Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0446

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/446 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/1992

OJ L 77, 20.3.2019, p. 67–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/446/oj

20.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/67


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/446

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 38 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Produkty przywożone z państwa trzeciego mogą być wprowadzane do obrotu w Unii jako produkty ekologiczne, jeżeli są objęte świadectwem kontroli wystawionym przez właściwe organy, organy kontroli lub jednostki certyfikujące uznanego państwa trzeciego bądź przez uznany organ kontroli lub uznaną jednostkę certyfikującą. Zgodnie z działaniem 12. określonym w Planie działania na rzecz przyszłości produkcji ekologicznej w Unii Europejskiej (2) Komisja opracowała elektroniczny system certyfikacji w odniesieniu do przywozu produktów ekologicznych, który stanowi moduł włączony do zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego (TRACES) ustanowionego decyzją Komisji 2003/24/WE (3). Aby poprawić funkcjonowanie elektronicznego systemu certyfikacji, należy stosować kwalifikowaną pieczęć elektroniczną w systemie TRACES do celów zatwierdzania świadectw kontroli na potrzeby rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 (4).

(2)

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanowiono wykaz państw trzecich, których systemy produkcji i środki kontroli w odniesieniu do produkcji ekologicznej produktów rolnych uznawane są za równoważne z tymi ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007.

(3)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Australię zmienił się adres internetowy jej właściwego organu. Zmieniły się ponadto nazwy jednostek certyfikujących: „Australian Certified Organic Pty. Ltd” oraz „NASAA Certified Organic (NCO)”.

(4)

Zgodnie z informacją przekazaną przez Chile podmiot „ARGENCERT” przestał być uznawany przez organy chilijskie jako jednostka certyfikująca i należy go usunąć z wykazu. Zmieniła się nazwa podmiotu „BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA”.

(5)

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 zawiera wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących uprawnionych do przeprowadzania kontroli i wydawania w państwach trzecich świadectw do celów równoważności.

(6)

Podmiot „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd” poinformował Komisję o zmianie swego adresu.

(7)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „CCPB Srl” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A na Benin, Wybrzeże Kości Słoniowej i Togo, dla kategorii produktów D na Wietnam, a dla kategorii produktów D i E na Seszele i Hongkong.

(8)

Komisja przeprowadziła dochodzenia w sprawie domniemanych nieprawidłowości w odniesieniu do kilku partii produktów z Kazachstanu, Mołdawii, Rosji, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które zostały certyfikowane jako ekologiczne przez podmiot „Control Union Certifications”. Podmiot „Control Union Certifications” nie dostarczył na czas wyczerpujących odpowiedzi na szereg wniosków o udzielenie informacji przedłożonych przez Komisję. Ponadto podmiot „Control Union Certifications” nie zdołał wykazać identyfikowalności i ekologicznego statusu tych produktów. Poza tym podmiot „Control Union Certifications” wydał świadectwo kontroli dla produktów, których klasyfikacja została wcześniej obniżona przez właściwe organy danego państwa członkowskiego do produktów tradycyjnych, z powodu istnienia pozostałości pestycydów. Komisja podjęła zatem decyzję o wycofaniu uznania podmiotu „Control Union Certifications” zgodnie z art. 12 ust. 2 akapit pierwszy lit. c), d) i f) rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 dla wszystkich kategorii produktów w odniesieniu do Kazachstanu, Mołdawii, Rosji, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W związku z tym wpisy dotyczące tych państw należy usunąć z wykazu uznanych jednostek certyfikujących i organów kontrolnych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do podmiotu „Control Union Certifications”.

(9)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Ecocert SA” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów D na Kosowo.

(10)

Komisja otrzymała wniosek podmiotu „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” o zmianę adresu.

(11)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „IBD Certificações Ltda” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Kolumbię, Ekwador i Peru.

(12)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Organización Internacional Agropecuaria” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Rosję oraz dla kategorii produktów E – na Argentynę.

(13)

Podmioty „Organska Kontrola” i „Quality Assurance International” zgłosiły Komisji zmianę swoich adresów.

(14)

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/39 (5) znajduje się błędne odniesienie do podmiotu „Letis S.A” jako uznanej jednostki certyfikującej dla produktów kategorii B w odniesieniu do Belize, Brazylii, Kolumbii, Kostaryki, Republiki Dominikańskiej, Gwatemali, Hondurasu, Panamy i Salwadoru. Należy sprostować ten błąd.

(15)

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/39 znajduje się błędne odniesienie do podmiotu „Organic Control System” jako uznanej jednostki certyfikującej dla produktów kategorii E w odniesieniu do Republiki Macedonii Północnej. Należy sprostować również ten błąd.

(16)

Należy zatem odpowiednio zmienić i sprostować rozporządzenie (WE) nr 1235/2008.

(17)

Skreślenie podmiotu „Letis S.A” jako uznanej jednostki certyfikującej dla produktów kategorii B w odniesieniu do Belize, Brazylii, Kolumbii, Kostaryki, Republiki Dominikańskiej, Gwatemali, Hondurasu, Panamy i Salwadoru oraz skreślenie podmiotu „Organic Control System” jako uznanej jednostki certyfikującej dla produktów kategorii E w odniesieniu do Republiki Macedonii Północnej powinno stosować się z mocą wsteczną od dnia wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/39.

(18)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany i sprostowania:

1)

art. 13 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Oryginał świadectwa kontroli jest wydrukowaną i własnoręcznie podpisaną kopią wypełnionego świadectwa elektronicznego w TRACES albo świadectwem kontroli opatrzonym w TRACES kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną w rozumieniu art. 3 pkt 27 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 (*1).

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).”;"

2)

w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

3)

w załączniku IV wprowadza się zmiany i sprostowania zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Punkt 7 i 8 załącznika II stosuje się od dnia 31 stycznia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2)  COM(2014) 179 final.

(3)  Decyzja Komisji 2003/24/WE z dnia 30 grudnia 2002 r. dotycząca opracowania zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego (Dz.U. L 8 z 14.1.2003, s. 44).

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/39 z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 9 z 11.1.2019, s. 106).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

we wpisie dotyczącym Australii wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 4 adres internetowy otrzymuje brzmienie: „http://www.agriculture.gov.au/”;

b)

w pkt 5 wiersze odnoszące się do numerów kodu AU-BIO-001 i AU-BIO-004 otrzymują brzmienie:

„AU-BIO-001

ACO Certification Ltd

www.aco.net.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic

www.nasaa.com.au”

2)

we wpisie dotyczącym Chile w pkt 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wiersz odnoszący się do numeru kodu CL-BIO-004;

b)

wiersz odnoszący się do numeru kodu CL-BIO-010 otrzymuje brzmienie:

„CL-BIO-010

BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA O BIOAUDITA

https://www.bioaudita.cl”


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany i sprostowania:

1)

we wpisie dotyczącym „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Adres: Atatürk Mahallesi 1014. Sokak No:21 D:1, 35920 Selçuk/IZMIR, Turcja”;

2)

we wpisie dotyczącym „CCPB Srl”s w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerem kodu:

„BJ-BIO-102

Benin

x

CI-BIO-102

Wybrzeże Kości Słoniowej

x

HK-BIO-102

Hongkong

x

x

SC-BIO-102

Seszele

x

x

TG-BIO-102

Togo

x

VN-BIO-102

Wietnam

x

—”

3)

we wpisie dotyczącym „Control Union Certifications” w pkt 3 skreśla się następujące wiersze:

„AE-BIO-149

Zjednoczone Emiraty Arabskie

x

x

x

x

x

x

KZ-BIO-149

Kazachstan

x

x

x

x

x

x

MD-BIO-149

Mołdawia

x

x

x

x

x

x

RU-BIO-149

Rosja

x

x

x

x

x

x

TR-BIO-149

Turcja

x

x

x

x

x

x”

4)

we wpisie dotyczącym „Ecocert SA”s w pkt 3 dodaje się następujący wiersz w porządku zgodnym z numerem kodu:

„XK-BIO-154

Kosowo

x

—”

5)

we wpisie dotyczącym „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Adres: 5700 SW 34th st, suite 349, Gainesville, FL 32608, Stany Zjednoczone”;

6)

we wpisie dotyczącym „IBD Certificações Ltda” w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerem kodu:

„CO-BIO-122

Kolumbia

x

x

EC-BIO-122

Ekwador

x

x

PE-BIO-122

Peru

x

x

—”

7)

we wpisie dotyczącym „Letis S.A” w pkt 3 w wierszach odnoszących się do Belize, Brazylii, Kolumbii, Kostaryki, Republiki Dominikańskiej, Gwatemali, Hondurasu, Panamy i Salwadoru skreśla się krzyżyk w kolumnie B;

8)

we wpisie dotyczącym „Organic Control System” w pkt 3 w wierszu odnoszącym się do Republiki Macedonii Północnej skreśla się krzyżyk w kolumnie E;

9)

we wpisie dotyczącym „Organización Internacional Agropecuaria” w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się następujący wiersz w porządku zgodnym z numerami kodu:

„RU-BIO-110

Rosja

x

x

—”

b)

w wierszu odnoszącym się do Argentyny dodaje się krzyżyk w kolumnie E;

10)

we wpisie dotyczącym „Organska Kontrola” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Adres: Kranjčevićeva 15, 71 000 Sarajevo, Bośnia i Hercegowina”;

11)

we wpisie dotyczącym „Quality Assurance International” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Adres: 4370 La Jolla Village Drive, Suite 300, San Diego, CA 92122, Stany Zjednoczone.”.

Top