Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0987

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/987 z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 293/2012 w odniesieniu do monitorowania emisji CO2 z nowych lekkich samochodów dostawczych, którym udzielono homologacji typu w wyniku procesu wielostopniowej homologacji typu

C/2019/2100

OJ L 160, 18.6.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/987/oj

18.6.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/987

z dnia 29 maja 2019 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 293/2012 w odniesieniu do monitorowania emisji CO2 z nowych lekkich samochodów dostawczych, którym udzielono homologacji typu w wyniku procesu wielostopniowej homologacji typu

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 z dnia 11 maja 2011 r. określające normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 9 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 293/2012 (2) nakłada na państwa członkowskie oraz producentów wymóg zgłaszania niektórych danych dotyczących rejestracji nowych lekkich samochodów dostawczych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 510/2011.

(2)

Nowa regulacyjna procedura badań dotycząca pomiaru emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy lekkie, czyli światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich (WLTP) określona w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151 (3), ma zastąpić od dnia 1 września 2019 r. nowy europejski cykl jezdny określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 692/2008 (4). Zmiana ta będzie miała również wpływ na metodę określania emisji CO2 i zużycia paliwa przez pojazdy kategorii N1, którym udzielono homologacji typu w wyniku procesu wielostopniowej homologacji typu (zwane dalej „pojazdami budowanymi wieloetapowo”).

(3)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 510/2011 indywidualne poziomy emisji CO2 pojazdów budowanych wieloetapowo są przyznane producentowi pojazdu podstawowego. Aby umożliwić producentowi pojazdu podstawowego skuteczne i wystarczająco pewne planowanie przestrzegania swoich docelowych indywidualnych poziomów emisji CO2, metoda gwarantuje, że emisje CO2 i masa przyznane temu producentowi są znane w momencie produkcji i sprzedaży pojazdu podstawowego, a nie dopiero w momencie, w którym producent na ostatnim etapie wprowadza do obrotu pojazd skompletowany.

(4)

Producent pojazdu podstawowego powinien zgłaszać Komisji wartości początkowe wykorzystane do obliczenia interpolacji, o którym mowa w części A pkt 1a.1 w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 510/2011, jak również emisje CO2 i wartości masy w odniesieniu do niekompletnego pojazdu podstawowego. Wartości te należy wykorzystać do obliczenia średniego indywidualnego poziomu emisji producenta pojazdu podstawowego oraz jego docelowego indywidualnego poziomu emisji.

(5)

Producenci niekompletnych pojazdów podstawowych, które zostały sprzedane w poprzednim roku kalendarzowym w celu zakończenia produkcji przez producenta drugiego stopnia, powinni przedłożyć dane określone w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 510/2011 do systemu Business Data Repository (repozytorium danych biznesowych) Europejskiej Agencji Środowiska.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 293/2012.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Zmian Klimatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 10 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 293/2012 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3.   Do celów obliczania tymczasowego docelowego indywidualnego poziomu emisji i tymczasowego średniego indywidualnego poziomu emisji CO2 oraz do celów weryfikacji wartości początkowych stosowanych zgodnie z częścią A pkt 1a.1 w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 510/2011 producenci przedkładają Komisji drogą elektroniczną do repozytorium danych zarządzanego przez Europejską Agencję Środowiska dane dotyczące każdego pojazdu podstawowego podlegającego wielostopniowej homologacji typu, który sprzedali w poprzednim roku kalendarzowym w Unii, jak określono w części A pkt 1c w załączniku II do tego rozporządzenia.

Dane są przekazywane drogą elektroniczną do repozytorium danych zarządzanego przez Europejską Agencję Środowiska.

4.   W przypadku gdy producenci nie przedłożą szczegółowych danych, o których mowa w ust. 3, tymczasowy docelowy indywidualny poziom emisji i tymczasowy średni indywidualny poziom emisji oblicza się na podstawie szczegółowych danych dostarczonych przez państwa członkowskie.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 maja 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 145 z 31.5.2011, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 293/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie monitorowania i sprawozdawczości danych dotyczących rejestracji nowych lekkich samochodów dostawczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 (Dz.U. L 98 z 4.4.2012, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 (Dz.U. L 175 z 7.7.2017, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. L 199 z 28.7.2008, s. 1).


Top