Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0986

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/986 z dnia 3 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/504 w odniesieniu do dostosowania przepisów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych do wartości granicznych emisji dla etapu V (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2018/1507

OJ L 182, 18.7.2018, p. 16–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/986/oj

18.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/16


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/986

z dnia 3 kwietnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/504 w odniesieniu do dostosowania przepisów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych do wartości granicznych emisji dla etapu V

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (1), w szczególności jego art. 22 ust. 4, art. 25 ust. 2, 3 i 6, art. 27 ust. 1, art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/504 (2) ustanowiono między innymi wzory niektórych dokumentów sporządzanych w ramach homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych.

(2)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 (3) uchyla dyrektywę 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) oraz wprowadza nowe wartości graniczne emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych (etap V) w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn jezdnych nieporuszających się po drogach.

(3)

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 167/2013 wartości graniczne emisji dla etapu V określone w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2016/1628 będą miały zastosowanie również do pojazdów rolniczych i leśnych. Stosowanie tych wartości granicznych jest odroczone zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2016/1628.

(4)

W związku z tym należy zmienić wzory określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/504 w celu ich dostosowania i ujednolicenia ze wzorami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/656 (5).

(5)

W celu doprecyzowania wymogów administracyjnych należy wprowadzić dodatkowe drobne zmiany do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/504, aby umożliwić homologację podzespołów elektrycznych/elektronicznych jako komponentów i wymagać bardziej wyczerpujących informacji do celów homologacji typu układu przenoszenia napędu i urządzeń hamulcowych pojazdów ciągniętych.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 167/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/504 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się art. 12a w brzmieniu:

„Artykuł 12a

Przepisy przejściowe w odniesieniu do silników

W odniesieniu do silników, które uzyskały homologację typu przed dniem 1 stycznia 2018 r. lub przed dniem 1 stycznia 2019 r. w przypadku silników podkategorii NRE-v-5 i NRE-c-5 nadal stosuje się następujące przepisy niniejszego rozporządzenia w wersji obowiązującej w dniu 6 sierpnia 2018 r.:

załącznik I część A,

załącznik I część B pkt 4.2,

załącznik I część B pkt 5 pozycje 2.2.2, 2.5–2.5.4.2, 5.2–5.5 oraz 6–8.22.4.2,

załącznik I dodatki 1–9,

załącznik I dodatek 10 pozycja 2.2.2,

załącznik I dodatki 11–14,

załącznik I dodatek 15 pozycja 2.2.2,

załącznik I dodatki 16–23,

załącznik I uwagi wyjaśniające dotyczące dokumentu informacyjnego (6), (7), (9), (12), (24), (26), (29), (39), (40), (49) i (56),

załącznik II pkt 2.1.1,

załącznik II uwaga wyjaśniająca do załącznika II (4),

załącznik III dodatek 1 wzór 1 w sekcji 2 pozycje pod nagłówkiem »Ogólne właściwości mechanizmu napędowego«,

załącznik III dodatek 1 wzór 1 w sekcji 2 pozycje pod nagłówkiem »Silnik«,

załącznik III dodatek 1 wzór 1 w sekcji 2 tekst pod nagłówkiem »Wyniki badań emisji spalin (z uwzględnieniem współczynnika pogorszenia jakości)« akapit pierwszy tiret drugie i czwarte,

załącznik III dodatek 1 wzór 1 w sekcji 2 tekst pod nagłówkiem »Wyniki badań emisji spalin (z uwzględnieniem współczynnika pogorszenia jakości)« tabela,

załącznik III dodatek 1 uwagi wyjaśniające do dodatku 1, z wyjątkiem uwagi wyjaśniającej (32),

załącznik IV,

załącznik V dodatek 2 uwagi wyjaśniające do dodatku 2,

załącznik V dodatek 4,

załącznik V dodatek 5,

załącznik VII dodatek 1, z wyjątkiem pkt 1 i pierwszego tiret w tekście w pkt 2,

załącznik VIII, z wyjątkiem pkt 3.2 tabela 8-1 wiersz drugi.”;

2)

w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

3)

w załączniku II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;

4)

w dodatku 1 do załącznika III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia;

5)

w załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia;

6)

w załączniku V wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia;

7)

w załączniku VI wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem VI do niniejszego rozporządzenia;

8)

w dodatku 1 do załącznika VII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem VII do niniejszego rozporządzenia;

9)

w załączniku VIII wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem VIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 kwietnia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 60 z 2.3.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/504 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych (Dz.U. L 85 z 28.3.2015, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE (Dz.U. L 252 z 16.9.2016, s. 53).

(4)  Dyrektywa 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach (Dz.U. L 59 z 27.2.1998, s. 1).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/656 z dnia 19 grudnia 2016 r. określające wymogi administracyjne dotyczące wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 (Dz.U. L 102 z 13.4.2017, s. 364).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/504 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w wykazie dodatków wiersz odnoszący się do dodatku 10 otrzymuje brzmienie:

„10

Wzór dokumentu informacyjnego dotyczącego homologacji typu UE kompatybilności elektromagnetycznej podzespołów elektrycznych/elektronicznych jako komponentów/oddzielnych zespołów technicznych”

 

2)

w części A wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się pkt 1.4 w brzmieniu:

„1.4.

Dla silników należy dostarczyć folder informacyjny i dokument informacyjny wymagane w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/656 (*1).

(*1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/656 z dnia 19 grudnia 2016 r. określające wymogi administracyjne dotyczące wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 (Dz.U. L 102 z 13.4.2017, s. 364).”;"

b)

w pkt 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

we wzorze arkusza folderu informacyjnego skreśla się pozycję 2.5.2;

(ii)

w uwagach wyjaśniających dotyczących arkusza folderu informacyjnego uwaga wyjaśniająca (5) otrzymuje brzmienie:

„(5)

Dla silników należy podać oznaczenie typu silnika lub, w przypadku typów silnika należących do rodziny silników, typu rodziny (FT) zgodnie z pkt 4 części В załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/656.”;

3)

w części B wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 3.1 w tabeli 1-1 wprowadza się następujące zmiany:

i)

wykaz I otrzymuje brzmienie:

WYKAZ I – Wymogi w zakresie efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej

Dodatek

Układ lub komponent/oddzielny zespół techniczny

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/985 (*2)

Numer załącznika

Dokument zmieniony lub na etapie wykonywania

1

Układ: instalacja silnika/rodziny silników

I

 

2

Układ: poziomu hałasu zewnętrznego

II

 

3

Komponent/oddzielny zespół techniczny: silnik/rodzina silników

I

 

(ii)

w wykazie II wiersz 10 otrzymuje brzmienie:

„10

Komponent/oddzielny zespół techniczny: kompatybilność elektromagnetyczna podzespołów elektrycznych/elektronicznych

XV”

 

b)

pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:

„4.2.

W odniesieniu do dziedzin, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 167/2013, w odniesieniu do których udzielono homologacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 (*3), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 (*4) lub regulaminami EKG ONZ, o których mowa w art. 49 rozporządzenia (UE) nr 167/2013 (homologacje EKG ONZ) lub w oparciu o pełne sprawozdania z badań sporządzone na podstawie standardowych kodeksów OECD jako alternatywy dla sprawozdań z badań sporządzanych zgodnie z tym rozporządzeniem i aktami delegowanymi przyjętymi na jego podstawie, producent dostarcza informacje wymagane w pkt 5 tylko w przypadku, gdy nie zostały one wcześniej podane w odpowiednim świadectwie homologacji lub sprawozdaniu z badań. Zawsze należy jednak dostarczać informacje zawarte w świadectwie zgodności (załączniku III do niniejszego rozporządzenia).

(*3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE (Dz.U. L 252 z 16.9.2016, s. 53)."

(*4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. dotyczące homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 1).”;"

c)

w pkt 5 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

(ii)

skreśla się pozycje 2.5–2.5.4.2;

(iii)

skreśla się pozycje 5.2–5.5;

(iv)

pozycje 6–8.22.4.2 otrzymują brzmienie:

„6.   PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI SILNIKA

6.1.7.   Kategoria i podkategoria silnika (7): …

6.2.1.   Cykl spalania: czterosuw/dwusuw/tłok obrotowy/inny (określić) (4): …

6.2.2.   Typ zapłonu: zapłon samoczynny/zapłon iskrowy (4)

6.2.3.1.   Liczba cylindrów … i konfiguracja (26):

6.2.8.   Paliwo

6.2.8.1.   Rodzaj paliwa (9): ….

6.2.8.3.   Wykaz dodatkowych paliw, mieszanek lub emulsji paliw odpowiednich do zasilania silnika podany przez producenta zgodnie z pkt 1.4 załącznika I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/654 (podać odniesienie do uznanej normy lub specyfikacji): …

6.3.2.1.   Deklarowana prędkość znamionowa: … obr./min

6.3.2.1.2.   Deklarowana moc znamionowa netto: … kW

6.3.2.2.   Prędkość przy mocy maksymalnej: … obr./min

6.3.2.2.2.   Maksymalna moc netto: … kW

6.3.6.4.   Całkowita pojemność skokowa silnika: … cm3”;

(v)

pozycja 10.4.2 otrzymuje brzmienie:

„10.4.2.

Opis lub rysunek elementów układu wydechowego niestanowiących części silnika: …”;

(vi)

pozycje 11.1–11.2.3 otrzymują brzmienie:

11.1.   Krótki opis i schematyczny rysunek układu napędowego pojazdu oraz jego układu sterowania (układ zmiany przełożenia, mechanizm sterowania sprzęgła lub każdy inny element układu napędowego): …

11.2.   Przeniesienie napędu

11.2.1.   Krótki opis i schematyczny rysunek układu(-ów) zmiany przełożenia wraz z układem sterowania: …

11.2.2.   Schemat lub rysunek układu przenoszenia napędu: …

11.2.3.   Typ przeniesienia napędu: przekładnia (w tym zespoły obiegowych kół zębatych) / pas / hydrostatyczne / elektryczne / inne (4) (jeśli inne, określić: …)”;

(vii)

pozycja 11.2.8 otrzymuje brzmienie:

„11.2.8.

Typ układu zmiany przełożenia: mechaniczny (zmiana biegów) / przekładnia dwusprzęgłowa (zmiana biegów) / półautomatyczna (zmiana biegów) / automatyczna (zmiana biegów) / przekładnia bezstopniowa / hydrostatyczny / nie dotyczy / inny (4) (jeśli inne, określić: …)”;

(viii)

pozycja 43.2 otrzymuje brzmienie:

„43.2.

Specyfikacja pojazdu w odniesieniu do obwodów sterowania pneumatycznych, hydraulicznych lub elektrycznych przewodów sterujących układu(-ów) hamulcowego(-ych) oraz wykaz zabezpieczanych komunikatów i parametrów: …”;

(ix)

pozycje 43.5 i 43.5.1 otrzymują brzmienie:

„43.5.   Przeniesienie hamowania (w pojeździe ciągnącym)

43.5.1.   Przeniesienie hamowania układu hamulcowego roboczego w pojeździe ciągnącym: mechaniczne/pneumatyczne/hydrauliczne/hydrostatyczne bez wspomagania/ze wspomaganiem/pełne przeniesienie mocy (4)”;

(x)

pozycja 43.5.3 otrzymuje brzmienie:

„43.5.3.

Blokada lewego i prawego urządzenia sterującego hamulcami: tak/nie (4)”;

(xi)

pozycja 43.6 otrzymuje brzmienie:

„43.6.

Urządzenia sterowania hamowaniem pojazdu ciągniętego (w pojeździe ciągnącym)”;

(xii)

skreśla się pozycje 43.6.2–43.6.5;

(xiii)

dodaje się pozycje 43.6.2–43.7.3.2.1 w brzmieniu:

43.6.2.   Opis połączeń, sprzęgów i urządzeń bezpieczeństwa (w tym rysunki, szkice i identyfikacja wszystkich części elektronicznych): …

43.6.2.1.   Typ połączenia pneumatycznego: dwuprzewodowe/brak (4)

43.6.2.1.1.   Pneumatyczne ciśnienie zasilania (dwa przewody): … kPa

43.6.2.1.2.   Elektryczny przewód sterujący: tak/nie (4)

43.6.2.2.   Typ połączenia hydraulicznego: jednoprzewodowe/dwuprzewodowe/brak (4)

43.6.2.2.1.   Hydrauliczne ciśnienie zasilania: jeden przewód: … kPa dwa przewody: … kPa

43.6.2.2.2.   Obecność złącza ISO 7638:2003 (15): tak/nie (4)

43.7.   Urządzenia hamulcowe pojazdu ciągniętego (w pojeździe ciągniętym)

43.7.1.   Technologia układu sterowania hamulców pojazdu ciągniętego: hydrauliczna/pneumatyczna/elektryczna/bezwładnościowa/brak (4)

43.7.2.   Urządzenie uruchamiające hamulec pojazdu ciągniętego: bębnowe / tarczowe / inne (4)

43.7.2.1.   Opis i właściwości: …

43.7.3.   Opis połączeń, sprzęgów i urządzeń bezpieczeństwa (w tym rysunki, szkice i identyfikacja wszystkich części elektronicznych): …

43.7.3.1.   Typ połączenia pneumatycznego: dwuprzewodowe/brak (4)

43.7.3.1.1.   Elektryczny przewód sterujący: tak/nie (4)

43.7.3.2.   Typ połączenia hydraulicznego: dwuprzewodowe/brak (4)

43.7.3.2.1.   Obecność złącza ISO 7638:2003 (15): tak/nie (4)”;

4)

w dodatku 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

b)

skreśla się pozycje 2.5–2.5.4.2;

c)

skreśla się pozycje 5.2–5.5;

d)

pozycje 6–8.22.4.2 otrzymują brzmienie:

„6.   PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI SILNIKA

6.1.7.   Kategoria i podkategoria silnika (7):

6.2.1.   Cykl spalania: czterosuw/dwusuw/tłok obrotowy/inny (określić) (4): …

6.2.2.   Typ zapłonu: zapłon samoczynny/zapłon iskrowy (4)

6.2.3.1.   Liczba cylindrów … i konfiguracja (26):

6.2.8.   Paliwo

6.2.8.1.   Rodzaj paliwa (9):

6.2.8.3.   Wykaz dodatkowych paliw, mieszanek lub emulsji paliw odpowiednich do zasilania silnika podany przez producenta zgodnie z pkt 1.4 załącznika I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/654 (podać odniesienie do uznanej normy lub specyfikacji): …

6.3.2.1.   Deklarowana prędkość znamionowa: … obr./min

6.3.2.1.2.   Deklarowana moc znamionowa netto: … kW

6.3.2.2.   Prędkość przy mocy maksymalnej: … obr./min

6.3.2.2.2.   Maksymalna moc netto: … kW

6.3.6.4.   Całkowita pojemność skokowa silnika: … cm3”;

5)

w dodatku 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

b)

skreśla się pozycje 2.5–2.5.4.2;

c)

skreśla się pozycje 5.2–5.5;

d)

przed pozycją 10 dodaje się pozycje 6–6.3.6.4 w brzmieniu:

„6.   PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI SILNIKA

6.1.7.   Kategoria i podkategoria silnika (7):

6.2.1.   Cykl spalania: czterosuw/dwusuw/tłok obrotowy/inny (określić) (4): …

6.2.2.   Typ zapłonu: zapłon samoczynny/zapłon iskrowy (4)

6.2.3.1.   Liczba cylindrów … i konfiguracja (26):

6.3.2.1.   Deklarowana prędkość znamionowa: … obr./min

6.3.2.1.2.   Deklarowana moc znamionowa netto: … kW

6.3.2.2.   Prędkość przy mocy maksymalnej: … obr./min

6.3.2.2.2.   Maksymalna moc netto: … kW

6.3.6.4.   Całkowita pojemność skokowa silnika: … cm3”;

e)

dodaje się pozycje 11–11.4 w brzmieniu:

„11.   UKŁAD NAPĘDOWY ORAZ JEGO UKŁAD STEROWANIA (13)

11.1.   Krótki opis i schematyczny rysunek układu napędowego pojazdu oraz jego układu sterowania (układ zmiany przełożenia, mechanizm sterowania sprzęgła lub każdy inny element układu napędowego): …

11.2.   Przeniesienie napędu

11.2.1.   Krótki opis i schematyczny rysunek układu(-ów) zmiany przełożenia wraz z układem sterowania: …

11.2.2.   Schemat lub rysunek układu przenoszenia napędu: …

11.2.3.   Typ przeniesienia napędu: przekładnia (w tym zespoły obiegowych kół zębatych) / pas / hydrostatyczne / elektryczne / inne (4) (jeśli inne, określić: …)

11.2.4.   Krótki opis komponentów elektrycznych/elektronicznych (jeżeli występują): …

11.2.5.   Położenie względem silnika: …

11.2.6.   Sposób sterowania: …

11.2.7.   Rozdzielcza skrzynia biegów: jest/nie ma (4)

11.2.8.   Typ układu zmiany przełożenia: mechaniczny (zmiana biegów) / przekładnia dwusprzęgłowa (zmiana biegów) / półautomatyczna (zmiana biegów) / automatyczna (zmiana biegów) / przekładnia bezstopniowa / hydrostatyczny / nie dotyczy / inny (4) (jeśli inne, określić: …)

11.3.   Sprzęgło (jeżeli występuje)

11.3.1   Krótki opis i schematyczny rysunek sprzęgła oraz jego układu sterowania:

11.3.2   Maksymalny przenoszony moment obrotowy:

11.4.   Przełożenia skrzyni biegów

Bieg

Przełożenia w skrzyni biegów (stosunek obrotów silnika do obrotów wałka wyjściowego skrzyni biegów)

Przełożenia w rozdzielczej skrzyni biegów (stosunek liczby obrotów silnika do liczby obrotów wału głównego rozdzielczej skrzyni biegów)

Przełożenie(-a) przekładni głównej (stosunek obrotów wałka wyjściowego skrzyni biegów do obrotów kół napędzanych)

Przełożenia całkowite

Przełożenie (prędkość obrotowa silnika/prędkość pojazdu) wyłącznie w odniesieniu do ręcznej skrzyni biegów

Maksimum dla CVT (*5)

1

2

3

Minimum dla CVT (*5)

Bieg wsteczny

1

 

 

 

 

 

6)

w dodatku 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

b)

skreśla się pozycje 2.5–2.5.4.2;

c)

skreśla się pozycje 5.2–5.5;

d)

pozycje 6–8.22.4.2 otrzymują brzmienie:

„6.   PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI SILNIKA

6.1.7.   Kategoria i podkategoria silnika (7):

6.2.1.   Cykl spalania: czterosuw/dwusuw/tłok obrotowy/inny (określić) (4): …

6.2.2.   Typ zapłonu: zapłon samoczynny/zapłon iskrowy (4)

6.2.3.1.   Liczba cylindrów … i konfiguracja (26):

6.2.8.   Paliwo

6.2.8.1.   Rodzaj paliwa (9): …

6.2.8.3.   Wykaz dodatkowych paliw, mieszanek lub emulsji paliw odpowiednich do zasilania silnika podany przez producenta zgodnie z pkt 1.4 załącznika I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/654 (podać odniesienie do uznanej normy lub specyfikacji): …

6.3.2.1.   Deklarowana prędkość znamionowa: … obr./min

6.3.2.1.2.   Deklarowana moc znamionowa netto: … kW

6.3.2.2.   Prędkość przy mocy maksymalnej: … obr./min

6.3.2.2.2.   Maksymalna moc netto: … kW

6.3.6.4.   Całkowita pojemność skokowa silnika: …… cm3”;

7)

w dodatku 4 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

8)

w dodatku 5 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

9)

w dodatku 6 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

10)

w dodatku 7 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

11)

w dodatku 8 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

12)

w dodatku 9 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

13)

w dodatku 10 wprowadza się następujące zmiany:

a)

tytuł otrzymuje brzmienie:

Dodatek 10

Wzór dokumentu informacyjnego dotyczącego homologacji typu UE kompatybilności elektromagnetycznej podzespołów elektrycznych/elektronicznych jako komponentów/oddzielnych zespołów technicznych”;

b)

pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

14)

w dodatku 11 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

15)

w dodatku 12 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

16)

w dodatku 13 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

17)

w dodatku 14 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

18)

w dodatku 15 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

b)

skreśla się pozycje 5.2–5.4;

c)

pozycje 6 –7.1.1 otrzymują brzmienie:

„6.   PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI SILNIKA

6.1.7.   Kategoria i podkategoria silnika (7): …

6.2.1.   Cykl spalania: czterosuw/dwusuw/tłok obrotowy/inny (określić) (4): …

6.2.2.   Typ zapłonu: zapłon samoczynny/zapłon iskrowy (4)

6.2.3.1.   Liczba cylindrów … i konfiguracja (26):

6.3.2.1.   Deklarowana prędkość znamionowa: … obr./min

6.3.2.1.2.   Deklarowana moc znamionowa netto: … kW

6.3.2.2.   Prędkość przy mocy maksymalnej: … obr./min

6.3.2.2.2.   Maksymalna moc netto: … kW

6.3.6.4.   Całkowita pojemność skokowa silnika: … cm3”;

d)

pozycje 11.1–11.2.3 otrzymują brzmienie:

11.1.   Krótki opis i schematyczny rysunek układu napędowego pojazdu oraz jego układu sterowania (układ zmiany przełożenia, mechanizm sterowania sprzęgła lub każdy inny element układu napędowego): …

11.2.   Przeniesienie napędu

11.2.1.   Krótki opis i schematyczny rysunek układu(-ów) zmiany przełożenia wraz z układem sterowania: …

11.2.2.   Schemat lub rysunek układu przenoszenia napędu: …

11.2.3.   Typ przeniesienia napędu: przekładnia (w tym zespoły obiegowych kół zębatych) / pas / hydrostatyczne / elektryczne / inne (4) (jeśli inne, określić: …)”;

e)

pozycja 11.2.8 otrzymuje brzmienie:

„11.2.8.

Typ układu zmiany przełożenia: mechaniczny (zmiana biegów) / przekładnia dwusprzęgłowa (zmiana biegów) / półautomatyczna (zmiana biegów) / automatyczna (zmiana biegów) / przekładnia bezstopniowa / hydrostatyczny / nie dotyczy / inny (4) (jeśli inne, określić: …)”;

f)

pozycja 43.2 otrzymuje brzmienie:

„43.2.

Specyfikacja pojazdu w odniesieniu do obwodów sterowania pneumatycznych, hydraulicznych lub elektrycznych przewodów sterujących układu(-ów) hamulcowego(-ych) oraz wykaz zabezpieczanych komunikatów i parametrów: …”;

g)

pozycje 43.5 i 43.5.1 otrzymują brzmienie:

„43.5.   Przeniesienie hamowania (w pojeździe ciągnącym)

43.5.1.   Przeniesienie hamowania układu hamulcowego roboczego w pojeździe ciągnącym: mechaniczne/pneumatyczne/hydrauliczne/hydrostatyczne bez wspomagania/ze wspomaganiem/pełne przeniesienie mocy (4)”;

h)

pozycje 43.5.3 i 43.6 otrzymują brzmienie:

„43.5.3.

Blokada lewego i prawego urządzenia sterującego hamulcami: tak/nie (4)

43.6.

Urządzenia sterowania hamowaniem pojazdu ciągniętego (w pojeździe ciągnącym)”;

i)

pozycje 43.6.2–43.6.5 zastępuje się pozycjami 43.6.2–43.7.3.2.1 w brzmieniu:

43.6.2.   Opis połączeń, sprzęgów i urządzeń bezpieczeństwa (w tym rysunki, szkice i identyfikacja wszystkich części elektronicznych): …

43.6.2.1.   Typ połączenia pneumatycznego: dwuprzewodowe/brak (4)

43.6.2.1.1.   Pneumatyczne ciśnienie zasilania (dwa przewody): … kPa

43.6.2.1.2.   Elektryczny przewód sterujący: tak/nie (4)

43.6.2.2.   Typ połączenia hydraulicznego: jednoprzewodowe/dwuprzewodowe/brak (4)

43.6.2.2.1.   Hydrauliczne ciśnienie zasilania: jeden przewód: … kPa dwa przewody: … kPa

43.6.2.2.2.   Obecność złącza ISO 7638:2003 (15): tak/nie (4)

43.7.   Urządzenia hamulcowe pojazdu ciągniętego (w pojeździe ciągniętym)

43.7.1.   Technologia układu sterowania hamulców pojazdu ciągniętego: hydrauliczna/pneumatyczna/elektryczna/bezwładnościowa/brak (4)

43.7.2.   Urządzenie uruchamiające hamulec pojazdu ciągniętego: bębnowe / tarczowe / inne (4)

43.7.2.1.   Opis i właściwości: …

43.7.3.   Opis połączeń, sprzęgów i urządzeń bezpieczeństwa (w tym rysunki, szkice i identyfikacja wszystkich części elektronicznych): …

43.7.3.1.   Typ połączenia pneumatycznego: dwuprzewodowe/brak (4)

43.7.3.1.1.   Elektryczny przewód sterujący: tak/nie (4)

43.7.3.2.   Typ połączenia hydraulicznego: dwuprzewodowe/brak (4)

43.7.3.2.1.   Obecność złącza ISO 7638:2003 (15): tak/nie (4)”;

19)

w dodatku 16 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

b)

przed pozycją 48 dodaje się pozycje 6–6.3.6.4 w brzmieniu:

„6.   PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI SILNIKA

6.1.7.   Kategoria i podkategoria silnika (7): …

6.2.1.   Cykl spalania: czterosuw/dwusuw/tłok obrotowy/inny (określić) (4): …

6.2.2.   Typ zapłonu: zapłon samoczynny/zapłon iskrowy (4)

6.2.3.1.   Liczba cylindrów … i konfiguracja (26):

6.3.2.1.   Deklarowana prędkość znamionowa: … obr./min

6.3.2.1.2.   Deklarowana moc znamionowa netto: … kW

6.3.2.2.   Prędkość przy mocy maksymalnej: … obr./min

6.3.2.2.2.   Maksymalna moc netto: … kW

6.3.6.4.   Całkowita pojemność skokowa silnika: … cm3”;

c)

przed pozycją 48 dodaje się pozycje 11–11.4 w brzmieniu:

„11.   UKŁAD NAPĘDOWY ORAZ JEGO UKŁAD STEROWANIA (13)

11.1.   Krótki opis i schematyczny rysunek układu napędowego pojazdu oraz jego układu sterowania (układ zmiany przełożenia, mechanizm sterowania sprzęgła lub każdy inny element układu napędowego): …

11.2.   Przeniesienie napędu

11.2.1.   Krótki opis i schematyczny rysunek układu(-ów) zmiany przełożenia wraz z układem sterowania: …

11.2.2.   Schemat lub rysunek układu przenoszenia napędu: …

11.2.3.   Typ przeniesienia napędu: przekładnia (w tym zespoły obiegowych kół zębatych) / pas / hydrostatyczne / elektryczne / inne (4) (jeśli inne, określić: …)

11.2.4.   Krótki opis komponentów elektrycznych/elektronicznych (jeżeli występują): …

11.2.5.   Położenie względem silnika: …

11.2.6.   Sposób sterowania: …

11.2.7.   Rozdzielcza skrzynia biegów: jest/nie ma (4)

11.2.8.   Typ układu zmiany przełożenia: mechaniczny (zmiana biegów) / przekładnia dwusprzęgłowa (zmiana biegów) / półautomatyczna (zmiana biegów) / automatyczna (zmiana biegów) / przekładnia bezstopniowa / hydrostatyczny / nie dotyczy / inny (4) (jeśli inne, określić: …)

11.3.   Sprzęgło (jeżeli występuje)

11.3.1   Krótki opis i schematyczny rysunek sprzęgła oraz jego układu sterowania:

11.3.2   Maksymalny przenoszony moment obrotowy:

11.4.   Przełożenia skrzyni biegów

Bieg

Przełożenia w skrzyni biegów (stosunek obrotów silnika do obrotów wałka wyjściowego skrzyni biegów)

Przełożenia w rozdzielczej skrzyni biegów (stosunek liczby obrotów silnika do liczby obrotów wału głównego rozdzielczej skrzyni biegów)

Przełożenie(-a) przekładni głównej (stosunek obrotów wałka wyjściowego skrzyni biegów do obrotów kół napędzanych)

Przełożenia całkowite

Przełożenie (prędkość obrotowa silnika/prędkość pojazdu) wyłącznie w odniesieniu do ręcznej skrzyni biegów

Maksimum dla CVT (*6)

1

2

3

Minimum dla CVT (*6)

Bieg wsteczny

1

 

 

 

 

 

20)

w dodatku 17 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

21)

w dodatku 18 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

22)

w dodatku 19 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

23)

w dodatku 20 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

24)

w dodatku 21 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

25)

w dodatku 22 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

26)

w dodatku 23 pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (6): …”;

27)

w uwagach wyjaśniających dotyczących dokumentu informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

a)

uwagi wyjaśniające (6) i (7) otrzymują brzmienie:

„(6)

Dla silników należy podać oznaczenie typu silnika lub, w przypadku typów silnika należących do rodziny silników, typu rodziny (FT) zgodnie z pkt 4 części В załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/656.

(7)

Podać kategorię i podkategorię silnika zgodnie z art. 4 i załącznikiem I do rozporządzenia (UE) 2016/1628.”;

b)

uwaga wyjaśniająca (9) otrzymuje brzmienie:

„(9)

Określić rodzaj paliwa za pomocą następujących kodów:

B5

:

olej napędowy (olej napędowy dla maszyn nieporuszających się po drogach)

E85

:

etanol

ED95

:

etanol do specjalnych silników o zapłonie samoczynnym

E10

:

benzyna

NG

:

gaz ziemny/biometan

LPG

:

gaz płynny (Liquid Petroleum Gas)

O (…)

:

inne (określić)

Podrodzaj paliwa z zastosowaniem następujących kodów (tylko dla gazu ziemnego/biometanu):

U

:

paliwo uniwersalne — paliwo o wysokiej wartości opałowej (gaz H) i paliwo o niskiej wartości opałowej (gaz L)

RH

:

ograniczony zakres paliwa — paliwo o wysokiej wartości opałowej (gaz H)

RL

:

ograniczony zakres paliwa — paliwo o niskiej wartości opałowej (gaz L)

LNG

:

specyficzny dla danego paliwa

Zasilanie paliwem z zastosowaniem następujących kodów:

L

:

tylko paliwo płynne

G

:

tylko paliwo gazowe

D1A

:

silnik dwupaliwowy typu 1A

D1B

:

silnik dwupaliwowy typu 1B

D2A

:

silnik dwupaliwowy typu 2A

D2B

:

silnik dwupaliwowy typu 2B

D3B

:

silnik dwupaliwowy typu 3B”;

c)

uwaga wyjaśniająca (26) otrzymuje brzmienie:

„(26)

Należy podać układ cylindrów z zastosowaniem następujących kodów:

LI

:

liniowy

V

:

widlasty

O

:

o przeciwległym układzie cylindrów

S

:

pojedynczy

R

:

gwiazdowy

O (…)

:

inne (podać)”;

d)

skreśla się uwagi wyjaśniające (12), (24), (29), (39), (40) i (56).


(*2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/985 z dnia 12 lutego 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej pojazdów rolniczych i leśnych oraz ich silników, a także uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/96 (Dz.U. L 182 z 18.7.2018, s. 1).”;

(*5)  Przekładnia bezstopniowa.”;

(*6)  Przekładnia bezstopniowa.”;


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/504 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 2.1.1 we wzorze addendum 1 skreśla się słowa „Dodatkowe informacje o silniku (4):” i pozycję 2.5.2;

2)

w objaśnieniach do załącznika II objaśnienie (4) otrzymuje brzmienie:

„(4)

Dla silników należy podać oznaczenie typu silnika lub, w przypadku typów silnika należących do rodziny silników, typu rodziny (FT) zgodnie z pkt 4 części В załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/656.”.

ZAŁĄCZNIK III

W dodatku 1 do załącznika III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/504 wprowadza się następujące zmiany:

1)

we wzorze 1 w sekcji 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pod nagłówkiem „Ogólne właściwości mechanizmu napędowego” skreśla się pozycje 5.2, 5.3 i 5.5;

b)

w pozycjach pod nagłówkiem „Silnik” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (37): …”;

(ii)

skreśla się pozycję 2.5.2;

(iii)

pozycje 6.1–7.1.1 otrzymują brzmienie:

„6.1.7.

Kategoria i podkategoria silnika (12): …

6.2.1.

Cykl spalania: czterosuw/dwusuw/tłok obrotowy/inny (określić) (1): …

6.2.2.

Typ zapłonu: zapłon samoczynny/zapłon iskrowy (1)

6.2.3.1.

Liczba cylindrów … i konfiguracja (24):…

6.2.8.1.

Rodzaj paliwa (20): Rodzaj paliwa / podrodzaj paliwa / sposób zasilania paliwem

6.2.8.3.

Wykaz dodatkowych paliw odpowiednich do zasilania silnika (21):

6.3.2.1.2.

Deklarowana moc znamionowa netto: … kW

6.3.2.2.2.

Maksymalna moc netto: … kW

6.3.6.4.

Całkowita pojemność skokowa silnika: … cm3”;

c)

wpis 11.2.8 pod nagłówkiem „Skrzynia biegów” otrzymuje brzmienie:

„11.2.8.

Typ układu zmiany przełożenia: mechaniczny (zmiana biegów) / przekładnia dwusprzęgłowa (zmiana biegów) / półautomatyczna (zmiana biegów) / automatyczna (zmiana biegów) / przekładnia bezstopniowa / hydrostatyczny / nie dotyczy / inny (1) (jeśli inne, określić: …)”;

d)

w pozycjach pod nagłówkiem „Hamowanie” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

pozycja 43.5.1 otrzymuje brzmienie:

„43.5.1.

Przeniesienie hamowania: mechaniczne/pneumatyczne/hydrauliczne/hydrostatyczne bez wspomagania/ze wspomaganiem/pełne przeniesienie mocy (1)”;

(ii)

skreśla się pozycję 43.5.3;

e)

w tekście pod nagłówkiem „Wyniki badania poziomu hałasu (zewnętrznego)”, słowa „mierzonego zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/96” zastępuje się słowami „mierzonego zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/985, ostatnio zmienionego rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) …/… (1) (28)”;

f)

w tekście pod nagłówkiem „Wyniki badań emisji spalin (z uwzględnieniem współczynnika pogorszenia jakości)” wprowadza się następujące zmiany:

(i)

tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„—

rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2018/985, ostatnio zmienionym rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) …/… (1) (28): tak/nie (1); lub

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628, ostatnio zmienionym rozporządzeniem (delegowanym Komisji) (1) (UE) …/… (Parlamentu Europejskiego i Rady) (1) (29): tak/nie (1); lub”;

(ii)

skreśla się tiret ostatnie;

(iii)

tabela otrzymuje brzmienie:

„Emisje

CO

(g/kWh)

HC

(g/kWh)

NOx

(g/kWh)

HC+NOx

(g/kWh)

PM

(g/kWh)

PN

(#/kWh)

Badanie

Cykl (1)

NRSC (2) / ESC / WHSC (1)

 

 

 

 

 

 

 

Badanie w warunkach zmiennych NR (3) / ETC / WHTC (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wynik dotyczący CO2  (4):

 

Uwagi wyjaśniające:

Dla silników badanych w cyklach badania pojazdów ciężarowych należy podać końcowe wyniki badań (z uwzględnieniem współczynnika pogorszenia jakości) i dotyczący CO2 wynik badania ESC/WHSC lub ETC/WHTC zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 595/2009.

Dla silników badanych w cyklach badania maszyn nieporuszających się po drogach należy wskazać mające zastosowanie informacje dotyczące sprawozdania z badania dla silników maszyn nieporuszających się po drogach, określone w dodatku 1 do załącznika VI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/656, zgodnie z poniższymi uwagami wyjaśniającymi:

g)

nagłówek „Uwagi (32)” otrzymuje brzmienie:

„Uwagi:”;

2)

we wzorze 2 w sekcji 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycje pod nagłówkiem „Hamowanie” otrzymują brzmienie:

„43.4.6.

Elektroniczny układ hamulcowy: tak/nie/opcjonalnie (1)

43.7.1.

Technologia układu sterowania hamulców pojazdu ciągniętego: hydrauliczna/pneumatyczna/elektryczna/bezwładnościowa/brak (1)

43.7.4.

Typ połączeń: dwuprzewodowe/brak (1)

43.7.5.

Elektryczny przewód sterujący: tak/nie (1)

43.7.6.

Obecność złącza ISO 7638:2003 (33p): tak/nie (1)”;

b)

nagłówek „Uwagi (32)” otrzymuje brzmienie:

„Uwagi:”;

3)

w uwagach wyjaśniających do dodatku 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się uwagę wyjaśniającą (12) w brzmieniu:

„(12)

Podać kategorię i podkategorię silnika zgodnie z art. 4 i załącznikiem I do rozporządzenia (UE) 2016/1628.”;

b)

uwagi wyjaśniające (20) i (21) otrzymują brzmienie:

„(20)

Określić rodzaj paliwa za pomocą następujących kodów:

B5

:

olej napędowy (olej napędowy dla maszyn nieporuszających się po drogach)

E85

:

etanol

ED95

:

etanol do specjalnych silników o zapłonie samoczynnym

E10

:

benzyna

NG

:

gaz ziemny/biometan

LPG

:

gaz płynny (Liquid Petroleum Gas)

O (…)

:

inne (określić)

Podrodzaj paliwa z zastosowaniem następujących kodów (tylko dla gazu ziemnego/biometanu):

U

:

paliwo uniwersalne – paliwo o wysokiej wartości opałowej (gaz H) i paliwo o niskiej wartości opałowej (gaz L)

RH

:

ograniczony zakres paliwa – paliwo o wysokiej wartości opałowej (gaz H)

RL

:

ograniczony zakres paliwa – paliwo o niskiej wartości opałowej (gaz L)

LNG

:

specyficzny dla danego paliwa

Zasilanie paliwem z zastosowaniem następujących kodów:

L

:

tylko paliwo płynne

G

:

tylko paliwo gazowe

D1A

:

silnik dwupaliwowy typu 1A

D1B

:

silnik dwupaliwowy typu 1B

D2A

:

silnik dwupaliwowy typu 2A

D2B

:

silnik dwupaliwowy typu 2B

D3B

:

silnik dwupaliwowy typu 3B

(21)

Podane przez producenta zgodnie z pkt 1 załącznika I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/654 (podać odniesienie do uznanej normy lub specyfikacji)”;

c)

skreśla się uwagę wyjaśniającą (22);

d)

dodaje się uwagę wyjaśniającą (24) w brzmieniu:

„(24)

Należy podać układ cylindrów z zastosowaniem następujących kodów:

LI

:

liniowy

V

:

widlasty

O

:

o przeciwległym układzie cylindrów

S

:

pojedynczy

R

:

gwiazdowy

O (…)

:

inne (podać)”;

e)

uwaga wyjaśniająca (29) otrzymuje brzmienie:

„(29)

Wskazać jedynie ostatnią zmianę.”;

f)

skreśla się uwagę wyjaśniającą (31);

g)

skreśla się uwagę wyjaśniającą (32);

h)

dodaje się uwagę wyjaśniającą (37) w brzmieniu:

„(37)

Należy podać oznaczenie typu silnika lub, w przypadku typów silnika należących do rodziny silników, typu rodziny (FT) zgodnie z pkt 4 części В załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/656.”.

(1)  W przypadku NRSC zapisać cykl wskazany w pkt 9.1 (tabela 4); w przypadku badania w warunkach zmiennych zapisać cykl wskazany w pkt 10.1 (tabela 8).

(2)  Przepisać wyniki »Ostateczny wynik badania z DF« z tabeli 6.

(3)  Przepisać wyniki »Ostateczny wynik badania z DF« z tabeli 9 lub, w stosownym przypadku, z tabeli 10.

(4)  W przypadku typu silnika lub rodziny silników, które są badane zarówno w cyklu NRSC, jak i w cyklu w warunkach zmiennych dla maszyn nieporuszających się po drogach, wskazać wartości emisji CO2 w cyklu gorącego rozruchu w badaniu NRTC zapisane w pkt 10.3.4 lub wartości emisji CO2 w badaniu LSI-NRTC zapisane w pkt 10.4.4. Dla silnika badanego jedynie w cyklu NRSC należy podać wartości emisji CO2 podane dla tego cyklu w pkt 9.3.3.”;


ZAŁĄCZNIK IV

W załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/504 wprowadza się następujące zmiany:

1)

pkt 4.2.1.7 otrzymuje brzmienie:

„4.2.1.7.

Dla pojazdów kategorii C, dodatkowo technicznie dopuszczalna maksymalna masa na zestaw gąsienicowych układów bieżnych oraz, w tej samej linii, średni nacisk na podłoże; informacje te należy podawać łącznie z informacjami określonymi w pkt 4.2.1.6 w kolejności od przodu do tyłu, w następującym formacie: »S-1: ….. kg P: … kPa«»S-2: … kg P: … kPa«»S-…: … kg P: …… kPa«. Każdą pozycję należy oddzielić co najmniej jednym odstępem.”;

2)

dodaje się pkt 2.1.1.10 w brzmieniu:

„2.1.1.10.

W przypadku pojazdów wyposażonych w silniki przejściowe zdefiniowane w art. 3 ust. 32 rozporządzenia (UE) 2016/1628, data produkcji pojazdu w następującym formacie: »MM/RRRR«. Alternatywnie datę produkcji pojazdu podaje się na dodatkowej oddzielnej tabliczce znamionowej zawierającej również VIN.”;

3)

dodaje się pkt 5.4 w brzmieniu:

„5.4.   Szczegółowe wymogi dotyczące oznakowania silników

Niezależnie od przepisów pkt 5.2, wymagane przepisami oznakowanie silnika musi być zgodnie z przepisami określonymi w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656, z następującymi wyjątkami:

a)

w przypadku silników, które uzyskały homologację typu zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 167/2013, podaje się numer homologacji typu UE określony w tabeli 6-1 w załączniku VI zamiast numeru homologacji typu UE określonego w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656;

b)

dla silników zamiennych, które uzyskały homologację typu zgodnie z dyrektywą 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (*1), należy podać numer homologacji typu WE określony w dodatku 1 do rozdziału C załącznika II do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (*2) zamiast numeru homologacji typu WE wydanego zgodnie z dyrektywą 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (*3).

(*1)  Dyrektywa 2000/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie środków stosowanych przeciwko stałym i gazowym zanieczyszczeniom pochodzącym z silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne i zmieniająca dyrektywę Rady 74/150/EWG (Dz.U. L 173 z 12.7.2000, s. 1)."

(*2)  Dyrektywa 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylająca dyrektywę 74/150/EWG (Dz.U. L 171 z 9.7.2003, s. 1)."

(*3)  Dyrektywa 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach (Dz.U. L 59 z 27.2.1998, s. 1).”;"ZAŁĄCZNIK V

W załączniku V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/504 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w dodatku 2 w uwagach wyjaśniających do dodatku 2 uwaga wyjaśniająca (10) otrzymuje brzmienie:

„(10)

Wymienić jedynie dziedziny, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 167/2013, w odniesieniu do których udzielono homologacji zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1628 lub regulaminami EKG ONZ, o których mowa w art. 49 rozporządzenia (UE) nr 167/2013 (homologacje EKG/ONZ) lub w oparciu o pełne sprawozdanie z badań sporządzone na podstawie standardowych kodeksów OECD uznawanych za alternatywne dla sprawozdań z badań sporządzanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 167/2013 oraz aktami delegowanymi i wykonawczymi przyjętymi na podstawie tego rozporządzenia.”;

2)

w dodatku 3 w wykazie aktów prawnych, z którymi zgodny jest typ pojazdu, wiersze 75, 76 i 77 otrzymują brzmienie:

„75

Homologacja UE typu silnika lub rodziny silników przeznaczonych dla typu pojazdu rolniczego lub leśnego, jako komponentu / oddzielnego zespołu technicznego w odniesieniu do emitowanych zanieczyszczeń

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/985 załącznik I

 

 

76

Homologacja UE typu pojazdu rolniczego lub leśnego wyposażonego w typ silnika lub rodziny silników w odniesieniu do emitowanych zanieczyszczeń

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/985 załącznik I

 

 

77

Emisja hałasu zewnętrznego

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/985 załącznik III”;

 

 

3)

w dodatku 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w sekcji I pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (11): …”;

b)

w uwagach wyjaśniających dotyczących dodatku 4 dodaje się uwagę wyjaśniającą (11) w brzmieniu:

„(11)

Należy podać oznaczenie typu silnika lub, w przypadku typów silnika należących do rodziny silników, typu rodziny (FT) zgodnie z pkt 4 części В załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/656.”;

4)

w dodatku 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w sekcji I pozycja 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2.

Typ (7): …”;

b)

w uwagach wyjaśniających dotyczących dodatku 5 dodaje się uwagę wyjaśniającą (7) w brzmieniu:

„(7)

Należy podać oznaczenie typu silnika lub, w przypadku typów silnika należących do rodziny silników, typu rodziny (FT) zgodnie z pkt 4 części В załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/656.”.

ZAŁĄCZNIK VI

W załączniku VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/504 wprowadza się następujące zmiany:

1)

pkt 2.2.3 otrzymuje brzmienie:

„2.2.3.

w przypadku homologacji typu układu, komponentu lub oddzielnego zespołu technicznego należy podać numer odpowiedniego rozporządzenia delegowanego Komisji uzupełniającego rozporządzenie (UE) nr 167/2013: należy podać »2015/208«, »2015/68«, »1322/2014«, »2015/96« lub »(UE) 2018/985«.”;

2)

w pkt 4 w tabeli 6-1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

wykaz I otrzymuje brzmienie:

WYKAZ I – Wymogi w zakresie efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej

Układ lub komponent/oddzielny zespół techniczny

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE)

Znak alfanumeryczny

Układ: instalacja silnika/rodziny silników

2015/96

A

Układ: instalacja silnika/rodziny silników na etapie V

2018/985

A1

Układ: poziomu hałasu zewnętrznego

2015/96 lub 2018/985

B

Komponent/oddzielny zespół techniczny: silnik/rodzina silników

2015/96

C

Komponent/oddzielny zespół techniczny: silnik/rodzina silników na etapie V

2018/985

C1”

b)

wiersz siódmy wykazu II otrzymuje brzmienie:

„Komponent/oddzielny zespół techniczny: kompatybilność elektromagnetyczna podzespołów elektrycznych/elektronicznych

2015/208

J”


ZAŁĄCZNIK VII

W dodatku 1 do załącznika VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/504 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 1 słowa „mierzonego zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/96” zastępuje się słowami „mierzonego zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/985 ostatnio zmienionego rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) …/… (1) (3)”;

2)

w pkt 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„—

rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2018/985, ostatnio zmienionym rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) …/… (1) (3): tak/nie (1); lub

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628, ostatnio zmienionym rozporządzeniem (delegowanym Komisji) (1) (UE) …/… (Parlamentu Europejskiego i Rady) (1) (4): tak/nie (1); lub”;

b)

skreśla się tiret ostatnie;

3)

pkt 2.1 i 2.2 otrzymują brzmienie:

„2.1.

NRSC (2): końcowe wyniki badań … / ESC / WHSC (1) (z uwzględnieniem współczynnika pogorszenia jakości) (6):

Wariant/wersja

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC + NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PN

… #/kWh

… #/kWh

… #/kWh

2.2.

Cykl badania w warunkach zmiennych dla maszyn nieporuszających się po drogach (7): końcowe wyniki badań … / ETC / WHTC (1) (z uwzględnieniem współczynnika pogorszenia jakości) (8):

Wariant/wersja

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC + NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PN

… #/kWh

… #/kWh

… #/kWh”

4)

dodaje się pkt 2.3 w brzmieniu:

„2.3.   CO2 (9)

Wariant/wersja

CO2

…”

5)

w uwagach wyjaśniających do dodatku 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

uwaga wyjaśniająca (2) otrzymuje brzmienie:

„(2)

W przypadku pojazdów wyposażonych w silniki badane zgodnie z cyklem badania w warunkach stałych dla maszyn nieporuszających się po drogach należy wskazać cykl badania zgodnie z pkt 9.1 (tabela 4) wzoru jednolitego formatu sprawozdania z badań określonego w dodatku 1 do załącznika VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656.”;

b)

uwaga wyjaśniająca (4) otrzymuje brzmienie:

„(4)

Wskazać jedynie ostatnią zmianę.”;

c)

uwaga wyjaśniająca (6) otrzymuje brzmienie:

„(6)

Dla każdego typu silnika zainstalowanego w każdym wariancie/wersji, wskazać:

a)

w przypadku silników badanych zgodnie z cyklem badania w warunkach stałych dla maszyn nieporuszających się po drogach należy przepisać wyniki z wiersza »Ostateczny wynik badania z DF« z tabeli 6 wzoru jednolitego formatu sprawozdania z badań określonego w dodatku 1 do załącznika VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656;

b)

w przypadku silników badanych w cyklach badania pojazdów ciężarowych należy wskazać końcowe wyniki (z uwzględnieniem współczynnika pogorszenia jakości) badania ESC/WHSC zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 595/2009.”;

d)

dodaje się uwagi wyjaśniające (7)– (9) w brzmieniu:

„(7)

W przypadku pojazdów wyposażonych w silniki badane zgodnie z cyklem badania w warunkach zmiennych dla maszyn nieporuszających się po drogach należy wskazać cykl badania zgodnie z pkt 10.1 (tabela 8) wzoru jednolitego formatu sprawozdania z badań określonego w dodatku 1 do załącznika VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656.

(8)

Dla każdego typu silnika zainstalowanego w każdym wariancie/wersji, wskazać:

a)

w przypadku silników badanych zgodnie z cyklem badania w warunkach zmiennych dla maszyn nieporuszających się po drogach należy przepisać wyniki z wiersza »Ostateczny wynik badania z DF« z tabeli 9 lub, w stosownych przypadkach, z tabeli 10 wzoru jednolitego formatu sprawozdania z badań określonego w dodatku 1 do załącznika VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656;

b)

w przypadku silników badanych w cyklach badania pojazdów ciężarowych należy wskazać końcowe wyniki (z uwzględnieniem współczynnika pogorszenia jakości) badania ETC/WHTC zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 595/2009.

(9)

Dla każdego typu silnika zainstalowanego w każdym wariancie/wersji, wskazać:

a)

w przypadku typu silnika lub rodziny silników, które są badane zarówno w cyklu NRSC, jak i w cyklu badania w warunkach zmiennych dla maszyn nieporuszających się po drogach, należy przepisać, w stosownych przypadkach, następujące wartości ze wzoru jednolitego formatu sprawozdania z badań określonego w dodatku 1 do załącznika VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656: wartości emisji CO2 w cyklu gorącego rozruchu w badaniu NRTC zapisane w pkt 10.3.4; wartości emisji CO2 w badaniu LSI-NRTC zapisane w pkt 10.4.4; lub, dla silnika badanego jedynie w cyklu NRSC, należy podać wartości emisji CO2 podane dla tego cyklu w pkt 9.3.3;

b)

w przypadku silników badanych w cyklach badania pojazdów ciężarowych należy wskazać dotyczący CO2 wynik badania ESC/WHSC lub ETC/WHTC zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 595/2009.”.


ZAŁĄCZNIK VIII

W załączniku VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/504 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt 3.2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdania z badań sporządzone na podstawie dyrektywy 2003/37/WE, rozporządzenia (UE) 2016/1628, rozporządzenia (UE) nr 595/2009, dyrektywy 2007/46/WE lub przepisów międzynarodowych, o których mowa w rozdziale XIII rozporządzenia (UE) nr 167/2013 oraz aktów delegowanych i wykonawczych przyjętych na podstawie tego rozporządzenia uznaje się do celów homologacji typu pojazdów na mocy rozporządzenia (UE) nr 167/2013 dla następujących komponentów i oddzielnych zespołów technicznych, na warunkach podanych w tabeli 8-1:”;

b)

w tabeli 8-1 wiersz pierwszy i drugi otrzymują następujące brzmienie:

„Komponent/oddzielny zespół techniczny: silnik/rodzina silników

Sprawozdanie z badań sporządzone na podstawie dyrektywy 2000/25/WE ostatnio zmienionej dyrektywą Komisji 2014/43/UE;

Sprawozdanie z badań sporządzone na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/1628; oraz

Sprawozdanie z badań sporządzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 595/2009

Komponent / oddzielny zespół techniczny: kompatybilność elektromagnetyczna podzespołów elektrycznych/elektronicznych

Sprawozdanie z badań sporządzone na podstawie dyrektywy 2009/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (*1), o ile wyposażenie badawcze zostało zaktualizowane w zakresie:

Emisji elektromagnetycznych z pojazdów w wąskim lub szerokim zakresie

Emisji elektromagnetycznych z podzespołów elektronicznych w wąskim lub szerokim zakresie

Urządzenia pomiarowe i miejsce badań muszą spełniać wymogi publikacji nr serii 16-1 Międzynarodowego Komitetu Specjalnego ds. Zakłóceń Radioelektrycznych (CISPR):

Emisje elektromagnetyczne z pojazdów w wąskim lub szerokim zakresie

Kalibracji anteny można dokonać zgodnie z metodą opisaną w publikacji CISPR nr 12, edycja 6, załącznik C, oraz

Sprawozdanie z badań sporządzone na podstawie regulaminu nr 10 EKG ONZ zmienionego serią poprawek 04, sprostowanie 1 do rewizji 4, suplement 1 do serii poprawek 04 (Dz.U. L 254 z 20.9.2012, s. 1).

2)

dodaje się pkt 3.5 w brzmieniu:

„3.5.   Sprawozdania z badań silników

Sprawozdania z badań dla silników sporządza się zgodnie z jednolitym formatem sprawozdania z badań, określonym w załączniku VI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/656.”.


(*1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/64/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie tłumienia zakłóceń radioelektrycznych wywoływanych przez ciągniki rolnicze lub leśne (kompatybilność elektromagnetyczna) (Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 1).”;


Top