Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0336

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/336 z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1141/2010 oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy w związku z oceną 1-metylocyklopropenu, famoksadonu, mankozebu, metiokarbu, metoksyfenozydu, pirymikarbu, pirymifosu metylu i tiakloprydu (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/1472

OJ L 60, 28.2.2019, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/336/oj

28.2.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 60/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/336

z dnia 27 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1141/2010 oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy w związku z oceną 1-metylocyklopropenu, famoksadonu, mankozebu, metiokarbu, metoksyfenozydu, pirymikarbu, pirymifosu metylu i tiakloprydu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 686/2012 (2) oraz rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1141/2010 (3) przydzielono Zjednoczonemu Królestwu, jako państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy, zadanie oceny niektórych substancji czynnych zawartych w środkach ochrony roślin.

(2)

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, tj. od dnia 30 marca 2019 r., chyba że Rada Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.

(3)

Projekt umowy o wystąpieniu uzgodniony między negocjatorami i zatwierdzony przez Radę Europejską (art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej) zawiera ustalenia dotyczące stosowania przepisów prawa Unii do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie po dniu, w którym Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie. Jeżeli umowa ta wejdzie w życie, przepisy Unii w dziedzinie środków ochrony roślin będą miały zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w okresie przejściowym zgodnie z tą umową i przestaną być stosowane z końcem tego okresu. Nawet jeśli UE i Zjednoczone Królestwo ratyfikują umowę o wystąpieniu, w okresie przejściowym Zjednoczone Królestwo nie będzie jednak pełnić roli wiodącego organu w zakresie oceny ryzyka, badań, zatwierdzeń lub zezwoleń na szczeblu Unii lub na szczeblu państw członkowskich działających wspólnie, o czym mowa m.in. w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009.

(4)

Zadanie oceny substancji czynnych, w odniesieniu do których Zjednoczone Królestwo jest państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy i w przypadku których decyzja o odnowieniu zatwierdzenia prawdopodobnie nie zostanie podjęta przed dniem 30 marca 2019 r., należy zatem przydzielić innym państwom członkowskim. Substancje czynne, o których mowa, to: 1-metylocyklopropen, famoksadon, mankozeb, metiokarb, metoksyfenozyd, pirymikarb, pirymifos metylu i tiaklopryd.

(5)

Przydzielenie to powinno zapewnić równowagę w podziale obowiązków i pracy między państwami członkowskimi.

(6)

Ponieważ ocena przedmiotowych substancji czynnych znajduje się na zaawansowanym etapie i przewiduje się, że pozostała do wykonania praca będzie nieznaczna, do oceny tej nie należy przydzielać państwa członkowskiego pełniącego rolę współsprawozdawcy.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 oraz rozporządzenie (UE) nr 1141/2010.

(8)

Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia 30 marca 2019 r. W przypadku przedłużenia dwuletniego okresu, o którym mowa w art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, niniejsze rozporządzenie powinno jednak być stosowane od dnia następującego po dniu, w którym przepisy w dziedzinie środków ochrony roślin przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie, ponieważ – zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 (4) – ustanie zastosowania aktów, ustalone na określoną datę, przypada na moment upłynięcia ostatniej godziny dnia przypadającego na tę datę.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 686/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W rozporządzeniu (UE) nr 1141/2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 marca 2019 r.

W przypadku podjęcia decyzji o przedłużeniu dwuletniego okresu, o którym mowa w art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia następującego po dniu, w którym przepisy w dziedzinie środków ochrony roślin przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lutego 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 686/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. przydzielające państwom członkowskim, do celów procedury odnowienia, zadanie oceny substancji czynnych (Dz.U. L 200 z 27.7.2012, s. 5).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1141/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia procedury odnowienia włączenia drugiej grupy substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG i sporządzenia wykazu tych substancji (Dz.U. L 322 z 8.12.2010, s. 10).

(4)  Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów (Dz.U. L 124 z 8.6.1971, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 686/2012 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycja dotycząca 1-metylocyklopropenu otrzymuje brzmienie:

Substancja czynna

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy

„1-metylocyklopropen

NL”

 

b)

pozycja dotycząca mankozebu otrzymuje brzmienie:

Substancja czynna

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy

„Mankozeb

EL”

 

c)

pozycja dotycząca metiokarbu otrzymuje brzmienie:

Substancja czynna

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy

„Metiokarb

DE”

 

d)

pozycja dotycząca metoksyfenozydu otrzymuje brzmienie:

Substancja czynna

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy

„Metoksyfenozyd

SK”

 

e)

pozycja dotycząca pirymikarbu otrzymuje brzmienie:

Substancja czynna

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy

„Pirymikarb

SE”

 

f)

pozycja dotycząca pirymifosu metylu otrzymuje brzmienie:

Substancja czynna

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy

„Pirymifos metylu

FR”

 

g)

pozycja dotycząca tiakloprydu otrzymuje brzmienie:

Substancja czynna

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy

„Tiaklopryd

DE”

 


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1141/2010 pozycja dotycząca famoksadonu otrzymuje brzmienie:

Kolumna A

 

Kolumna B

Kolumna C

Kolumna D

„Famoksadon

2012

FI

 

31 sierpnia 2012 r.”


Top