EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1065

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1065 z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 w odniesieniu do automatycznego uznawania unijnych licencji załogi lotniczej oraz szkolenia w zakresie startu i lądowania

C/2018/4860

OJ L 192, 30.7.2018, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1065/oj

30.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 192/31


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/1065

z dnia 27 lipca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 w odniesieniu do automatycznego uznawania unijnych licencji załogi lotniczej oraz szkolenia w zakresie startu i lądowania

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (1), w szczególności jego art. 7 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1178/2011 (2) ustanowiono wymagania techniczne dotyczące certyfikacji szkoleniowych urządzeń symulacji lotu, certyfikacji pilotów uczestniczących w użytkowaniu określonych statków powietrznych, a także certyfikacji osób i organizacji zaangażowanych w szkolenie, testowanie i sprawdzanie pilotów.

(2)

W następstwie kontroli na płycie poza terytorium państw członkowskich, w trakcie których stwierdzono, że członkowie załogi lotniczej wykonywali operacje statkami powietrznymi zarejestrowanymi w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie, które wydało ich licencje pilota, Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) wprowadziła zmiany w załączniku 1 do konwencji chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, aby ułatwić automatyczne uznawanie licencji poprzez porozumienia regionalnych organizacji nadzoru nad bezpieczeństwem.

(3)

Zmiana ta powinna zostać odzwierciedlona w rozporządzeniu (UE) nr 1178/2011, aby umożliwić automatyczne uznawanie unijnych licencji załogi lotniczej w państwach trzecich. Zgodnie z poprawką 174 do załącznika 1 ICAO, pkt 1.2.2.3.2.1, należy ustanowić okres przejściowy, aby umożliwić dokonanie niezbędnych zmian w obecnych licencjach pilota.

(4)

Od czasu wejścia w życie załącznika I (część FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011, który został opracowany na podstawie warunków określonych w dokumencie Wspólne Wymagania Lotnicze – Licencjonowanie Załogi Lotniczej (Joint Aviation Requirements – Flight Crew Licensing 1, JAR-FCL 1), Unia dąży do wprowadzenia podejścia opartego w większym stopniu na kompetencjach, aby zapewnić wdrożenie proporcjonalnych i opartych na wynikach wymagań dotyczących licencji załogi lotniczej. W związku z tym należy zmienić wymaganie dotyczące szkolenia w zakresie startu i lądowania stanowiące część szkolenia na licencję pilota w załodze wieloosobowej na poziomie zaawansowanym w celu dostosowania go do zaleceń ICAO zawartych w dokumencie 9868 „Procedury służb żeglugi powietrznej – szkolenie” (PANS-TRG).

(5)

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego przedłożyła Komisji projekt przepisów wykonawczych wraz ze swoją opinią nr 16/2016 oraz opinią nr 03/2017.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1178/2011.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego w art. 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 1178/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 4 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„9.   W przypadku licencji wydanych przed dniem 19 sierpnia 2018 r. państwa członkowskie muszą spełnić wymogi określone w ARA.FCL.200 lit. a) akapit drugi zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/1065 (*1) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r.

(*1)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1065 z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 w odniesieniu do automatycznego uznawania unijnych licencji załogi lotniczej oraz szkolenia w zakresie startu i lądowania (Dz.U. L 192 z 30.7.2018, s. 31).”;"

2)

w załączniku I (część FCL) wprowadza się następujące zmiany:

(a)

w pkt FCL.045 dodaje się lit. e) w brzmieniu:

„e)

Pilot, który zamierza odbyć lot poza terytorium Unii statkiem powietrznym zarejestrowanym w innym państwie członkowskim niż to, które wydało licencję załogi lotniczej, musi mieć przy sobie ostatnie wydanie – w wersji drukowanej lub elektronicznej – załącznika ICAO, w którym znajduje się odniesienie do numeru rejestracyjnego ICAO porozumienia o stosowaniu automatycznego uznawania licencji, a także wykaz państw, które są stroną tego porozumienia.”;

(b)

w dodatku 5 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11.

W celu zapewnienia zdobycia kompetencji, szkolenie musi obejmować co najmniej 12 startów i lądowań. Liczbę tych startów i lądowań można ograniczyć do co najmniej sześciu, pod warunkiem że przed przeprowadzeniem szkolenia ATO i operator zapewnią:

a)

wdrożenie procedury oceny osiągnięcia przez ucznia–pilota wymaganego poziomu kompetencji; oraz

b)

wdrożenie procesu gwarantującego podjęcie działań naprawczych, jeżeli ocena w trakcie szkolenia wykaże taką konieczność.

Powyższe starty i lądowania należy wykonać pod nadzorem instruktora na typie samolotu, dla którego mają zostać wydane uprawnienia.”;

3)

w załączniku VI (część ARA) wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ARA.GEN.105 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

dodaje się punkty 3a i 3b w brzmieniu:

„3a.

»ARO.RAMP« oznacza podczęść RAMP załącznika II do rozporządzenia w sprawie operacji lotniczych;

3b.

»automatycznie uznawana« oznacza uznanie, bez żadnych formalności, przez wymienione w załączniku ICAO umawiające się państwo ICAO licencji załogi lotniczej wydanej przez inne umawiające się państwo zgodnie z załącznikiem I do konwencji chicagowskiej;”;

(ii)

pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12.

»załącznik ICAO« oznacza załącznik do automatycznie uznawanej licencji załogi lotniczej wydanej zgodnie z załącznikiem 1 do konwencji chicagowskiej, wymieniony w pkt XIII licencji załogi lotniczej;”;

b)

w ARA.FCL.200 wprowadza się następujące zmiany:

ARA.FCL.200 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

Wydawanie licencji i uprawnień. Właściwy organ musi wydawać licencję załogi lotniczej i powiązane uprawnienia przy użyciu wzoru określonego w dodatku I do niniejszej części.

Jeżeli pilot zamierza odbyć lot poza terytorium Unii statkiem powietrznym zarejestrowanym w innym państwie członkowskim niż to, które wydało licencję załogi lotniczej, właściwy organ:

1)

dodaje następującą uwagę w pkt XIII licencji załogi lotniczej: »Niniejsza licencja jest automatycznie uznawana zgodnie z załącznikiem ICAO do tej licencji.«; oraz

2)

udostępnia pilotowi załącznik ICAO w wersji drukowanej lub elektronicznej.”;

c)

w dodatku I lit. a) ust. 2 pkt XIII otrzymuje brzmienie:

„XIII

uwagi: tj. specjalne wpisy dotyczące ograniczeń i uprawnień uzupełniających związanych z przywilejami, w tym uprawnienia uzupełniające w zakresie biegłości językowej, uwagi dotyczące automatycznego uznawania licencji oraz uprawnienia w zakresie statku powietrznego zgodnego z załącznikiem II w przypadkach jego wykorzystywania do lotniczych przewozów zarobkowych; oraz”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lipca 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U. L 311 z 25.11.2011, s. 1).


Top