadowalających wynikach skoordynowanego przeprowadzania wzmożonych kontroli urzędowych.

Artykuł 6

Zakończenie skoordynowanego przeprowadzania wzmożonych kontroli urzędowych

1.   Skoordynowane przeprowadzanie wzmożonych kontroli urzędowych zostaje zakończone w następujących przypadkach:

a)

jeżeli właściwy organ postanawia anulować powiadomienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oraz informuje o tym Komisję i pozostałe państwa członkowskie za pośrednictwem systemu IMSOC, podając uzasadnienie swojej decyzji; lub

b)

jeżeli spełnione są poniższe warunki:

(i)

właściwe organy w punktach kontroli granicznej państw członkowskich odnotowały w systemie IMSOC nieprzerwany ciąg co najmniej 10 zadowalających wyników skoordynowanego przeprowadzania wzmożonych kontroli urzędowych; oraz

(ii)

łączna masa przesyłek, o których mowa w ppkt (i), wynosi co najmniej 10 razy więcej, niż wynosi masa przesyłki, której dotyczy powiadomienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, lub wynosi netto 300 ton, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.

2.   Jednakże w przypadku gdy Komisja zażądała przeprowadzenia wymaganych kontroli zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a), skoordynowane przeprowadzanie wzmożonych kontroli urzędowych zostaje zakończone, gdy:

a)

właściwe organy w punktach kontroli granicznej państw członkowskich odnotowały w systemie IMSOC nieprzerwany ciąg co najmniej 30 zadowalających wyników skoordynowanego przeprowadzania wzmożonych kontroli urzędowych; oraz

b)

właściwy organ państwa trzeciego przyjął zadowalający plan działania zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b).

Artykuł 7

Koszty skoordynowanego przeprowadzania wzmożonych kontroli urzędowych

Koszty skoordynowanego przeprowadzania wzmożonych kontroli urzędowych ponosi podmiot odpowiedzialny za przesyłki, które podlegają tym kontrolom.

Artykuł 8

Przesyłki wyłączone ze skoordynowanego przeprowadzania wzmożonych kontroli urzędowych

1.   Właściwe organy mogą wyłączyć daną przesyłkę ze skoordynowanego przeprowadzania wzmożonych kontroli urzędowych, jeżeli ta przesyłka ma być objęta zakazem wprowadzenia do Unii zgodnie z art. 66 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625 z powodów innych niż naruszenie, w odniesieniu do którego prowadzi się skoordynowane wzmożone kontrole urzędowe.

2.   Właściwe organy rejestrują w systemie IMSOC powody, dla których przesyłkę wyłącza się ze skoordynowanego przeprowadzania wzmożonych kontroli urzędowych zgodnie z ust. 1.

Artykuł 9

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 listopada 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1).


Top