Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0150

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/150 z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy w ramach oceny następujących substancji czynnych zawartych w środkach ochrony roślin: deltametryna, diflufenikan, epoksykonazol, fluoksastrobina, protiokonazol i tebukonazol (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/613

OJ L 27, 31.1.2019, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/150/oj

31.1.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/23


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/150

z dnia 30 stycznia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy w ramach oceny następujących substancji czynnych zawartych w środkach ochrony roślin: deltametryna, diflufenikan, epoksykonazol, fluoksastrobina, protiokonazol i tebukonazol

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 686/2012 (2) przydzielono Zjednoczonemu Królestwu, jako państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy, zadanie oceny niektórych substancji czynnych zawartych w środkach ochrony roślin.

(2)

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, dwa lata po notyfikacji, tj. od dnia 30 marca 2019 r., chyba że Rada Europejska w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu.

(3)

Umowa o wystąpieniu uzgodniona między negocjatorami zawiera ustalenia dotyczące stosowania przepisów prawa Unii do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie po dniu, w którym Traktaty przestaną mieć zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie. Jeżeli umowa ta wejdzie w życie, przepisy Unii w dziedzinie środków ochrony roślin będą miały zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w okresie przejściowym zgodnie z tą umową i przestaną być stosowane z końcem tego okresu. Zgodnie z tą umową w okresie przejściowym Zjednoczone Królestwo nie będzie pełnić roli wiodącego organu w zakresie oceny ryzyka, badań, zatwierdzeń lub zezwoleń na szczeblu Unii lub na szczeblu państw członkowskich działających wspólnie, o czym mowa m.in. w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009.

(4)

Konieczne jest zatem przydzielenie innym państwom członkowskim zadania oceny substancji czynnych, w odniesieniu do których Zjednoczone Królestwo jest państwem członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy i w przypadku których przewiduje się, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności nie wyda wniosków przed dniem 29 marca 2019 r. Substancje czynne, których to dotyczy, to deltametryna, diflufenikan, epoksykonazol, fluoksastrobina, protiokonazol i tebukonazol.

(5)

Przydzielenie to powinno zapewnić równowagę w podziale obowiązków i pracy między państwami członkowskimi.

(6)

Ponieważ ocena przedmiotowych substancji czynnych znajduje się na zaawansowanym etapie i przewiduje się, że pozostała do wykonania praca będzie nieznaczna, do oceny tej nie należy przydzielać państwa członkowskiego pełniącego rolę współsprawozdawcy.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012.

(8)

Niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia 30 marca 2019 r.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 686/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 marca 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 stycznia 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 686/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. przydzielające państwom członkowskim, do celów procedury odnowienia, zadanie oceny substancji czynnych (Dz.U. L 200 z 27.7.2012, s. 5).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 686/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części A wprowadza się następujące zmiany:

a)

wpis dotyczący deltametryny otrzymuje brzmienie:

Substancja czynna

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy

„Deltametryna

AT”

 

b)

wpis dotyczący diflufenikanu otrzymuje brzmienie:

Substancja czynna

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy

„Diflufenikan

CZ”

 

c)

wpis dotyczący fluoksastrobiny otrzymuje brzmienie:

Substancja czynna

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy

„Fluoksastrobina

DE”

 

d)

wpis dotyczący protiokonazolu otrzymuje brzmienie:

Substancja czynna

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy

„Protiokonazol

PL”

 

2)

w części B wprowadza się następujące zmiany:

a)

wpis dotyczący epoksykonazolu otrzymuje brzmienie:

Substancja czynna

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy

„Epoksykonazol

PL”

 

b)

wpis dotyczący tebukonazolu otrzymuje brzmienie:

Substancja czynna

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy

„Tebukonazol

DK”

 


Top