Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0451

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/451 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów budowlanych, opracowanych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/2028

OJ L 77, 20.3.2019, p. 80–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/451/oj

20.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/80


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/451

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów budowlanych, opracowanych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (1), w szczególności jego art. 17 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 producenci powinni stosować metody i kryteria określone w normach zharmonizowanych, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, do celów oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych objętych tymi normami w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk.

(2)

Pismami M/109 z dnia 29 sierpnia 1996 r., M/130 z dnia 29 stycznia 1999 r., M/139 z dnia 26 czerwca 2001 r., M/122 z dnia 14 grudnia 1998 r. oraz M/135 z dnia 5 maja 2000 r. Komisja zleciła Europejskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (CEN) opracowanie norm zharmonizowanych na potrzeby dyrektywy Rady 89/106/EWG (2) („zlecenia”). Odniesienia do zharmonizowanych norm opracowanych na podstawie zleceń są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3).

(3)

Zlecenia przewidują możliwość przeglądu zharmonizowanych norm opracowywanych na ich podstawie. Aby uwzględnić postęp techniczny oraz wymogi rozporządzenia (UE) nr 305/2011, CEN dokonał przeglądu kilku z tych zharmonizowanych norm. W szczególności CEN dokonał przeglądu zharmonizowanych norm dotyczących następujących produktów: instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru, włóknisto-cementowych płytek dachowych i elementów wyposażenia, szkła w budownictwie oraz płyt płaskich włóknisto-cementowych.

(4)

Komisja oceniła, czy normy zharmonizowane zmienione przez CEN są zgodne z odpowiednimi zleceniami i rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.

(5)

Normy zharmonizowane zmienione przez CEN są zgodne z odpowiednimi zleceniami rozporządzeniem (UE) nr 305/2011. Należy zatem opublikować odniesienia do tych norm w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(6)

Zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do każdej normy zharmonizowanej, która zastępuje inną normę zharmonizowaną, należy wskazać okres koegzystencji. Taki okres koegzystencji został określony dla normy EN 15824:2017 dotyczącej tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4). Biorąc pod uwagę, że okres ten nie jest wystarczająco długi, aby producenci mogli przygotować się do stosowania tej normy, należy wskazać nowy okres koegzystencji.

(7)

W celu umożliwienia podmiotom gospodarczym jak najszybszego stosowania tych zmienionych norm zharmonizowanych niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wymienione w załączniku I do niniejszej decyzji odniesienia do zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów budowlanych, które sporządzono na potrzeby rozporządzenia (UE) nr 305/2011, zostają niniejszym opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 2

Wymienione w załączniku II do niniejszej decyzji odniesienia do zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów budowlanych, które sporządzono na potrzeby rozporządzenia (UE) nr 305/2011, zostają niniejszym opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz z nowym okresem koegzystencji tych norm.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 88 z 4.4.2011, s. 5.

(2)  Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (Dz.U. L 40 z 11.2.1989, s. 12).

(3)  Dz.U. C 92 z 9.3.2018, s. 139.

(4)  Dz.U. C 92 z 9.3.2018, s. 139.


ZAŁĄCZNIK I

Nr

Odniesienie do normy

Odniesienie do zastępowanej normy

Początek okresu koegzystencji

(dd.mm.rrrr)

Koniec okresu koegzystencji

(dd.mm.rrrr)

1.

EN 54-5:2017+A1:2018

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 5: Czujki ciepła – Punktowe czujki ciepła

EN 54-5:2000

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 5: Czujki ciepła – Czujki punktowe

EN 54-5:2000/A1:2002

xx.yy.2019

31.8.2022

2.

EN 54-7:2018

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 7: Czujki dymu – Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji

EN 54-7:2000

Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 7: Czujki dymu – Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji

EN 54-7:2000/A1:2002

EN 54-7:2000/A2:2006

xx.yy.2019

31.8.2022

3.

EN 492:2012+A2:2018

Włóknisto-cementowe płytki dachowe i elementy wyposażenia – Charakterystyka wyrobu i metody badań

EN 492:2012

Włóknisto-cementowe płytki dachowe i elementy wyposażenia – Charakterystyka wyrobu i metody badań

xx.yy.2019

xx.yy.2020

4.

EN 1096-4:2018

Szkło w budownictwie – Szkło powlekane – Część 4: Norma wyrobu

EN 1096-4:2004

Szkło w budownictwie – Szkło powlekane – Część 4: Ocena zgodności/Norma wyrobu

xx.yy.2019

xx.yy.2020

5.

EN 1279-5:2018

Szkło w budownictwie – Izolacyjne szyby zespolone – Część 5: Norma wyrobu

EN 1279-5:2005+A2:2010

Szkło w budownictwie – Izolacyjne szyby zespolone – Część 5: Ocena zgodności

xx.yy.2019

xx.yy.2020

6.

EN 12467:2012+A2:2018

Płyty płaskie włóknisto-cementowe – Charakterystyka wyrobu i metody badań

EN 12467:2012

Płyty płaskie włóknisto-cementowe – Charakterystyka wyrobu i metody badań

xx.yy.2019

xx.yy.2020


ZAŁĄCZNIK II

Nr

Odniesienie do normy

Odniesienie do zastępowanej normy

Początek okresu koegzystencji

(dd.mm.rrrr)

Koniec okresu koegzystencji

(dd.mm.rrrr)

1.

EN 15824:2017

Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych

EN 15824:2009

Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych

9.3.2018

9.3.2020


Top