Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1683

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1683 z dnia 2 października 2019 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji produktu oznaczonego nazwą zarejestrowaną w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Crème d’Isigny (ChNP)]

C/2019/7185

OJ L 258, 9.10.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 29/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1683/oj

9.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 258/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1683

z dnia 2 października 2019 r.

zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji produktu oznaczonego nazwą zarejestrowaną w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Crème d’Isigny” (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje,

(1)

Zgodnie z art. 53 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 Komisja rozpatrzyła wniosek Francji o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Crème d’Isigny” zarejestrowanej na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1107/96 (2). Zmiana ta obejmuje zmianę nazwy „Crème d’Isigny” na „Crème d’Isigny”/„Crème fraîche d’Isigny”.

(2)

Pismem z dnia 16 października 2017 r. władze francuskie powiadomiły Komisję, że okres przejściowy, o którym mowa w art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, kończący się dnia 31 grudnia 2022 r., przyznano dziesięciu podmiotom mających siedzibę we Francji, które spełniają warunki tego artykułu zgodnie z zarządzeniem z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany specyfikacji produktów o chronionej nazwie pochodzenia „Beurre d’Isigny” i „Crème d’Isigny”, opublikowanym w dniu 20 września 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej. Pismem z dnia 26 września 2018 r. te same władze przekazały tekst nowego zarządzenia z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniającego zarządzenie z dnia 12 września 2017 r. i zawierającego nazwy wspomnianych podmiotów. W ramach krajowej procedury sprzeciwu wspomniane podmioty, które zgodnie z prawem wprowadzały do obrotu „Crème d’Isigny” nieprzerwanie przez okres co najmniej pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku, zgłosiły sprzeciw. Sześć podmiotów sprzeciwiło się następującemu przepisowi: „Krowy w okresie laktacji powinny mieć do dyspozycji co najmniej 35 arów użytków zielonych (naturalnych, tymczasowych lub rocznych) na jedno zwierzę, w tym co najmniej 20 arów pastwisk lub – o ile krowom będzie zadawana pasza zielona –10 arów pastwisk”. Wspomniane podmioty to następujące grupy rolne wspólnego gospodarowania (GAEC): GAEC des normandes (SIRET: 38531072700016), GAEC des Quesnel (SIRET: 41022988100011), GAEC du chalet (SIRET: 34005162200017), GAEC de la cour des mares (SIRET: 34897314000026), GAEC du hameau (SIRET: 38259121200016) oraz GAEC du petit flot (SIRET: 43783781800016). Dwa podmioty sprzeciwiły się następującemu przepisowi: „Zielonka świeża lub konserwowana stanowi co najmniej 40 % dawki pokarmowej pod względem suchej masy średnio w przeliczeniu na minimalny okres 7 miesięcy wypasu”. Wspomniane podmioty to: gospodarstwo rolne z ograniczoną odpowiedzialnością EARL des clôtures (SIRET: 51075733900013) oraz GAEC du Clos Roset (SIRET: 48310227300016). Dwa podmioty sprzeciwiły się następującemu przepisowi: „W pozostałej części roku (poza okresem wypasu) w ramach codziennej dawki pokarmowej zawartość zielonki (świeżej lub konserwowanej) nie może wynosić mniej niż 20 % pod względem suchej masy”. Wspomniane podmioty to następujące grupy rolne wspólnego gospodarowania (GAEC): GAEC de la Ronchette (SIRET: 49754563200018) oraz GAEC du Village Culot.

(3)

Proponowana zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, Komisja opublikowała zatem wniosek o zatwierdzenie zmiany zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) wymienionego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3).

(4)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, wymienioną zmianę w specyfikacji należy zatem zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zatwierdza się zmianę w specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy „Crème d’Isigny” (ChNP).

Artykuł 2

Ochrona, o której mowa w art. 1, podlega okresowi przejściowemu przyznanemu przez Francję na podstawie art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 podmiotom spełniającym warunki wymienionego artykułu zgodnie z zarządzeniami z dnia 12 września 2017 r. i z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany specyfikacji produktów o chronionej nazwie pochodzenia „Beurre d’Isigny” i „Crème d’Isigny”, opublikowanymi odpowiednio w dniu 20 września 2017 r. i w dniu 6 września 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 października 2019 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1107/96 z dnia 12 czerwca 1996 r. w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 (Dz.U. L 148 z 21.6.1996, s. 1).

(3)  Dz.U. C 176 z 22.5.2019, s. 7.


Top