Help Print this page 

Document 32018R0986

Title and reference
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/986 z dnia 3 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/504 w odniesieniu do dostosowania przepisów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych do wartości granicznych emisji dla etapu V (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2018/1507
  • In force
OJ L 182, 18.7.2018, p. 16–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/986/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

18.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/16


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/986

z dnia 3 kwietnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/504 w odniesieniu do dostosowania przepisów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych do wartości granicznych emisji dla etapu V

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (1), w szczególności jego art. 22 ust. 4, art. 25 ust. 2, 3 i 6, art. 27 ust. 1, art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/504 (2) ustanowiono między innymi wzory niektórych dokumentów sporządzanych w ramach homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych.

(2)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 (3) uchyla dyrektywę 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) oraz wprowadza nowe wartości graniczne emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych (etap V) w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn jezdnych nieporuszających się po drogach.

(3)

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 167/2013 wartości graniczne emisji dla etapu V określone w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2016/1628 będą miały zastosowanie również do pojazdów rolniczych i leśnych. Stosowanie tych wartości granicznych jest odroczone zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2016/1628.

(4)

W związku z tym należy zmienić wzory określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/504 w celu ich dostosowania i ujednolicenia ze wzorami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/656 (5).

(5)

W celu doprecyzowania wymogów administracyjnych należy wprowadzić dodatkowe drobne zmiany do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/504, aby umożliwić homologację podzespołów elektrycznych/elektronicznych jako komponentów i wymagać bardziej wyczerpujących informacji do celów homologacji typu układu przenoszenia napędu i urządzeń hamulcowych pojazdów ciągniętych.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 167/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/504 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się art. 12a w brzmieniu:

„Artykuł 12a

Przepisy przejściowe w odniesieniu do silników

W odniesieniu do silników, które uzyskały homologację typu przed dniem 1 stycznia 2018 r. lub przed dniem 1 stycznia 2019 r. w przypadku silników podkategorii NRE-v-5 i NRE-c-5 nadal stosuje się następujące przepisy niniejszego rozporządzenia w wersji obowiązującej w dniu 6 sierpnia 2018 r.:

załącznik I część A,

załącznik I część B pkt 4.2,

załącznik I część B pkt 5 pozycje 2.2.2, 2.5–2.5.4.2, 5.2–5.5 oraz 6–8.22.4.2,

załącznik I dodatki 1–9,

załącznik I dodatek 10 pozycja 2.2.2,

załącznik I dodatki 11–14,

załącznik I dodatek 15 pozycja 2.2.2,

załącznik I dodatki 16–23,

załącznik I uwagi wyjaśniające dotyczące dokumentu informacyjnego (6), (7), (9), (12), (24), (26), (29), (39), (40), (49) i (56),

załącznik II pkt 2.1.1,

załącznik II uwaga wyjaśniająca do załącznika II (4),

załącznik III dodatek 1 wzór 1 w sekcji 2 pozycje pod nagłówkiem »Ogólne właściwości mechanizmu napędowego«,

załącznik III dodatek 1 wzór 1 w sekcji 2 pozycje pod nagłówkiem »Silnik«,

załącznik III dodatek 1 wzór 1 w sekcji 2 tekst pod nagłówkiem »Wyniki badań emisji spalin (z uwzględnieniem współczynnika pogorszenia jakości)« akapit pierwszy tiret drugie i czwarte,

załącznik III dodatek 1 wzór 1 w sekcji 2 tekst pod nagłówkiem »Wyniki badań emisji spalin (z uwzględnieniem współczynnika pogorszenia jakości)« tabela,

załącznik III dodatek 1 uwagi wyjaśniające do dodatku 1, z wyjątkiem uwagi wyjaśniającej (32),

załącznik IV,

załącznik V dodatek 2 uwagi wyjaśniające do dodatku 2,

załącznik V dodatek 4,

załącznik V dodatek 5,

załącznik VII dodatek 1, z wyjątkiem pkt 1 i pierwszego tiret w tekście w pkt 2,

załącznik VIII, z wyjątkiem pkt 3.2 tabela 8-1 wiersz drugi.”;

2)

w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

3)

w załączniku II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;

4)

w dodatku 1 do załącznika III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia;

5)

w załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia;

6)

w załączniku V wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia;

7)

w załączniku VI wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem VI do niniejszego rozporządzenia;

8)

w dodatku 1 do załącznika VII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem VII do niniejszego rozporządzenia;

9)

w załączniku VIII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem VIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 kwietnia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 60 z 2.3.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/504 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (Dz.U. L 85 z 28.3.2015, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE (Dz.U. L 252 z 16.9.2016, s. 53).

(4)  Dyrektywa 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach (Dz.U. L 59 z 27.2.1998, s. 1).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/656 z dnia 19 grudnia 2016 r. określające wymogi administracyjne dotyczące wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 (Dz.U. L 102 z 13.4.2017, s. 364).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/504 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w wykazie dodatków wiersz odnoszący się do dodatku 10 otrzymuje brzmienie:

„10

Wzór dokumentu informacyjnego dotyczącego homologacji typu UE kompatybilności elektromagnetycznej podzespołów elektrycznych/elektronicznych jako komponentów/oddzielnych zespołów technicznych”

 

2)

w części A wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się pkt 1.4 w brzmieniu:

„1.4.

Dla silników należy dostarczyć folder informacyjny i dokument informacyjny wymagane w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/656 (*1).

(*1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/656 z dnia 19 grudnia 2016 r. określające wymogi administracyjne dotyczące wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 (Dz.U. L 102 z 13.4.2017, s. 364).”;"

b)

w pkt 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

we wzorze arkusza folderu informacyjnego skreśla się pozycję 2.5.2;

(ii)

w uwagach wyjaśniających dotyczących arkusza folderu informacyjnego uwaga wyjaśniająca (5) otrzymuje brzmienie:

„(5)

Dla silników należy podać oznaczenie typu silnika lub, w przypadku typów silnika należących do rodziny silników, typu rodziny (FT) zgodnie z pkt 4 części В załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/656.”;

3)

w części B wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 3.1 w tabeli 1-1 wprowadza się następujące zmiany:

i)

wykaz I otrzymuje brzmienie:

WYKAZ I – Wymogi w zakresie efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej

Dodatek

Układ lub komponent/oddzielny zespół techniczny

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/985 (*2)

Numer załącznika

Dokument zmieniony lub na etapie wykonywania

1

Układ: instalacja silnika/rodziny silników

I

 

2

Układ: poziomu hałasu zewnętrznego

II

 

3

Komponent/oddzielny zespół techniczny: silnik/rodzina silników

I

 

(ii)

w wykazie II wiersz 10 otrzymuje brzmienie:

„10

Komponent/oddzielny zespół techniczny: kompatybilność elektromagnetyczna podzespołów elektrycznych/elektronicznych

XV”

 

b)

pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:

„4.2.

W odniesieniu do dziedzin, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 167/2013, w odniesieniu do których udzielono homologacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 (*3), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 (*4) lub regulaminami EKG ONZ, o których mowa w art. 49 rozporządzenia (UE) nr 167/2013 (homologacje EKG ONZ) lub w oparciu o pełne sprawozdania z badań sporządzone na podstawie standardowych kodeksów OECD jako alternatywy dla sprawozdań z badań sporządzanych zgodnie z tym rozporządzeniem i aktami delegowanymi przyjętymi na jego podstawie, producent dostarcza informacje wymagane w pkt 5 tylko w przypadku, gdy nie zostały one wcześniej podane w odpowiednim świadectwie homologacji lub sprawozdaniu z badań. Zawsze należy jednak dostarczać informacje zawarte w świadectwie zgodności (załączniku III do niniejszego rozporządzenia).

(*3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE (Dz.U. L 252 z 16.9.2016, s. 53)."

(*4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 1).”;"

c)

w pkt 5 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

(ii)

skreśla się pozycje 2.5–2.5.4.2;

(iii)

skreśla się pozycje 5.2–5.5;

(iv)

pozycje 6–8.22.4.2 otrzymują brzmienie:

„6.   PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI SILNIKA

6.1.7.   Kategoria i podkategoria silnika (7): …

6.2.1.   Cykl spalania: czterosuw/dwusuw/tłok obrotowy/inny (określić) (4): …

6.2.2.   Typ zapłonu: zapłon samoczynny/zapłon iskrowy (4)

6.2.3.1.   Liczba cylindrów … i konfiguracja (26):

6.2.8.   Paliwo

6.2.8.1.   Rodzaj paliwa (9): ….

6.2.8.3.   Wykaz dodatkowych paliw, mieszanek lub emulsji paliw odpowiednich do zasilania silnika podany przez producenta zgodnie z pkt 1.4 załącznika I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/654 (podać odniesienie do uznanej normy lub specyfikacji): …

6.3.2.1.   Deklarowana prędkość znamionowa: … obr./min

6.3.2.1.2.   Deklarowana moc znamionowa netto: … kW

6.3.2.2.   Prędkość przy mocy maksymalnej: … obr./min

6.3.2.2.2.   Maksymalna moc netto: … kW

6.3.6.4.   Całkowita pojemność skokowa silnika: … cm3”;

(v)

pozycja 10.4.2 otrzymuje brzmienie:

„10.4.2.

Opis lub rysunek elementów układu wydechowego niestanowiących części silnika: …”;

(vi)

pozycje 11.1–11.2.3 otrzymują brzmienie:

11.1.   Krótki opis i schematyczny rysunek układu napędowego pojazdu oraz jego układu sterowania (układ zmiany przełożenia, mechanizm sterowania sprzęgła lub każdy inny element układu napędowego): …

11.2.   Przeniesienie napędu

11.2.1.   Krótki opis i schematyczny rysunek układu(-ów) zmiany przełożenia wraz z układem sterowania: …

11.2.2.   Schemat lub rysunek układu przenoszenia napędu: …

11.2.3.   Typ przeniesienia napędu: przekładnia (w tym zespoły obiegowych kół zębatych) / pas / hydrostatyczne / elektryczne / inne (4) (jeśli inne, określić: …)”;

(vii)

pozycja 11.2.8 otrzymuje brzmienie:

„11.2.8.

Typ układu zmiany przełożenia: mechaniczny (zmiana biegów) / przekładnia dwusprzęgłowa (zmiana biegów) / półautomatyczna (zmiana biegów) / automatyczna (zmiana biegów) / przekładnia bezstopniowa / hydrostatyczny / nie dotyczy / inny (4) (jeśli inne, określić: …)”;

(viii)

pozycja 43.2 otrzymuje brzmienie:

„43.2.

Specyfikacja pojazdu w odniesieniu do obwodów sterowania pneumatycznych, hydraulicznych lub elektrycznych przewodów sterujących układu(-ów) hamulcowego(-ych) oraz wykaz zabezpieczanych komunikatów i parametrów: …”;

(ix)

pozycje 43.5 i 43.5.1 otrzymują brzmienie:

„43.5.   Przeniesienie hamowania (w pojeździe ciągnącym)

43.5.1.   Przeniesienie hamowania układu hamulcowego roboczego w pojeździe ciągnącym: mechaniczne/pneumatyczne/hydrauliczne/hydrostatyczne bez wspomagania/ze wspomaganiem/pełne przeniesienie mocy (4)”;

(x)

pozycja 43.5.3 otrzymuje brzmienie:

„43.5.3.

Blokada lewego i prawego urządzenia sterującego hamulcami: tak/nie (4)”;

(xi)

pozycja 43.6 otrzymuje brzmienie:

„43.6.

Urządzenia sterowania hamowaniem pojazdu ciągniętego (w pojeździe ciągnącym)”;

(xii)

skreśla się pozycje 43.6.2–43.6.5;

(xiii)

dodaje się pozycje 43.6.2–43.7.3.2.1 w brzmieniu:

43.6.2.   Opis połączeń, sprzęgów i urządzeń bezpieczeństwa (w tym rysunki, szkice i identyfikacja wszystkich części elektronicznych): …

43.6.2.1.   Typ połączenia pneumatycznego: dwuprzewodowe/brak (4)

43.6.2.1.1.   Pneumatyczne ciśnienie zasilania (dwa przewody): … kPa

43.6.2.1.2.   Elektryczny przewód sterujący: tak/nie (4)

43.6.2.2.   Typ połączenia hydraulicznego: jednoprzewodowe/dwuprzewodowe/brak (4)

43.6.2.2.1.   Hydrauliczne ciśnienie zasilania: jeden przewód: … kPa dwa przewody: … kPa

43.6.2.2.2.   Obecność złącza ISO 7638:2003 (15): tak/nie (4)

43.7.   Urządzenia hamulcowe pojazdu ciągniętego (w pojeździe ciągniętym)

43.7.1.   Technologia układu sterowania hamulców pojazdu ciągniętego: hydrauliczna/pneumatyczna/elektryczna/bezwładnościowa/brak (4)

43.7.2.   Urządzenie uruchamiające hamulec pojazdu ciągniętego: bębnowe / tarczowe / inne (4)

43.7.2.1.   Opis i właściwości: …

43.7.3.   Opis połączeń, sprzęgów i urządzeń bezpieczeństwa (w tym rysunki, szkice i identyfikacja wszystkich części elektronicznych): …

43.7.3.1.   Typ połączenia pneumatycznego: dwuprzewodowe/brak (4)

43.7.3.1.1.   Elektryczny przewód sterujący: tak/nie (4)

43.7.3.2.   Typ połączenia hydraulicznego: dwuprzewodowe/brak (4)

43.7.3.2.1.   Obecność złącza ISO 7638:2003 (15): tak/nie (4)”;

4)

w dodatku 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

b)

skreśla się pozycje 2.5–2.5.4.2;

c)

skreśla się pozycje 5.2–5.5;

d)

pozycje 6–8.22.4.2 otrzymują brzmienie:

„6.   PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI SILNIKA

6.1.7.   Kategoria i podkategoria silnika (7):

6.2.1.   Cykl spalania: czterosuw/dwusuw/tłok obrotowy/inny (określić) (4): …

6.2.2.   Typ zapłonu: zapłon samoczynny/zapłon iskrowy (4)

6.2.3.1.   Liczba cylindrów … i konfiguracja (26):

6.2.8.   Paliwo

6.2.8.1.   Rodzaj paliwa (9):

6.2.8.3.   Wykaz dodatkowych paliw, mieszanek lub emulsji paliw odpowiednich do zasilania silnika podany przez producenta zgodnie z pkt 1.4 załącznika I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/654 (podać odniesienie do uznanej normy lub specyfikacji): …

6.3.2.1.   Deklarowana prędkość znamionowa: … obr./min

6.3.2.1.2.   Deklarowana moc znamionowa netto: … kW

6.3.2.2.   Prędkość przy mocy maksymalnej: … obr./min

6.3.2.2.2.   Maksymalna moc netto: … kW

6.3.6.4.   Całkowita pojemność skokowa silnika: … cm3”;

5)

w dodatku 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

b)

skreśla się pozycje 2.5–2.5.4.2;

c)

skreśla się pozycje 5.2–5.5;

d)

przed pozycją 10 dodaje się pozycje 6–6.3.6.4 w brzmieniu:

„6.   PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI SILNIKA

6.1.7.   Kategoria i podkategoria silnika (7):

6.2.1.   Cykl spalania: czterosuw/dwusuw/tłok obrotowy/inny (określić) (4): …

6.2.2.   Typ zapłonu: zapłon samoczynny/zapłon iskrowy (4)

6.2.3.1.   Liczba cylindrów … i konfiguracja (26):

6.3.2.1.   Deklarowana prędkość znamionowa: … obr./min

6.3.2.1.2.   Deklarowana moc znamionowa netto: … kW

6.3.2.2.   Prędkość przy mocy maksymalnej: … obr./min

6.3.2.2.2.   Maksymalna moc netto: … kW

6.3.6.4.   Całkowita pojemność skokowa silnika: … cm3”;

e)

dodaje się pozycje 11–11.4 w brzmieniu:

„11.   UKŁAD NAPĘDOWY ORAZ JEGO UKŁAD STEROWANIA (13)

11.1.   Krótki opis i schematyczny rysunek układu napędowego pojazdu oraz jego układu sterowania (układ zmiany przełożenia, mechanizm sterowania sprzęgła lub każdy inny element układu napędowego): …

11.2.   Przeniesienie napędu

11.2.1.   Krótki opis i schematyczny rysunek układu(-ów) zmiany przełożenia wraz z układem sterowania: …

11.2.2.   Schemat lub rysunek układu przenoszenia napędu: …

11.2.3.   Typ przeniesienia napędu: przekładnia (w tym zespoły obiegowych kół zębatych) / pas / hydrostatyczne / elektryczne / inne (4) (jeśli inne, określić: …)

11.2.4.   Krótki opis komponentów elektrycznych/elektronicznych (jeżeli występują): …

11.2.5.   Położenie względem silnika: …

11.2.6.   Sposób sterowania: …

11.2.7.   Rozdzielcza skrzynia biegów: jest/nie ma (4)

11.2.8.   Typ układu zmiany przełożenia: mechaniczny (zmiana biegów) / przekładnia dwusprzęgłowa (zmiana biegów) / półautomatyczna (zmiana biegów) / automatyczna (zmiana biegów) / przekładnia bezstopniowa / hydrostatyczny / nie dotyczy / inny (4) (jeśli inne, określić: …)

11.3.   Sprzęgło (jeżeli występuje)

11.3.1   Krótki opis i schematyczny rysunek sprzęgła oraz jego układu sterowania:

11.3.2   Maksymalny przenoszony moment obrotowy:

11.4.   Przełożenia skrzyni biegów

Bieg

Przełożenia w skrzyni biegów (stosunek obrotów silnika do obrotów wałka wyjściowego skrzyni biegów)

Przełożenia w rozdzielczej skrzyni biegów (stosunek liczby obrotów silnika do liczby obrotów wału głównego rozdzielczej skrzyni biegów)

Przełożenie(-a) przekładni głównej (stosunek obrotów wałka wyjściowego skrzyni biegów do obrotów kół napędzanych)

Przełożenia całkowite

Przełożenie (prędkość obrotowa silnika/prędkość pojazdu) wyłącznie w odniesieniu do ręcznej skrzyni biegów

Maksimum dla CVT (*5)

1

2

3

Minimum dla CVT (*5)

Bieg wsteczny

1

 

 

 

 

 

6)

w dodatku 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

b)

skreśla się pozycje 2.5–2.5.4.2;

c)

skreśla się pozycje 5.2–5.5;

d)

pozycje 6–8.22.4.2 otrzymują brzmienie:

„6.   PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI SILNIKA

6.1.7.   Kategoria i podkategoria silnika (7):

6.2.1.   Cykl spalania: czterosuw/dwusuw/tłok obrotowy/inny (określić) (4): …

6.2.2.   Typ zapłonu: zapłon samoczynny/zapłon iskrowy (4)

6.2.3.1.   Liczba cylindrów … i konfiguracja (26):

6.2.8.   Paliwo

6.2.8.1.   Rodzaj paliwa (9): …

6.2.8.3.   Wykaz dodatkowych paliw, mieszanek lub emulsji paliw odpowiednich do zasilania silnika podany przez producenta zgodnie z pkt 1.4 załącznika I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/654 (podać odniesienie do uznanej normy lub specyfikacji): …

6.3.2.1.   Deklarowana prędkość znamionowa: … obr./min

6.3.2.1.2.   Deklarowana moc znamionowa netto: … kW

6.3.2.2.   Prędkość przy mocy maksymalnej: … obr./min

6.3.2.2.2.   Maksymalna moc netto: … kW

6.3.6.4.   Całkowita pojemność skokowa silnika: …… cm3”;

7)

w dodatku 4 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

8)

w dodatku 5 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

9)

w dodatku 6 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

10)

w dodatku 7 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

11)

w dodatku 8 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

12)

w dodatku 9 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

13)

w dodatku 10 wprowadza się następujące zmiany:

a)

tytuł otrzymuje brzmienie:

Dodatek 10

Wzór dokumentu informacyjnego dotyczącego homologacji typu UE kompatybilności elektromagnetycznej podzespołów elektrycznych/elektronicznych jako komponentów/oddzielnych zespołów technicznych”;

b)

pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

14)

w dodatku 11 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

15)

w dodatku 12 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

16)

w dodatku 13 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

17)

w dodatku 14 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

18)

w dodatku 15 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

b)

skreśla się pozycje 5.2–5.4;

c)

pozycje 6 –7.1.1 otrzymują brzmienie:

„6.   PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI SILNIKA

6.1.7.   Kategoria i podkategoria silnika (7): …

6.2.1.   Cykl spalania: czterosuw/dwusuw/tłok obrotowy/inny (określić) (4): …

6.2.2.   Typ zapłonu: zapłon samoczynny/zapłon iskrowy (4)

6.2.3.1.   Liczba cylindrów … i konfiguracja (26):

6.3.2.1.   Deklarowana prędkość znamionowa: … obr./min

6.3.2.1.2.   Deklarowana moc znamionowa netto: … kW

6.3.2.2.   Prędkość przy mocy maksymalnej: … obr./min

6.3.2.2.2.   Maksymalna moc netto: … kW

6.3.6.4.   Całkowita pojemność skokowa silnika: … cm3”;

d)

pozycje 11.1–11.2.3 otrzymują brzmienie:

11.1.   Krótki opis i schematyczny rysunek układu napędowego pojazdu oraz jego układu sterowania (układ zmiany przełożenia, mechanizm sterowania sprzęgła lub każdy inny element układu napędowego): …

11.2.   Przeniesienie napędu

11.2.1.   Krótki opis i schematyczny rysunek układu(-ów) zmiany przełożenia wraz z układem sterowania: …

11.2.2.   Schemat lub rysunek układu przenoszenia napędu: …

11.2.3.   Typ przeniesienia napędu: przekładnia (w tym zespoły obiegowych kół zębatych) / pas / hydrostatyczne / elektryczne / inne (4) (jeśli inne, określić: …)”;

e)

pozycja 11.2.8 otrzymuje brzmienie:

„11.2.8.

Typ układu zmiany przełożenia: mechaniczny (zmiana biegów) / przekładnia dwusprzęgłowa (zmiana biegów) / półautomatyczna (zmiana biegów) / automatyczna (zmiana biegów) / przekładnia bezstopniowa / hydrostatyczny / nie dotyczy / inny (4) (jeśli inne, określić: …)”;

f)

pozycja 43.2 otrzymuje brzmienie:

„43.2.

Specyfikacja pojazdu w odniesieniu do obwodów sterowania pneumatycznych, hydraulicznych lub elektrycznych przewodów sterujących układu(-ów) hamulcowego(-ych) oraz wykaz zabezpieczanych komunikatów i parametrów: …”;

g)

pozycje 43.5 i 43.5.1 otrzymują brzmienie:

„43.5.   Przeniesienie hamowania (w pojeździe ciągnącym)

43.5.1.   Przeniesienie hamowania układu hamulcowego roboczego w pojeździe ciągnącym: mechaniczne/pneumatyczne/hydrauliczne/hydrostatyczne bez wspomagania/ze wspomaganiem/pełne przeniesienie mocy (4)”;

h)

pozycje 43.5.3 i 43.6 otrzymują brzmienie:

„43.5.3.

Blokada lewego i prawego urządzenia sterującego hamulcami: tak/nie (4)

43.6.

Urządzenia sterowania hamowaniem pojazdu ciągniętego (w pojeździe ciągnącym)”;

i)

pozycje 43.6.2–43.6.5 zastępuje się pozycjami 43.6.2–43.7.3.2.1 w brzmieniu:

43.6.2.   Opis połączeń, sprzęgów i urządzeń bezpieczeństwa (w tym rysunki, szkice i identyfikacja wszystkich części elektronicznych): …

43.6.2.1.   Typ połączenia pneumatycznego: dwuprzewodowe/brak (4)

43.6.2.1.1.   Pneumatyczne ciśnienie zasilania (dwa przewody): … kPa

43.6.2.1.2.   Elektryczny przewód sterujący: tak/nie (4)

43.6.2.2.   Typ połączenia hydraulicznego: jednoprzewodowe/dwuprzewodowe/brak (4)

43.6.2.2.1.   Hydrauliczne ciśnienie zasilania: jeden przewód: … kPa dwa przewody: … kPa

43.6.2.2.2.   Obecność złącza ISO 7638:2003 (15): tak/nie (4)

43.7.   Urządzenia hamulcowe pojazdu ciągniętego (w pojeździe ciągniętym)

43.7.1.   Technologia układu sterowania hamulców pojazdu ciągniętego: hydrauliczna/pneumatyczna/elektryczna/bezwładnościowa/brak (4)

43.7.2.   Urządzenie uruchamiające hamulec pojazdu ciągniętego: bębnowe / tarczowe / inne (4)

43.7.2.1.   Opis i właściwości: …

43.7.3.   Opis połączeń, sprzęgów i urządzeń bezpieczeństwa (w tym rysunki, szkice i identyfikacja wszystkich części elektronicznych): …

43.7.3.1.   Typ połączenia pneumatycznego: dwuprzewodowe/brak (4)

43.7.3.1.1.   Elektryczny przewód sterujący: tak/nie (4)

43.7.3.2.   Typ połączenia hydraulicznego: dwuprzewodowe/brak (4)

43.7.3.2.1.   Obecność złącza ISO 7638:2003 (15): tak/nie (4)”;

19)

w dodatku 16 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

b)

przed pozycją 48 dodaje się pozycje 6–6.3.6.4 w brzmieniu:

„6.   PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI SILNIKA

6.1.7.   Kategoria i podkategoria silnika (7): …

6.2.1.   Cykl spalania: czterosuw/dwusuw/tłok obrotowy/inny (określić) (4): …

6.2.2.   Typ zapłonu: zapłon samoczynny/zapłon iskrowy (4)

6.2.3.1.   Liczba cylindrów … i konfiguracja (26):

6.3.2.1.   Deklarowana prędkość znamionowa: … obr./min

6.3.2.1.2.   Deklarowana moc znamionowa netto: … kW

6.3.2.2.   Prędkość przy mocy maksymalnej: … obr./min

6.3.2.2.2.   Maksymalna moc netto: … kW

6.3.6.4.   Całkowita pojemność skokowa silnika: … cm3”;

c)

przed pozycją 48 dodaje się pozycje 11–11.4 w brzmieniu:

„11.   UKŁAD NAPĘDOWY ORAZ JEGO UKŁAD STEROWANIA (13)

11.1.   Krótki opis i schematyczny rysunek układu napędowego pojazdu oraz jego układu sterowania (układ zmiany przełożenia, mechanizm sterowania sprzęgła lub każdy inny element układu napędowego): …

11.2.   Przeniesienie napędu

11.2.1.   Krótki opis i schematyczny rysunek układu(-ów) zmiany przełożenia wraz z układem sterowania: …

11.2.2.   Schemat lub rysunek układu przenoszenia napędu: …

11.2.3.   Typ przeniesienia napędu: przekładnia (w tym zespoły obiegowych kół zębatych) / pas / hydrostatyczne / elektryczne / inne (4) (jeśli inne, określić: …)

11.2.4.   Krótki opis komponentów elektrycznych/elektronicznych (jeżeli występują): …

11.2.5.   Położenie względem silnika: …

11.2.6.   Sposób sterowania: …

11.2.7.   Rozdzielcza skrzynia biegów: jest/nie ma (4)

11.2.8.   Typ układu zmiany przełożenia: mechaniczny (zmiana biegów) / przekładnia dwusprzęgłowa (zmiana biegów) / półautomatyczna (zmiana biegów) / automatyczna (zmiana biegów) / przekładnia bezstopniowa / hydrostatyczny / nie dotyczy / inny (4) (jeśli inne, określić: …)

11.3.   Sprzęgło (jeżeli występuje)

11.3.1   Krótki opis i schematyczny rysunek sprzęgła oraz jego układu sterowania:

11.3.2   Maksymalny przenoszony moment obrotowy:

11.4.   Przełożenia skrzyni biegów

Bieg

Przełożenia w skrzyni biegów (stosunek obrotów silnika do obrotów wałka wyjściowego skrzyni biegów)

Przełożenia w rozdzielczej skrzyni biegów (stosunek liczby obrotów silnika do liczby obrotów wału głównego rozdzielczej skrzyni biegów)

Przełożenie(-a) przekładni głównej (stosunek obrotów wałka wyjściowego skrzyni biegów do obrotów kół napędzanych)

Przełożenia całkowite

Przełożenie (prędkość obrotowa silnika/prędkość pojazdu) wyłącznie w odniesieniu do ręcznej skrzyni biegów

Maksimum dla CVT (*6)

1

2

3

Minimum dla CVT (*6)

Bieg wsteczny

1

 

 

 

 

 

20)

w dodatku 17 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

21)

w dodatku 18 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

22)

w dodatku 19 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

23)

w dodatku 20 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

24)

w dodatku 21 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

25)

w dodatku 22 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

26)

w dodatku 23 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

27)

w uwagach wyjaśniających dotyczących dokumentu informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

a)

uwagi wyjaśniające (6) i (7) otrzymują brzmienie:

„(6)

Dla silników należy podać oznaczenie typu silnika lub, w przypadku typów silnika należących do rodziny silników, typu rodziny (FT) zgodnie z pkt 4 części В załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/656.

(7)

Podać kategorię i podkategorię silnika zgodnie z art. 4 i załącznikiem I do rozporządzenia (UE) 2016/1628.”;

b)

uwaga wyjaśniająca (9) otrzymuje brzmienie:

„(9)

Określić rodzaj paliwa za pomocą następujących kodów:

B5

:

olej napędowy (olej napędowy dla maszyn nieporuszających się po drogach)

E85

:

etanol

ED95

:

etanol do specjalnych silników o zapłonie samoczynnym

E10

:

benzyna

NG

:

gaz ziemny/biometan

LPG

:

gaz płynny (Liquid Petroleum Gas)

O (…)

:

inne (określić)

Podrodzaj paliwa z zastosowaniem następujących kodów (tylko dla gazu ziemnego/biometanu):

U

:

paliwo uniwersalne — paliwo o wysokiej wartości opałowej (gaz H) i paliwo o niskiej wartości opałowej (gaz L)

RH

:

ograniczony zakres paliwa — paliwo o wysokiej wartości opałowej (gaz H)

RL

:

ograniczony zakres paliwa — paliwo o niskiej wartości opałowej (gaz L)

LNG

:

specyficzny dla danego paliwa

Zasilanie paliwem z zastosowaniem następujących kodów:

L

:

tylko paliwo płynne

G

:

tylko paliwo gazowe

D1A

:

silnik dwupaliwowy typu 1A

D1B

:

silnik dwupaliwowy typu 1B

D2A

:

silnik dwupaliwowy typu 2A

D2B

:

silnik dwupaliwowy typu 2B

D3B

:

silnik dwupaliwowy typu 3B”;

c)

uwaga wyjaśniająca (26) otrzymuje brzmienie:

„(26)

Należy podać układ cylindrów z zastosowaniem następujących kodów:

LI

:

liniowy

V

:

widlasty

O

:

o przeciwległym układzie cylindrów

S

:

pojedynczy

R

:

gwiazdowy

O (…)

:

inne (podać)”;

d)

skreśla się uwagi wyjaśniające (12), (24), (29), (39), (40) i (56).


(*2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/985 z dnia 12 lutego 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej pojazdów rolniczych i leśnych oraz ich silników, a także uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/96 (Dz.U. L 182 z 18.7.2018, s. 1).”;

(*5)  Przekładnia bezstopniowa.”;

(*6)  Przekładnia bezstopniowa.”;


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/504 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 2.1.1 we wzorze addendum 1 skreśla się słowa „Dodatkowe informacje o silniku (4):” i pozycję 2.5.2;

2)

w objaśnieniach do załącznika II objaśnienie (4) otrzymuje brzmienie:

„(4)

Dla silników należy podać oznaczenie typu silnika lub, w przypadku typów silnika należących do rodziny silników, typu rodziny (FT) zgodnie z pkt 4 części В załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/656.”.

ZAŁĄCZNIK III

W dodatku 1 do załącznika III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/504 wprowadza się następujące zmiany:

1)

we wzorze 1 w sekcji 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pod nagłówkiem „Ogólne właściwości mechanizmu napędowego” skreśla się pozycje 5.2, 5.3 i 5.5;

b)

w pozycjach pod nagłówkiem „Silnik” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (37): …”;

(ii)

skreśla się pozycję 2.5.2;

(iii)

pozycje 6.1–7.1.1 otrzymują brzmienie:

„6.1.7.

Kategoria i podkategoria silnika (12): …

6.2.1.

Cykl spalania: czterosuw/dwusuw/tłok obrotowy/inny (określić) (1): …

6.2.2.

Typ zapłonu: zapłon samoczynny/zapłon iskrowy (1)

6.2.3.1.

Liczba cylindrów … i konfiguracja (24):…

6.2.8.1.

Rodzaj paliwa (20): Rodzaj paliwa / podrodzaj paliwa / sposób zasilania paliwem

6.2.8.3.

Wykaz dodatkowych paliw odpowiednich do zasilania silnika (21):

6.3.2.1.2.

Deklarowana moc znamionowa netto: … kW

6.3.2.2.2.

Maksymalna moc netto: … kW

6.3.6.4.

Całkowita pojemność skokowa silnika: … cm3”;

c)

wpis 11.2.8 pod nagłówkiem „Skrzynia biegów” otrzymuje brzmienie:

„11.2.8.

Typ układu zmiany przełożenia: mechaniczny (zmiana biegów) / przekładnia dwusprzęgłowa (zmiana biegów) / półautomatyczna (zmiana biegów) / automatyczna (zmiana biegów) / przekładnia bezstopniowa / hydrostatyczny / nie dotyczy / inny (1) (jeśli inne, określić: …)”;

d)

w pozycjach pod nagłówkiem „Hamowanie” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

pozycja 43.5.1 otrzymuje brzmienie:

„43.5.1.

Przeniesienie hamowania: mechaniczne/pneumatyczne/hydrauliczne/hydrostatyczne bez wspomagania/ze wspomaganiem/pełne przeniesienie mocy (1)”;

(ii)

skreśla się pozycję 43.5.3;

e)

w tekście pod nagłówkiem „Wyniki badania poziomu hałasu (zewnętrznego)”, słowa „mierzonego zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/96” zastępuje się słowami „mierzonego zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/985, ostatnio zmienionego rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) …/… (1) (28)”;

f)

w tekście pod nagłówkiem „Wyniki badań emisji spalin (z uwzględnieniem współczynnika pogorszenia jakości)” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„—

rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2018/985, ostatnio zmienionym rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) …/… (1) (28): tak/nie (1); lub

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628, ostatnio zmienionym rozporządzeniem (delegowanym Komisji) (1) (UE) …/… (Parlamentu Europejskiego i Rady) (1) (29): tak/nie (1); lub”;

(ii)

skreśla się tiret ostatnie;

(iii)

tabela otrzymuje brzmienie:

„Emisje

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC+NOx

(g/kWh)

PM

(g/kWh)

PN

(#/kWh)

Badanie

Cykl (1)

NRSC (2) / ESC / WHSC (1)

 

 

 

 

 

 

 

Badanie w warunkach zmiennych NR (3) / ETC / WHTC (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wynik dotyczący CO2  (4):

 

Uwagi wyjaśniające:

Dla silników badanych w cyklach badania pojazdów ciężarowych należy podać końcowe wyniki badań (z uwzględnieniem współczynnika pogorszenia jakości) i dotyczący CO2 wynik badania ESC/WHSC lub ETC/WHTC zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 595/2009.

Dla silników badanych w cyklach badania maszyn nieporuszających się po drogach należy wskazać mające zastosowanie informacje dotyczące sprawozdania z badania dla silników maszyn nieporuszających się po drogach, określone w dodatku 1 do załącznika VI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/656, zgodnie z poniższymi uwagami wyjaśniającymi:

g)

nagłówek „Uwagi (32)” otrzymuje brzmienie:

„Uwagi:”;

2)

we wzorze 2 w sekcji 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycje pod nagłówkiem „Hamowanie” otrzymują brzmienie:

„43.4.6.

Elektroniczny układ hamulcowy: tak/nie/opcjonalnie (1)

43.7.1.

Technologia układu sterowania hamulców pojazdu ciągniętego: hydrauliczna/pneumatyczna/elektryczna/bezwładnościowa/brak (1)

43.7.4.

Typ połączeń: dwuprzewodowe/brak (1)

43.7.5.

Elektryczny przewód sterujący: tak/nie (1)

43.7.6.

Obecność złącza ISO 7638:2003 (33p): tak/nie (1)”;

b)

nagłówek „Uwagi (32)” otrzymuje brzmienie:

„Uwagi:”;

3)

w uwagach wyjaśniających do dodatku 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się uwagę wyjaśniającą (12) w brzmieniu:

„(12)

Podać kategorię i podkategorię silnika zgodnie z art. 4 i załącznikiem I do rozporządzenia (UE) 2016/1628.”;

b)

uwagi wyjaśniające (20) i (21) otrzymują brzmienie:

„(20)

Określić rodzaj paliwa za pomocą następujących kodów:

B5

:

olej napędowy (olej napędowy dla maszyn nieporuszających się po drogach)

E85

:

etanol

ED95

:

etanol do specjalnych silników o zapłonie samoczynnym

E10

:

benzyna

NG

:

gaz ziemny/biometan

LPG

:

gaz płynny (Liquid Petroleum Gas)

O (…)

:

inne (określić)

Podrodzaj paliwa z zastosowaniem następujących kodów (tylko dla gazu ziemnego/biometanu):

U

:

paliwo uniwersalne – paliwo o wysokiej wartości opałowej (gaz H) i paliwo o niskiej wartości opałowej (gaz L)

RH

:

ograniczony zakres paliwa – paliwo o wysokiej wartości opałowej (gaz H)

RL

:

ograniczony zakres paliwa – paliwo o niskiej wartości opałowej (gaz L)

LNG

:

specyficzny dla danego paliwa

Zasilanie paliwem z zastosowaniem następujących kodów:

L

:

tylko paliwo płynne

G

:

tylko paliwo gazowe

D1A

:

silnik dwupaliwowy typu 1A

D1B

:

silnik dwupaliwowy typu 1B

D2A

:

silnik dwupaliwowy typu 2A

D2B

:

silnik dwupaliwowy typu 2B

D3B

:

silnik dwupaliwowy typu 3B

(21)

Podane przez producenta zgodnie z pkt 1 załącznika I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/654 (podać odniesienie do uznanej normy lub specyfikacji)”;

c)

skreśla się uwagę wyjaśniającą (22);

d)

dodaje się uwagę wyjaśniającą (24) w brzmieniu:

„(24)

Należy podać układ cylindrów z zastosowaniem następujących kodów:

LI

:

liniowy

V

:

widlasty

O

:

o przeciwległym układzie cylindrów

S

:

pojedynczy

R

:

gwiazdowy

O (…)

:

inne (podać)”;

e)

uwaga wyjaśniająca (29) otrzymuje brzmienie:

„(29)

Wskazać jedynie ostatnią zmianę.”;

f)

skreśla się uwagę wyjaśniającą (31);

g)

skreśla się uwagę wyjaśniającą (32);

h)

dodaje się uwagę wyjaśniającą (37) w brzmieniu:

„(37)

Należy podać oznaczenie typu silnika lub, w przypadku typów silnika należących do rodziny silników, typu rodziny (FT) zgodnie z pkt 4 części В załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/656.”.

(1)  W przypadku NRSC zapisać cykl wskazany w pkt 9.1 (tabela 4); w przypadku badania w warunkach zmiennych zapisać cykl wskazany w pkt 10.1 (tabela 8).

(2)  Przepisać wyniki »Ostateczny wynik badania z DF« z tabeli 6.

(3)  Przepisać wyniki »Ostateczny wynik badania z DF« z tabeli 9 lub, w stosownym przypadku, z tabeli 10.

(4)  W przypadku typu silnika lub rodziny silników, które są badane zarówno w cyklu NRSC, jak i w cyklu w warunkach zmiennych dla maszyn nieporuszających się po drogach, wskazać wartości emisji CO2 w cyklu gorącego rozruchu w badaniu NRTC zapisane w pkt 10.3.4 lub wartości emisji CO2 w badaniu LSI-NRTC zapisane w pkt 10.4.4. Dla silnika badanego jedynie w cyklu NRSC należy podać wartości emisji CO2 podane dla tego cyklu w pkt 9.3.3.”;


ZAŁĄCZNIK IV

W załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/504 wprowadza się następujące zmiany:

1)

pkt 4.2.1.7 otrzymuje brzmienie:

„4.2.1.7.

Dla pojazdów kategorii C, dodatkowo technicznie dopuszczalna maksymalna masa na zestaw gąsienicowych układów bieżnych oraz, w tej samej linii, średni nacisk na podłoże; informacje te należy podawać łącznie z informacjami określonymi w pkt 4.2.1.6 w kolejności od przodu do tyłu, w następującym formacie: »S-1: ….. kg P: … kPa«»S-2: … kg P: … kPa«»S-…: … kg P: …… kPa«. Każdą pozycję należy oddzielić co najmniej jednym odstępem.”;

2)

dodaje się pkt 2.1.1.10 w brzmieniu:

„2.1.1.10.

W przypadku pojazdów wyposażonych w silniki przejściowe zdefiniowane w art. 3 ust. 32 rozporządzenia (UE) 2016/1628, data produkcji pojazdu w następującym formacie: »MM/RRRR«. Alternatywnie datę produkcji pojazdu podaje się na dodatkowej oddzielnej tabliczce znamionowej zawierającej również VIN.”;

3)

dodaje się pkt 5.4 w brzmieniu:

„5.4.   Szczegółowe wymogi dotyczące oznakowania silników

Niezależnie od przepisów pkt 5.2, wymagane przepisami oznakowanie silnika musi być zgodnie z przepisami określonymi w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656, z następującymi wyjątkami:

a)

w przypadku silników, które uzyskały homologację typu zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 167/2013, podaje się numer homologacji typu UE określony w tabeli 6-1 w załączniku VI zamiast numeru homologacji typu UE określonego w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656;

b)

dla silników zamiennych, które uzyskały homologację typu zgodnie z dyrektywą 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (*1), należy podać numer homologacji typu WE określony w dodatku 1 do rozdziału C załącznika II do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (*2) zamiast numeru homologacji typu WE wydanego zgodnie z dyrektywą 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (*3).

(*1)  Dyrektywa 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie środków stosowanych przeciwko stałym i gazowym zanieczyszczeniom pochodzącym z silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne i zmieniająca dyrektywę Rady 74/150/EWG (Dz.U. L 173 z 12.7.2000, s. 1)."

(*2)  Dyrektywa 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylająca dyrektywę 74/150/EWG (Dz.U. L 171 z 9.7.2003, s. 1)."

(*3)  Dyrektywa 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach (Dz.U. L 59 z 27.2.1998, s. 1).”;"ZAŁĄCZNIK V

W załączniku V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/504 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w dodatku 2 w uwagach wyjaśniających do dodatku 2 uwaga wyjaśniająca (10) otrzymuje brzmienie:

„(10)

Wymienić jedynie dziedziny, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 167/2013, w odniesieniu do których udzielono homologacji zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1628 lub regulaminami EKG ONZ, o których mowa w art. 49 rozporządzenia (UE) nr 167/2013 (homologacje EKG/ONZ) lub w oparciu o pełne sprawozdanie z badań sporządzone na podstawie standardowych kodeksów OECD uznawanych za alternatywne dla sprawozdań z badań sporządzanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 167/2013 oraz aktami delegowanymi i wykonawczymi przyjętymi na podstawie tego rozporządzenia.”;

2)

w dodatku 3 w wykazie aktów prawnych, z którymi zgodny jest typ pojazdu, wiersze 75, 76 i 77 otrzymują brzmienie:

„75

Homologacja UE typu silnika lub rodziny silników przeznaczonych dla typu pojazdu rolniczego lub leśnego, jako komponentu / oddzielnego zespołu technicznego w odniesieniu do emitowanych zanieczyszczeń

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/985 załącznik I

 

 

76

Homologacja UE typu pojazdu rolniczego lub leśnego wyposażonego w typ silnika lub rodziny silników w odniesieniu do emitowanych zanieczyszczeń

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/985 załącznik I

 

 

77

Emisja hałasu zewnętrznego

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/985 załącznik III”;

 

 

3)

w dodatku 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w sekcji I pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (11): …”;

b)

w uwagach wyjaśniających dotyczących dodatku 4 dodaje się uwagę wyjaśniającą (11) w brzmieniu:

„(11)

Należy podać oznaczenie typu silnika lub, w przypadku typów silnika należących do rodziny silników, typu rodziny (FT) zgodnie z pkt 4 części В załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/656.”;

4)

w dodatku 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w sekcji I pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (7): …”;

b)

w uwagach wyjaśniających dotyczących dodatku 5 dodaje się uwagę wyjaśniającą (7) w brzmieniu:

„(7)

Należy podać oznaczenie typu silnika lub, w przypadku typów silnika należących do rodziny silników, typu rodziny (FT) zgodnie z pkt 4 części В załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/656.”.

ZAŁĄCZNIK VI

W załączniku VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/504 wprowadza się następujące zmiany:

1)

pkt 2.2.3 otrzymuje brzmienie:

„2.2.3.

w przypadku homologacji typu układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego należy podać numer odpowiedniego rozporządzenia delegowanego Komisji uzupełniającego rozporządzenie (UE) nr 167/2013: należy podać »2015/208«, »2015/68«, »1322/2014«, »2015/96« lub »(UE) 2018/985«.”;

2)

w pkt 4 w tabeli 6-1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

wykaz I otrzymuje brzmienie:

WYKAZ I – Wymogi w zakresie efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej

Układ lub komponent/oddzielny zespół techniczny

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE)

Znak alfanumeryczny

Układ: instalacja silnika/rodziny silników

2015/96

A

Układ: instalacja silnika/rodziny silników na etapie V

2018/985

A1

Układ: poziomu hałasu zewnętrznego

2015/96 lub 2018/985

B

Komponent/oddzielny zespół techniczny: silnik/rodzina silników

2015/96

C

Komponent/oddzielny zespół techniczny: silnik/rodzina silników na etapie V

2018/985

C1”

b)

wiersz siódmy wykazu II otrzymuje brzmienie:

„Komponent/oddzielny zespół techniczny: kompatybilność elektromagnetyczna podzespołów elektrycznych/elektronicznych

2015/208

J”


ZAŁĄCZNIK VII

W dodatku 1 do załącznika VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/504 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 1 słowa „mierzonego zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/96” zastępuje się słowami „mierzonego zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/985 ostatnio zmienionego rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) …/… (1) (3)”;

2)

w pkt 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„—

rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2018/985, ostatnio zmienionym rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) …/… (1) (3): tak/nie (1); lub

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628, ostatnio zmienionym rozporządzeniem (delegowanym Komisji) (1) (UE) …/… (Parlamentu Europejskiego i Rady) (1) (4): tak/nie (1); lub”;

b)

skreśla się tiret ostatnie;

3)

pkt 2.1 i 2.2 otrzymują brzmienie:

„2.1.

NRSC (2): końcowe wyniki badań … / ESC / WHSC (1) (z uwzględnieniem współczynnika pogorszenia jakości) (6):

Wariant/wersja

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC + NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PN

… #/kWh

… #/kWh

… #/kWh

2.2.

Cykl badania w warunkach zmiennych dla maszyn nieporuszających się po drogach (7): końcowe wyniki badań … / ETC / WHTC (1) (z uwzględnieniem współczynnika pogorszenia jakości) (8):

Wariant/wersja

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC + NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PN

… #/kWh

… #/kWh

… #/kWh”

4)

dodaje się pkt 2.3 w brzmieniu:

„2.3.   CO2 (9)

Wariant/wersja

CO2

…”

5)

w uwagach wyjaśniających do dodatku 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

uwaga wyjaśniająca (2) otrzymuje brzmienie:

„(2)

W przypadku pojazdów wyposażonych w silniki badane zgodnie z cyklem badania w warunkach stałych dla maszyn nieporuszających się po drogach należy wskazać cykl badania zgodnie z pkt 9.1 (tabela 4) wzoru jednolitego formatu sprawozdania z badań określonego w dodatku 1 do załącznika VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656.”;

b)

uwaga wyjaśniająca (4) otrzymuje brzmienie:

„(4)

Wskazać jedynie ostatnią zmianę.”;

c)

uwaga wyjaśniająca (6) otrzymuje brzmienie:

„(6)

Dla każdego typu silnika zainstalowanego w każdym wariancie/wersji, wskazać:

a)

w przypadku silników badanych zgodnie z cyklem badania w warunkach stałych dla maszyn nieporuszających się po drogach należy przepisać wyniki z wiersza »Ostateczny wynik badania z DF« z tabeli 6 wzoru jednolitego formatu sprawozdania z badań określonego w dodatku 1 do załącznika VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656;

b)

w przypadku silników badanych w cyklach badania pojazdów ciężarowych należy wskazać końcowe wyniki (z uwzględnieniem współczynnika pogorszenia jakości) badania ESC/WHSC zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 595/2009.”;

d)

dodaje się uwagi wyjaśniające (7)– (9) w brzmieniu:

„(7)

W przypadku pojazdów wyposażonych w silniki badane zgodnie z cyklem badania w warunkach zmiennych dla maszyn nieporuszających się po drogach należy wskazać cykl badania zgodnie z pkt 10.1 (tabela 8) wzoru jednolitego formatu sprawozdania z badań określonego w dodatku 1 do załącznika VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656.

(8)

Dla każdego typu silnika zainstalowanego w każdym wariancie/wersji, wskazać:

a)

w przypadku silników badanych zgodnie z cyklem badania w warunkach zmiennych dla maszyn nieporuszających się po drogach należy przepisać wyniki z wiersza »Ostateczny wynik badania z DF« z tabeli 9 lub, w stosownych przypadkach, z tabeli 10 wzoru jednolitego formatu sprawozdania z badań określonego w dodatku 1 do załącznika VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656;

b)

w przypadku silników badanych w cyklach badania pojazdów ciężarowych należy wskazać końcowe wyniki (z uwzględnieniem współczynnika pogorszenia jakości) badania ETC/WHTC zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 595/2009.

(9)

Dla każdego typu silnika zainstalowanego w każdym wariancie/wersji, wskazać:

a)

w przypadku typu silnika lub rodziny silników, które są badane zarówno w cyklu NRSC, jak i w cyklu badania w warunkach zmiennych dla maszyn nieporuszających się po drogach, należy przepisać, w stosownych przypadkach, następujące wartości ze wzoru jednolitego formatu sprawozdania z badań określonego w dodatku 1 do załącznika VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656: wartości emisji CO2 w cyklu gorącego rozruchu w badaniu NRTC zapisane w pkt 10.3.4; wartości emisji CO2 w badaniu LSI-NRTC zapisane w pkt 10.4.4; lub, dla silnika badanego jedynie w cyklu NRSC, należy podać wartości emisji CO2 podane dla tego cyklu w pkt 9.3.3;

b)

w przypadku silników badanych w cyklach badania pojazdów ciężarowych należy wskazać dotyczący CO2 wynik badania ESC/WHSC lub ETC/WHTC zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 595/2009.”.


ZAŁĄCZNIK VIII

W załączniku VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/504 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 3.2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdania z badań sporządzone na podstawie dyrektywy 2003/37/WE, rozporządzenia (UE) 2016/1628, rozporządzenia (UE) nr 595/2009, dyrektywy 2007/46/WE lub przepisów międzynarodowych, o których mowa w rozdziale XIII rozporządzenia (UE) nr 167/2013 oraz aktów delegowanych i wykonawczych przyjętych na podstawie tego rozporządzenia uznaje się do celów homologacji typu pojazdów na mocy rozporządzenia (UE) nr 167/2013 dla następujących komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, na warunkach podanych w tabeli 8-1:”;

b)

w tabeli 8-1 wiersz pierwszy i drugi otrzymują następujące brzmienie:

„Komponent/oddzielny zespół techniczny: silnik/rodzina silników

Sprawozdanie z badań sporządzone na podstawie dyrektywy 2000/25/WE ostatnio zmienionej dyrektywą Komisji 2014/43/UE;

Sprawozdanie z badań sporządzone na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/1628; oraz

Sprawozdanie z badań sporządzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 595/2009

Komponent / oddzielny zespół techniczny: kompatybilność elektromagnetyczna podzespołów elektrycznych/elektronicznych

Sprawozdanie z badań sporządzone na podstawie dyrektywy 2009/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (*1), o ile wyposażenie badawcze zostało zaktualizowane w zakresie:

Emisji elektromagnetycznych z pojazdów w wąskim lub szerokim zakresie

Emisji elektromagnetycznych z podzespołów elektronicznych w wąskim lub szerokim zakresie

Urządzenia pomiarowe i miejsce badań muszą spełniać wymogi publikacji nr serii 16-1 Międzynarodowego Komitetu Specjalnego ds. Zakłóceń Radioelektrycznych (CISPR):

Emisje elektromagnetyczne z pojazdów w wąskim lub szerokim zakresie

Kalibracji anteny można dokonać zgodnie z metodą opisaną w publikacji CISPR nr 12, edycja 6, załącznik C, oraz

Sprawozdanie z badań sporządzone na podstawie regulaminu nr 10 EKG ONZ zmienionego serią poprawek 04, sprostowanie 1 do rewizji 4, suplement 1 do serii poprawek 04 (Dz.U. L 254 z 20.9.2012, s. 1).

2)

dodaje się pkt 3.5 w brzmieniu:

„3.5.   Sprawozdania z badań silników

Sprawozdania z badań dla silników sporządza się zgodnie z jednolitym formatem sprawozdania z badań, określonym w załączniku VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656.”.


(*1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/64/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie tłumienia zakłóceń radioelektrycznych wywoływanych przez ciągniki rolnicze lub leśne (kompatybilność elektromagnetyczna) (Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 1).”;


Top