Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0443

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/443 z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/588 w odniesieniu do możliwości dostosowania średniej dziennej liczby transakcji dla danej akcji, w przypadku gdy system obrotu o najwyższych obrotach tą akcją znajduje się poza Unią (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/904

OJ L 77, 20.3.2019, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/443/oj

20.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/59


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/443

z dnia 13 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/588 w odniesieniu do możliwości dostosowania średniej dziennej liczby transakcji dla danej akcji, w przypadku gdy system obrotu o najwyższych obrotach tą akcją znajduje się poza Unią

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (1), w szczególności jej art. 49 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/588 (2) określa obowiązkowy system minimalnej wielkości zmiany ceny dla akcji, kwitów depozytowych i niektórych funduszy inwestycyjnych typu ETF. W szczególności na mocy rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/588 minimalna wielkość zmiany ceny mająca zastosowanie do akcji i kwitów depozytowych jest kalibrowana na podstawie średniej dziennej liczby transakcji w systemie obrotu o największej płynności w Unii. Liczba ta stanowi dobry i prosty wskaźnik płynności dla znacznej większości z tych instrumentów finansowych. Nie jest ona jednak odpowiednia w odniesieniu do akcji, które są dopuszczone do obrotu lub są przedmiotem obrotu jednocześnie w Unii i w państwie trzecim, w przypadku gdy system obrotu o najwyższych obrotach tymi akcjami znajduje się poza Unią. W takim przypadku istnieje ryzyko, że obowiązkowa minimalna wielkość zmiany ceny, ustalona na podstawie wielkości obrotu w samej tylko Unii, opierać się będzie jedynie na niewielkiej części łącznych obrotów. Ważne jest zatem, aby właściwe organy mogły dostosowywać średnią dzienną liczbę transakcji dla takich akcji, aby odzwierciedlić ogólny profil płynności tych akcji. Aby zmniejszyć ograniczenia związane z dostępnością danych z systemów obrotu państw trzecich i umożliwić korzystanie z innych danych dostępnych publicznie ważne jest również zapewnienie właściwym organom wystarczającej elastyczności, jeżeli chodzi o metodykę stosowaną w celu uwzględnienia płynności dostępnej w systemach obrotu państw trzecich.

(2)

Obowiązkowa minimalna wielkość zmiany ceny została wprowadzona w celu harmonizacji przyrostów cen w systemach obrotu w Unii oraz zachowania głębokości rynku, płynności i prawidłowego funkcjonowania obrotu akcjami w Unii. Aby osiągnąć te cele, ważne jest, aby informacje na temat dostosowanej średniej dziennej liczby transakcji wykorzystywanej do określenia minimalnej wielkości zmiany ceny mającej zastosowanie do danej akcji były dostępne dla wszystkich systemów obrotu oferujących obrót tą akcją w tym samym czasie oraz aby te systemy obrotu zaczynały stosować daną dostosowaną średnią dzienną liczbę transakcji w tym samym dniu. W tym celu wszystkie właściwe organy nadzorujące systemy obrotu, w których prowadzony jest obrót daną akcją, powinny być informowane o wszelkich dostosowaniach średniej dziennej liczby transakcji dla tej akcji przed podaniem do publicznej wiadomości tych dostosowań, a systemy obrotu powinny mieć wystarczająco dużo czasu na uwzględnienie tych dostosowań w swoich systemach.

(3)

Aby zapewnić pewność prawa i przewidywalność obowiązkowej procedury zmiany ceny, ważne jest, aby wszystkie systemy obrotu stosowały w tym samym czasie minimalną wielkość zmiany ceny w oparciu o dostosowaną średnią dzienną liczbę transakcji, która odzwierciedla ogólny poziom płynności.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2017/588.

(5)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez ESMA.

(6)

ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy możliwych kosztów i korzyści, które mogą się z nim wiązać, oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/588 dodaje się ust. 8, 9 i 10 w brzmieniu:

„8.   Organ właściwy dla danej akcji może dostosować średnią dzienną liczbę transakcji obliczoną lub oszacowaną przez ten właściwy organ w odniesieniu do tej akcji zgodnie z procedurą określoną w ust. 1–7, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:

a)

system obrotu o najwyższych obrotach tą akcją znajduje się w państwie trzecim;

b)

średnia dzienna liczba transakcji została obliczona i podana do wiadomości publicznej zgodnie z procedurą określoną w ust. 1–4; liczba ta wynosi co najmniej jeden.

Przy dostosowywaniu średniej dziennej liczby transakcji dla danej akcji właściwy organ uwzględnia transakcje przeprowadzone w systemie obrotu państwa trzeciego o najwyższych obrotach tą akcją.

9.   Właściwy organ, który dostosował średnią dzienną liczbę transakcji dla danej akcji zgodnie z ust. 8, zapewnia podanie do wiadomości publicznej odpowiedniej średniej dziennej liczby transakcji. Przed tym podaniem do wiadomości publicznej właściwy organ powiadamia o dostosowanej średniej dziennej liczbie transakcji dla tej akcji właściwe organy pozostałych systemów obrotu prowadzących działalność w Unii, gdzie akcja ta jest przedmiotem obrotu.

10.   Systemy obrotu stosują minimalne wielkości zmiany ceny pasma płynności odpowiadające dostosowanej średniej dziennej liczbie transakcji od drugiego dnia po jej podaniu do wiadomości publicznej.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lutego 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/588 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie minimalnej wielkości zmiany ceny dla akcji, kwitów depozytowych i funduszy inwestycyjnych typu ETF (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 411).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).


Top