EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1824

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1824 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia sera jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2019/5867

OJ L 279, 31.10.2019, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1824/oj

31.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/16


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/1824

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 w celu włączenia sera jako substancji czynnej do załącznika I do tego rozporządzenia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (1), w szczególności jego art. 28 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Substancja czynna ser, w zakresie, w jakim stanowiła ona żywność lub paszę przeznaczoną do stosowania jako repelent lub atraktant w grupie produktowej 19, była objęta odstępstwem dotyczącym żywności i paszy przewidzianym w art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1451/2007 (2).

(2)

Zgodnie z art. 16 ust. 5 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1062/2014 (3) ser korzystający z odstępstwa dotyczącego żywności i paszy zgłoszono w odniesieniu do grupy produktowej 19. Europejska Agencja Chemikaliów („Agencja”) oświadczyła, że zgłoszenie jest zgodne z wymogami i poinformowała Komisję o tej zgodności na podstawie art. 17 tego rozporządzenia. W związku z tym ser został włączony w odniesieniu do grupy produktowej 19 do wykazu kombinacji substancji/grup produktowych włączonych do programu przeglądu istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych (4).

(3)

W dniu 31 stycznia 2017 r. Komisja zwróciła się do Agencji z wnioskiem o wydanie opinii na temat tego, czy ser daje powody do obaw zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(4)

W opinii Agencji (5) stwierdzono, że ser nie daje powodów do obaw, a zatem kwalifikuje się do włączenia do załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 528/2012.

(5)

Biorąc pod uwagę opinię Agencji, należy włączyć ser do załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 528/2012. Ze względu na to, że ser jest pochodzenia naturalnego, należy go włączyć do kategorii 4 „Tradycyjnie stosowane substancje pochodzenia naturalnego”. Ser powinien zostać włączony do tego załącznika tylko w takim zakresie, w jakim jest on objęty definicją „żywności” lub „paszy”, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. u) tego rozporządzenia. Jest to spójne z faktem, że w ser był objęty odstępstwem dotyczącym żywności i paszy przewidzianym w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007, tylko wówczas gdy stanowił żywność lub paszę.

(6)

W art. 89 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 528/2012 zawarto środki przejściowe, na podstawie których istniejąca substancja czynna włączona do programu prac polegających na systematycznej ocenie istniejących substancji czynnych zostaje zatwierdzona zgodnie z tym rozporządzeniem. Jeśli chodzi o ser w odniesieniu do grupy produktowej 19, data zatwierdzenia do celów art. 89 ust. 3 tego rozporządzenia powinna zostać ustalona na dzień 1 czerwca 2021 r., aby zapewnić wystarczający czas na złożenie wniosku o pozwolenie zgodnie z art. 89 ust. 3 akapit drugi tego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 528/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Do celów art. 89 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 528/2012 datę zatwierdzenia sera w odniesieniu do grupy produktowej 19 ustala się na dzień 1 czerwca 2021 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 sierpnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 294 z 10.10.2014, s. 1).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/157 z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1062/2014 w sprawie programu pracy, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich istniejących substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 31 z 1.2.2019, s. 1).

(5)  Opinia Komitetu ds. Produktów Biobójczych z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie kwalifikowalności niektórych substancji czynnych będących żywnością i paszą w celu włączenia ich do załącznika I do BPR, ECHA/BPC/186/2017.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 528/2012 w kategorii 4 wykazu substancji czynnych, o których mowa w art. 25 lit. a), dodaje się pozycję w brzmieniu:

Numer WE

Nazwa/grupa

Ograniczenie

Uwaga

„Niedostępny

Ser (*1)

Z wyłączeniem sera, który nie stanowi żywności ani paszy.

 


(*1)  Datę zatwierdzenia sera w odniesieniu do grupy produktowej 19 do celów art. 89 ust. 3 ustala się na dzień 1 czerwca 2021 r.”.


Top