Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1350

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1350 z dnia 12 sierpnia 2019 r. rejestrujące oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego na podstawie art. 30 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 [„Absinthe de Pontarlier”]

C/2019/6122

OJ L 215, 19.8.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1350/oj

19.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1350

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

rejestrujące oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego na podstawie art. 30 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 [„Absinthe de Pontarlier”]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylające rozporządzenie (WE) nr 110/2008 (1), w szczególności jego art. 30 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 (2) Komisja przeanalizowała wniosek Francji z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie rejestracji oznaczenia geograficznego „Absinthe de Pontarlier”.

(2)

Ustaliwszy, że wniosek jest zgodny z rozporządzeniem (WE) nr 110/2008, Komisja opublikowała podstawowe specyfikacje dokumentacji technicznej zgodnie z art. 17 ust. 6 tego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3).

(3)

Do Komisji nie wpłynęło żadne oświadczenie o sprzeciwie zgodnie z art. 17 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 110/2008.

(4)

Rozporządzenie (UE) 2019/787, które zastępuje rozporządzenie (WE) nr 110/2008, weszło w życie dnia 25 maja 2019 r. Zgodnie z art. 49 ust. 1 tego rozporządzenia rozdział III rozporządzenia (WE) nr 110/2008 dotyczący oznaczeń geograficznych traci moc ze skutkiem od dnia 8 czerwca 2019 r. Rozporządzenie w sprawie ochrony należy zatem dostosować do przepisów nowego rozporządzenia.

(5)

Należy zatem zarejestrować oznaczenie „Absinthe de Pontarlier” jako oznaczenie geograficzne.

(6)

Oznaczenie geograficzne „Absinthe de Pontarlier” powinno być chronione w całości, a termin „absynt” może być nadal używany w oznakowaniu i prezentacjach na terytorium Unii, pod warunkiem że przestrzegane są zasady i przepisy obowiązujące w jej porządku prawnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Rejestruje się oznaczenie geograficzne „Absinthe de Pontarlier”. Zgodnie z art. 30 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2019/787 niniejsze rozporządzenie udziela nazwie „Absinthe de Pontarlier” ochrony, o której mowa w art. 21 rozporządzenia (UE) 2019/787.

Artykuł 2

Oznaczenie geograficzne „Absinthe de Pontarlier” jest chronione w całości, a termin „absynt” może być nadal używany w oznakowaniu i prezentacjach na terytorium Unii, pod warunkiem że przestrzegane są zasady i przepisy obowiązujące w jej porządku prawnym.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 sierpnia 2019 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16).

(3)  Dz.U. C 110 z 23.3.2018, s. 35.


Top