Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1339

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1339 z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania okresu przejściowego na stosowanie chronionej nazwy pochodzenia „Cidre Cotentin”/„Cotentin” (ChNP)

C/2019/5856

OJ L 209, 9.8.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1339/oj

9.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 209/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1339

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyznania okresu przejściowego na stosowanie chronionej nazwy pochodzenia „Cidre Cotentin”/„Cotentin” (ChNP)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 15 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Pismem otrzymanym w dniu 16 listopada 2016 r. władze francuskie poinformowały Komisję, że w ramach krajowej procedury sprzeciwu przedsiębiorstwo Cidrerie de la Brique, 23, route de la Brique, 50700 Saint-Joseph, które od ponad pięciu lat legalnie i nieprzerwanie wprowadza do obrotu produkt pod nazwą „Cidre Cotentin”/„Cotentin”, zgłosiło sprzeciw. Biorąc pod uwagę fakt, że przedsiębiorstwo to spełnia warunki określone w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, władze francuskie zwróciły się do Komisji Europejskiej o przyznanie mu okresu przejściowego trwającego do dnia 30 czerwca 2020 r.

(2)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/939 (2) Komisja zarejestrowała nazwę „Cidre Cotentin”/„Cotentin” (ChNP) w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych bez przyznawania przedsiębiorstwu Cidrerie de la Brique okresu przejściowego na mocy art. 15 ust. 1, o co wnioskowały władze francuskie. Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/939 weszło w życie z dniem 23 lipca 2018 r.

(3)

W pismach przesłanych pocztą elektroniczną w dniach 10 i 12 kwietnia 2019 r. władze francuskie przedstawiły warunki kwalifikowalności przedsiębiorstwa Cidrerie de la Brique na potrzeby przyznania okresu przejściowego na podstawie art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 i zwróciły się ponownie do Komisji o przyznanie wspomnianego okresu przejściowego.

(4)

Przedmiotowe przedsiębiorstwo, znajdujące się na określonym obszarze geograficznym zdefiniowanym w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Cidre Cotentin”/„Cotentin”, nie stosuje specyfikacji produktu oznaczonego chronioną nazwą pochodzenia, a zatem, jeżeli używało tej nazwy pochodzenia, naruszało art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

(5)

Przedsiębiorstwo Cidrerie de la Brique spełniło zatem warunki przewidziane w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, aby móc korzystać z okresu przejściowego i stosować legalnie nazwę handlową już po jej rejestracji. Należy mu zatem przyznać okres przejściowy do dnia 30 czerwca 2020 r., zezwalając na stosowanie chronionej nazwy „Cidre Cotentin”/„Cotentin” (ChNP).

(6)

Ponieważ nazwa jest chroniona od dnia 23 lipca 2018 r., w dniu wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/939 rejestrującego nazwę „Cidre Cotentin”/„Cotentin” (ChNP) należy przedłużyć z mocą wsteczną ważność zezwolenia na stosowanie chronionej nazwy do tej daty.

(7)

Środek przewidziany w niniejszym rozporządzeniu jest zgodny z opinią Komitetu ds. Polityki Jakości Produktów Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zezwala się przedsiębiorstwu Cidrerie de la Brique, 23, route de la Brique, 50700 Saint-Joseph na używanie zarejestrowanej nazwy „Cidre Cotentin”/„Cotentin” (ChNP) w okresie przejściowym trwającym do dnia 30 czerwca 2020 r.

Ten okres przejściowy stosuje się z mocą wsteczną od dnia 23 lipca 2018 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 sierpnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/939 z dnia 26 czerwca 2018 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Cidre Cotentin”/„Cotentin” (ChNP) (Dz.U. L 166 z 3.7.2018, s. 3).


Top