Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0988

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/988 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/656 określającego wymogi administracyjne dotyczące wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2018/2445

OJ L 182, 18.7.2018, p. 46–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/988/oj

18.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/46


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/988

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/656 określającego wymogi administracyjne dotyczące wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE (1), w szczególności jego art. 18 ust. 5, art. 21 ust. 3, art. 23 ust. 5, art. 24 ust. 12 i art. 32 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/656 (2) ustanowiono między innymi wzory niektórych dokumentów sporządzanych w ramach homologacji typu UE silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach. Ze względu na liczbę błędów i pominięć wzory te należy zmienić i sprostować oraz rozszerzyć.

(2)

W celu zachowania przejrzystości i kompletności, występując o udzielenie homologacji typu UE, producent silnika powinien uwzględnić w folderze informacyjnym kopię sprawozdań z demonstracji określonych badań.

(3)

W celu zharmonizowania i uproszczenia procedur obliczania emisji zanieczyszczeń gazowych dla monitorowania w trakcie eksploatacji silników w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/655 (3) stosowane do tego obliczenia pracę odniesienia i masę odniesienia CO2 należy podać w uzupełnieniu do wzoru świadectwa homologacji typu UE oraz w jednolitym formacie sprawozdania z badań.

(4)

W celu ujednolicenia terminologii stosowanej w całym pakiecie legislacyjnym dotyczącym wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach oraz wyjaśnienia znaczenia terminy „pojemność skokowa cylindra” i „pojemność skokowa silnika” występujące w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2017/656, należy zastąpić terminami „pojemność skokowa na cylinder” i „całkowita pojemność skokowa silnika”.

(5)

Ponadto po opublikowaniu rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656 stwierdzono w nim różnego rodzaju drobne błędy, które należy sprostować. W szczególności, należy wprowadzić pewne zmiany w przepisach zawierających sprzeczności lub zbędne informacje oraz należy poprawić określone odniesienia i numerację.

(6)

W szczególności należy sprostować pkt 10–11.2 we wzorze jednolitego formatu sprawozdania z badań, aby odpowiednio odzwierciedlić terminologię stosowaną w rozporządzeniu (UE) 2016/1628.

(7)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić i sprostować rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/656.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2017/656

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2017/656 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się art. 12a w brzmieniu:

„Artykuł 12a

Przepisy przejściowe

1.   Niezależnie od stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia, zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/988 (*1), do dnia 31 grudnia 2018 r. organy udzielające homologacji w dalszym ciągu udzielają również homologacji typu UE typom silników lub rodzinom silników zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w jego brzmieniu obowiązującym w dniu 6 sierpnia 2018 r.

2.   Niezależnie od stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia, zmienionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/988, do dnia 30 czerwca 2019 r. państwa członkowskie zezwalają również na wprowadzanie do obrotu silników na podstawie typu silnika homologowanego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w jego brzmieniu obowiązującym w dniu 6 sierpnia 2018 r.

(*1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/988 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/656 określającego wymogi administracyjne dotyczące wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 (Dz.U. L 182 z 18.7.2018, s. 46)”."

2)

w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

3)

w załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Sprostowania do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2017/656 wprowadza się następujące sprostowania:

1)

załącznik I zostaje sprostowany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;

2)

w załączniku II dodatek 1 i dodatek 2 zostają sprostowane zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia;

3)

w załączniku III dodatek 1 tabela 1 wiersz dziewiąty kolumna pierwsza słowa „Mający zastosowanie kod wyłączenia (EM) lub kod przepisu przejściowego (TM) z tabeli 1 kolumna 4 w załączniku II dodatek 2;” zastępuje się słowami „Mający zastosowanie kod wyłączenia (EM) lub kod przepisu przejściowego (TR) z tabeli 1 kolumna 4 w załączniku II dodatek 2”;

4)

w załączniku IV w uzupełnieniu do świadectwa homologacji typu UE wprowadza się sprostowania zgodnie z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia;

5)

załącznik V zostaje sprostowany zgodnie z załącznikiem VI do niniejszego rozporządzenia;

6)

załącznik VI zostaje sprostowany zgodnie z załącznikiem VII do niniejszego rozporządzenia;

7)

załącznik IX zostaje sprostowany zgodnie z załącznikiem VIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 kwietnia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 252 z 16.9.2016, s. 53.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/656 z dnia 19 grudnia 2016 r. określające wymogi administracyjne dotyczące wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 (Dz.U. L 102 z 13.4.2017, s. 364).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/655 z dnia 19 grudnia 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 odnośnie do monitorowania emisji zanieczyszczeń gazowych z silników spalinowych wewnętrznego spalania w trakcie eksploatacji zamontowanych w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach (Dz.U. L 102 z 13.4.2017, s. 334).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części A wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 1.5.1 otrzymuje brzmienie:

„1.5.1.

w stosownych przypadkach kopię sprawozdań z demonstracji określonych w pkt 10.5.1 i 13.4.1 dodatku 1 do załącznika IV do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/654;”;

b)

dodaje się pkt 1.5.2 i 1.5.3 w brzmieniu:

„1.5.2.

w stosownych przypadkach opis połączenia i metody odczytu zapisów określonych w pkt 5.2.1.1 lit. e) dodatku 1 do załącznika IV do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/654 oraz w pkt 4.1 dodatku 2 do tego załącznika;

1.5.3.

jeżeli typ silników lub rodzina silników należy do rodziny silników NCD, za zgodą organu udzielającego homologacji typu można ewentualnie przedstawić uzasadnienie przynależności do tego typu lub tej rodziny silników wraz z informacjami wymaganymi na podstawie pkt 1.5, 1.5.1 i 1.5.2 dotyczącymi rodziny silników NCD;”;

c)

pkt 1.6.1 otrzymuje brzmienie:

„1.6.1.

w stosownych przypadkach kopię sprawozdania z demonstracji określonego w pkt 9.3.6.1 dodatku 4 do załącznika IV do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/654;”;

d)

dodaje się pkt 1.6.2 i 1.6.3 w brzmieniu:

„1.6.2.

w stosownych przypadkach opis podłączania i metody odczytu zapisów określonych w pkt 5.4 dodatku 4 do załącznika IV do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/654 oraz w pkt 4.1 dodatku 2 do tego załącznika;

1.6.3.

jeżeli typ silników lub rodzina silników należy do rodziny silników PCD, za zgodą organu udzielającego homologacji typu można ewentualnie przedstawić uzasadnienie przynależności do tego typu lub tej rodziny silników wraz z informacjami wymaganymi na podstawie pkt 1.6, 1.6.1 i 1.6.2 dotyczącymi rodziny silników PCD;”;

2)

w dodatku 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części B wprowadza się następujące zmiany:

(i)

pkt 2.10.4 otrzymuje brzmienie:

„2.10.4.

Inne: Tak/Nie

(jeżeli tak, należy uzupełnić pkt 3.10.4 i przedstawić schematyczny diagram umiejscowienia i kolejności urządzeń)”;

(ii)

pkt 2.11.9 otrzymuje brzmienie:

„2.11.9.

Inne urządzenia lub elementy, które mają duży wpływ na emisje: Tak/Nie

(jeżeli tak, należy uzupełnić pkt 3.11.7)”;

b)

w części C w tabeli wprowadza się następujące zmiany:

(i)

dodaje się wiersz o numerze pozycji 3.4.6.1 w brzmieniu:

„3.4.6.1.

W przypadku RMC liczba RMC kondycjonowania wstępnego przed badaniem NRSC RMC

X

 

 

 

 

 

 

 

Minimum 0,5”

(ii)

dodaje się wiersze o numerach pozycji 3.10.3–3.10.4.1 w brzmieniu:

„3.10.3.

Wtrysk powietrza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.3.1.

Zasada działania:

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.10.4.

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.4.1.

Typ(-y):

 

 

X”

 

 

 

 

 

 

(iii)

dodaje się wiersz o numerze pozycji 3.11.1.3.1 w brzmieniu:

„3.11.1.3.1.

Warunki badań do celów pomiaru:

X

X”

 

 

 

 

 

 

 

(iv)

dodaje się wiersze o numerach pozycji 3.11.7 i 3.11.7.1 w brzmieniu:

„3.11.7.

Inne urządzenie(-a) lub cecha(-y)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.7.1.

Typ(-y):

 

 

X”

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656 wprowadza się następujące sprostowania:

1)

w części A pkt 1.3 otrzymuje brzmienie:

„1.3.

oświadczenie producenta dotyczące zgodności typu silników lub rodziny silników z wartościami granicznymi emisji spalin określonymi w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2016/1628 w odniesieniu do określonych paliw ciekłych, mieszanek paliw lub emulsji paliwowych innych niż te określone w pkt 1.2.2 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/654;”;

2)

w części B wprowadza się następujące sprostowania:

a)

pkt 2.1.3.2 otrzymuje brzmienie:

„2.1.3.2.

Znak (X) w odpowiedniej kolumnie tabeli określa cele, dla których każda pozycja jest wymagana:

a)

»Badanie« oznacza informacje niezbędne do przeprowadzenia badania emisji zanieczyszczeń;

b)

»Montaż« oznacza informacje wymagane do montażu w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach; a

c)

»Homologacja« oznacza informacje niezbędne do kontroli w celu potwierdzenia, że dany silnik jest zgodny z właściwościami określonego typu silnika i, w stosownych przypadkach, określonej rodziny silników.

Kolumny »Badanie«, »Montaż« i »Homologacja« podaje się tylko do celów informacyjnych i można je pominąć w dokumencie informacyjnym przedstawionym organowi udzielającemu homologacji.”;

c)

pkt 4.2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Oznaczenie rodziny silników musi wyraźnie i jednoznacznie identyfikować te silniki, stanowiąc niepowtarzalną kombinację cech technicznych tych pozycji określonych w dodatku 3 część B, które mają zastosowanie do konkretnej rodziny silników.”;

3)

w dodatku 3 wprowadza się następujące sprostowania:

a)

w części B wprowadza się następujące sprostowania:

(i)

pkt 2.5 otrzymuje brzmienie:

„2.5.

Zakres pojemności skokowej na cylinder (cm3): …”;

(ii)

pkt 2.8.3 otrzymuje brzmienie:

„2.8.3.

Wykaz paliw dodatkowych, mieszanek paliw lub emulsji odpowiednich do zasilania silnika, deklarowanych przez producenta zgodnie z pkt 1.2.3 załącznika I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/654 (należy podać odniesienie do uznanej normy lub specyfikacji): …”;

b)

w części C w tabeli wprowadza się następujące sprostowania:

(i)

wiersz o numerze pozycji 3.4.6 otrzymuje brzmienie:

„3.4.6.

Kondycjonowanie wstępne w przypadku RMC NRSC: Praca w stanie stacjonarnym/RMC:

X”

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii)

wiersze o numerach pozycji 3.6.4 i 3.6.5 otrzymują brzmienie:

„3.6.4.

Całkowita pojemność skokowa silnika (cm3):

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3.6.5.

Pojemność skokowa na cylinder jako % silnika macierzystego:

 

 

X

 

 

 

 

 

Jeżeli należy do rodziny silników”

(iii)

wiersze o numerach pozycji 3.8.3 i 3.8.3.1 otrzymują brzmienie:

„3.8.3.

Chłodnica powietrza doładowującego: Tak/Nie

X

X

 

 

 

 

 

 

 

3.8.3.1.

Typ: powietrze-powietrze/powietrze-woda/inne (należy określić)

 

X”

 

 

 

 

 

 

 

(iv)

w wierszu o numerze pozycji 3.8.3.4 numer pozycji „3.8.3.4.” zastępuje się numerem „3.8.3.3.”;

(v)

wiersz o numerze pozycji 3.10.1.1 otrzymuje brzmienie:

„3.10.1.1.

Właściwości: chłodzony/niechłodzony, wysoko-/niskoprężny/inny (należy określić):

 

 

X”

 

 

 

 

 

 

(vi)

wiersz o numerze pozycji 3.11.1.3 otrzymuje brzmienie:

„3.11.1.3.

Minimalna temperatura przy wlocie do pierwszego urządzenia do oczyszczania spalin (°C), jeżeli podana:

X

X”

 

 

 

 

 

 

 

(vii)

wiersz o numerze pozycji 3.14.2 otrzymuje brzmienie:

„3.14.2.

Regulatory ciśnienia/parowniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK III

W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656 wprowadza się następujące sprostowania:

1)

w dodatku 1 w sekcji 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3.

Kod wyłączenia (EM)/kod przepisu przejściowego (TR) (6): …”;

2)

w dodatku 2 w tabeli 1 wprowadza się następujące sprostowania:

(i)

w nagłówku kolumny 4 słowa „kod wyłączenia (EM) lub kod przepisu przejściowego (TM) (kolumna 4)” zastępuje się słowami „kod wyłączenia (EM) lub kod przepisu przejściowego (TR) (kolumna 4)”;

(ii)

w pierwszym wierszu, w kolumnie 5 („Treść dodatkowych informacji”) słowa „SILNIK NIE DO UŻYTKU W MASZYNACH UE” zastępuje się słowami „SILNIK NIE DO UŻYTKU W MASZYNACH MOBILNYCH UE NIEPORUSZAJĄCYCH SIĘ PO DROGACH”.


ZAŁĄCZNIK IV

W załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w uzupełnieniu do świadectwa homologacji typu UE dodaje się pkt 11.3–11.3.2 w brzmieniu:

„11.3.   Wartości odniesienia dla monitorowania w trakcie eksploatacji (9)

11.3.1.

Praca odniesienia (kWh): …

11.3.2.

Masa odniesienia CO2 (g): …”;

2)

w objaśnieniach do załącznika IV dodaje się objaśnienie (9) w brzmieniu:

„(9)

Dotyczy wyłącznie silników podkategorii NRE-v-5 i NRE-v-6 objętych badaniem NRTC.”.

ZAŁĄCZNIK V

W załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656 w uzupełnieniu do świadectwa homologacji typu UE wprowadza się następujące sprostowania:

1)

pkt 2.11.8, 2.11.9 i 2.11.10 otrzymują brzmienie:

„2.11.8.

Inne urządzenia do oczyszczania spalin (należy określić): …

2.11.9.

Inne urządzenia lub elementy, które mają duży wpływ na emisje (należy określić): …”;

2)

w pkt 3.6.4 w kolumnie drugiej „Opis pozycji” słowa „Pojemność skokowa silnika (cm3):” zastępuje się słowami „Całkowita pojemność skokowa silnika (cm3):”.


ZAŁĄCZNIK VI

W załączniku V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656 wprowadza się następujące sprostowania:

1)

w pkt 3.1 formuła wprowadzająca akapitu pierwszego otrzymuje brzmienie:

„Przykład numeru homologacji typu UE silnika NRSh-v-1b zasilanego benzyną, którego numer został wydany przez Niderlandy i którego homologacja była rozszerzana trzykrotnie:”;

2)

w pkt 3.2 formuła wprowadzająca akapitu pierwszego otrzymuje brzmienie:

„Przykład numeru homologacji typu UE silnika dwupaliwowego NRE-c-3 typu 1 A zasilanego paliwem gazowym typu LN2 (konkretny skład skroplonego gazu ziemnego/skroplonego biometanu, dla którego współczynnik zmiany λ nie różni się o więcej niż 3 % od współczynnika zmiany λ dla gazu G20 określonego w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/654 oraz w którym zawartość etanu nie przekracza 1,5 %), którego homologacja nie została jeszcze rozszerzona i którego numer został wydany przez Francję:”;

3)

w pkt 3.3 formuła wprowadzająca akapitu pierwszego otrzymuje brzmienie:

„Przykład numeru homologacji typu UE silnika RLL-v-1 zgodnie z wartościami granicznymi emisji SPE dla oleju napędowego, wydanej przez Austrię, rozszerzonej dwukrotnie:”.


ZAŁĄCZNIK VII

W załączniku VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656 wprowadza się następujące sprostowania:

1)

pkt 2.6 otrzymuje brzmienie:

„2.6.

Sprawozdanie z badań można dostarczyć na papierze lub w formacie elektronicznym, który producent, służba techniczna i organ udzielający homologacji typu uzgodniły między sobą.”;

2)

w dodatku 1 wprowadza się następujące sprostowania:

(i)

pkt 10–11.2 otrzymują brzmienie:

„10.   Informacje dotyczące przebiegu badania w warunkach zmiennych (jeżeli dotyczy)

10.1.   Cykl (zaznaczyć cykl znakiem X), który należy określić w tabeli 8:

Tabela 8

Cykl badania w warunkach zmiennych

NRTC

 

LSI-NRTC

 

10.2.   Współczynniki pogorszenia jakości w badaniu w warunkach zmiennych

10.2.1.

Współczynnik pogorszenia jakości (DF): obliczony/ustalony

10.2.2.

Wartości DF i wyniki emisji, które należy podać w tabeli 9 lub 10

10.3.   Wyniki badania emisji NRTC

Tabela 9

Wartości DF i wyniki emisji dla NRTC

DF

mnożnikowy/addytywny

CO

HC

NOx

HC + NOx

PM

PN

 

 

 

 

 

 

Emisje

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC + NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN (#/kWh)

Zimny rozruch

 

 

 

 

 

 

Wynik badania w cyklu gorącego rozruchu

z regeneracją/bez regeneracji

 

 

 

 

 

 

Ważony wynik badania

 

 

 

 

 

 

k ru/k rd

mnożnikowy/addytywny

 

 

 

 

 

 

Ważony wynik badania z uwzględnieniem IRAF

 

 

 

 

 

 

Ostateczny wynik badania z DF

 

 

 

 

 

 

10.3.1.

Wartość CO2 dla cyklu gorącego rozruchu (g/kWh):

10.3.2.

Średnia wartość NH3 w cyklu (ppm):

10.3.3.

Praca w cyklu w przypadku badania w cyklu gorącego rozruchu (kWh):

10.3.4.

Wartość CO2 w przypadku badania w cyklu gorącego rozruchu (g):

10.4.   Wyniki badania emisji LSI-NRTC

Tabela 10

Wartości DF i wyniki emisji dla LSI- NRTC

DF

mnożnikowy/addytywny

CO

HC

NOx

HC + NOx

PM

PN

 

 

 

 

 

 

Emisje

CO (g/kWh)

HC (g/kWh)

NOx (g/kWh)

HC + NOx (g/kWh)

PM (g/kWh)

PN (#/kWh)

Wynik badania

z regeneracją/bez regeneracji

 

 

 

 

 

 

k ru/k rd

mnożnikowy/addytywny

 

 

 

 

 

 

Wynik badania z uwzględnieniem IRAF

 

 

 

 

 

 

Ostateczny wynik badania z DF

 

 

 

 

 

 

10.4.1.

Wartość CO2 dla danego cyklu (g/kWh):

10.4.2.

Średnia wartość NH3 w cyklu (ppm):

10.4.3.

Praca w cyklu (kWh):

10.4.4.

Wartość CO2 dla danego cyklu (g):

10.5.   System pobierania próbek do celów badania w warunkach zmiennych:

10.5.1.

Emisje zanieczyszczeń gazowych:

10.5.2.

PM:

10.5.3.

Liczba cząstek stałych:

11.   Końcowe wyniki emisji

11.1.   Wyniki emisji dla cyklu, które należy podać w tabeli 11:

Tabela 11

Końcowe wyniki emisji

Emisje

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC+NOx

(g/kWh)

PM

(g/kWh)

PN

(#/kWh)

Badanie Cykl (1)

Ostateczny wynik NRSC z DF (2).

 

 

 

 

 

 

 

Ostateczny wynik badania w warunkach zmiennych z DF (3)

 

 

 

 

 

 

 

11.2.   Wynik dotyczący CO2 (4):

11.3.   Wartości odniesienia dla monitorowania w trakcie eksploatacji (5)

11.3.1.   Praca odniesienia (kWh) (6):

11.3.2.   Masa odniesienia CO2 (g) (7):”;

(ii)

objaśnienia do dodatku 1 otrzymują brzmienie:

Objaśnienia do dodatku 1:

(Odesłań do przypisów, przypisów i objaśnień nie należy zamieszczać w sprawozdaniu z badań)

(1)

Dla NRSC wskazać cykl zapisany w pkt 9.1 (tabela 4); dla badania w warunkach zmiennych wskazać cykl zapisany w pkt 10.1 (tabela 8).

(2)

Przepisać wyniki »Ostateczny wynik badania z DF« z tabeli 6.

(3)

Przepisać wyniki »Ostateczny wynik badania z DF« odpowiednio z tabeli 9 lub 10.

(4)

W przypadku typu silnika lub rodziny silników, które są badane zarówno w cyklu NRSC, jak i w cyklu w warunkach zmiennych, wskazać wartości emisji CO2 w cyklu gorącego rozruchu w badaniu NRTC zapisane w pkt 10.3.4 lub wartości emisji CO2 w badaniu LSI-NRTC zapisane w pkt 10.4.4. Dla silnika objętego wyłącznie badaniem NRSC należy wskazać wartości emisji CO2 podane dla tego cyklu w pkt 9.3.3.

(5)

Dotyczy wyłącznie silników podkategorii NRE-v-5 i NRE-v-6 objętych badaniem NRTC.

(6)

Wskazać pracę w cyklu dla wartości z badania w cyklu gorącego rozruchu w badaniu NRTC zapisaną w pkt 10.3.3.

(7)

Wskazać wartości CO2 w cyklu dla wartości z badania w cyklu gorącego rozruchu z NRTC zapisaną w pkt 10.3.4.”.

ZAŁĄCZNIK VIII

Pkt 2.4.4–2.4.4.3 załącznika IX do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656 otrzymują brzmienie:

„2.4.4.   Pojemność skokowa na cylinder

2.4.4.1.   Silnik o pojemności skokowej na cylinder ≥ 750 cm3

Aby silniki o pojemności skokowej na cylinder ≥ 750 cm3 można było uznać za należące do tej samej rodziny silników, rozpiętość ich pojemności skokowej na cylinder nie może przekraczać 15 % największej pojemności skokowej na cylinder w danej rodzinie silników.

2.4.4.2.   Silnik o pojemności skokowej na cylinder < 750 cm3

Aby silniki o jednostkowej pojemności skokowej cylindra < 750 cm3 można było uznać za należące do tej samej rodziny silników, rozpiętość ich pojemności skokowej na cylinder nie może przekraczać 30 % największej pojemności skokowej na cylinder w danej rodzinie silników.

2.4.4.3.   Silnik o większej rozpiętości pojemności skokowej na cylinder

Niezależnie od przepisów pkt 2.4.4.1 i 2.4.4.2 silniki o pojemności skokowej na cylinder, która przekracza rozpiętość określoną w pkt 2.4.4.1 i 2.4.4.2, można uznać za należące do tej samej rodziny silników pod warunkiem uzyskania zgody organu udzielającego homologacji. Taka zgoda opiera się na elementach technicznych (obliczenia, symulacje, wyniki badań itd.) wykazujących, że przekroczenie wspomnianej rozpiętości nie ma znaczącego wpływu na poziom emisji spalin.”.


Top