Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0448

Decyzja Rady (UE) 2019/448 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia w imieniu Unii Europejskiej wniosku o włączenie metoksychloru do załącznika A do Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych

ST/6920/2019/INIT

OJ L 77, 20.3.2019, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/448/oj

20.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/74


DECYZJA RADY (UE) 2019/448

z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia w imieniu Unii Europejskiej wniosku o włączenie metoksychloru do załącznika A do Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1 w związku z jego art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 14 października 2004 r. w drodze decyzji Rady 2006/507/WE (1) Wspólnota Europejska przystąpiła do Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (zwanej dalej „konwencją”).

(2)

Jako strona konwencji Unia może zgłaszać wnioski dotyczące poprawek do załączników do konwencji. Załącznik A do konwencji zawiera wykaz substancji chemicznych, które mają zostać wyeliminowane, załącznik B zawiera wykaz substancji chemicznych, które mają zostać ograniczone, a załącznik C zawiera wykaz substancji chemicznych, których uwalnianie z niezamierzonej produkcji ma zostać zmniejszone lub wyeliminowane.

(3)

Zgodnie z dostępnymi informacjami naukowymi i sprawozdaniami z przeglądów, a także biorąc pod uwagę kryteria kwalifikacyjne zawarte w załączniku D do konwencji, metoksychlor wykazuje cechy trwałego zanieczyszczenia organicznego.

(4)

Metoksychlor nie jest zatwierdzony jako substancja czynna zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (2), a zatem nie zezwala się na wprowadzanie go do obrotu lub stosowanie w Unii w środkach ochrony roślin. Metoksychlor nie jest zatwierdzony jako substancja czynna zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (3), a zatem nie zezwala się na wprowadzanie go do obrotu lub stosowanie w Unii w produktach biobójczych. Ponadto metoksychlor nie jest zarejestrowany zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (4), w związku z czym nie może być produkowany ani wprowadzany do obrotu w Unii w ilości 1 tony lub więcej rocznie na producenta lub importera.

(5)

Chociaż metoksychlor został wycofany w Unii wiele lat temu, może być nadal stosowany jako pestycyd i rozproszony w środowisku poza obszarem Unii, co może być powodem stwierdzenia jego obecności w środowisku. Ze względu na możliwość transgranicznego przenoszenia metoksychloru w środowisku na dalekie odległości, środki podjęte na szczeblu krajowym lub unijnym nie są wystarczające, aby zagwarantować wysoki poziom ochrony środowiska i zdrowia ludzi, dlatego też niezbędne są szeroko zakrojone działania na poziomie międzynarodowym.

(6)

W związku z tym Unia powinna przedłożyć Sekretariatowi konwencji wniosek dotyczący włączenia metoksychloru do załącznika A do konwencji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Unia przedkłada wniosek dotyczący włączenia metoksychloru (nr CAS: 72-43-5, nr WE 200-779-9) do załącznika A do Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (zwanej dalej „konwencją”).

Komisja przekazuje w imieniu Unii do Sekretariatu konwencji wniosek, o którym mowa w akapicie pierwszym, wraz z wszelkimi informacjami wymaganymi zgodnie z załącznikiem D do konwencji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 marca 2019 r.

W imieniu Rady

P. DAEA

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2006/507/WE z dnia 14 października 2004 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 209 z 31.7.2006, s. 1).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1).

(4)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).


Top