Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0995

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/995 z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2080 w odniesieniu do okresów składania ofert

C/2018/4733

OJ L 178, 16.7.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/995/oj

16.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/4


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/995

z dnia 12 lipca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2080 w odniesieniu do okresów składania ofert

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1),

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1240 z dnia 18 maja 2016 r. ustalające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (2), w szczególności jego art. 28,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/2080 (3) otwarto sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej. Pierwotnie w rozporządzeniu tym przewidziano dwa przetargi częściowe w miesiącu, z wyjątkiem sierpnia i grudnia.

(2)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2080 zmieniono rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/472 (4), zmniejszając liczbę okresów, w których można składać oferty, do jednego w miesiącu oraz usuwając przepisy dotyczących takiego okresu w miesiącu sierpniu.

(3)

Doświadczenia, które zdobyto w związku z ogłoszonymi w 2018 r. przetargami częściowymi, wskazują na rosnące zainteresowanie przetargiem w obecnych warunkach rynkowych. W związku z tym należy przywrócić pierwotną liczbę okresów, w których można składać oferty, i ustanowić taki okres w sierpniu.

(4)

Mając na uwadze, że w sierpniu okres ten upływa w czwarty wtorek miesiąca, aby uniknąć dwóch przetargów w ciągu dwóch kolejnych tygodni, należy ustanowić tylko jeden okres we wrześniu.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2080.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Art. 2 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2080 otrzymuje brzmienie:

„2.   Okresy składania ofert w odpowiedzi na drugi przetarg częściowy i kolejne przetargi częściowe rozpoczynają się w pierwszym dniu roboczym po upływie poprzedzającego okresu. Okresy te upływają w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca o godzinie 11.00 czasu obowiązującego w Brukseli. Jednakże w sierpniu okres ten upływa w czwarty wtorek miesiąca o godzinie 11.00 czasu obowiązującego w Brukseli, we wrześniu – w trzeci wtorek miesiąca o godzinie 11.00 czasu obowiązującego w Brukseli, w grudniu zaś – w drugi wtorek miesiąca o godzinie 11.00 czasu obowiązującego w Brukseli. Jeśli wtorek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin przypada w poprzedni dzień roboczy o godzinie 11.00 czasu obowiązującego w Brukseli.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 18 lipca 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lipca 2018 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Phil HOGAN

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 206 z 30.7.2016, s. 71.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2080 z dnia 25 listopada 2016 r. otwierające sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku w drodze procedury przetargowej (Dz.U. L 321 z 29.11.2016, s. 45).

(4)  Dz.U. L 73 z 18.3.2017, s. 5.


Top