Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0321

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/321 z dnia 18 lutego 2019 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1232

C/2019/1503

OJ L 55, 25.2.2019, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/321/oj

25.2.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/4


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/321

z dnia 18 lutego 2019 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1232

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (1), a w szczególności jego art. 57 ust. 4 i art. 58 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury scalonej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (2), konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji niektórych towarów.

(2)

Na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1232 (3) artykuł wykonany z żeliwa sferoidalnego (żeliwa ciągliwego, EN-GJS-500-7) został sklasyfikowany do kodu CN 7325 99 10 jako pozostałe odlewane artykuły z żeliwa ciągliwego.

(3)

Klasyfikacja w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2017/1232 była oparta na notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej do kodu CN 7307 19 10, które definiują żeliwo ciągliwe; zgodnie z tymi notami wyrażenie „ciągliwe” obejmuje żeliwo sferoidalne.

(4)

W sprawach połączonych C-397/17 i C-398/17 Profit Europe (4) Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że łączniki rur lub przewodów rurowych, odlewane z żeliwa sferoidalnego, muszą być klasyfikowane do podpozycji CN 7307 19 90.

(5)

Trybunał Sprawiedliwości oparł swoją decyzję na ustaleniach, że żeliwo sferoidalne i żeliwo ciągliwe różnią się pod kątem składu i metody produkcji i że nawet jeśli żeliwo sferoidalne wykazuje podobne właściwości do właściwości żeliwa ciągliwego (EN-GJM), stanowi ono oddzielną kategorię w klasyfikacji żeliwa (EN-GJS).

(6)

W swoim wyroku Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że w tym kontekście wspomniane noty wyjaśniające – w zakresie, w jakim wskazują, że „wyrażenie »ciągliwe« obejmuje również żeliwo sferoidalne”, skutkują rozszerzeniem definicji „żeliwa ciągliwego” na inną kategorię żeliwa i dlatego należy je odrzucić.

(7)

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości ma zastosowanie przez analogię do produktu objętego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1232, ponieważ produkt ten odpowiada normie EN-GJS-500-7, a jego klasyfikacja jako produkt z żeliwa ciągliwego była oparta na treści not wyjaśniających do Nomenklatury scalonej dotyczących kodu CN 7307 19 10 CN, które zdaniem Trybunału Sprawiedliwości zmieniają zakres podpozycji CN 7307 19 10.

(8)

Klasyfikacja artykułu objętego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1232 nie jest zatem zgodna z ustaleniami Trybunału Sprawiedliwości zawartymi w wyroku w sprawach połączonych C-397/17 i C-398/17.

(9)

Należy zatem uchylić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1232 i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli.

Artykuł 2

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1232 traci moc.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2019 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Stephen QUEST

Dyrektor Generalny

Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej


(1)  Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1232 z dnia 3 lipca 2017 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej (Dz.U. L 177 z 8.7.2017, s. 23).

(4)  Wyrok z dnia 12 lipca 2018 r., Profit Europe, C-397/17 i C 398/17, EU:C:2018:564.


ZAŁĄCZNIK

Opis towarów

Klasyfikacja

(kod CN)

Uzasadnienie

(1)

(2)

(3)

Okrągły artykuł o średnicy w przybliżeniu 500 mm oraz masie w przybliżeniu 23 kg. Wykonany jest on z żeliwa z grafitem kulkowym (żeliwa sferoidalnego, EN-GJS-500-7). Artykuł jest pomalowany czarnym bitumem w celu zabezpieczenia przed korozją.

Artykuł jest certyfikowany zgodnie z normą EN 124 (zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego) oraz jest stosowany jako właz kanałowy (na przykład do kanalizacji deszczowej).

Zobacz ilustracja (1).

7325 99 90

Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej oraz brzmienie kodów CN 7325 , 7325 99 i 7325 99 90 .

Wyklucza się klasyfikację artykułu do kodu CN 7325 10 00 jako inne odlewane artykuły z żeliwa nieciągliwego, jako że żeliwo nieciągliwe nie podlega odkształceniom pod wpływem naprężania ściskającego, podczas gdy żeliwo sferoidalne podlega odkształceniom pod wpływem naprężania rozciągającego, a także – do pewnego stopnia – pod wpływem naprężania ściskającego. W związku z powyższym nie można uznać żeliwa sferoidalnego za żeliwo nieciągliwe (zob. przez analogię do wyroku z dnia 12 lipca 2018 r., Profit Europe, sprawy połączone C-397/17 i C-398/17, EU:C:2018:564).

Wyklucza się również klasyfikację artykułu do kodu CN 7325 99 10 jako pozostałe odlewane artykuły z żeliwa ciągliwego, ponieważ żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe różnią się pod względem składu i metody ich produkcji. Nawet jeżeli żeliwo sferoidalne wykazuje podobne właściwości do właściwości żeliwa ciągliwego (EN-GJM), stanowi ono oddzielną kategorię (EN-GJS) (zob. przez analogię do wyroku z dnia 12 lipca 2018 r., Profit Europe, sprawy połączone C-397/17 i C-398/17).

Artykuł należy klasyfikować zatem do kodu CN 7325 99 90 jako „pozostałe odlewane artykuły z żeliwa”.

Image 1

(1)  Ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny.


Top